Кайта келүү
 Конъюнктура: 19 - 23 сентябрь


 

ь 2011-жылдын 20-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрайымы З.М.Асанкожоеванын тёрайымдыгынын алдында Евроазиялык экономикалык шериктештиктин (ЕврАзЭС) катышуучу-мамлекеттеринин борбордук (улуттук) банктарынын жетекчилеринин кеьешинин кезектеги 25-отуруму ёткёрълдъ. Отурумга Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын, Кыргыз Республикасынын, Россия Федерациясынын, Тажикстан Республикасынын борбордук (улуттук) банктарынын, ошондой эле Мамлекеттер аралык банктын, ЕврАзЭСтин Интеграциялык комитетинин Катчылыгынын жана ЕврАзЭСтин алдындагы Туруктуу ёкълдёр Комиссиясынын жетекчилери жана ёкълдёръ катышышты

Отурумдун жъръшъндё, кън тартибине ылайык, мурунку болуп ёткён отурумдун чечимдеринин аткарылышы жёнъндё маалымат берилген, бир катар маселелер боюнча чечимдер талкууланган жана кабыл алынган, анын ичинде

· ЕврАзЭСтин катышуучу-мамлекеттеринде банк секторун жана банктык кёзёмёлдъ ёнъктъръъдё кызматташуу маселелери

· ЕврАзЭСтин катышуучу-мамлекеттеринин валюта рынокторунун абалына жана деьгээлине талдоо жъргъзъънън натыйжалары

· ЕврАзЭСтин катышуучу-мамлекеттеринин интеграцияланган валюта рынокторун уюштуруу тармагындагы кызматташуусу жёнъндё Макулдашууну жъзёгё ашыруунун жъръшъ жана ЕврАзЭСтин катышуучу-мамлекеттеринин борбордук (улуттук) банктарынын Евроазиялык экономикалык шериктештиктин катышуучу-мамлекеттеринин валюта чёйрёсъндёгъ 2011-2012-жылдарга каралган кызматташуу Концепциясынын баскычын жъзёгё ашыруу боюнча иш-чаралар планынын аткарылышынын жъръшъ жёнъндё маалыматтар

· Утурумдук чекене тёлёмдёр жана ири тёлёмдёр системалары боюнча тажрыйба алмашуу тууралуу маалымат

· ЕврАзЭСтин катышуучу-мамлекеттеринин борбордук (улуттук) банктарынын персоналын кесиптик окутуу маселелери боюнча коодинациялык кеьештин кесиптик окутуунун жылдык программасынынын аткарылышы жёнъндё отчету жана 2012-жылга каралган ЕврАзЭСтин катышуучу-мамлекеттеринин борбордук (улуттук) банктарынын персоналын кесиптик окутуу программасы. 

· Тышкы соода тёлёмдёръндё жана эсептешъълёрдё, анын ичинде Мамлекеттер аралык банктын тёлём системасын колдонуу менен улуттук валюталарды пайдаланууну кеьейтъъ ъчън шарттарды тъзъъ маселеси

· ЕврАзЭСтин катышуучу-мамлекеттери тарабынан акча-кредит жана валюта саясаттарын жъргъзъъ принциптерин жана механизмдерин гармонизациялоо жёнъндё Макулдашуу долбоору

· Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) жана терроризмди каржылоого каршы кърёшъъ боюнча ЕврАзЭСтин катышуучу-мамлекеттеринин борбордук (улуттук) банктарынын иш тажрыйба алмашуу маселеси

Отурумдун акырында протоколго кол коюлган жана кезектеги Кеьештин 26-отурумуна тёрагалык кылуу укугу Россия Федерациясынын Борбордук банкынын Тёрагасына ёткёрълъп берилген

 

