Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын “Ченемдик актылары”» 

журналынын 2011 жылдын № 6 саны 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 29 июнундагы № 35/5 “Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасынын жана Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасынын кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтер жөнүндө” токтому; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 27 июлундагы № 40/4 “Нак чет өлкө валюталары менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензияларды берүү тартиби жөнүндө” токтому; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 27 июлундагы № 40/8 “Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 4-февралындагы № 2/2 “Жеринде барып инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө” нускоону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому; 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 29.06 № 35\5 токтому 

 

Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън 

пакеттик клиринг системасынын жана Айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън  

гросстук системасынын кызмат кёрсётъълёрънё тарифтер жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасынын кызмат кёрсётъълёрънё тарифтер бекитилсин (1-тиркеме). 

2. Айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасынын кызмат кёрсётъълёрънё тарифтер бекитилсин (2-тиркеме). 

3. Токтом 2012-жылдын 1-январынан тартып къчънё кирет.  

4. Токтом къчънё кирген учурдан тартып, тёмёнкълёр къчън жоготкон катары таанылсын:  

- Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 29-апрелиндеги № 23/4 «Майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасынын кызмат кёрсётъълёрънё жана Айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасынын кызмат кёрсётъълёрънё тарифтерди бекитъъ тууралуу» токтому;  

- Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 14-октябрындагы №41/9 «Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 29-апрелиндеги №23/4 «Майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасынын кызмат кёрсётъълёрънё жана Айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасынын кызмат кёрсётъълёрънё тарифтерди бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу» токтому. 

5. Юридикалык бёлъм расмий жарыялангандан кийин бул токтомду, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

6. Банктык эсептешъълёр башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКты, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы ёкълчълъгън тааныштырсын.  

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жъзёгё ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары, Абдыбалы тегин С. мырзага ыйгарылсын. 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 

2011 жылдын 29.06 

№ 35\5 токтому менен бекитилген 

 

№1 тиркеме  

 

Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън 

пакеттик клиринг системасынын кызмат кёрсётъълёрънё тарифтер  

 

1. Пакеттик клиринг системасынын (мындан ары СПК) кызмат кёрсётъълёрънё тёлёёлёр абоненттик тёлёмдён жана СПК катышуучуларынын чыгыш тёлёмдёр ъчън тёлёёлёрънён турат.  

2. СПК катышуучуларынын абонеттик тёлёмъ айына 20 миь сом суммасында белгиленет.  

3. СПК катышуучуларынын «Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 22-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 29-декабрында №121-07 номеринде каттоодон ёткёртългён № 38/11«Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдъ ёткёръънън тартиби жёнъндё» нускоого ылайык операциялык кън регламентинде белгиленген мезгил ичинде жёнётългён жана иштелип чыккан чыгыш тёлёмдёрънё тёлёё тарифи, тёлём кёлёмънё жараша тёмёнкъ ёлчёмдёрдё белгиленет: 

 

Тёлёмдёр кёлёмънън чеги (сом) 

Суммасы бир чыгыш тёлёмъ ъчън сом търъндё 

1000 сомго чейин, аны кошо алганда  

0,7 

1000 сомдон 20 000 сомго чейин, аны кошо алганда 

2,0 

20 000 сомдон 100 000 сомго чейин, аны кошо алганда 

3,5 

100 000 сомдон 500 000 сомго чейин, аны кошо алганда 

25,0 

500 000 сомдон жогору 

40,0 

 

4. Катышуучунун, аталган нускоого ылайык белгиленген операциялык кън регламентин бузууга жол беръъ менен СПКга жёнётългён жана анда иштелип чыккан чыгыш тёлёмдёрънё тёлёё тарифи, тёмёнкъ ёлчёмдёрдё белгиленет: 

 

Тёлёмдёр кёлёмънън чеги (сом) 

Суммасы бир чыгыш тёлёмъ ъчън сом търъндё 

1000 сомго чейин, аны кошо алганда  

7,00 

1000 сомдон 20 000 сомго чейин, аны кошо алганда 

20,0 

20 000 сомдон 100 000 сомго чейин, аны кошо алганда 

35,0 

100 000 сомдон 500 000 сомго чейин, аны кошо алганда 

250,0 

500 000 сомдон жогору 

400,0 

 

5. Катышуучунун, ага кёз каранды болбогон себептерден улам операциялык кън регламентин бузууга жол беръъ менен жёнётългён чыгыш тёлёмдёрънё тёлёё тарифи, Улуттук банктын Банктык эсептешъълёр башкармалыгынын начальниги ошол фактыны тастыктаган шартта,  ушул тиркеменин 3-пунктуна ылайык белгиленет. 

 

Улуттук банк Башкармасынын 

2011 жылдын 29.06 

№ 35\5 токтому менен бекитилген 

№2 тиркеме  

 

 

Айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасынын кызмат кёрсётъълёрънё тарифтер  

 

1. Айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасынын катышуучуларын операциялык кън регламентинде белгиленген мезгил ичинде жёнётългён жана иштелип чыккан чыгыш тёлмдёрънё тёлёё тарифи, тёмёнкъ ёлчёмдёрдё белгиленет:  

 

 

№ п/п 

Кызмат кёрсётъълёрдън аталышы 

Суммасы бир чыгыш тёлёмъ ъчън сом търъндё 

1. 

Катышуучунун ар бир чыгыш электрондук тёлём документинин системада иштелип чыгышы 

50,0 

2. 

Катышуучунун эркин форматында билдиръълёрдъ кайра жёнётъъ 

20,0  

3. 

Катышуучунун кагаз жъзъндёгъ ар бир чыгыш тёлём документинин системада иштелип чыгышы  

100,0  

 

2. Катышуучунун, «Айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасы боюнча тёлёмдёръ ёткёръъ тартиби жана эрежелери жёнъндё» генералдык келишимге» ылайык белгиленген операциялык кън регламентин бузууга жол беръъ менен системага жёнётългён жана анда иштелип чыккан чыгыш тёлёмдёрънё тёлёё тарифи, тёмёнкъ ёлчёмдёрдё белгиленет: 

 

№ п/п 

Кызмат кёрсётъълёрдън аталышы 

Суммасы бир чыгыш тёлёмъ ъчън сом търъндё 

1. 

Катышуучунун ар бир чыгыш электрондук тёлём документинин системада иштелип чыгышы 

500,0  

2. 

Катышуучунун кагаз жъзъндёгъ ар бир чыгыш тёлём документинин системада иштелип чыгышы  

1000,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 27.07 № 40/4 токтому 

 

«Нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензия беръъ тартиби жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу  

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43 статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Кароого сунушталган «Нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензия беръъ тартиби жёнъндё» жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.  

2. Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 30-ноябрындагы №42/2 токтому менен бекитилген «Нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензия беръъ тартиби жёнъндё» жобо къчън жоготту деп таанылсын.  

3. Токтом 2011-жылдын 1-сентябрдан тартып къчънё кирет. 

4. Юридика башкармалыгы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

5. Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы ушул токтом менен алмашуу бюролорун тааныштырсын. 

6. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары Б.Ж. Жеенбаева айымга жъктёлсън.  

 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2011-жылдын «27»июлундагы 

№40\4 токтому менен бекитилген 

 

 

Нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензияларды беръъ тартиби жёнъндё  

ЖОБО  

 

Ушул жобо, Кыргыз Республикасынын «Чет ёлкё валютасында жъргъзългён операциялар жёнъндё», «Лицензиялоо жёнъндё», «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» жана «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё» мыйзамдарына ылайык иштелип чыккан жана Кыргыз Республикасында нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензия беръъ тартибин, ошондой эле жеке адамдардын жана юридикалык жактардын Кыргыз Республикасынын аймагында алмашуу бюролорду ачуусу учурунда аларга карата талаптарды белгилейт.  

Жобо, Улуттук банктан лицензия алышкан, нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын тиешелъъ лицензиянын негизинде жъзёгё ашырышкан коммерциялык банктарга жана финансы-кредиттик мекемелерге таркатылбайт.  

 

Жалпы жоболор 

 

1. Жободо тёмёнкъ тъшънъктёр колдонулат: 

"Алмашуу бюросу" бул, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясына ылайык жъзёгё ашырылуучу, нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ ъчън юридикалык жак же жеке адам тарабынан тъзългён атайын жабдылган алмашуу конторасы.  

"Нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операциялары" Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тиешелъъ лицензиясына ээ алмашуу бюролору гана жъгъртъъ каражаттарынын эсебинен жана ёз атынан жъзёгё ашыруучу нак чет ёлкё валюталарын сатып алуу, сатуу жана алмашуу боюнча операциялар. 

"Алмашуу бюролорунун жъгъртъъ каражаттары" бул, юридикалык жактын же жеке адамдын бюджетке салык тёлёёдён бошотулган ёздък акча каражаттары, ал алмашуу бюросуна нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ ъчън бёлънъп берилет. Бир алмашуу бюросу ъчън жъгъртъъ каражаттарынын минималдуу суммасы 100 000 сомду тъзёт. Юридикалык жактар же жеке адамдар тарабынан кошумча тъзългён, кошумча алмашуу бюросун ачуу учурунда алардын ар биринин жъгъртъъ каражаттарынын минималдуу суммасы 100 000 сомду тъзёт.  

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары-Улуттук банк) нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъгё лицензия беръъ укугуна ээ, Кыргыз Республикасынын аймагындагы бирден-бир лицензиар болуп саналат (1-тиркеме). 

3. Юридикалык жактар же жеке адамдар (мындан ары лицензиат) чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъгё Улуттук банктын лицензиясын ала алат. 

4. Улуттук банктын нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензиясы, лицензиатка бътъмдёргё келишъъ учурунда жъгъртъъ каражаттарынын эсебинен жана лицензиаттын атынан нак чет ёлкё валютасын накталай улуттук валютада сатып алуу, сатуу жана алмашуу укугун ыйгарат.  

5. Лицензиатка тёмёнкълёргё тыюу салынат: 

- юридикалык жактардан жана жеке адамдардан мёёнёттъълък, тёлёёгё жёндёмдъълък жана кайтарымдуулук шарттарында акча каражаттарын тартууга; 

- акча каражаттарын (чет ёлкё же улуттук валютаны) мурда макулдашылган алмашуу курсу боюнча алдын-ала тёлёё катары кабыл алууга; 

- лицензиаттын менчиги болуп саналбаган, акча каражаттарын сактоого кабыл алууга;  

- лицензияда тъздён-тъз кёрсётълбёгён башка операцияларды жъзёгё ашырууга. 

