Кайта келүү
 Конъюнктура: 16 - 20 май


ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы микрофинансылык уюмдарга жана кредиттик союздарга, ёз расмий сайтынын Улуттук банктын нормативдик актылары// Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё коомчулуктун талкуусуна "Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптери боюнча жъзёгё ашырылуучу операциялар жёнъндё" жобонун долбоору (орус тилинде) жайгаштырылгандыгын маалымдайт. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы сын-пикирлерди жана сунуштарды 2011-жылдын 15-июнуна чейинки мёёнёт ичинде aosmonalieva@nbkr.kg электрондук дарегине жёнётъънъ ётънёт. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. ЖЧК "ЦентрКредит" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 17-майында берилген 368-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек ш., 6-кичирайону, 38/1-20. 

2. "Кыргыз почтасы" мамлекеттик ишканасына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 17-майында берилген 4660-лицензия. Алмашуу бюросу 2754 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Чъй пр., 96. 

3. Жеке ишкер Заитов Акрамжан Тургановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 17-майында берилген 4661-лицензия. Алмашуу бюросу 2755 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Чъй пр., 4 "б", "Мадина" соода ъйъ

4. "Компания "Кама-Кыргызстан" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 17-майында берилген 4662-лицензия. Алмашуу бюросу 2756 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Токтогул кёч., 84-ъй, 1-кв. 

5. КЖК "Провид" ломбардына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 17-майында берилген 4663-лицензия. Алмашуу бюросу 2757 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Туъгуч кичирайону, 36-ъй, "Туъгуч" сода борбору

6. Жеке ишкер Негруцак Татьяна Николаевнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 17-майында берилген 4664-лицензия. Алмашуу бюросу 2758 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук айылы, Фрунзе кёч., 161 "а". 

7. Жеке ишкер Атыканова Гълнара Алымсеитовнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 17-майында берилген 4665-лицензия. Алмашуу бюросу 2759 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Дэн Сяопин кёч., 4-ъй., 3-кв.  

8. "Залы игровых автоматов "Марс" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 18-майында берилген 4666-лицензия. Алмашуу бюросу 2760 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., 7-кичирайону, 15/1-ъй ("Золотой кий" оюн автоматтары). 

9. Жеке ишкер Хихизов Маджит Керимовичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 18-майында берилген 4667-лицензия. Алмашуу бюросу 2761 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук айылы, Фрунзе кёч., 134. 

10. Жеке ишкер Джолдошалиев Марлис Райнисовичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 20-майында берилген 4668-лицензия. Алмашуу бюросу 2762 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Абдрахманов кёч., 146. 

11. Жеке ишкер Кошонов Марат Анаркуловичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 20-майында берилген 4669-лицензия. Алмашуу бюросу 2763 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Ахунбаев кёч, 100. 

 

2011-жылдын 18-майынан тартып "Ак-Ниээт Мей-Азиз" кредиттик союзуна 2005-жылдын 26-майында берилген №488-лицензия 2010-жылдын 1-декабрындагы №02-5/872 жана 2010-жылдын 15-декабрындагы №02-5/911 жазма буйруктарда кёрсётългён талаптардын аткарылбагандыгына байланыштуу, жана КС Тёрайымы М.Келдибекованын 2011-жылдын 15-февралындагы катынын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош ш., Тёлёйкан кичирайону, 7-12. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 16-майынан 20-майына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

11 007 768 896,16 

25 686 

1 198 121 395,51 

23 438 

9 809 647 500,65 

2 248 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

10,9 

91,2 

89,1 

8,8 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

1,5 

0,7 

1,6 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

8,8 

10,9 

13,9 

11,8 

8,2 

1,7 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

23,6 

30,0 

18,9 

32,7 

24,2 

2,0 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,3 

0,1 

0,3 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,3 

4,6 

2,3 

5,0 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

12 488 712 334,98 

24 809 

1 209 918 472,67 

22 256 

11 278 793 862,32 

2 553 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-1 480 943 438,82 

877 

-11 797 077,16 

1 182 

-1 469 146 361,67 

-305 

-11,9 

3,5 

-1,0 

5,3 

-13,0 

-11,9 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

Абалы  

2011-жылдын 14-майына карата 

2011-жылдын 20-майына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

109 476 

109 977 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

553 

414 

139 

553 

414 

139 

Банкоматтардын саны 

141 

141