Кайта келүү
 Конъюнктура: 20 - 24 июнь


 

ь 2011-жылдын 20-июнунда ЭВФтин Аткаруучу кеьеши Кыргыз Республикасы менен кеьиртилген кредиттик механизмдин алкагында 66,6 млн. СДР (болжол менен 106 млн. АКШ доллары) ёлчёмъндёгъ ъч жылдык макулдашууну бекиткен. Аткаруучу кеьеш тарабынан макулдашуунун бекитилиши Кыргыз Республикасына токтоосуз търдё 9,514 млн. СДР (болжол менен 15,2 млн. АКШ доллары) ёлчёмъндё каражат бёлъп беръъгё мъмкъндък тъзёт. ЭВФтин пресс-релизи менен "Тышкы байланыштар//Эл аралык уюмдар менен ёз ара карым-катнаш//ЭВФ менен ёз ара мамиле" бёлъмънён, же ЭВФтин сайтынын http://www.imf.org/external/russian/np/sec/pr/2011/pr11245r.pdf дареги боюнча таанышууга болот.

 

 

ь 2011-жылдын 25-майынан тартып Казакстан Республикасынын аймагында 1000 теьге наркындагы эстелик банкноту киргизилген, бул банкнот Казакстан Республикасынын 2011-жылы "Ислам Конференциясы" уюмуна тёрагалык кылышына арналган

· ъстёмдък кылган тъсъ жашыл - кёк. Банкноттун ёлчёмъ 134 мм х 70 мм

· банкноттун алдыькы бетиндеги негизги сърёттёлъштёр Казакстан Республикасынын мамлекеттик символдору жана Кожо Ахмет Яссауинин мавзолейинин тёбёсънън бир бёлъгъ

· банкноттун арткы бетинде Кожо Ахмет Яссауинин мавзолейи берилген. 

 

Негизги коргонуу элементтери 

суу белгиси барстын жана сандык номиналынын сърёттёлъштёръ

сууга чумкуган сыяктуу жасалган коргонуу жипчеси жарыкка салып кароодо так кёрънё турган барстын жана номиналынын сърёттёлъштёръ менен жасалган

Spark элементи, бул элемент оймо-чийме търъндё жасалган, банкнотту буруп кароодо, ёьън жашыл тъстён алтын тъскё чейин ёзгёртёт

иридесценттик сърёттёлъш банкноттун арткы бетинде ак чоку талаада алтындын тъсъ менен тартылган элемент берилген

Эстелик банкноттун коргонуу элементтери жёнъндё толук маалымат менен Казакстан Республикасынын Улуттук банкынын www.nationalbank.kz дареги боюнча жайгашкан web-сайтынан таанышууга болот. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. Жеке ишкер Шаршенов Мырсатай Амантаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 21-июнунда берилген 4708-лицензия. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас ш., Сарыгулов кёч., 75/2. 

2. Жеке ишкер Гаипов Анварбек Тургуновичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 21-июнунда берилген 4709-лицензия. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя ш., Асаналиев кёч., "Айбек Базары" ЖЧКсы, (багыты: борбордук дарбаза). 

3. Жеке ишкер Каримов Токторбай Тургунбаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 22-июнунда берилген 4710-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ёзгён ш., Борбордук базар (багыты: къръч катары). 

4. Жеке ишкер Абдулхамидов Абдусалам Ташпулатовичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 22-июнунда берилген 4711-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ёзгён ш., Борбордук базар (багыты: бут кийим катары)

5. Жеке ишкер Абдулхамедов Нематжон Мухаммаджановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 22-июнунда берилген 4712-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ёзгён ш., Борбордук базар (багыты: къръч катары). 

6. Жеке ишкер Абдулхамедов Мухторжон Мухаммаджановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 22-июнунда берилген 4713-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ёзгён ш., Борбордук базар (багыты: къръч катары). 

7. ЖЧК "Тунук Кредит" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 20-июнунда берилген 378-къбёлък. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас ш., Ёмърбеков кёч., №316

8. ЖЧК "Эрнур-Капитал" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 21-июнунда берилген 379-къбёлък. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас ш., Оторбаев кёч, № 225

9. "МКК "Финкред" ЖЧКсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 23-июнунда берилген 380-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Лермонтов кёч., 35а

10. "МКК "ЖЕНИШ" ЖЧКсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 24-июнунда берилген 381-къбёлък. Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Кара-Балта ш., Кожомбердиев кёч., №120-ъй, 24-кв. 

 

2011-жылдын 13-июнунан тартып "Альфа" кредиттик союзунун лицензиясы 2011-жылдын 17-июнундагы ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё арыздын жана 2011-жылдын 10-июнундагы кредиттик союздун катышуучуларынын жалпы жыйынынын протоколунунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Баткен областы, Лейлек району, Тогуз-Булак айыл управасы, Кара-Булак айылы, номерсиз. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 20 июнунан 24-июнуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

9 374 999 857,16 

25 152 

1 166 579 452,14 

22 768 

8 208 420 405,02 

2 384 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,4 

90,5 

87,6 

9,5 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

1,5 

0,5 

1,6 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

14,1 

12,7 

13,5 

13,7 

14,2 

3,6 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

17,1 

30,9 

18,2 

33,9 

17,0 

2,7 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,003 

0,2 

0,02 

0,2 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,2 

3,0 

1,4 

3,4 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

9 513 486 073,15 

25 085 

1 144 323 407,43 

22 823 

8 369 162 665,72 

2 262 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

Абсолюттук мааниси 

-138 486 215,99 

67 

22 256 044,71 

-55 

-160 742 260,70 

122 

-1,5 

0,3 

1,9 

-0,2 

-1,9 

5,4 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

Абалы  

2011-жылдын 17-июнуна карата 

2011-жылдын 24-июнуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

111 744 

122 270 

Pos-терминалдардын саны бардыгы болуп, анын ичинде

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

565 

 

422 

143 

566 

 

425 

141 

Банкоматтардын саны 

142 

142