6. Лицензияда каралган операцияларды жъргъзъъ тартибин бузуу менен жъзёгё ашыруу сыяктуу эле, лицензияда каралбаган банк операциялары жъзёгё ашырылган шартта да, Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында белгиленген тартипте жоопкерчиликке тартылат. 

 

 

2. Нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензия алуу жана алмашуу бюросун каттоо тартиби 

 

7. Ушул Жобонун талаптарына ылайык, нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна Улуттук банктын лицензиясын алышкан юридикалык жактар жана жеке адамдар Кыргыз Республикасынын аймагында алмашуу бюролорун ача алышат.  

8. Алмашуу бюросунун нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъсъ, Улуттук банктын нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензиясын (1-тиркеме) жана алмашуу бюросунун Улуттук банктан каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё катты алгандан кийин гана жъзёгё ашырылат. (5-тиркеме). 

9. Нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензияны жана алмашуу бюросунун каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё катты алуу ъчън Улуттук банкка тёмёнкъ документтер сунушталууга тийиш: 

нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензия беръъ жёнъндё ётънъч кат (2-тиркеме); 

алмашуу бюросунун жъгъртъъ каражаттары жёнъндё маалымат (4-тиркеме); 

ётънъч ээсинин мамлекеттик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё къбёлъктън кёчърмёсъ; 

лицензиаттын уюштуруу документтеринин нотариалдык жактан къбёлёндърългён кёчърмёлёръ (юридикалык жактар ъчън); 

алмашуу бюросунун жетекчисин дайындоо жёнъндё чечим; 

юридикалык жактын жетекчисин дайындоо жёнъндё чечим (юридикалык жактар ъчън); 

ётънъч ээсинин коммерциялык банктагы топтоо эсебинде ётънъч кат берилген кънъ 100 000 сомдон кем эмес ёлчёмдё жъгъртъъ каражаты бар экендигин тастыктаган, коммерциялык банктын маалымкаты (лицензиясы катталган шартта);  

8- тиркемеге ылайык форма боюнча, ётънъч ээси жёнъндё маалымат; 

ётънъч ээсинин алмашуу бюрого ишке тартылган бардык кызматкерлерине (нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу опеарцияларына катышкан) карата 9-тиркемеге ылайык анкеталар;  

документтерди берген учурда бюджет алдында карызынын жоктугу жёнъндёгъ жана контролдук-кассалык машиналардын каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё салык органдарынын бирдиктъъ маалымкаты (3-тиркеме);  

ижара келишиминин тъп нускасы же болбосо (эгерде алмашуу бюросу жайгашкан жай ётънъч ээсинин менчигинде болсо) алмашуу бюросу жайгашкан жайга менчикке укугун тастыктаган, ётънъч ээсинин мёёръ менен къбёлёндърългён документтин кёчърмёсъ. 

Лицензияны кайра каттоодон ёткёргён учурда, жогоруда кёрсётългён документтерге кошумча, кън сайын отчет берип турууга келишим тъзългён банктын же юридикалык жактын иштеп турган алмашуу бюролорунун иши жёнъндё маалымкаты 7-тиркемеге ылайык тиркелет. 

10. Ётънъч ээлери лицензия алуу ъчън сунушталган маалыматтардын аныктыгы жана документтердин толуктугу ъчън Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык жооп беришет.  

11. Эгерде документтер толук берилбесе же аларга карата талаптарга жооп бербесе, анда кат жъзъндё далилдери кёрсётългён баш тартууну тиркёё менен ётънъч ээсине кайтарылып берилет. Жаьы берилген ётънъч катты кароо мёёнётъ, ушул Жободо белгиленген талаптарды канаттандырган документтердин толук топтому сунушталган учурдан тартып башталат.  

12. Документтерди кароо мёёнётънё ётънъч ээсинин документтерди жеткире иштеп чыгуу ъчън сарптаган убактысы кирбейт. Эгерде, ётънъч катка ёзгёртъълёр киргизилип, аны кароого кайталап сунуштаган шартта, документтер жаьы сунушталган болуп саналат жана белгиленген тартипте каралат. 

13. Улуттук банктын ыйгарым укуктуу тъзъмдък бёлъмъ бардык зарыл болгон документтер келип тъшкён къндён тартып, алардын жана алмашуу бюросу жайгашкан жайдын ушул Жобонун талаптарына жооп бере тургандагын текшерет. 

14. Сунушталган документтерди кароонун натыйжасы боюнча, ётънъч жазган юридикалык жакка же жеке адамга-ётънъч ээсине нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензия жана алмашуу бюросунун каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё кат берилет.  

15. Алмашуу бюросунун каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё кат лицензияны алмаштырбайт жана ётънъч ээсине нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугун бербейт. 

16. Лицензия беръъ же беръъдён баш тартуу тууралуу чечим, ошондой эле алмашуу бюросунун каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё кат бардык зарыл документтер келип тъшкён къндён кийинки 30 календардык кън ичинде кабыл алынат. Лицензияга Улуттук банктын Тёрагасы тарабынан ыйгарым укук чегерилген адамдын колу коюлат. Алмашуу бюросунун каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё катка Улуттук банктын жоопкерчиликтъъ тъзъмдък бёлъмънън начальнигинин колу коюлат.  

17. Лицензияны беръъ акы тёлёёнън негизинде жъзёгё ашырылат. Лицензия, ётънъч ээси тарабынан лицензиялык жыйымдын (тёлёмдън) Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында белгиленген ёлчёмдё жана тартипте тёлёнгёндъгън тастыктаган документ (ошол эле учурда тёлём документи) сунушталган учурда берилет.  

Улуттук банкка лицензияга кол коюлган учурдан кийинки 30 кън ичинде лицензиялык жыйымдардын тёлёнгёндъгъ тууралуу документ сунушталбаган шартта, лицензия жокко чыгарылат жана берилген лицензиялардын реестрине тиешелъъ жазуулар тъшърълёт. 

18. Алмашуу бюросунун каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё кат акысыз берилет.  

19. Лицензияны жана алмашуу бюросунун каттоодон ёткёндъгъ тууралуу катты беръъ ётънъч ээсинин же ыйгарым укук чегерилген адамдын ким экендигин тастыктаган документ берилген учурда, белгиленген талаптарга ылайык таризделген ишеним кат болгон шартта жъзёгё ашырылат. 

20. Лицензия ъч жылдык мёёнёткё берилет. Лицензия берилген кън анын анык кънъ болуп саналат. 

21. Лицензия ажыратылып алынгыс болуп саналат жана аны ъчънчъ жакка беръъгё болбойт. Бул пункттун талаптарын бузууга жол берилген шартта, лицензия алынып салынат.  

22. Берилген лицензия, анын аракети белгиленген тартипте токтотулганга чейин жана ал жокко чыгарылып же кайтарылып алынганга чейин къчъндё болот.  

23. Лицензиянын бланкалары так отчеттуулук документтери болуп саналат. Лицензиянын бланкаларын эсепке алуу жана сактоо Улуттук банк тарабынан анын ички жол-жоболоруна ылайык жъзёгё ашырылат. 

24. Лицензиянын тъп нускасы жоголуп кеткен, ошондой эле лицензиянын бланкасы жараксыз болуп калган шартта, лицензиат ъч къндън ичинде бул тууралуу Улуттук банкка билдиръъгё жана лицензиянын жоголгондугун же жараксыз болуп калгандыгын тастыктаган документтерди (лицензиянын жоголгондугу жёнъндё маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялоо) сунуштоо менен лицензиянын дубликатын алууга ётънъч кат менен кайрылууга милдеттъъ. Ётънъч катта жоголгон (жараксыз) бланканын бардык реквизиттери жана жоголуунун (жараксыздыгынын) себептери кёрсётълъъгё тийиш. Дубликат документтер берилген къндён тартып, беш жумуш кънъ ичинде берилет. Берилген лицензияда «Дубликат» деген жазуу болууга тийиш. Лицензиянын дубликаты ъчън Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында белгиленген ёлчёмдё акы алынат.  

Лицензиат, эгерде лицензиянын жоголгон нускасы табылып калса, аны Улуттук банкка жокко чыгаруу ъчън беръъгё милдеттъъ. 

25. Уюштуруу документтерине ёзгёртъълёр киргизилген жана/же юстиция органдарында (юридикалык жактар ъчън) кайрадан каттоодон ёткён учурда, ёзгёртъълёр киргизилген/кайра каттоодон ёткён къндён кийинки 30 къндён кечиктирбестен, лицензиат тёмёнкъ документтерди Улуттук банкка сунуштоого тийиш: 

уюштуруу документтерине ёзгёртъълёр киргизилгендиги жёнъндё билдиръънъ; 

катышуучунун чечиминин (бир катышуучу болсо) же катышуучулардын (бирден ашык катышуучу болсо) уюштуруу документтерине ёзгёртъълёр киргизилгендиги тууралуу чогулушунан толтурулган протоколдун юридикалык жактын - лицензиаттын мёёръ менен къбёлёндърългён тъп нускасын; 

ёзгёртъълёр киргизилген уюштуруу документтеринин нотариалдык жактан къбёлёндърългён кёчърмёлёрън/же лицензиаттын мёёръ менен къбёлёндърългён алардын тъп нускаларын;  

мамлекеттик кайра каттоого тиешелъъ уюштуруу документтерине ёзгёртъълёр киргизилген шартта - мамлекеттик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё къбёлъктън кёчърмёсън; 

лицензиат жёнъндё 8-тиркемеде келтирилген форма боюнча маалыматтар. 

