Кайта келүү
 Конъюнктура: 04 - 08 июль


 

ь 2011-жылдын 5-июлунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрайымы Асанкожоева Зина Мукаевнанын Реконструкциялоо жана ёнъгъънън Европа банкынын Борбордук Азия боюнча Директору Масару Хонма мырза жетектеген делегациясы менен жолугушуусу болуп ёткён. Жолугушуунун жъръшъндё Реконструкциялоо жана ёнъгъънън Европа банкы менен учурдагы кызматташуу маселелери талкууга алынган. Анын ичинде аталган банктын Кыргызстандагы ишмердигинин тёмёнкъ багыттары жана жетишкендиктери белгиленип ёттъ: 

· жыл сайын 50 долбоорго катышат, алардын кёпчълък бёлъгъ республиканын финансы секторуна колдоо кёрсётъъгё багытталган (МФК, чакан жана орто ишканалар); 

· айрым коммерциялык банктардын уставдык капиталына катышат ("Кыргыз инвестициялык-кредиттик Банк" ЖАКы, "Демир Кыргыз Интернэшнл банк" ЖАКы); 

· соода-сатыкка кёмёк кёрсётъъ боюнча программаны сунуштайт (кредиттик программалар); 

· жергиликтъъ компаниялар ъчън кредит алууну жеьилдетъъ максатында улуттук валютада кредиттёёнън колдонуудагы схемасын ёркъндётёт; 

· айыл чарбачылыгынын ёнъктъръъчълёрън жана кайра иштетъъ ёндъръшън МФК жана коммерциялык банктар аркылуу кредиттёёнън жаьы схемасын иштеп чыгат (негизги багыттардан болуп дан/пахта/мал чарбачылыгы ёндъръштёръ эсептелет). 

Жолугушуунун акырында Улуттук банктын Тёрайымы Европа банкынын ёкълдёрънё кёрсётълъп жаткан колдоолору ъчън ыраазычылыгын билдирди жана мындан аркы жемиштъъ кызматташууга даяр экендиктерин билдирди. 

 

 

ь Ъстъбъздёгъ жылдын 7-8-июль къндёръ Кыргыз Республикасынын Президенти Роза Отунбаеванын катышуусу менен Борбор-Азиялык микрофинансылоо саммити ёткёрълдъ. Саммиттин уюштуруучулары Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жана Чехиянын «Uniglobal» компаниясы* болушту. 

Аталган саммит инвесторлор, донорлор, Кыргызстандын, Тажикстандын, Казакстандын, Азербайжандын, Россия Федерациясынын, Европа ёлкёлёрънън мамлекеттик, микрофинансылык жана жарандык секторлорунун жетектёёсъ адистери тарабынан микрофинансылоо секторундагы кёйгёй маселелерди кесиптик талкуулоо ъчън жолугушуучу жайы болду. Мындан тышкары саммитте микрофинансы секторун Борбор-Азия регионунда, анын ичинде, Кыргыз Республикасында ёнъктъръъ келечектерине тиешелъъ маселелер дагы талкууга алынды. 

Саммиттин катышуучулары микрофинансы секторунун кызмат кёрсётъълёрън сунуштоо тармагындагы технологиялык инновациялар жана жаьы продукттар менен тааныша алышты. 

Эл аралык финансы институттарынын жана донор уюмдарынын ёкълдёръ Кыргыз Республикасындагы микрофинансылоонун ёнъгъшъ тууралуу маалыматты тъздён-тъз микрофинансы секторундагы уюмдардан алуу мъмкъндъгънё ээ болушту. Ошондой эле Саммиттин катышуучулары менен Кыргыз Республикасынын микрофинансы секторуна инвестициялоо маселелери боюнча дагы пикир алышуулар ёткёрълдъ. 

Ёткёрългён Саммит Кыргыз Республикасынын микрофинансылоосунун ёнъгъшънё ёз салымын кошо алды, анткени Саммиттин катышуучулары тарабынан Микрофинансылоону ёнъктъръънън 2011-2015-жылдарга каралган стартегияга киргизъъ ъчън сунуштар иштелип чыкты. 

Саммиттин жыйынтыктары боюнча Кыргыз Республикасында микрофинансылоону мындан ары ёнъктъръъ ъчън иш-аракеттер планын аныктоочу резолюция кабыл алынды. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2011-жылдын 2-чейрегинде бош турган кызмат орундары боюнча борбордук аппаратта (11) жана областтык башкармалыктарда (3) иштёё ъчън 14 сынак жарыялангандыгы тууралуу билдирет: 

бош турган кызмат орундарына 8 сынак; 

коммерциялык банктын консерваторунун милдеттерин аткаруу ъчън 1 сынак

мёёнёттъъ эмгек келишими боюнча иштёё ъчън 5 сынак. 

Конкурстарга бардыгы болуп 47 адам катышкан. Улуттук банкка кызматка коммерциялык банктын консерваторунун милдеттерин аткаруу ъчън 1 адам кабыл алынган, бир структуралык бёлъмдён башка бёлъмдёргё 6 кызматкер жылыштырылган

Максаты мыкты кадрларды даярдоо болгон ёлкёнън жогорку окуу жайлары менен кызматташуунун алкагында 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында Улуттук банктын курамдык бёлъктёрънён республиканын жождорунун 6 студенти практикадан ётъшкён. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. "Золото Азии" ЖЧКсына накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 6-июлунда берилген 4723-лицензия. Юридикалык дареги: Баткен областы, Лейлек району, Борбордук айылы, Центральная кёчёсъ, номерсиз

2. Жеке ишкер Нестерова Наталья Владимировнага накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 8-июлунда берилген 4724-лицензия. Алмашуу бюролору 2795, 2796 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Ленин айылы, Алма-Ата кёчёсъ, "Евразия" кафеси; Чъй областы, Ленин айылы, Алма-Ата кёчёсъ, 713, тиешелъълъгънё жараша

3. "МКК "Мечта" ЖЧКсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 8-июлунда берилген 382-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Кёлмё жаьы конушу, Тынчтык кёч., 32. 

 

2011-жылдын 8-июлунан тартып жеке ишкер Кулкобонова Аида Муктарбековнанын лицензиясы (2011-жылдын 11-апрелинде накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна берилген №4605-лицензия) "Кыргыз Республикасында накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ тартиби жёнъндё" жобосунун 2.5-пунктунун 4, 7, 16, 21, 26, 27-пунктчаларын бузгандыгы ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Киев кёч., № 49. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 4 июлунан 8-июлуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

12 121 217 047,41 

28 959 

1 327 532 116,60 

26 569 

10 793 684 930,81 

2 390 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

11,0 

91,7 

89,0 

8,3 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

1,3 

2,1 

1,5 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

25,3 

13,1 

22,9 

14,1 

25,6 

1,9 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

18,0 

25,1 

10,7 

27,2 

18,9 

2,0 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,3 

5,3 

2,8 

5,8 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,7 

9,3 

6,1 

10,2 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

10 835 358 831,80 

27 226 

1 282 952 047,35 

24 727 

9 552 406 784,45 

2 499 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

Абсолюттук мааниси 

1 285 858 215,61 

1 733 

44 580 069,25 

1 842 

1 241 278 146,36 

-109 

11,9 

6,4 

3,5 

7,5 

13,0 

-4,4 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

Абалы  

2011-жылдын 1-июлуна карата 

2011-жылдын 8-июлуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

112 538 

112 689 

Pos-терминалдардын саны бардыгы болуп, анын ичинде

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

566 

425 

141 

568 

427 

141 

Банкоматтардын саны 

144 

145