Маалымат катары: Евроазиялык экономикалык шериктештиктин катышуучу-мамлекеттеринин (ЕврАзЭС) борбордук (улуттук) банктарынын жетекчилеринин кеьеши борбордук банктардын компетенциясына кирген маселелер боюнча сунуштоо мънёзъндёгъ чечимдерди кабыл алуу укугу бар кеьешме-сунуш беръъчъ орган болуп саналат. Кеьештин максаты Кеьештин катышуучу-мамлекеттеринин Буларусь Республикасынын Улуттук банкы, Казакстан Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Россия Федерациясынын Борбордук банкы, Тажикстан Республикасынын Улуттук банкы улуттук валюта-финансылык жана банк системалары, кёп тараптуу жана эки тараптуу тёлём-эсептешъъ мамилелерин ёнъктъръъ маселелери боюнча жана Келишимдин катышуучу-мамлекеттеринин борбордук (улуттук) банктарынын иш компетенциясынын алкагында Келишимди жъзёгё ашыруунун башка маселелери боюнча ёз ара натыйжалуу аракеттешъъсън камсыз кылуу. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрайымы З.М.Асанкожоева Кыргыз Республикасынын делегациянын курамында, Кыргыз Республикасынан ЭВФтин Башкаруучусу катары 2011-жылдын 23-25-сентябрында Вашингтон шаарында (АКШ) болуп ёткён ЭВФ жана Бъткъл дъйнёлък банкка кирген мамлекеттер тобунун Жылдык жыйынына катышкан. Визиттин жъръшъндё бир катар жолугушуулар уюштурулган, ал жолугушууларда ёлкё ъчън чоь мааниге ээ болгон экономикалык маселелер талкууланган. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. Жеке ишкер Старжинская Оксана Юрьевнага накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 19-сентябрында берилген 4758-лицензия. Алмашуу бюросу 2833 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Байтик Баатыр кёч., 49-2.  

2. Жеке ишкер Бездорнов Олег Ивановичке накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 19-сентябрында берилген 4759-лицензия. Алмашуу бюросу 2834 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Абдрахманов кёч., 148-2. 

3. Жеке ишкер Арстанбекова Роза Мусуралиевнага накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 20-сентябрында берилген 4760-лицензия. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл обл., Каракол ш., Токтогул кёч., 263/1. 

4. ЖЧК "Zaem plus" (Заем Плюс) МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 21-сентябрында берилген 394-къбёлък. Юридикалык дареги: Чъй обл., Жайыл р-ну, Кара-Балта ш., Л.Толстой кёч., № 103. 

5. ЖЧК "ЗАБЕМА" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 21-сентябрында берилген 395-къбёлък. Юридикалык дареги: Ош обл., Ош ш., Ленин кёч., 428. 

6. ЖЧК "Кредо Профит Плюс" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 21-сентябрында берилген 396-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Медеров кёч., 50. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 19-сентябрынан 23-сентябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

10 606 573 759,03 

35 474 

1 205 706 307,42 

32 752 

9 400 867 451,61 

2 722 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

11,4 

92,3 

88,6 

7,7 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

1,0 

0,7 

1,1 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

14,1 

8,9 

15,6 

9,4 

14,0 

2,6 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

18,6 

27,0 

18,1 

29,1 

18,7 

1,5 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,004 

0,1 

0,03 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,2 

1,9 

1,4 

2,0 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

11 730 654 374,20 

30 960 

1 297 049 748,22 

28 225 

10 433 604 625,99 

2 735 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

Абсолюттук мааниси 

-1 124 080 615,17 

4 514 

-91 343 440,80 

4 527 

-1 032 737 174,38 

-13 

-9,6 

14,6 

-7,0 

16,0 

-9,9 

-0,5 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

Абалы  

2011-жылдын 16-сентябрына карата 

2011-жылдын 23-сентябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

116 094 

116 383 

Pos-терминалдардын саны бардыгы болуп, анын ичинде

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

622 

 

447 

175 

622 

 

447 

175 

Банкоматтардын саны 

156 

156