26. Лицензиат, алмашуу бюронун ишине катышкан жаьы кызматкерлерди ишке тартууда, жобого кошо тиркелген 9-тиркемеге ылайык кызматкерлер тарабынан толтурулган анкетаны сунуштоо менен 3 жумуш кънъ ичинде бул тууралуу Улуттук банкка кат жъзъндё маалымдоого тийиш. Лицензиат, ёз жетекчиси (юридикалык жактар ъчън), ошондой эле алмашуу бюросунун жетекчиси алмашкан шартта, бул тууралуу Улуттук банкка ъч жумуш кънъ ичинде кат жъзъндё билдиръъсъ зарыл. Мында, лицензиат алмашуу бюросунун жетекчиси алмашкан шартта да, 9-тиркемеге ылайык анкетаны сунуштайт.  

27. Ал эми аталышы ёзгёргён шартта (юридикалык жактар ъчън), нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензияны ушул жобонун талаптарына ылайык кайра тариздёё зарыл. 

28. Алмашуу бюросунун дареги ёзгёргён шартта, лицензиат ушул жобонун талаптарына ылайык, алмашуу бюросу, жаьы дареги боюнча Улуттук банктан каттоодон ёткёндъгъ тууралуу жаьы кат алуусу зарыл. Алмашуу бюросу жаьы дарек боюнча каттоодон ёткёндъгъ тууралуу кат алуу ъчън лицензиат, Улуттук банкка тёмёнкъ документтерди сунуштоого тийиш:  

алмашуу бюросунун дареги ёзгёргёндъгънё байланыштуу каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё катты беръъ тууралуу ётънъч катты; 

ижара келишиминин тъп нускасын же (эгерде алмашуу бюросу жайгашкан жай жеке адамдын менчигинде болсо) алмашуу бюросу жайгашкан жаьы жайга менчик укугун тастыктаган, лицензиаттын мёёръ менен къбёлёндърългён документтин кёчърмёсън; 

алмашуу бюросунун мурунку дареги боюнча каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё каттын тъп нускасын.  

29. Улуттук банк 10 жумуш кънъ ичинде алмашуу бюросу жайгашкан жаьы жайга жана сунушталган документтердин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келишине текшеръъ жъргъзёт.  

30. Нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна ээ бир юридикалык жак же жеке адам ал катталган областтын чегинде бир нече кошумча алмашуу бюролорун ачууга укугу бар.  

31. Лицензиат кошумча алмашуу бюросун ачуу ъчън Улуттук банктын кошумча алмашуу бюросу каттоодон ёткёндъгъ тууралуу катын алууга милдеттъъ. Каттоодон ёткёндъгъ тууралуу катты алганга чейин кошумча ачылган алмашуу бюросу жайгашкан жайда нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъгё тыюу салынат.  

32. Лицензиат кошумча ачылган алмашуу бюросун каттоодон ёткёртъъ ъчън Улуттук банкка тёмёнкъ документтерди сунуштоого тийиш: 

кошумча алмашуу бюросун каттоодон ёткёртъъгё алтынчы тиркемеге ылайык форма боюнча ётънъч катын; 

ижара келишиминин тъп нускасын же (эгерде алмашуу бюросу жайгашкан жай лицензиаттын менчигинде болсо) кошумча ачылган алмашуу бюросу жайгашкан жайга менчик укугун тастыктаган, лицензиаттын мёёръ менен къбёлёндърългён документтин кёчърмёсън;  

кошумча ачылган алмашуу бюросунун жетекчисин дайындоо тууралуу чечимди же буйрукту;  

документтерди сунуштаган учурда бюджет алдында карызы жоктугу жана контролдук кассалык машиналардын каттоодон ёткёндъгъ тууралуу салык органдарынын бирдиктъъ маалымкатын (3-тиркеме); 

иштеп жаткан алмашуу бюросунун иши тууралуу кън сайын берилъъчъ отчетту сунуштоо келишими тъзългён банктын же башка юридикалык жактын маалымкатын (7-тиркеме);  

кошумча ачылган алмашуу бюросунун коммерциялык банктагы топтолгон эсебинде 100 000 сомдон кем эмес ёлчёмдёгъ жъгъртъъ каражаты бар экендигин тастыктаган документти;  

алмашуу бюросунун кызматкерлери тарабынан 9-тиркеме ылайык толтурулган анкеталарды. 

33. Улуттук банк, талабын канааттандыраарлык документтерди алган учурдан кийинки 15 жумуш кънънён кечиктирбестен, кошумча ачылган алмашуу бюросун каттоодон ёткёрёт жана ар бир алмашуу бюросуна каттоодон ёткёндъгънън катар номерин ыйгаруу менен кошумча ачылган алмашуу бюросунун каттоодон ёткёндъгъ тууралуу катты берет. Эгерде, бештен ашык кошумча ачылган алмашуу бюролорунан каттоодон ёткёртъъгё документтер бир учурда келип тъшкён шартта, Улуттук банк аларды кароо мёёнётън Банк Башкармасынын документтерди кароого жооптуу тъзъмдък бёлъмдън ишин тъздён-тъз тескёёгё алган мъчёсънё макулдашуу менен 10 жумуш кънънён ашпаган мёёнёткё узартууга укугу бар.  

34. Алмашуу операцияларын жъргъзъъгё лицензия беръъ тууралуу маалыматтар Улуттук банктан берилген лицензиялардын реестрине тъшърълёт.  

35. Чъй областынын жана Бишкек шаарынын аймагында алмашуу бюролорун каттоодон ёткёртъъ Улуттук банктын Борбордук аппараты, ал эми башка областтарда Улуттук банктын тиешелъъ областтык башкармалыктары, Баткен областында Улуттук банктын Баткен областындагы ёкълчълъгъ тарабынан кезектеги каттоо номерин ыйгаруу менен каттоо журналына жъргъзълёт. Мында, республиканын ар бир областына ёзънчё каттоо журналы ачылат. Улуттук банктын областтык башкармалыктары жана Баткен областындагы ёкълчълъгъ берилген лицензиялар жана каттоодон ёткёртългён алмашуу бюролору жёнъндё маалыматтарды ар бир айдын бешинчи кънънён кечиктирбестен, Улуттук банктын Борбордук аппаратына берип турушат. 

 

3. Алмашуу бюролорунун иштёё шарттары жана тартиби 

 

36. Алмашуу бюролорунун соода уюмунда, мейманканаларда, аэропортто, казинолордо жана башка имараттарда жайгашкан кассалык жайларын жогоруда аталган мекемелердин кызматкерлеринен жана кардарларынан обочолонтуп тъзъъ зарыл.  

37. Алмашуу бюролорунун кассаларына бир гана эшик менен киръъгё боло турган болсо, ал ичинен бекитилъъсъ зарыл, ал эми кардарларды тейлёё кассанын терезеси аркылуу жъргъзълъъгё тийиш. Кассалык жайлардын тёбёсън ачык коюуга жол берилбейт. 

38. Ёзънчё жайгашкан имаратты ижарага алышкан же ээлешкен алмашуу бюролорунун жайларынын, ёзънчё эшиги менен эл жашабаган имараттарды же батирди ижарага алган жайларынын терезелерине милдеттъъ търдё темир тор салынып, темир эшиктер коюулууга тийиш. Алмашуу бюролорунун жайларында кардарларды тейлёё касса терезеси аркылуу гана жъзёгё ашырылат. 

39. Алмашуу бюросунда акчаларды жана алмашуу бюросунун документтерин сактоо ъчън отко чыдамдуу темир шкафтар болууга тийиш.  

40. Алмашуу бюросунун кассалык жайына анын гана кызматкерлери болууга тийиш жана башка адамдардын киръъсънё жол берилбейт. Кассирлердин ёздък акчалары, тышкы кийими, жана башка буюмдары кассадан тышкары жайгашкан ёзънчё бёлмёдё же шкафта сакталуусу зарыл.  

41. Алмашуу бюролору акча белгилеринин аныктыгын текшеръъчъ техникалык каражаттар, телефон менен жабдылууга тийиш. Ал эми Улуттук банкка тъздён-тъз отчет тапшырууда мындай жабдуу ъчън компьютер жана модем зарыл болуп саналат.  

42. Алмашуу бюролору жайгашкан ордуна кёз карандысыз, нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъдё салык органдарында катталган фискалдык эс тутуму менен контролдук-кассалык машиналарды же фискалдык карта менен жабдылган компьютерлерди колдонууга милдеттъъ. 

43. Алмашуу бюролору нак чет ёлкё валютасын сатып алуу жана сатуу курсу жёнъндёгъ маалыматтарды чагылдырган такталар менен жабдылуусу зарыл. Ар бир алмашуу бюросунда тёмёнкъ маалыматтар кардарларга кёрънёё жерде илинип турууга тийиш: 

- алмашуу бюросун ачкан юридикалык жактын аталышы же жеке адамдын аты-жёнъ; 

- алмашуу бюросунун лицензиясы; 

- алмашуу бюросунун жетекчисинин аты-жёнъ, кызматы; 

- алмашуу бюросун ачкан юридикалык жактын же жеке адамдын алмашуу бюросуна ишке тартылган кызматкерлеринин аты-жёнъ; 

- алмашуу бюросунун иш ыргагы; 

- алмашуу бюросунун каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё кат- тъп нускасы; 

- ушул Жобонун 10-тиркемеге ылайык кардарлар ъчън маалыматтар жана аларды тейлёё тартиби. 

Алмашуу бюросунун иштёё аймагында лицензияда кёрсётългён гана иштер жъзёгё ашырылууга тийиш. 

