Кайта келүү
 Конъюнктура: 11 - 15 апрель


 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктарга Улуттук банктын расмий сайтынын Улуттук банктын нормативдик актылары//Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё" Кыргыз Республикасынын мыйзамына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу" мыйзамынын долбоору (орус тилинде) жайгаштырылыгандыгы тууралуу билдирет 

Аталган долбоорго карата сунуштарды жана сын-пикирлерди 2011-жылдын 16-майына чейинки мёёнёттё gegizova@nbkr.kg электрондук дарегине жёнётъънъ ётънёбъз. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. ЖЧК "МКК "Мульти-капиталга" жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 12-апрелинде берилген 357-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Чъй проспектиси, 204

2. Жеке ишкер Кулкобонова Аида Муктарбековнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 12-апрелинде берилген 4605-лицензия. Алмашуу бюросу 2707 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Киев кёч., 49. 

3. «АСИ» ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 12-апрелинде берилген 4606-лицензия. Алмашуу бюросу 2708 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Тыныстанов кёч., 105. 

4. Жеке ишкер Колонтай Геннадий Петровичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 12-апрелинде берилген 4607-лицензия. Алмашуу бюросу 2709 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Москва кёч., 162. 

5. Жеке ишкер Самаков Канатбек Бейшеналиевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 12-апрелинде берилген 4608-лицензия. Алмашуу бюросу 2710 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Дэн Сяопин кёч., 2-23. 

6. Жеке ишкер Жусупов Эмилбек Жолчубековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 12-апрелинде берилген 4609-лицензия. Алмашуу бюросу 2711 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., "Дордой" соода-кёьъл ачуу борбору, борбордук ётмё жол, №16-контейнер

7. "Южная столица-Ош" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 13-апрелинде берилген 4610-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош ш., Ленин кёч., 324, Навои паркы, Астра-Ош оюн автоматтары залы

8. Жеке ишкер Миржалилов Мирзахид Миралиевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 13-апрелинде берилген 4611-лицензия. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя ш., "Айбек-Базары" ЖЧКсы, борбордук дарбаза

9. Жеке ишкер Кушубеков Эсенкул Канатовичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 15-апрелинде берилген 4612-лицензия. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас ш., Сарыгулов кёч., 65/7. 

10. Жеке ишкер Боромбаев Рустам Орозалиевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 15-апрелинде берилген 4613-лицензия. Алмашуу бюросу 2712 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Киев кёч., 55 (Ош базары, "Айше-Трейдинг" дъкёнъ). 

11. Жеке ишкер Какеев Зарылбек Медеркуловичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 15-апрелинде берилген 4614-лицензия. Алмашуу бюросу 2713 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Ош базары, Киев кёч., 233. 

12. "МАБ-УЛА" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 15-апрелинде берилген 4615-лицензия. Алмашуу бюросу 2714 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Токомбаев кёч., 21/2. 

13. Жеке ишкер Исабеков Нурлан Кубанычбековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 15-апрелинде берилген 4616-лицензия. Алмашуу бюросу 2715 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Донецкая/Жукеев-Пудовкин кёч., "Ай-Бак" базары

14. "MCS Agency" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 15-апрелинде берилген 4617-лицензия. Алмашуу бюролору 2716, 2717 номерлеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Абдрахманов кёч., 125, Абдрахманов кёч., 119. 

15. Жеке ишкер Торогельдиева Айнагул Ормонбековнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 15-апрелинде берилген 4618-лицензия. Алмашуу бюросу 2718 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Тынчтык проспектиси, 51-3. 

16. "ЛТЖ-ЭКЮ" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 15-апрелинде берилген 4619-лицензия. Алмашуу бюролору 2719, 2720, 2721 номерлеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Чымкент кёч., 1, Батыш автовокзалы, батыш жана чыгыш тараптары

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 11-апрелинен 15-апрелине чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

10 999 377 087,15 

27 427 

1 324 207 920,92 

24 739 

9 675 169 166,23 

2 688 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,0 

90,2 

88,0 

9,8 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

1,4 

1,2 

1,6 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

17,7 

10,5 

16,9 

11,5 

17,8 

1,6 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

19,0 

23,4 

14,1 

25,7 

19,7 

2,2 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,02 

0,4 

0,2 

0,4 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,0 

11,5 

8,3 

12,7 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

9 532 724 327,89 

23 084 

1 154 890 915,66 

20 689 

8 377 833 412,23 

2 395 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

1 466 652 759,26 

4 343 

169 317 005,26 

4 050 

1 297 335 754,00 

293 

15,4 

18,8 

14,7 

19,6 

15,5 

12,2 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2011-жылдын 8-апрелине карата 

2011-жылдын 15-апрелине карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

107 863 

108 241 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

548 

409 

139 

549 

410 

139 

Банкоматтардын саны 

139 

139