Кайта келүү
 Конъюнктура: 15 - 19 август


 

 

Тёмёнкъ БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/къбёлъктёр берилген 

 

1. Жеке ишкер Сабыркулов Дуван Болотовичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 15-августундагы № 4747 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2827 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Чъй району, Чъй айылы, Ибраимов атындагы кёчё 1, "Народный" дъкёнъ; 

2. "Перспектив Финанс" МКК ЖЧКсына (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2011-жылдын 18-августундагы №391 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък) Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Токтогул атындагы кёчё, 173/1. 

 

Тёмёнкъ БФКМдердин къбёлъктёръ/лицензиялары кайтарып алынган/жокко чыгарылган: 

 

1. 2011-жылдын 15-августунан тартып «Бедел» КСнын №269 лицензиясы анын 2011-жылдын 12-августундагы ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё арызынын жана КСнын катышуучуларынын 2011-жылдын 29-июлундагы жалпы чогулушунан толтурулган протоколдун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош шаары, Навои атындагы кёчё, 54-ъй. 

2. 2011-жылдын 15-августунан тартып «Мидас» ЖЧКсынын №4637 лицензиясы Улуттук банктын 2011-жылдын 15-августундагы №38-0 буйруусунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 150-ъй. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 15-августунан 19-августуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

11 397 483 117,60 

30 475 

1 321 225 185,33 

27 828 

10 076 257 932,27 

2 647 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

11,6 

91,3 

88,4 

8,7 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

1,3 

0,8 

1,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

14,8 

9,1 

20,6 

9,8 

14,0 

1,5 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

14,3 

32,0 

19,4 

34,9 

13,7 

1,7 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,2 

0,1 

0,3 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,4 

4,8 

3,7 

5,3 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

11 203 762 694,55 

26 896 

1 251 293 162,66 

24 300 

9 952 469 531,89 

2 595 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

Абсолюттук мааниси 

193 720 423,05 

3 579 

69 932 022,67 

3 528 

123 788 400,38 

52 

1,7 

13,3 

5,6 

14,5 

1,2 

2,0 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

Абалы  

2011-жылдын 12-агустуна карата 

2011-жылдын 19-августуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

114 694 

115 000 

Pos-терминалдардын саны бардыгы болуп, анын ичинде

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

571 

430 

141 

590 

449 

141 

Банкоматтардын саны 

150 

151