 

4. Лицензия беръъдён баш тартуу 

 

44. Улуттук банк тёмёнкъ учурларда лицензия беръъдён баш тартат: 

1) ётънъч ээси тарабынан лицензия алуу ъчън сунушталган документтердеги маалыматтар так эмес болсо; 

2) ушул Жободо лицензия алуу ъчън талап кылынган документтер берилбесе же толук эмес берилсе. Ётънъч ээси тарабынан жогорудагы кемчиликтер четтетилген шартта, ётънъч кат жалпы негизде каралат;  

3) лицензия алуу ъчън тёлём тёлёнбёсё; 

4) ётънъч ээси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык келбесе; 

5) иштин бул търън жъзёгё ашырууга субъекттердин бул категориясына мыйзам актыларында тыюу салынса; 

6) алмашуу бюросунун жайы жана жабдуулары анын ушул Жобонун 3-бёлъгъндё белгиленген иштёё шарттарына жана иш тартибине ылайык келбесе; 

7) уставда юридикалык жактын же мамлекеттик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё къбёлъктё жеке ишкердин Улуттук банктын лицезиясына ылайык нак эмес чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъгё укугу кёрсётълбёсё; 

8) касса менен иштёё тартибин бузууга жол берилсе (лицензия кайра каттоодон ёткёртългён учурда); 

9) эгерде ётънъч ээси же ётънъч ээсинин катышуучулары (юридикалык жактар ъчън) оффшордук аймактарда каттоодон ёткёртълсё (юридикалык жактар ъчън) же катышуучулары оффшордук аймакта катталган аффилирленген жактардан, же болбосо тизмеси Улуттук банк тарабынан белгиленген, оффшордук аймакта жашаган жеке адамдар болсо;   

10) эгерде ётънъч ээси же ётънъч ээсинин катышуучулары (юридикалык жактар ъчън) ФАТФнын сунуш-кёрсётмёлёрън колдонбогон же жеткиликсиз деьгээлде колдонгон мамлекеттин аймагында каттоодон ётсё же жашаса жана алар терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ чёйрёсъндё эл аралык кызматташууга катышышпаса (мындай мамлекеттердин тизмеси Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо кызматы тарабынан белгиленет); 

11) ётънъч ээсине карата иштин бул търън жъзёгё ашырууга тыюу салган соттун чечими болсо; 

12) Улуттук банктын мыйзам актыларынын жана ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы ъчън лицензиясы акыркы ъч жыл ичинде Улуттук банк тарабынан кайтарылып алынган юридикалык жактын же жеке адамдын ётънъч ээсинин жана/же (юридиалык жактар ъчън) кайсы болбосун анын катышуучуларынын (анын ичинде жаьы юридикалык жакты тъзъъ менен же башка юридикалык жактын уставдык капиталында катышуу менен) кайталап кайрылуусунда. 

45. Лицензия беръъдён баш тартуу кат жъзъндё таризделет жана Улуттук банктын жоопкерчиликтъъ тъзъмдък бёлъмънън начальнигинин (областтык башкармалыктарда - областтык башкармалыктын начальнигинин/ Улуттук банктын Баткен областтык ёкълчълъгънън директорунун) же анын милдетин аткаруучу адамдын кол коюлат.  

46. Лицензия беръъдён баш тартылган учурда, Банк Башкармасынын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын ишин тъздён-тъз тескёёгё алган мъчёсънё чечим кабыл алынгандыгы тууралуу расмий чечим кабыл алынгандан кийинки беш жумуш кънъ ичинде даттанууга болот.  

 

5. Лицензиянын аракетин токтотуу тартиби 

 

47. Лицензиянын аракети тёмёнкъ учурларда токтотулат: 

1) кайтарып алынса; 

2) лицензия берилген юридикалык жактын иши токтотулса (жоюулушунан жана кайра ёзгёртъп тъзълъшънён улам) же жеке адам каза болсо; 

3) юридикалык жак же жеке адам нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъзёгё ашырууну токтоткондугу же лицензияны кайтарып бергендиги жёнъндё кат жъзъндё билдирсе; 

4) алмашуу бюросун ачкан юридикалык жак аталышын лицензиясын тиешелъъ кайра каттоодён ёткёръъсъз жана ал тууралуу Улуттук банкка билдиръъсъз эле ёзгёртсё; 

5) мыйзам актыларында жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында каралган башка учурларда. 

48. Лицензиянын аракети токтотулгандан кийинки 3 жумуш кънъ ичинде лицензия берилген юридикалык жак же жеке адам лицензиянын жана алмашуу бюросунун каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё каттын тъп нускасын Улуттук банкка беръъгё милдеттъъ. 

 

6. Эскертъъ чараларын жана санкцияларды колдонуу, анын ичинде лицензияны кайтара алуу тартиби  

 

49. Улуттук банк алмашуу бюролоруна карата тёмёнкъ учурларда эскертъъ чараларын жана санкцияларды (эскертъъ, жазма буйрук, айып санкциялары) колдонууга укуктуу: 

1) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын кошо алганда, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптары сакталбаса; 

2) нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ тартиби сакталбаса; 

3) касса иши боюнча тартиптин бузулушуна жол берилсе; 

4) лицензияда каралбаган ишти жъзёгё ашырса; 

5) лицензия ъчънчъ жакка ёткёрълъп берилсе; 

6) алмашуу бюролорунун иштёё шарттарынын жана тартибинин бузулушуна жол берилсе; 

7) 12 календардык ай ичинде отчет ъч жолудан кёп ирет ёз учурунда берилбесе же такыр эле берилбесе, же болбосо так эмес отчет берилсе;  

8) анын негизинде лицензия берилген маалыматтардын так эместиги аныкталса же алмашуу бюросунун документтеринде так эмес маалыматтар аныкталса; 

9) нак акчалар менен иштёёгё арналган техникалык каражаттардын-кассалык аппараттардын же фискалдык картасы менен компьютерлердин, валюта детекторунун жоктугу же бузулгандыгы (алардын оьдолуп же алмаштырылганын тастыктаган документтер болгон учурларды эске албаганда) аныкталса; 

10) кън сайын берилъъчъ отчеттун белгиленген мёёнёттё сунушталышына келишимдин жоктугунда; 

11) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын кошо алганда, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда.  

50. Айрым учурларда бузууларга бир жолу жол бергендиги ъчън эки же андан ашык санкциялар колдонулушу мъмкън. Ал эми эскертъъ чаралары жана санкциялар жол берилген бузуулардын мънёзънё жана търънё жараша, бардыгына бирдей же арасынан тандалып алынган тартипте да колдонулушу мъмкън.  

51. Улуттук банк тёмёнкъ учурларда лицензияны кайтарып алууга укуктуу: 

1) Улуттук банктын эскертъълёрън жана жазма буйруктарынын талаптарын катары менен бир нече жолу (эки же андан ашык) аткарбаса; 

2) алмашуу операцияларын жъзёгё ашырууга лицензиясы бар юридикалык жактын же жеке адамдын иштин бул търън аткарууга тыюу салган, соттун мыйзам къчъндёгъ чечими болсо; 

3) алмашуу алмашуу бюросу ъч календардык ай катары менен ёз ишин жъзёгё ашырбаса; 

4) алмашуу бюросу ал каттоодон ёткёндъгъ тууралуу катта кёрсётългён дарекке туура келбеген дарек боюнча жана/же кошумча алмашуу бюросун тиешелъъ каттоодон ёткёртпёй туруп иш жъргъзсё; 

5) керектёёчълёрдън даттанууларында кёрсётългён фактылар тастыкталса; 

6) алмашуу бюросунун кызмат кёрсётъълёрънё милдеттин патенттин негизинде салык тёлёнгёндъгън тастыктаган документ жол болсо.  

7) алмашуу бюролорунда текшеръълёрдъ жъргъзъъгё тоскоолдуктар жана кечеьдетъълёр; 

8) ушул Жобонун 49-пунктунун ъч пунктчасынан кёбърёёгън бир эле учурда бузууга жол берилсе. 

52. Лицензиат жана/же анын кайсы болбосун катышуучусу (юридикалык жактар ъчън) лицензия кайтара алынгандан кийинки ъч жыл ичинде кайсы бир жол менен (анын ичинде жаьы юридикалык жакты тъзъъ же башка юридикалык жактын уставдык капиталында катышуу аркылуу) Улуттук банктын нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензиясын алууга укугу жок. 

53. Улуттук банктын ыйгарым укук чегерилген кызматкерлери алмашуу бюросунун ишине текшеръъ жъргъзгён учурда, тиешелъъ актыны толтуруу менен тёмёнкъ учурларда лицензиясын алып коюуга укугу бар:  

- Улуттук банктын лицензияны кайтарып алууну алдын-ала караган талаптарын бузууга жол берилгендиги аныкталса; 

- мурда эскертъъ же кемчиликтерди четтетъъ жёнъндё жазма буйруу жёнётългён кемчиликтер кайрадан аныкталса, же мурда айыптык санкциялар салынган кемчиликтер кайрадан кездешсе.  

54. Лицензияны алып коюуда анын иштёё мёёнётъ, лицензияны кайтара алуу же санкциялардын башка търлёрън колдонуу жёнъндё чечимдин кабыл алынышы ъчън 7 жумуш кънънё чейинки мёёнёткё убактылуу токтотулат. 

Лицензияны кайтара алуу жана башка эскертъъ чараларын жана санкцияларды колдонуу жёнъндё сунушту четке кагуу жёнъндё чечим кабыл алынган шартта, лицензия ээсине кайтарылып берилет. 

55. Лицензиянын аракети аны кайтара алуу жёнъндё чечим кабыл алынган учурдан тартып токтотулат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Нак чет ёлкё валютасы менен 

алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 

лицензия беръъ тартиби жёнъндё» Жобого 

карата 1-тиркеме 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

 

Нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна № 0000 лицензиясы 200_ жылдын «___»________ каттоодон ёткёртългён 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы __________________________________________________________________ 

(Бишкек ш./областтын аталышы) ___________________________________________________________________ 

(юридиалык жактын аталышы же жеке адамдын аты-жёнъ) 

нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугун чегерет. 

Алмашуу бюросу ушул лицензиянын негизинде жъгъртъъ каражаттарынын эсебинен жана ёз атынан тёмёнкъ алмашуу операцияларын жъргъзё алат: 

а) нак чет ёлкё валютасын накталай улуттук валютага сатып алуу; 

б) нак чет ёлкё валютасын накталай улуттук валютага сатуу; 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы нак чет ёлкё валюталарын алмашуу операциялары боюнча орун алган тобокелдиктерге жооп бербейт. 

Лицензия, анда чагылдырылган нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугун чегерет. 

Алмашуу бюросуна юридикалык жактардан же жеке адамдардан мёёнёттъълък, тёлёёгё жёндёмдъълък жана кайтарымдуулук шарттарында каражаттарды тартууга тыюу салынат; акча каражаттарын (чет ёлкё же улуттук валютаны) мурда макулдашылган алмашуу курсу боюнча алдын-ала тёлёё катары колдонууга; лицензияда тъздён-тъз кёрсётълбёгён башка операцияларды жъргъзъъгё.  

Лицензияда кёрсётълбёгён операциялар жъргъзългён шартта, мыйзамдарда каралган тартипте жоопкерчиликке тартылат. 

