Кайта келүү
 Конъюнктура: 17 - 21 октябрь


Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, республика аймагында 200 сом номиналындагы III чыгарылыштагы (эски ългъдёгъ) жасалма банкноттор кезиккен учурлардын кёбёйгёндъгъ тууралуу билдирет. Шектъъ банкнотту айырмалап билъъ ъчън аны анык банкнотко салыштырып кёръп, айрыкча тёмёндё келтирилген белгилердин болушуна кёьъл буруу зарыл, мисалы

1. Жарыкка салып кароодо Алыкул Осмоновдун банкнотко тъшърългён элесинин къьърт тъстё берилишине жана ачык тъстёгъ “200” деген сандан турган суу белгисине

2. Жарыкка салып кароодо «200 сом» деген майда тексттен турган коргоо тилкесине

3. Банкноттун оь жактагы тёмёнкъ бурчунда жайгашкан тёрт бурчтукка кёьъл буруп, банкнотту жантайыькы алып кароодо оюулардын астынан «200» деген сандын даана кёрънъшънё

4. Банкноттун арткы бетин ар бир бурчунан алып кароодо кароодо “200” деген сан жана оймо-чиймеде къьърт тъстё жалтырак тилкенин айкын кёрънъшънё кёьъл буруу талап кылынат

 

Эгерде кандайдыр бир себептерден улам, колуьуздарда шектъъ банкнот болуп кала турган болсо, аны Финансы полициясы кызматынын жакын арада жайгашкан Иликтёё бёлъмънё же Улуттук банкка ёткёръъ зарыл, бул жерлерде адистер банкноттун аныктыгына экспертиза жъргъзъшёт. Шектъъ банкноттон дароо кутула салууга аракет кылбаьыз, анткени жасалма акча жасоочулук гана эмес, аларды таркатуу дагы мыйзам тарабынан жазалануучу кёрънъш

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза Кодексинин 198-беренесине ылайык, жасалма банкнотторду сактоо же ёткёръп жиберъъ аракети, мълкън конфискациялоо менен ъч жылдан беш жылга чейинки мёёнёткё эркинен ажыратуу жазасынын колдонулушуна алып келет. Ошол эле аракеттер ири ёлчёмдё жана адамдардын тобу тарабынан жъзёгё ашырылган болсо, мълкън конфискациялоо менен он жылга чейин эркинен ажыратуу чарасынын колдонулушун шарттайт

Улуттук валютаны экспертизага кабыл алуу Улуттук банк тарабынан кън сайын, дъйшёмбъдён жумага дейре, саат 9.00дён 12.00гё чейин жъргъзълёт. Экспертиза 5 кън аралыгынада ишке ашырылат жана ал ъчън акы алуу каралган эмес.  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, ётъп жаткан жылдын 13-октябрында Улуттук банктын Тёрагасы З.М. Асанкожоеванын Дъйнёлък банктын Кыргызстандагы Ёкълчълъгънън башчысы Алекс Кремер мырза менен жолугушуусу болуп ёткёндъгън маалымдайт. Жолугушууда «Финансы секторун ёнъктъръъ» долбоорунун параметрлери талкууга алынган. Бул долбоор калайык-калктын финансылык кызмат кёрсётъълёрдён пайдалануу мъмкънчълъгън кеьейтъъ ъчън ёлкёнън инфраструктурасын ёнъктъръъгё багытталган. 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге (БФКМ) лицензиялар (къбёлъктёр) берилген: 

 

1. Жеке ишкер Эргешов Шукуржан Гуламжановичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 11-октябрында берилген № 4766 лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Туратали базары, 0 катар, 8-контейнер; 

2. Жеке ишкер Жумабаев Анваржан Эргешовичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 11-октябрында берилген № 4767 лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Туратали базары, 0 катар, №6-пункт; 

3. Жеке ишкер Уринбаев Сабиржан Каримовичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 11-октябрында берилген № 4768 лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Туратали базары, 0 катар, №11-пункт; 

4. Жеке ишкер Фатиханова Надежда Владимировнага (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 14-октябрында берилген № 4769 лицензия). №2838 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё,135-ъй, 1-кв.; 

5. "Умтул Айым" МКК ЖЧКсына (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2011-жылдын 12-октябрындагы 401 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък) Юридикалык дареги: Нарын областы, Назарматов атындагы кёчё, 10-ъй; 

6. "Маанай" МКК ЖЧКсына (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2011-жылдын 13-октябрындагы 402 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък) Юридикалык дареги: Каракол шаары, Д. Дербишев атындагы кёчё, №181-ъй; 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

 

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

 

2011-жылдын 3- октябырынан 7октябырына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

 

Жумалык абсолюттук маани 

13 304 975 832,49 

38 527 

1 447 887 138,57 

35 435 

11 857 088 693,92 

3 092 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

10,9 

92,0 

89,1 

8,0 

 

анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

1,0 

1,3 

1,0 

0,0 

0,0 

 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

16,9 

8,2 

19,2 

8,8 

16,6 

1,6 

 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

16,7 

30,2 

16,1 

32,8 

16,8 

1,5 

 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,02 

0,6 

0,2 

0,7 

0,0 

0,0 

 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,0 

9,9 

9,0 

10,8 

0,0 

0,0 

 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

 

Абсолюттук мааниси 

11 943 627 641,22 

37 049 

1 379 699 929,03 

34 161 

10 563 927 712,19 

2 887 

 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

Абсолюттук мааниси 

1 361 348 191,27 

1 478 

68 187 209,54 

1 274 

1 293 160 981,73 

205 

 

11,4 

4,0 

4,9 

3,7 

12,2 

7,1 

 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

Абалы  

2011-жылдын 30-сентябрына карата 

2011-жылдын 07- октябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

07.10.2011 

14.10.2011 

Pos-терминалдардын саны бардыгы болуп, анын ичинде

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

117 112 

117 465 

Банкоматтардын саны 

635 

449 

186 

635 

449 

186 

 

160 

160