Кайта келүү
 Конъюнктура: 22 - 26 август

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 24-августунда ёткёрългён отурумунда тёмёнкъ маселелер каралган жана алар боюнча тиешелъъ токтомдор кабыл алынган

­ Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 18-мартында кабыл алынган №5/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана коммерциялык банктардын, банк операцияларынын айрым търлёрън жъзёгё ашырышкан уюмдардын жана аларды уюштуруучулардын (катышуучулардын), юридикалык жактардын жана жеке адамдардын ортосундагы талаш-тартыштарды сотко чейинки жёнгё салуу жёнъндё" жобону бекитъъ тууралуу" токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№48/4); 

­ "Консервациялоо жана банкроттукка чыгаруу жол-жобосу киргизилген учурларда Кыргыз Республикасынын банктары тарабынан банктык жана тёлём операцияларын жъргъзъъ тартиби жёнъндё" жобо тууралуу (№48/11). 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 26-августунда ёткёрългён отурумунда тёмёнкъ маселелер каралган жана алар боюнча тиешелъъ токтомдор кабыл алынган: 

­ 2011-жылдын 1-жарым жылдыгындагы акча-кредит саясаты жёнъндё отчет жана алдыдагы мёёнёткё каралган акча-кредит программасы жёнъндё (№49/1); 

­ Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктар системасын ёнъктъръънън 2011-жылдын 1-жарым жылдыгындагы абалы тууралуу (№49/2); 

­ тёлём системасынын 2011-жылдын 2-чейрегиндеги утурумдук абалы жёнъндё отчет тууралуу (№49/3); 

­ Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Салык кодексине толуктоолорду киргизъъ жёнъндё" мыйзамынын долбоору тууралуу (№49/5). 

 

 

ь 2011-жылдын 24-26-август къндёръндё Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына Швейцариянын Улуттук банкынын делегациясы келген, анын жъръшъндё Улуттук банктын жетекчилиги менен бёлъм башчылар-менеджерлер менен бир катар жолугушуулар ёткёрълъп, аларда эки банктын ортосундагы кызматташууга жана аларды келечекте ёнъктъръъгё, ошондой эле техникалык кызматташуунун алкагында иштеп жаткан долбоорлорду жъзёгё ашырууга тиешелъъ маселелер талкууланган. Атап айтсак, тоорук системаларын жана депозитарийди сатып алуу жана ишке киргизъъгё, экономикалык изилдёёлёрдъ жъргъзъъгё, инвестициялык стратегияны иштеп чыгууга жана резервдерди башкарууга тийиштъъ болгон маселелер талкууланган. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. Жеке ишкер Жоробаев Жавлонбек Шавкатовичке накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 24-августунда берилген 4748-лицензия. Юридикалык дареги: Ош обл., Кара-Суу ш., Туратали базары (багыты: эски катардын башталышы). 

2. Жеке ишкер Ураимов Еркинжон Октамжановичке накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 26-августунда берилген 4749-лицензия. Юридикалык дареги: Ош обл., Ноокат ш., шаар базары, №12-ларек. 

3. Жеке ишкер Хусанов Камалхон Асланхановичке накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 26-августунда берилген 4750-лицензия. Юридикалык дареги: Ош обл., Ноокат ш., шаар базары, №13-ларек.  

4. ЖЧК "ОсОО МКК "Кредиты.kg" (Кредиты.кей джи)" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 25-августунда берилген №392-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Чъй пр-ти, 30. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 22-августунан 26-августуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

13 639 572 171,03 

36 547 

1 414 812 108,58 

33 559 

12 224 760 062,45 

2 988 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

10,4 

91,8 

89,6 

8,2 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

1,0 

0,7 

1,1 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

19,5 

11,4 

25,6 

12,2 

18,7 

2,6 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

19,9 

24,5 

14,7 

26,6 

20,5 

2,0 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,1 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,2 

1,9 

1,5 

2,0 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

11 203 762 694,55 

26 896 

1 251 293 162,66 

24 300 

9 952 469 531,89 

2 595 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

Абсолюттук мааниси 

2 435 809 476,48 

9 651 

163 518 945,92 

9 259 

2 272 290 530,56 

393 

21,7 

35,9 

13,1 

38,1 

22,8 

15,1 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

Абалы  

2011-жылдын 19-августуна карата 

2011-жылдын 26-августуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

115 000 

115 410 

Pos-терминалдардын саны бардыгы болуп, анын ичинде

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

590 

 

449 

141 

590 

 

449 

141 

Банкоматтардын саны 

151 

154