Лицензия ажыратылгыс (ёздък) болуп саналат. Бул лицензияда келтирилген укуктарды ъчънчъ жакка ёткёръп беръъгё болбойт

Лицензия ага кол коюлган учурдан тартып къчънё кирет жана ъч жыл бою колдонууда болот. 

 

Улуттук банктын Тёрагасы тарабынан ыйгарым укук чегерилген адам __________ 

(колтамгасы) (кызматкердин аты-жёнъ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Нак чет ёлкё валютасы менен 

алмашуу операцияларын жъргъзъъ 

укугуна лицензия беръъ тартиби 

жёнъндё» Жобого 

карата 2-тиркеме 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

_______________________________________ 

(юридикалык жактын аталышы жана дареги) 

________________________________________ 

Жеке адамдын аты-жёнъ, жашаган жери 

 

АРЫЗ 

 

Нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензия жъгъртъъ каражаттарынын эсебинен жана ёзъмдън атымдан беръъьъздъ жана алмашуу бюросун каттоодон ёткёртъъьъздъ ётънём.  

1. Алмашуу бюросунун дареги: ____________________________________ 

2. Алмашуу бюросунун жетекчиси/ким тараптан ыйгарым укук чегерилген: 

_____________________________________________________________ 

3. Алмашуу бюросунун телефон номери: ____________________________ 

4.Байланыш телефону__________________________________________ 

(алмашуу бюросунда телефон жок учурда кёрсётълёт) 

Тёмёнкъ маалыматтарды кошумча билдирем: 

1. Алмашуу бюросунун жетекчисинин паспорттук маалыматтары: 

Паспортунун сериясы _________________________ N ___________________ ким тараптан берилгендиги _______________________ берилген кънъ "____"__________ _____ж. жашаган жери: _________________ 

2. Мамлекеттик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё къбёлък (ОКПО кодунун номери) _ _________________________________________________________ 

3. Туруктуу иштеген жери жана кызматы (эгерде болгон болсо) __________ 

4. Алмашуу бюросунун жъгъртъъ каражаттары __________________ ________________________________________________________ сомду тъзёт. 

(суммасы сан жана сёз менен жазылат) 

Лицензия алуу ъчън зарыл болгон документтер кошо тиркелет. 

Улуттук банктын алмашуу бюролорунун ишин жёнгё салган ченемдик укуктук актылары менен тааныштым. 

Арызда кёрсётългён маалыматтардын тууралыгын жана анык экендигин тастыктаймын.  

 

Кънъ 

Юридикалык жактын жетекчисинин кол тамгасы 

(жеке ишкердин) 

 

Юридикалык жактын/жеке ишкердин мёёръ 

 

 

«Нак чет ёлкё валютасы менен 

алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 

лицензия беръъ тартиби жёнъндё» Жобого 

карата 3-тиркеме 

 

 

 

Бюджет алдында карызы жок экендиги жёнъндё 

МААЛЫМКАТ 

 

_____________________________ Мамлекеттик салык инспекциясында катталгандыгы, _________________ ИНН ыйгарылгандыгы, 20___-жылдын «____» _______________ мыйзам актыларына ылайык катталган, заводдук № ___________ _________________________ маркасындагы контролдук-кассалык машинасы бар экендиги тууралуу __________________________________________________________ берилди. (юридикалык жактын аты-жёнъ, жеке адамдын аты-жёнъ, дареги) 

 

20___ -жылдын "___"___________ абалына карата бюджет алдында карызы жок. 

Маалымкат Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына кёрсётъъ ъчън берилди.  

 

МСИсынын жетекчиси _________ ____________________ 

(кол тамгасы) (кызматкердин аты-жёнъ) 

 

МСИнын мёёръ 

 

 

 

 

«Нак чет ёлкё валютасы менен 

алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 

лицензия беръъ тартиби жёнъндё» Жобого 

карата 4-тиркеме 

 

 

 

Юридикалык жактын аталышы же жеке адамдын аты-жёнъ _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Алмашуу бюросунун дареги _______________________________________ 

 

 

20___-жылдын "___"__________ абалына карата 

алмашуу бюросунун жъгъртъъ каражаттары жёнъндё  

маалыматтар 

 

№ 

Валютанын аталышы  

Суммасы  

Расмий курсу  

Сумма сом менен (гр.3хгр.4)  

 

Бардыгы  

 

 

Суммасы  

 

 

Алмашуу бюросунун жъгъртъъ каражаттары катары кёрсётългён накталай акча, менчик каражаты жана бюджет алдында салык боюнча милдеттенмелер жъктёлбёгён болуп саналат.  

 

Жыйынтыгында жъгъртъъ каражаттары _____________ __________сом. 

(сан менен) (сёз менен) 

Арызда кёрсётългён маалыматтардын тууралыгын жана анык экендигин тастыктаймын.  

 

Юридикалык жактын жетекчисинин кол тамгасы 

(жеке ишкердин) 

Юридикалык жактын/жеке ишкердин мёёръ 

 

 

 

 

«Нак чет ёлкё валютасы менен 

алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 

лицензия беръъ тартиби жёнъндё» Жобого 

карата 5-тиркеме 

 

 

 

Алмашуу бюросунун каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё 

КАТ 

 

__________________________________________________________таандык 

(юридикалык жактын аталышы жана дареги же жеке адамдын аты-жёнъ жана дареги) 

___________________________________________________________________  

(алмашуу бюросунун дареги) 

дареги боюнча жайгашкан алмашуу бюросу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында _________ номеринде каттодон ёткёртългён. 

Алмашуу бюросунун каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё кат Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын нак чет ёлкё валютасы менен операцияларды жъргъзъъ укугуна лицензиясын алмаштырбайт. 

Каттын кёчърмёсъ жарабайт.  

 

Улуттук банктын Банктык эмес мекемелердин 

ишине кёзёмёл башкармалыгынын начальниги _________ __________ 

(Улуттук банктын областтык башкармалыгынын жетекчиси) (кол тамгасы) (аты-жёнъ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Нак чет ёлкё валютасы менен 

алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 

лицензия беръъ тартиби жёнъндё» Жобого 

карата 6-тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкы 

 

________________________________  

(юридикалык жактын аталышы же жеке адамдын аты-жёнъ) 

 

ЁТЪНЪЧ КАТ  

 

Нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 20___ -жылдын "____"__________ N ______ лицензиясына ээ_________________________________________________________ 

(юридикалык жактын толук аталышы же жеке адамдын аты-жёнъ) 

алмашуу бюросун каттоодон ёткёртъънъ ётънёт.  

 

1.Алмашуу бюросунун дареги:______________________________________ 

2. Алмашуу бюросунун жетекчиси/ким тараптан ыйгарым укук чегерилген: 

_______________________________________________________________ 

3. Алмашуу бюросунун телефон номери: ____________________________ 

4. Байланыш телефону: ______________________________________ 

(алмашуу бюросунда телефон жок учурда кёрсётълёт) 

Тёмёнкъ маалыматтарды кошумча билдирем: 

1. Юридикалык жактын жетекчисинин же жеке ишкердин паспорттук маалыматтары: 

Паспортунун сериясы _________________________ N _______________________ ким тараптан берилгени _______________________ берилген кънъ "____"__________ _____ ж. жашаган жери: _____________________________________________________ 

2. Мамлекеттик каттоо жёнъндё къбёлъгъ (ОКПО кодунун номери) _ __________________________________________________________________ 

3. Туруктуу иштеген жери жана кызматы (бар учурда) _______________ 

____________________________________________________________ 

(толук аталышы жана дареги кёрсётълёт) 

4. Алмашуу бюросунун жъгъртъъ каражаттары__________________ 

_________________________________________________ сомду тъзёт. 

(суммасы сан жана сёз менен жазылат) 

Алмашуу бюросун каттоо ъчън зарыл документтер кошо тиркелет. 

Арызда кёрсётългён маалыматтардын тууралыгын жана анык экендигин тастыктаймын.  

 

Кънъ 

Юридикалык жактын жетекчисинин кол тамгасы 

(жеке ишкердин) 

Мёёръ 

 

 

 

 

 

«Нак чет ёлкё валютасы менен 

алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 

лицензия беръъ тартиби жёнъндё» Жобого 

карата 7-тиркеме 

 

 

 

Фирмалык бланк 

 

Алмашуу бюросунун иши жёнъндё  

МААЛЫМКАТ 

 

Бул маалымкат 20___-жылдын «____» _____________ тартып 20___-жылдын «____» _____________ чейинки мёёнёткё № ______ кън сайын берилъъчъ отчетту тапшырууга келишим тъзгён, 20___-жылдын «____» _____________ № ______ лицензиянын ээси _____________________ __________________________________________________________ берилди. 

(юридикалык жактын аталышы же жеке адамдын аты-жёнъ)  

Алмашуу бюросу келишимдин аракеттенъъ мёёнётъ ичинде анда кёрсётългён убакыт боюнча кън сайын такталган отчетту тапшырууга тийиш (кън сайын тапшырылуучу отчет боюнча эскертъълёр болсо кёрсётълёт).  

Алмашуу бюросу менен ёз ара мамилелеринин жъръшъндё Кыргыз Республикасынын алмашуу операцияларын жъргъзъъ боюнча мыйзам актыларынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол берилген эмес (бузууга жол берилген шартта, анын търън кёрсётъъ зарыл). 

Башка маалыматтар ____________________________________________ 

 

Ыйгарым укуктуу банктын  

жетекчиси __________________________ 

(юридикалык жак) (кол тамга) (кызматкердин аты-жёнъ) 

 

 

 

 

 

«Нак чет ёлкё валютасы менен 

алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 

лицензия беръъ тартиби жёнъндё» Жобого 

карата 8-тиркеме 

 

Анкета 

(лицензия алган жак ъчън) 

 

Юридикалык жактын аталышы же жеке адамдын аты-жёнъ____________________ 

Юридикалык жактын же жеке адамдын дареги ______________________________ 

Катталган кънъ _____________________Катталган орду ___________________ 

 

Лицензия алган жактын катышуучулары жёнъндё маалымат (юридикалык жактар ъчън) 

 

№ 

Аталышы/Аты-жёнъ 

Паспорттук маалыматтар/каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё маалыматтар 

Дареги 

Уставдык капиталда катышуунун кёлёмъ 

Катышуунун кёлёмъ (% менен) 

Катышуу-чулардын катарына кирген кънъ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башка жактардын уставдык капиталында лицензия алган жактын катышкандыгы тууралуу маалымат  

 

№ 

Юридикалык жактын аталышы  

Дареги  

Уставдык капиталда катышуунун кёлёмъ 

Катышуунун кёлёмъ (% менен) 

Кирген кънъ  

 

 

 

 

 

 

 

Лицензия алган жактын же (юридикалык жактар ъчън) анын уставдык капиталында катышкан жактардын нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензиялары кайра кайтарып алынган беле? 

