Кайта келүү

 Конъюнктура: 26 - 30 декабрь

 

Тёмёндёгъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар/къбёлъктёр берилген:  

 

1. Ёз алдынча иш алып барган ишкер Курманалиев Дамирбек Сагынбековичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 27-декабрында №4820 лицензия берилген, каттоо номерлери №2874 жана 2875. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 144. 

2. Ёз алдынча иш алып барган ишкер Бекманбетов Советбек Шаршеновичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 28-декабрында №4821 лицензия берилген, каттоо номерлери №2876 жана 2877. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 144. 

3. Ёз алдынча иш алып барган ишкер Момунтаева Джейран Магомедовнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 28-декабрында №4822 лицензия берилген, каттоо номери №2878. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 146; 

4. Ёз алдынча иш алып барган ишкер Моминов Мадаминжан Салижановичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 29-декабрында №4823 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Туратали базары, №8 алмашуу бюросу.  

5. Ёз алдынча иш алып барган ишкер Шопоков Жангазы Тёлёгёновичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 29-декабрында №4824 лицензия берилген, каттоо номери №2879. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 146 («Сильвер» алмашуу бюросу). 

6. Ёз алдынча иш алып барган ишкер Степаненко Инна Андреевнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 29-декабрында №4825 лицензия берилген, каттоо номери №2880. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Шопоков кёчёсъ, 119.  

7. Ёз алдынча иш алып барган ишкер Молдобаев Майрамбек Курманбековичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 30-декабрында №4826 лицензия берилген, каттоо номери №2881. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Бёкёнбаев атындагы кёчё, 95/17. 

8. Ёз алдынча иш алып барган ишкер Асылбекова Айжаркын Жумабековнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 30-декабрында №4827 лицензия берилген, каттоо номери №2882. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 75-16. 

9. МКК «Ош-Кредит» ЖЧКсына 2011-жылдын 26-декабрында жеке адамдарга жана юридикалык жактарга майда кредиттерди беръъгё №421 къбёлък берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Исанов атындагы кёчё, 85 ъй, 4-кв.  

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

Банктар аралык тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ (МПС) 

 

 

 

Бардыгы болуп МПС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

кёлёмъ, 

сом 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом 

саны, 

даана 

2011-жылдын 26-декабрынан 31декабрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгилде) 

Абсолюттук мааниде 

18 855 856 886,84 

70 167 

2 239 998 424,357 

65 663 

16 615 858 462,49 

4 504 

МПС тёлёмдёръндё-гъ ълъш (%) 

100,0 

100,0 

11,9 

93,6 

88,1 

6,4 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

ББПБ таза позициялары  

0,1 

0,6 

1,1 

0,6 

0,0 

0,0 

Борбордук казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

26,1 

13,9 

29,5 

14,7 

25,6 

1,0 

Борбордук казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

12,9 

23,4 

12,5 

24,9 

13,0 

1,2 

СФ чыгыш тёлёмдёръ 

0,1 

0,8 

0,7 

0,9 

0,0 

0,0 

СФ кириш тёлёмдёръ 

0,4 

3,4 

3,5 

3,6 

0,0 

0,0 

Ёткён айдагы орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниде 

12 702 890 172,15 

41 681 

1 322 437 700,68 

38 913 

11 380 452 471,47 

2 767 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтёёсъ 

Абсолюттук мааниде 

6 125 966 714,69 

28 486 

917 560 723,67 

26 750 

5 235 405 991,02 

1 737 

48,4 

68,3 

69,4 

68,7 

46,0 

62,8 

 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

… карата абал боюнча  

23.12.2011 

30.12.2011 

Чыгарылган карттардын жалпы саны (кайра чыгарылгандарын эске алуусуз) 

120 789 

120 953 

Pos-терминалдардын саны: 

- банктардагы 

- соода тъйъндёръндёгъ  

668 

447 

221 

674 

448 

226 

Банкоматтардын саны 

164 

164