Кайта келүү
 Конъюнктура: 12 - 16 сентябрь


 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 1-сентябрында ёткёрългён отурумунда тёмёнкъ маселелер каралган жана алар боюнча тиешелъъ токтомдор кабыл алынган

­ Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё (№52/4). Бул токтом менен Банктардын баалуу кагаздар менен иштёёсъ жёнъндё жобосу бекитилген, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктар жана финансы-кредит мекемелери аткарууга милдеттъъ болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жёнъндё жобого, Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансы компанияларынын ишин жёнгё салуунун убактылуу эрежелерине ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилген, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-мартында кабыл алынган №6/5 «Баалуу кагаздар менен иштёё боюнча банктарга коюлуучу талаптар жёнъндё» токтому къчън жоготту деп таанылган

­ Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 26-январында кабыл алынган 4/6 «Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин алдындагы Депозиттерди коргоо агенттигинин Директорлор кеьешинин мъчёлёрън шайлоо жёнъндё» токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё (52/6); 

­ Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча талаптар жёнъндё (№52/12); 

­ «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актылары жёнъндё» жобосуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу (№52/13); 

­ Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын «Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттукка чыгаруу жёнъндё» мыйзамына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу» мыйзамынын долбоору жёнъндё (№52/15). 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 12-сентябрындагы №51/1 токтомуна ылайык, 2011-жылдын 12-сентябрынан тартып "КыргызКредитБанк" ААКынын Консерватору катары Улуттук банктын Банктык кёзёмёл башкармалыгынын Тышкы кёзёмёл бёлъмънън начальниги К.Ж.Шапаков шайлангандыгы тууралуу маалымдайт. 

 

 

ь 2011-жылдын 16-17-сентябрында жыл сайын ётъъчъ Банктык тегерек стол ёткёрългён. Банктык тегерек столду уюштуруучулар болуп Улуттук банк жана «Кыргызстандын банктар союзу» юридикалык жактар бирикмеси эсептелишет. Тегерек столдо финансы-кредит мекемелеринин ишин жёнгё салуучу мыйзамдарды ёркъндётъъ, финансы-кредит мекемелеринин кёйгёй маселелери, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын «Микрофинансы уюмдары жёнъндё» мыйзамы жана «Чет ёлкё валютасындагы операциялар жёнъндё» мыйзамына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу» талкуулоолор жъргъзългён

Ошондой эле терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга каршы аракеттенъъ боюнча чаралардын натыйжалуулугун жогорулатуу маселелери дагы талкууланган

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана кызыкдар болгон тараптарга ёзънън расмий сайтынын Улуттук банктын нормативдик актылары//Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё Улуттук банк Башкармалыгы тарабынан 2011-жылдын 27-июлундагы №40/6 токтому менен жактырылган 2011-2015-жылдарга каралган микрофинансылоону ёнъктъръъ стратегиясынын долбоору (орус тилинде) жайгаштырылгандыгы тууралуу билдирет. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. Жеке ишкер Абасов Рафик Гаджиевичке накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 14-сентябрында берилген 4756-лицензия. Алмашуу бюросу 2831 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Чъй пр-ти, 125-ъй, 31-кв.  

2. Жеке ишкер Абдрахманов Шейшенбек Мокушбековичке накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 14-сентябрында берилген 4757-лицензия. Алмашуу бюросу 2832 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Курманжан Датка кёч., 266. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы кредит мекемелеринин лицензиялары/къбёлъктёръ жокко чыгарылган/кайра чакырылып алынган

 

1. 2011-жылдын 12-сентябрынан тартып "Ата-Уулдары" кредиттик союзунун лицензиясы катышуучулардын 2011-жылдын 1-августундагы жалпы жыйынынын №2-протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалал-Абад обл., Аксы р-ну, Кербен ш., Ъмёталиев кёч., номерсиз. 

2. 2011-жылдын 13-сентябрынан тартып ЖЧК "Айкол групп" МККсына берилген №131-къбёлък Улуттук банктын Банктык эмес мекемелерге кёзёмёл башкармалыгынын 2011-жылдын 13-сентябрындагы №57-чечиминин негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Джал-23, 91-35 

3. 2011-жылдын 13-сентябрынан тартып ЖЧК "Альфа-кредит" МККсына берилген №255-къбёлък Улуттук банктын Банктык эмес мекемелерге кёзёмёл башкармалыгынын 2011-жылдын 13-сентябрындагы №58-чечиминин негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Жибек-Жолу кёч., 164-ъй. 

4. 2011-жылдын 14-сентябрынан тартып ЖЧК "ИНСАН финанс" МККсына берилген №290-къбёлък уюштуруучунун 2011-жылдын 12-сентябрындагы №3-чечиминин негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалал-Абад обл., Жалал-Абад ш., Пушкин кёч., 86/4. 

5. 2011-жылдын 15-сентябрынан тартып "Бай-Бол" МКАсына берилген №143-къбёлък уюштуруучунун 2011-жылдын 12-сентябрындагы чечиминин негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл обл., Каракол ш., Восход кичирайону, 7/21. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 12-сентябрынан 16-сентябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

10 162 923 105,54 

33 554 

1 389 478 873,77 

30 815 

8 773 444 231,77 

2 739 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

13,7 

91,8 

86,3 

8,2 

анын ичинде (%): 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

1,1 

1,0 

1,2 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

15,9 

9,3 

20,8 

10,0 

15,1 

1,5 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

14,8 

29,2 

15,9 

31,7 

14,7 

1,6 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,3 

0,1 

0,4 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,1 

9,5 

7,9 

10,3 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

11 730 654 374,20 

30 960 

1 297 049 748,22 

28 225 

10 433 604 625,99 

2 735 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

Абсолюттук мааниси 

-1 567 731 268,66 

2 594 

92 429 125,55 

2 590 

-1 660 160 394,22 

-13,4 

8,4 

7,1 

9,2 

-15,9 

0,1 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

Абалы  

2011-жылдын 9- сентябрына карата 

2011-жылдын 16- сентябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

115 808 

116 094 

Pos-терминалдардын саны бардыгы болуп, анын ичинде

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

588 

 

447 

141 

622 

 

447 

175 

Банкоматтардын саны 

154 

156