Ооба Жок □ 

«Ооба» деген жооп белгиленсе, толук маалымат берилсин (кайтара алынган кън, лицензиянын номери, лицензия берилген кън, кайтара алынгандыгынын себептери) 

 

Мен, _______________________________________________________ 

(Жеке адамдын/юридикалык жактын жетекчисинин аты-жёнъ) 

жогоруда кёрсётългён маалымат так жана толук экендигин тастыктайм жана мындан ары ёзгёртъълёр киргизилгенден кийинки 10 кън ичинде бул тууралуу маалыматты Улуттук банкка берип турууга милдеттенем. Мен жактан бурмалап кёрсётъълёргё же ката кетиръълёргё жол берилген шартта, Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык мага жана алмашуу бюросуна карата андан ары санкциялар колдонулушу мъмкън экендигин моюнга алам (билем). 

 

 

_______________________________ «_____»________________20_ г. 

(Жеке адамдын/юридикалык жактын жетекчисинин кол тамгасы)  

 

 

 

«Нак чет ёлкё валютасы менен 

алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 

лицензия беръъ тартиби жёнъндё» Жобого 

карата 9-тиркеме 

 

 

 

Анкета 

(алмашуу бюросунун кызматчысынын) 

 

 

Ёздък маалыматтар  

 

 

Аты-жёнъ______________________________________________________________ 

Туулган жылы ____________________________________________________ 

Жарандыгы ________________________________________________ 

 

Паспортунун сериясы _____________ номери _____________ ким тараптан берилди________________ _____________________ 

Ъйънън дареги (документам боюнча), ___________________________________________ 

тел. ____________________________ 

Анык жашаган жери ________________________________________________ 

тел._____________________________ 

 

Билими ________________________________________________________ 

(жогорку, толук эмес жогорку, орто-кесиптъъ, орто) 

дипломунун №_______________ берилген кънъ ________________ ким тараптан берилди ______________________________________________________________ 

 

Тёмёнкълёр боюнча билими бар болсо маалыматтар

- алмашуу бюролорунун ишин жёнгё салган мыйзам актылары __________________________________________________________________ 

- терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоо) каршы аракеттер __________________________________________________________________ 

 

 

Окуу жайынын аталышы жана жайгашкан орду  

Факультети 

жана бёлъмъ 

Тапшырган жылы 

Бъткён жылы 

Окууну бътпёсё, канча курсту окуп бъттъ 

Алган диплому боюнча адистиги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмгек жолу башталгандан тартып аткарган иши: 

Жалпы эмгек стажы ______________  

 

Ишке кирген кънъ 

Иштен кеткен кънъ 

Кызматы  

Мекеменин аталышы, жайгашкан орду 

Иштен кеткенинин себеби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мен, __________________________________________________________________ 

(аты-жёнъ) 

жогоруда кёрсётългён маалымат так жана толук экендигин тастыктайм жана мындан ары ёзгёртъълёр киргизилгенден кийинки 10 кън ичинде бул тууралуу маалыматты Улуттук банкка берип турууга милдеттенем. Бурмалап кёрсётъълёргё же ката кетиръълёргё мен тараптан жол берилген шартта, Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык мага жана алмашуу бюросуна карата санкциялар колдонулушу мъмкън экендигин моюнга алам (билем). 

 

_______________________________ «___»________________20__ ж. 

(кол тамгасы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Нак чет ёлкё валютасы менен 

алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 

лицензия беръъ тартиби жёнъндё» Жобого 

карата 10-тиркеме 

 

 

Алмашуу бюросунун кызмат кёрсётъълёрън керектёёчълёр (кардарлар) ъчън  

МААЛЫМАТ 

 

Алмашуу бюросунун ишине карата нааразычылыктарыьызды тёмёнкъ дарек боюнча жёнётъъьъздёрдъ ётънёбъз: 

Чъй областы жана Бишкек шаары Бишкек шаары, Ъмёталиев кёчёсъ 101 

Ош областы - _________________________________________________ 

Баткен областы - _____________________________________________ 

Жалал-Абад областы - ________________________________________ 

Ысык-Кёл областы - _________________________________________ 

Нарын областы - ______________________________________________ 

Талас областы - ______________________________________________ 

Даттанууларды кароо ъчън тёмёнкъ маалыматтарды беръъьъздёрдъ ётънёбъз

- ётънъч ээсинин аты-жёнъ; 

-ётънъч ээсинин дареги; 

- доо коюлган алмашуу бюросунун аталышы жана так дареги; 

- алмашуу бюросун ачкан жеке адамдын аты-жёнъ же юридикалык жактын аталышы; 

- ётънъч каттын мазмуну; 

- алмашуу бюросунун тартипти бузган кънъ. 

Ётънъч катка жооп алуу ъчън жазуу търъндё жана кол тамга менен бъткён формага келтиръъ.  

 

 

II. Нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу 

операцияларын жъргъзъъ тартиби 

 

1. Маалымат такталары алмашуу бюросунда чет ёлкё валюталарынын бардык търлёръ боюнча аларды сатуу жана сатып алуу курстары жёнъндё так маалыматтарды камтып турууга тийиш.  

Нак чет ёлкё валютасын накталай улуттук валютада сатып алуу жана сатуу, ачык келишим принциптерине ылайык, чет ёлкё валюталарын сатып алуу жана сатуу курстарынын маалымат тактасында кёрсётългён курс боюнча гана жъзёгё ашырылат. 

Ал эми маалымат тактасында кёрсётълбёгён курс боюнча нак чет ёлкё валютасын сатып алуу жана сатууга жол берилбейт. 

Чет ёлкё валюталарын сатып алуу жана сатуу курстары ътър менен бёлънгён бътън сандан кийин тёрт ондук белгиге чейин белгиленет. Ътър менен бёлбёй туруп же ътърдён кийин тёрттён ашык белги менен кёрсётъъ аркылуу валюта курстарын белгилёёгё, ошондой эле кардарларды валюта курстары боюнча адашууга алып келген башка аракеттерге тыюу салынат. 

2. Алмашуу бюролору нак чет ёлкё валюталарын сатып алууда, сатууда же алмашууда тёлём каражаты статусун жогото элек акча белгилеринин наркына, чыгарылган жылына жараша кайсы бир чектёёлёрдъ киргизъъгё жана ар кандай курстарды белгилёёгё укугу жок. 

3. Алмашуу бюролору, аныктыгына шек туудурбаган чет ёлкё валюталарынын банкноттору менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ учурунда комиссиялык тёлёмдёрдъ ёз алдынча белгилёёгё жана алууга укугу бар, эгерде алардын тёмёнкъдёй кемчиликтери бар болсо: 

- баштапкы тъсъ ёзгёръп калса же боечу заттар менен боелуп калса; 

- басып чыгарууда брак кетирилген болсо; 

-эгерде ёзънчё бёлъктёръ бир эле банкнотко тиешелъъ шартта, тытылган же чапталган болсо; 

- бурчтары, чекелери тытылган же жыртыкчалар болсо (эгерде ал анын ордунун жабылгандыгынын тастыктамасынан боло албаса); 

- чекелери къйъп же ёрттёнъп кетсе. 

4. 3-пунктта кёрсётългён жана башка кемчиликтерге байланыштуу сатып алууга жана сатууга жатпаган акча банкноттору, аларга ээлик кылуучунун макулдугу менен алмашуу бюросу тарабынан банк-корреспондентте (чет ёлкё банкында) алмаштыруу ъчън (экспертизага) кабыл алынышы мъмкън. 

 

III. Алмашуу бюролору менен касса операцияларын жъргъзъъ тартиби 

 

Валютаны сатып алуу, сатуу жана алмашуу операцияларын жъргъзъъ учурунда алмашуу бюросу, операцияларын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жъргъзёт. 

1. Нак чет ёлкё валютасын сатып алуу эгерде, чет ёлкё валютасын сатып алуу суммасы Улуттук банк тарабынан белгиленген суммага барабар болсо же андан ашып кетсе, кардарды анын инсандыгын тастыктаган документинин (сърётъ менен) негизинде милдеттъъ търдё идентификациялоо менен жъргъзълёт. Кассир нак акчанынын суммасын кардардын кёзънчё санап чыгат жана ал тарабынан сунушталган валютанын аныктыгын текшерет. Мында, банкнотторго кардардын кёз алдында болгондой кылып текшеръъ жъргъзълъъгё тийиш.  

2. Кассир, кардарга берилъъчъ улуттук валютанын суммасын эсептегенден кийин, сатылып алынган валюта жёнъндё жазууну операцияларды каттоо журналына тъшърёт (эгерде кардар резидент эмес болсо, бул тууралуу журналга белгилейт) жана кассадан чек басып берет. Кассир (жооптуу кызматкер) Жобонун талаптарына ылайык маалымкат-сертификатты тариздейт. 

3. Кассир, жъргъзългён эсептешъълёрдъ текшергенден кийин улуттук валютанын аныктыгын кардардын кёз алдында текшеръъ менен тиешелъъ сумманы берет. Ошол эле учурда, ага кассалык чек жана зарылчылыгына жараша маалымкат-сертификат да кошо берилет.  

4. Эгерде, чет ёлкё валютасын сатуу суммасы Улуттук банк тарабынан белгиленген суммага барабар болсо же андан ашып кетсе, нак чет ёлкё валютасын сатуу кардардын инсандыгын тастыктаган документинин (сърётъ менен) негизинде аны милдеттъъ търдё идентификациялоо менен жъргъзълёт. Кассир нак акчанынын суммасын кардардын катышуусунда санайт жана ал тарабынан сунушталган валютанын аныктыгын текшерет. Мында, банкнотторго текшеръълёр кардардын кёз алдында жъргъзълъъгё тийиш.  

