Кайта келүү
 Конъюнктура: 14 - 18 ноябрь


 

 

ь Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 16-ноябрындагы отурумунда тёмёнкъ маселелер кароого алынган жана алар боюнча тиешелъъ токтомдор кабыл алынган

· «Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 29-сентябрындагы токтомун къчън жогокон катары таануу жёнъндё » (№ 64\1)

· «Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы № 52\4 токтому менен бекитилген «Улуттук банктан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдикти тескёё боюнча минималдуу талаптар жёнъндё» жобого ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу» (64\2); 

· «Улуттук банктын маалымат системаларын 2011-2015-жылдарга ёнъктъръъ стратегиясын» бекитъъ тууралуу» (64\6); 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 2011-жылдын 10-ноябрында Борбордук Азиядагы Америка университетинин экономика жана юридика багытында билим алып жатышкан студенттери ъчън «Улуттук банктын ролу жана функциялары» деген темада, ошондой эле кыргыз валютасынын ёнъгъъ тарыхы боюнча лекция окулду. 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Англия Банкы 2011-жылдын 2-ноябрында 50 фунт стерлинг номиналындагы жаьы банкнота киргизгендиги тууралуу маалымдайт. Бул, жаьы модификациядагы Motion® коргоо тилкеси пайдаланылган биринчи банкнота.  

2011-жылдын ългъсъндёгъ50 фунт номиналындагы банкноттун сърёттёлъшъ 

Банкноттун ъстёмдък кылган тъсъ кызыл-кългън. Банкноттун ёлчёмъ 156 мм х 85 мм. 

Банкноттун алдыькы бетинде Великобританиянын Королевасы Елизавета II элеси тъшърългён

Ал эми банкноттун арткы бетинде белгилъъ британ ойлоп табуучусу жана инженери Джеймса Уаттын (Ватта) элеси тъшърлгён, ал ёнёр жай ъчън буу кыймылдаткычын ёръкндётъп, «аргымак къчъ» деген терминди ойлоп тапкан жана бул аталышты кубаттуулукту ёлчёё бирдигине, ошондой эле Уаттын ишин андан-ары ёркъндёткён жана ёнёр жайга жаьыланууларды киргизген ёзънън шериги Мэттью Болтонго (Matthew Boulton) да ыйгарган.  

Негизги коргоо элементтери 

суу белгиси Великобританиянын Королевасы Елизавета II элеси, сан търъндёгъ номиналы жана англия фунтунун «f» акча белгиси. 

жаьы модификациядагы Motion® коргоо тилкеси - фунт стерлингдин «f» символу тъшърългён жашыл тъстёгъ коргоо тилкеси жана «50» деген сандын берилиши, жарыкка салып кароодо тилке ъзгълтъксхз болуп кёрънёт. Банкнотаны жантайтып кароодо бул сърёттёлъштёр жылышып, бири-бири менен орун алмашышат.  

ётмё регистр - банкноттун алдыькы жана арткы бетине тъшърълъп, бири-бирине дал келген сърёттёлъштёр жарыкка салып кароодо фунт стерлингдин «f» символун пайда кылат. 

банкноттун алдыькы бетинде тъшърългён сърёттёлъштёрдъ жазууларды жана банкноттун номиналынын рельефтъълъгъ  

Уаттын жана Болтондун элеси тъшърългён жаьы банкноттор мурда чыгарылган 50 фунт стерлинг купюралары менен бирдей жъгъртълъёт.  

С 50 фунт стерлинг номиналындагы жаьы банкноттун коргоо элементтери жёнъндёгъ маалыматтар менен Англия Банкынын web-сайтынан www.bankofengland.co.uk/banknotes дареги боюнча толук маалымат алсаьыздар болот.  

 

Банктык эмес финансы мекемелердин жаьылыктары 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине (БФКМдерге) жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/къбёлъктёр берилген: 

 

 

1. Жеке ишкер Кыштообеков Жамгырбекке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 16-ноябрында 4789 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2852 номеринде каттоодон ёткён. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" СК, борбордук ётмё, 5; 

2. Жеке ишкер Букчукеев Русланбек Карыпбековичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 16-ноябрында 4790 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2853 номеринде каттоодон ёткён. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" СК, борбордук ётмё, 18; 

3. Жеке ишкер Эталиев Алмазбек Шаршебаевичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 17-ноябрында 4791 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2854 номеринде каттоодон ёткён. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ден Сяопин атындагы кёчё, 4-ъй, 13 -кв.; 

4. Жеке ишкер Усенова Гулжан Абдыкеримовнага (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 17-ноябрында 4792 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2855 номеринде каттоодон ёткён. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ден Сяопин атындагы кёчё, 4-ъй, 15 -кв

5. Жеке ишкер Джуманазарова Гълсън Калдаровнага (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 18-ноябрында 4793 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2856 номеринде каттоодон ёткён. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка атындагы кёчё, 286-ъй

6. Жеке ишкер Сулайманова Роза Сулаймановнага (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 18-ноябрында 4794 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2857 номеринде каттоодон ёткён. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ибраимов атындагы кёчё, 115-ъй ("Дордой-Плаза" СЪ); 

7. "Кайрат-Бий" МКК" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2011-жылдын 14-ноябрындагы 412 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък берилген. Юридикалык дареги: Чъй областы, Ысык-Ата району, Буденовка айылы, Чапаев атындагы кёчё, 52-ъй

8. "Старт-кредит"МКК " ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2011-жылдын 18-ноябрындагы 413 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Фучик атындагы кёчё, 72-ъй 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлёмдёр системасынын кёрсёткъчтёръ (БТС

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ, 

сом 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом 

саны, 

даана 

2011-жылдын 14-ноябрынан 18-ноябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил 

Абсолюттук маани 

14 525 763 121,70 

42 888 

1 491 591 601,52 

39 651 

13 034 171 520,18 

3 237 

БТС тёлёмдёрдёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

10,3 

92,5 

89,7 

7,5 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,9 

0,8 

1,0 

0,0 

0,0 

БКдан жёнётългёндёр 

10,3 

8,5 

20,7 

9,1 

9,2 

1,2 

БКга тъшкёндёр 

19,6 

36,2 

21,6 

39,1 

19,4 

1,5 

СФдан жёнётългёндёр 

0,02 

0,5 

0,2 

0,6 

0,0 

0,0 

СФга тъшкёндёр 

0,7 

6,6 

6,4 

7,1 

0,0 

0,0 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ичиндеги орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён 

Абсолюттук маани  

12 258 856 510,59 

38 562 

1 295 619 769,28 

35 538 

10 963 236 741,31 

3 024 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ичиндеги орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтёёсъ 

Абсолюттук маани  

2 266 906 611,11 

4 326 

195 971 832,25 

4 113 

2 070 934 778,87 

213 

18,5 

11,2 

15,1 

11,6 

18,9 

7,1 

 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ  

 

Бир мезгилге карата абал боюнча  

11.11.2011 

18.11.2011 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарды эске алуусуз) 

118 508 

118 860 

pos-терминалдардын саны, 

алардын ичинен: 

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё  

649 

445 

204 

649 

445 

204 

Банкоматтардын саны 

160 

160