Кайта келүү
 Конъюнктура: 05 - 09 сентябрь


 

ь 2011-жылдын 7-сентябрынан тартып Бишкек шаарында Кристиан Беддис башында турган ЭВФтин миссиясы иш алып барууда. Миссиянын алдына коюлган милдеттеринен болуп 2011-жылдын июнь айынын акырына карата контролдук кёрсёткъчтёрдън аткарылышына алгачкы баяндама жасоо жана "Экономиканы калыбына келтиръъ, кеьиртилген кредиттик механизм (ЕСФ) тарабынан колдоо кёрсётълъъчъ 2011-2014-жылдарга каралган Кыргыз Республикасынын экономикалык ёсъъсънё кёмёк кёрсётъъ программаларынын" алкагында пландаштырылган иш-чараларды жъргъзъъ, ошондой эле 2011-жылдын декабрынын акырына карата контролдук кёрсёткъчтёрдъ учурдагы абалды эске алуу менен корректировкалоо эсептелет. Миссиянын мъчёлёръ бийлик ёкълдёръ, банк секторунун, Кыргыз Республикасынын алдыькы ёндъръштък компанияларынын ёкълдёръ менен алдыдагы кыска мёёнёт ъчън реалдуу макроэкономикалык программаны даярдоо максатында бир катар жолугушууларды ёткёръшмёкчъ. 2011-жылдын 22-сентябрында ЭВФ миссиясы Бишкектеги жумушун аяктайт

 

 

ь 2011-жылдын 3-4-сентябрь къндёръндё Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Председатели З.М.Асанкожоева кыргыз делегациясынын курамында ЭВФтин Ёкълчълък тобунун жана Бъткъл дъйнёлък банктын жолугушуусуна катышып келди, бул жолугушуу Швейцариянын финансы министрлигинин ёкълчълъгъ астында Търкмёнбашыда (Търкмёнстан) ёттъ. Бул жолугушууда Швейцария тобуна кирген беделдъъ эл аралык финансы структураларына кирген 60ка жакын мамлекеттин ёкълдёръ катышышты. Жолугушуунун максаты болуп мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири болуп саналган дъйнё жъзънън бардык мамлекеттери жана алдыькы эл аралык структуралар менен жемиштъъ иш алып барууну бекемдёё эсептелет. Бул аталган иш-чаранын алкагында "Макроэкономикалык туруктуулук жана банк секторунун ёнъгъъсъ" темасына семинар ёткёрългён

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы микрофинансы уюмдарына жана кредиттик союздарга ёзънън расмий сайтынын Улуттук банктын нормативдик актылары//Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё Улуттук банк Башкармалыгынын 2011-жылдын 26-августундагы №49/5 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын айрым ченемдик укуктук актыларына (Кыргыз Республикасынын "Микрофинансы уюмдары жёнъндё", "Кредиттик союздар жёнъндё" жана "Чет ёлкё валютасындагы операциялар жёнъндё" мыйзамдары) ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизъъ жёнъндё" долбоору (орус тилинде) жайгаштырылгандыгы тууралуу билдирет

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. Жеке ишкер Игамбердиев Саибджан Халилджановичке накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 5-сентябрында берилген 4754-лицензия. Юридикалык дареги: Жалал-Абад обл., Жалал-Абад ш., борбордук базар (багыты: "Мариям" ательесинин жанында). 

2. Жеке ишкер Баязитова Венера Аркадьевнага накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 6-сентябрында берилген 4755-лицензия. Алмашуу бюросу 2830 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Киев жана Бейшеналиева кёч. кесилиши, "Беш-Сары" кичи базары, №1-ётмё жол, №6-контейнер

3. "МКК "ЖенилКредит" ЖЧКсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 5-сентябрында берилген №393-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек ш., 7-кичирайон, 2-58. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы кредит мекемелеринин лицензиялары жокко чыгарылган: 

 

1. 2011-жылдын 25-августунан тартып "Хель-Сед" кредиттик союзунун лицензиясы Кёзёмёл боюнча комитеттин 2011-жылдын 25-августундагы №22/2-5 токтомунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Тогузторо району, Казарман айылы, Т. Жээналиев кёчёсъ, номерсиз, (маданият ъйъ). 

2. 2011-жылдын 25-августунан тартып "Авенур-Кредит" кредиттик союзунун лицензиясы Кёзёмёл боюнча комитеттин 2011-жылдын 25-августундагы №22/2-1 токтомунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Аламъдън району, Лебединовка айылы, Жеьиш проспекти, 121 "б". 

3. 2011-жылдын 25-августунан тартып "ЭТТУ-Финанс" кредиттик союзунун лицензиясы Кёзёмёл боюнча комитеттин 2011-жылдын 25-августундагы №22/2-2 токтомунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., "Ала-Тоо" жаьы конушу, Кара-Булак айылы, 20 "Д". 

4. 2011-жылдын 25-августунан тартып "Казына-2009" кредиттик союзунун лицензиясы Кёзёмёл боюнча комитеттин 2011-жылдын 25-августундагы №22/2-4 токтомунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Сарыбулак айылы, Т.Кожомбердиев кёчёсъ, № 54. 

5. 2011-жылдын 25-августунан тартып "Жайыл 2009" кредиттик союзунун лицензиясы Кёзёмёл боюнча комитеттин 2011-жылдын 25-августундагы №22/2-3 токтомунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Алексеевка айылы, Центральная кёчёсъ, № 65. 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 22-августунан 26-августуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

11 414 324 152,26 

35 889 

1 378 686 739,25 

33 082 

10 035 637 413,01 

2 807 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,1 

92,2 

87,9 

7,8 

анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

1,1 

1,1 

1,2 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

19,5 

11,0 

19,8 

11,7 

19,4 

1,8 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

11,4 

24,5 

13,1 

26,5 

11,1 

1,5 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,1 

3,4 

0,5 

3,6 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,8 

8,2 

6,9 

8,9 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

11 730 654 374,20 

30 960 

1 297 049 748,22 

28 225 

10 433 604 625,99 

2 735 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

Абсолюттук мааниси 

-316 330 221,94 

4 929 

81 636 991,03 

4 857 

-397 967 212,98 

72 

-2,7 

15,9 

6,3 

17,2 

-3,8 

2,6 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

Абалы  

2011-жылдын 5-сентябрына карата 

2011-жылдын 9- сентябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

115 540 

115 808 

Pos-терминалдардын саны бардыгы болуп, анын ичинде

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

588 

 

447 

141 

588 

 

447 

141 

Банкоматтардын саны 

154 

154