Кайта келүү
 Конъюнктура: 18 - 22 апрель


 

ь Кыргыз Республикасында нак акча жъгъртълъшънън 2011-жылдын I чейрегинин абалы тууралуу 

2011-жылдын 1-январына карата жъгъртъъдёгъ акчанын жалпы суммасы 40 846,1 млн. сомду тъзгён, анын ичинен 1 736,5 млн. сом коммерциялык банктардын кассаларында, ал эми калганы банк тутумунан тышкары колдонууда турган (ёткён жылдын тиешелъъ мезгилине салыштырганда 6 336,0 млн. сомго же 18,4 пайызга кёп).  

2011-жылдын I чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларына республиканын бътъндёй аймагынан 80 949,8 млн. сом келип тъшкён, бул 2010-жылдын тиешелъъ мезгилине салыштырганда 20 216,3 млн. сомго же 33,3 пайызга кёп.  

Коммерциялык банктардын кассаларынан 2011-жылдын I чейрегинде 81 983,5 млн. сом берилген, бул 2010-жылдын тиешелъъ мезгилине салыштырганда 21 339,6 млн. сомго же 35,2 пайызга кёп.  

Коммерциялык банктардын кассаларына нак акча кайтарымдуулугу 2011-жылдын I чейрегинде 98,7 пайызды тъзгён (2010-жылдын I чейрегине салыштырганда 1,4 пайыздык пунктка азайган). 

Коммерциялык банктардын кассаларына 2011-жылдын I чейрегинин ичинде акча кайтарымдуулугунун областтар боюнча ёзгёръъсъ

пайыздарда 

 

 

2010-жыл 

2011-жыл 

Четтёё 

Бардыгы болуп республика боюнча  

100,1 

98,7 

-1,4 

Бишкек шаары 

108,5 

104,0 

-4,5 

Баткен обл. 

65,5 

75,7 

10,2 

Жалалабад обл. 

80,8 

83,9 

3,1 

Ысыккёл обл. 

76,4 

82,0 

5,6 

Нарын обл. 

58,0 

68,3 

10,3 

Ош обл.  

67,0 

72,3 

5,3 

Ош шары 

112,0 

114,7 

2,7 

Талас обл. 

73,9 

65,8 

-8,1 

Чъй обл.  

121,1 

112,8 

-8,3 

 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. "МКК "Азык кредит компани" ЖЧКсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 19-апрелинде берилген 358-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Кулиев кёч, 67. 

2. ЖЧК "Шанс Плюс" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 19-апрелинде берилген 359-къбёлък. Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын ш., М.Исаков кёч., (багыты Областтык Улуттук статком). 

3. ЖЧК "Системы Бай-Башат" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 22-апрелинде берилген 360-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Гагарин кёч., 275-9. 

4. "Морион" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 18-апрелинде берилген 4620-лицензия. Алмашуу бюросу 2722 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Шопоков кёч.,119, 1 и 2-кв., "Алтын Стиль" дъкёнъ

5. Жеке ишкер Мавлянов Таалайбек Даминовичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 18-апрелинде берилген 4621-лицензия. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя ш., "Айбек Базары" ЖЧКсы, борбордук кире бериши

6. Жеке ишкер Исманов Икрамидин Шакировичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 18-апрелинде берилген 4622-лицензия. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя ш., "Айбек Базары" ЖЧКсы, борбордук кире бериши.  

7. Жеке ишкер Разаков Толкун Парпиевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 18-апрелинде берилген 4623-лицензия. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя ш., "Айбек Базары" ЖЧКсы, борбордук кире бериши

8. Жеке ишкер Разаков Эркин Парпиевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 18-апрелинде берилген 4624-лицензия. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя ш., "Айбек Базары" ЖЧКсы, борбордук кире бериши.  

9. Жеке ишкер Гаипов Урустомбек Алиевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 19-апрелинде берилген 4625-лицензия. Юридикалык дареги: Баткен областы, Баткен ш., Нургазиев кёч, "Ак-Ёргё" базары

10. Жеке ишкер Рослякова Маргарита Александровнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 18-апрелинде берилген 4626-лицензия. Алмашуу бюросу 2723 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Съйёркулов кёч, "Оберон" соода-кёьъл ачуу комплекси, №11-павильон. 

11. Жеке ишкер Касымалиев Орособек Жолдошбековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 19-апрелинде берилген 4627-лицензия. Алмашуу бюросу 2724 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Бейшеналиева-Киев кёч., (Ош базары). 

12. Жеке ишкер Руденко Антон Васильевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 19-апрелинде берилген 4628-лицензия. Алмашуу бюросу 2725 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Чъй проспектиси, 125-3. 

13. Жеке ишкер Кунгурова Оксана Владимировнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 19-апрелинде берилген 4629-лицензия. Алмашуу бюросу 2726 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Жибек-Жолу кёч., 166. 

14. Жеке ишкер Збоева Наталья Анатольевнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 19-апрелинде берилген 4630-лицензия. Алмашуу бюросу 2727 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Бейшеналиева кёч., 31-ъй

15. Жеке ишкер Джусупбаева Айчърёк Жапаровнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 20-апрелинде берилген 4631-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу ш., Туратали базары, №1-алмашуу бюросу

16. Жеке ишкер Мамбетова Нуруйлага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 20-апрелинде берилген 4632-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу ш., Туратали базары, -катар, №10-алмашуу бюросу

17. Жеке ишкер Сентемов Дмитрий Алексеевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 20-апрелинде берилген 4633-лицензия. Алмашуу бюросу 2728 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., "Дордой" соода-кёьъл ачуу комплекси, борбордук ётмё жол, №1-киоск. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2011-жылдын 19-апрелиндеги №21-О буйруусуна ылайык КЖК "МКМ Credo" (ЭмКейЭм Кредо) ломбардынын алмашуу бюросуна 2010-жылдын 15-сентябрында берилген №4482-лицензия Кыргыз Республикасында нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ тартибинин 2.5-пунктунун 16, 17 пунктчаларын жана 7.5-пунктун бузгандыгы ъчън кайра чакырылып алынган. Алмашуу бюросунун юридикалык дареги: Бишкек ш., Тоголок Молдо кёч., 23/3. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 18-апрелинен 22-апрелине чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

15 139 828 845,91 

22 329 

1 124 998 476,50 

19 899 

14 014 830 369,41 

2 430 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

7,4 

89,1 

92,6 

10,9 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

1,5 

0,8 

1,7 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

7,0 

10,1 

13,3 

11,1 

6,5 

1,7 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

15,6 

28,2 

18,1 

31,4 

15,4 

2,3 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,005 

0,2 

0,1 

0,2 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,1 

3,6 

1,8 

4,1 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

9 532 724 327,89 

23 084 

1 154 890 915,66 

20 689 

8 377 833 412,23 

2 395 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

5 607 104 518,02 

-755 

-29 892 439,16 

-790 

5 636 996 957,18 

35 

58,8 

-3,3 

-2,6 

-3,8 

67,3 

1,4 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2011-жылдын 15-апрелине карата 

2011-жылдын 22-апрелине карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

108 241 

108 592 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

549 

410 

139 

550 

411 

139 

Банкоматтардын саны 

139 

140