5. Кассир, кардарга берилъъчъ чет ёлкё валютасынын суммасын эсептегенден кийин, сатылып алынган валюта жёнъндё жазууну операцияларды каттоо журналына тъшърёт (эгерде кардар резидент эмес болсо, бул тууралуу журналга белгилейт) жана кассадан чек басып берет. Кассир (жооптуу кызматкер) Жобонун талаптарына ылайык маалымкат-сертификатты тариздейт. 

6. Кассир, жъргъзългён эсептешъълёрдъ текшергенден кийин нак чет ёлкё валютасынын тиешелъъ суммасын берет. Ошол эле учурда, кассалык чек жана зарылчылыгына жараша маалымкат-сертификат да кошо берилет. 

7. Кассир, кардардын талабы боюнча, берилъъчъ нак чет ёлкё валютасын валюта детектору аркылуу анын кёз алдында текшеръъгё милдеттъъ. 

8. Эгерде, эсептешъълёрдё ажырым аныкталса же тёлёё каражаты болбогон акча табылса, кассир сумманы кардарга кайтарып берет жана жетпеген акчаны толуктоосун сунуш кылат. 

9. Кардар жетпеген сумманы кошкон шартта, кассир анын кёзънчё чет ёлкё валютасынын толук суммасын бирден эсептёё менен кабыл алат. 

10. Кайра саноо учурунда кассирдин столунда башка акчалар жана буюмдар болбоого тийиш.  

11. Кардар, чет ёлкё валютасын сатып алуу-сатуу учурунда, эсептешъълёрдън тууралыгын кассадан алыс кетпей текшеръъгё укугу бар.  

12. Эгерде эсептешъълёрдън туура эмес экендиги аныкталган шартта, кардар берилген сумманы толугу менен кассирге кайра эсептёё ъчън берет. Ал эми кассир эсептешъълёр учурунда жаьылыштык кетирсе, жетпеген сумманы толуктап беръъгё жана кардардын кёзънчё бирден кайра санап чыгууга милдеттъъ. 

13. Нак акчаларды саноону банкнотторду санай турган машинканын жардамы менен жъзёгё ашырууга болот. Мында, столдо машинкадан башка буюмдар болбоого тийиш жана эсептин таблосу кардарды карап туруусу зарыл. Мында, банкнотторду текшеръъдё алар кардардын кёз алдында болууга тийиш.  

14. Алмашуу бюролорунун жъгъртъъ каражаттарынын кёбёйъъсънё/азаюусуна же ыйгарым укуктуу банкта чет ёлкё валютасынын сатып алынышынан улам отчеттук суммалардын берилишине жана кабыл алынышына байланыштуу, чыгашалары жана нак акчаларды кассага кириштёё боюнча операциялары, операциялардын бъткёрълъшъ тартиби боюнча аларды каттоо журналында чагылдырылат. Мында, кириштёё жана чыгашалар боюнча бёлъмъндё, тиешелъълъгънё жараша «Алмашуу курсу» жана «Берилъъчъ сумма» графаларында белги коюлат. Бул операциялар къндёлък отчеттордо жана башка киреше жана башка чыгаша катары кёрсётълёт.  

 

 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 27.07 № 40/8 токтому 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 4-февралындагы №2/2 «Жеринде барып инспектордук текшеръълёрдъ жъргъзъъ жёнъндё” нускоону бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 4-февралындагы №2/2 «Жеринде барып инспектордук текшеръълёрдъ жъргъзъъ жёнъндё” нускоону бекитъъ тууралуу» токтомуна сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Юридика Башкармалыгы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду, расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

3. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын. 

4. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары айым Жеенбаевага Б.Ж. ыйгарылсын. 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2011-жылдын «27» июлундагы 

№ 40\8 токтомуна тиркеме 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 4-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 

2004-жылдын 15-мартында 30-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №2/2 «Жеринде барып инспектордук текшеръълёрдъ жъргъзъъ жёнъндё» нускоону бекитъъ тууралуу» токтомго ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 4-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 15-мартында 30-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №2/2 «Жеринде барып инспектордук текшеръълёрдъ жъргъзъъ жёнъндё» нускоону бекитъъ тууралуу» токтомго тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин. 

 

1. Бёлък тёмёнкъ мазмундагы 1.1.1-пункт менен толукталсын: 

«1.1.1 Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё" мыйзамына ылайык, Улуттук банк банктан, банктын акционерлеринен, банктык топтун кайсыл болбосун катышуучусунан, ошондой эле банк менен жалпы кызыкчылыкка ээ жактардан кандай болбосун зарыл маалыматтарды талап кылып алууга укуктуу.». 

2. 2-бёлъктън 2.1-пунктундагы 5-чи жана 6-чы абзацттардын аралыгында тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын: 

«Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген банктын маалыматтык коопсуздугун камсыз кылуу боюнча талаптардын банк тарабынан аткарылышына баа беръъ;». 

3. 3-бёлъктън 3.3-пунктундагы: 

- 7-чи жана 8-чи абзацттардын аралыгында тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын:  

«• банктын обочо жайгашкан тъзъмдък бёлъмдёрънън иш рентабельдъълъгънё анализдёёлёр; 

- 13-чъ жана 14-чъ абзацттардын аралыгында тёмёнкъ мазмундагы абзацтар менен толукталсын: 

«• банктын акцияларды сатып алуу, ажыратып алууга тиешелъъ келишкен бътъмдёрънън мыйзамдуулугун, ошондой эле уставдык капиталдын ёлчёмън кёбёйтъъ/азайтуу процессинин мыйзам талаптарына ылайык келъъсън текшеръъ; 

• банктын акцияларынын 1% кёбърёёгънё ээлик кылган акционерлер боюнча юридикалык иштердин (делолордун) туура тъзълъшън жана жъргъзълъшън текшеръъ;». 

4. 3-бёлъктън 3.7-пунктундагы «зарыл документтердин тизмегин кошо тиркёё менен (1-тиркеме)» деген сёздёрдён мурда «текшеръъгё чейинки он къндён кечиктирбестен» деген сёздёр менен толукталсын,». 

5. 4-бёлъктън 4.2-пункту тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын:  

«Банк документтердин тъп нускасын сунуштайт. Объективдъъ себептер боюнча тъп нусканы сунуштоо мъмкън эмес болгон ёзгёчё учурларда гана ал, документтердин кёчърмёлёрън кызмат адамдын кол тамгасы жана банктын мёёръ менен къбёлёндърёт.». 

6. 4-бёлъктън 4.3-пунктундагы:  

- 2-абзац тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«пайдалануучулардын жана кардарлардын автоматташтырылган системадан пайдалануу коддоруна тиешелъъ (пароль, PIN код) маалыматтарды эске албаганда, инспектордук текшеръълёрдъ жъргъзъъ ъчън банктык жайга эркин киръъ, банктын кайсыл болбосун кызматкерлерине жолугуу, документтерди, анын ичинде банктык жазуулардан пайдалануу, ошондой эле текшеръъгё алынып жаткан банктын ыйгарым укуктуу кызматкеринин катышуусунда техникалык инфраструктурасын (банктын автоматташтырган системасын, тесттик сыноолордун натыйжалары боюнча документтерди кошо алганда, системанын документтерин, СВИФТ системасын кошо алганда, тёлём системасынын маалымат базасын) пайдалануу»;  

- 2-чи жана 3-чъ абзацттардын аралыгында тёмёнкъ мазмундагы абзацтар менен толукталсын: 

«• банктын пайдалануучулардын жана банк кардарлардын автоматташтырылган системалардан пайдалануу мъмкънчълъгънё (парольдор, PIN коддор) тиешелъъ маалыматтарды эске албаганда, банктын кайсыл болбосун кёрсётългён убакыт ичиндеги депозиттик, кредиттик, тёлём, казына ишин, ошондой эле корпоративдик баалуу кагаздар менен ишин кошо алганда, иштин бардык багыты боюнча автоматташтырылган банктык системадан толук жана так маалыматтардын электрондук кёчърмёсън беръъгё;  

• СВИФТ системасы, ошондой эле банк колдонгон башка тёлём системалары аркылуу ёткёрългён бардык финансылык операциялары, корреспонденттик эсептер боюнча толук жана так маалыматтардын электрондук кёчърмёлёрън беръъ;»; 

- 3-абзац тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«• инспекторлордун бардык зарыл маалыматтарды оозеки жана жазуу жъзъндё ёз учурунда алышы;»; 

- 4-абзац тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«• текшерип жаткан топко банкта ёзънчё жай беръъ жана банктын, ошондой эле Улуттук банктын документтеринин коопсуз сакталышын камсыз кылып, текшеръънъ жъргъзъъ ъчън зарыл болгон жабдуулар жана техника менен камсыз кылуу; 

• текшеръъчълёр тобунун жооптуу кызматкерлерине банктын автоматтык системасынан, анын бардык кардарлары жана алардын эсептери, бардык баланстык эсептер жёнъндё маалыматтарды алуу мъмкънчълъгънё укук беръъ (ёткёръълёрдъ жъргъзъъгё укугусуз отчеттор менен таанышууга, тъзъъгё жана теръъгё);»; 

- 5-абзацтагы «дайындалсын» деген сёз «дайындалышы» дегенге алмаштырылсын. 

 

7. 4-бёлъктън 4.4-пунктундагы: 

- «банкка инспектордук текшеръълёр» деген сёздёр «анын ичинде талап кылынган маалыматтардын берилбеши (электрондук/кагазга чыгарылган търъндё)» деген сёздёр менен толукталсын; 

- тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын: 

«банк тарабынан каршылык кёрсётългёндъгъ жёнъндё Актыга кол коюудан баш тарткан учурда, инспекторлор ал Актынын бир нускасын, кол коюдан баш тарткандыгын белгилёё менен банктын ёкълънън кол тамгасыз эле банкка калтырып коюуга укуктуу.». 

8. 6-бёлъктън 6.1-пункту тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын: 

«Текшеръъ жёнъндёгъ отчеттун негизинде милдеттъъ търдё жазма буйрук даярдалып, ал текшеръъ отчету менен бирге банктын Директорлор кеьешинин Тёрагасына жана Башкарманын Тёрагасына жёнётълёт.». 

