Кайта келүү

 

Тёмёнёкъ БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/къбёлъктёр берилген: 

 

1. Жеке ишкер Таабалдиев Абдирашит Тажидинович нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 5-декабрында № 4802 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Баткен областы, Баткен шаары, Ак-Ёргё базары; 

2. Жеке ишкер Ирежапалиев Акылбек Анарбаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 5-декабрында № 4803 лицензия берилген Юридикалык дареги: Баткен областы, Баткен шаары, Ак-Ёргё базары; 

3. Жеке ишкер Халматов Бахадыр Миралимовичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 5-декабрында № 4804 лицензия берилген Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, К.Датка атындагы кёчё, н/ж, Алмашуу бюросу №4, жаьы автобекет болжол катары; 

4. Жеке ишкер Сатибалдиев Абдурапук Абдивасиловичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 5-декабрында № 4805 лицензия берилген Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, К.Датка атындагы кёчё, н/ж, Алмашуу бюросу №6, жаьы автобекет болжол катары; 

5. Жеке ишкер Махамаджанов Равшанбек Арабжановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 5-декабрында № 4806 лицензия берилген Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, К.Датка атындагы кёчё, н/ж, Алмашуу бюросу №3, жаьы автобекет болжол катары; 

6. Жеке ишкер Рогачева Оксана Викторовнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 6-декабрында № 4807 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2864 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек-Жолу кёчёсъ, 253; 

7. Жеке ишкер Султаналиев Багыш Аккабаковичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 7-декабрында № 4808 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2865 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 182-ъй, 27- кв.; 

8. Жеке ишкер Айталиев Эрнист Таалайбековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 7-декабрында № 4809 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2866 номеринде каттоодон ёткён. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Токтогул атындагы кёчё, 232, "Триада" дъкёнъ. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлёмдёр системасынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ, 

сом 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом 

саны, 

даана 

2011-жылдын 5-декабрынан 9-декабрына чейинки мезгил ичиндеги көрсөткүчтүр (отчеттук мезгил 

Абсолюттук маани 

15 124 375 369,15 

43 890 

1 390 059 422,92 

40 878 

13 734 315 946,23 

3 012 

БТС тёлёмдёрдёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

9,2 

93,1 

90,8 

6,9 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,14 

1,0 

1,5 

1,1 

0,0 

0,0 

БКдан жёнётългёндёр 

21,8 

10,9 

20,4 

11,6 

22,0 

1,3 

БКга тъшкёндёр 

20,9 

28,9 

12,5 

30,9 

21,7 

1,9 

СФдан жёнётългёндёр 

0,1 

3,1 

0,9 

3,4 

0,0 

0,0 

СФга тъшкёндёр 

0,7 

7,4 

7,8 

7,9 

0,0 

0,0 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ичиндеги орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён 

Абсолюттук маани  

12 702 890 172,15 

41 681 

1 322 437 700,68 

38 913 

11 380 452 471,47 

2 767 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ичиндеги орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтёёсъ 

Абсолюттук маани  

2 421 485 197,00 

2 209 

67 621 722,24 

1 965 

2 353 863 474,76 

245 

19,1 

5,3 

5,1 

5,0 

20,7 

8,8 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ  

 

Бир мезгилге карата абал боюнча  

02.12.2011 

09.12.2011 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарды эске алуусуз) 

119 630 

120 099 

pos-терминалдардын саны, 

алардын ичинен: 

- банктарда  

соода тъйъндёръндё 

654 

445 

209 

655 

446 

209 

Банкоматтардын саны 

161 

163