9. 6-бёлъктън 6.4-пунктундагы «Текшеръъ отчету Улуттук банктын менчиги болуп саналат» деген сёздёрдён кийин «,ошол эле учурда, банктын текшеръъгё тиешелъъ отчетту ъчънчъ жактарга беръъсъ Улуттук банктын уруксаты менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте гана жъзёгё ашырылат,».  

10. 8-бёлъктън 8.1.-пунктундагы «текшеръъгё алынган банктык Директорлор кеьешинин Тёрагасына жана Башкармасынын Тёрагасына жёнётълёт» деген сёздёрдён мурда «текшеръънън жыйынтыгы банктын ыйгарым укуктуу ёкълдёръ менен акыркы жолу талкуулангандан кийинки 30 къндён кечиктирбестен» деген сёздёр кошулсун.  

11. Нускоого карата тиркеме жаьы редакцияда берилсин (кошо тиркелет). 

 

 

 

 

 

 

Жеринде барып инспектордук  

текшеръълёрдъ жъргъзъъ  

жёнъндё Нускамага карата 1-тиркеме 

Улуттук банктын 20__ «___»_______№____ 

катына карата тиркеме 

 

Банк тарабынан текшеръъгё сунушталган документтердин жана маалыматтардын тизмеси

 

I. Банкты тъзъъ учурунда сыяктуу эле, анын ёлчёмънън кёбёйъъсъ жана азаюусу учурундагы уюштуруу документтери, акционерлер жана капиталды тъзъъ боюнча документтер 

 

1. Уюштуруу документтери: 

- Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында белгиленген тартипте каттоодон ёткёртългён уюштуруу келишими, ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилген устав; 

- уставдык капиталды тъзъъ боюнча туруктуу сакталуучу делолор. 

2. Акционерлердин текшеръъ кънънё карата тизмеси жана кёз карандысыз каттоочу тарабынан тастыкталган, акциялардын суммасын жана уставдык капиталга карата пайыздык катышка ээлик кылуу ълъшън кёрсётъъ менен текшерилъъчъ мезгил ичиндеги ёзгёртъълёр жёнъндё маалымат. 

3. Банктын акцияларынын бардык эмиссияларынын проспектилери жана ага тиешелъъ колдо болгон бардык документтер. 

4. Текшерилъъчъ мезгил ичинде акционерлердин кезектъъ жана кезексиз жалпы отурумунан толтурулган протоколдор. 

5. Банктын 1% ашыгыраак акцияларына ээ болушкан акционерлер боюнча юридикалык делолор. 

 

II. Башкаруу органдары жана банктын ички документтери 

 

6. Банкты ёнъктъръънън стратегиялык планы, ёткён жыл жана ётъп жаткан жыл ъчън бизнес-планды кошо алганда, мурдагы эки жыл ъчън жылдык отчеттор. 

7. Банк ишин жёнгё салуучу жана анын саясатын аныктай турган документтердин топтому. 

8. Акыркы эки жыл жана ётъп жаткан жыл ичинде анык аткарылгандыгы тууралуу отчеттор менен салыштырылган кирешелер жана бюджет тууралуу отчеттордун кёчърмёсъ. 

9. Ликвиддъълъктън, активдер менен пассивдерди тескёёнън жана бардык финансылык тобокелдиктерди (пайыздык, валюталык ж.б.) тескёёнън бардык аспектилерине мониторинг жъргъзъъ ъчън колдонулган, бардык негизги отчеттордун кёчърмёлёръ. 

10. Кеьеште болуу мёёнётън жана иштеген жерин кёрсётъъ менен банктын Директорлор кеьешинин мъчёлёрънън тизмеси. 

11. Кызматтын, аткаруучу милдеттеринин чёйрёсън кёрсётъъ менен Банк Башкармасынын мъчёлёрънън тизмеси. 

12. Директорлор кеьешинин, аудит боюнча кеьешинин, Банк Башкармасынын жана башка комитеттердин текшерилъъчъ мезгил ичиндеги отурумдарынан толтурулган протоколдор. 

13. Банктын текшерилъъчъ мезгил ичинде ёзгёртъълёръ менен уюштуруу тъзъмъ. 

14. Банктын штаттык тизими, эмгекке тёлёё системасы боюнча ички документтери, жеке курамы жана негизги иши боюнча буйруктары. 

15. Персоналдык курамын кёрсётъъ менен банкты тескёё боюнча бардык комитеттердин тизмеси, ошондой эле комитеттердин мъчёлёрън дайындоо жёнъндё, мурдагы текшеръъ жъргъзългён мезгилден тартып, учурдагы текшеръъ мезгили ичиндеги тиешелъъ документтер (жалпы чогулуштан толтурулган протокол, комитеттин мъчёлёрън дайындоо жёнъндё буйруктар, келишимдер жана башкалар). 

16. Банктын филиалдарын жана ёкълчълъктёрън кошо алганда, тъзъмдък бёлъмдёрънън жетекчилеринин/начальниктеринин кызматтык милдеттеринин тизмегин кёрсётъъ менен тизмеси (кагаз/электрондук търдё). 

17. Ар бир маанилъъ оперативдъъ бёлъм, департамент жана функционалдык топ боюнча, телефон номерлерин кёрсётъъ менен негизги байланышуучу кызматкерлердин тизмеси. 

 

III. Банктын кредиттик жана депозиттик операциялары боюнча маалымат 

 

18. Текшеръъ кънънё жана мурунку тёрт чейректик кънгё карата абал боюнча кредиттик портфелге баяндама (валюта номиналында): 

- карыз алуучунун аты-жёнъ, кредиттин търъ, суммасы, мёёнётъ, пайыздык чендер, кредиттин текшеръъ кънънё карата калдыгы, кредитти жана ал боюнча пайыздарды тёлёё графиги; 

- кърёёлък документтер; 

- канча жолу пролонгацияланганы, реструктуризациялнганы жана алардын мёёнётъ, кърёё тъзъмъ, мёёнётъндё тёлёнбёй калган къндёрдън саны (негизги сумма жана пайыздар), 1-30 кън, 31-60 кън, 61-90 кън, 91-120 кън интервалдары боюнча жыйынтык суммаларды кошо алганда, келишим боюнча кайтарып беръънън баштапкы кънънё тиешелъъ мёёнётъндё тёлёнбёй калган учуруларды кёрсётъъ менен; 

- кредиттик портфелди классификациялоо, ошондой эле бътъндёй банк жана филиалдар боюнча ёткён текшеръълёрдён кийинки аралыкта РППУну тъзъъгё тиешелъъ, туруктуу сактоодогу делолор. 

19. Банк тарабынан берилген кредиттердин жана кредиттин ордун алмаштыруучулардын тизмеси, алар тёмёнкъ жеке адамдарга жана банк менен байланыштуу жактарга берилет: 

- банктын аткаруучу кызмат адамына; 

- банктын негизги акционерлерине; 

- банктын Директорлор кеьешинин мъчёлёрънё; 

- кёпчълък директорлор банктын кёпчълък директорлорун тъзгён кайсы болбосун компания; 

- кайсы болбосун башка аффилирленген жакка. 

20. Кредиттерди беръъгё билдирмелерди каттоо жана карыз алуучулар менен байланышууларды эсепке алуу журналы, ошондой эле банктын кардарларынын даттанууларынын жана сунуштарынын китепчеси. 

21. Кардарлардын банктын иши боюнча даттануулары жана кайрылуулары менен маалыматтар (ички отчеттуулук). 

22. Системадан тышкаркы эсепке алууга киргизилген кредиттердин тизмеси. 

23. Банк, ёзъ ъчън же башкалар ъчън кайсы болбосун кредиттин же милдеттенмелердин тёлёнъшън же аткарылышын гарантиялаган, кайсы болбосун контрактылардын чагылдырылышы. 

24. Аткаруу шарттары ёзгёртългён (пайыздык ченди азайтуу же негизги сумманы тёлёё мёёнётън кийинкиге калтыруу, пайыздык ченди же негизги сумманы же кайсы бир башка шарттарды тёлёё жолу менен), кредиттер жёнъндё отчеттор: 

- ар бир кредиттик продукт боюнча пайыздык чендердин ёзгёръъ тенденциясы жёнъндё отчет; 

- пайыздык чендин къндёлък тъзъмъ жёнъндё отчет, кредиттик продуктулар боюнча кърёёнън тъзъмъ («Ипотека плюс», «Ипотека лайтс» жана башкалар); 

- кредиттердин ар бир продукт боюнча кайтарылып берилиши деьгээли жёнъндё отчет; 

- Пайыздары кредиттик келишимдин шарттарына ылайык карыз алуучу тарабынан тёлёнбёгён, кредиттер жёнъндё отчет; 

- Банктын, филиалдарды, ёкълчълъктёрдъ тескёёчъ кызматкерлерине, кызмат адамдарына, банктын негизги акционерлерине жана алар менен же банк менен байланыштуу болгон жакка кредиттерди беръъ жёнъндё отчет; 

- Жетекчилик жана аткаруучулар тарабынан активдердин сапатына мониторинг жъргъзъъ ъчън колдонулган, Маалыматтык башкаруу системасы (МБС) боюнча негизги отчеттордун кёчърмёлёръ. 

25. Банктын ири депозиторлорунун тизмеси. 

26. Банктын негизги акционерлеринин, инсайдерлеринин жана аткаруучу кызмат адамдарынын, филиалдардын жетекчилеринин депозиттеринин алардын търъ, суммасы, чени, салынган кънъ жана мёёнётъ боюнча тизмеси. 

27. Инсайдерлер жана аффилирленген адамдар менен операцияларды эсепке алуу журналы. 

28. Жабык жана корреспондентттик эсептердин жана башка кардарлардын мурунку текшерилген мезгилден тартып, учурдагы текшерилъъчъ мезгил ичиндеги эсептеринин тизмеси. 

29. Башка банктар тарабынан расмий тастыкталган жана тиешелъъ търдё къбёлёндърългён (мисалы, кънъ, мёёръ жана колтамгасы) калдыктарды кёрсётъъ менен ошол банктардагы кредиттердин, депозиттердин жана корреспонденттик эсептердин тизмеси. 

30. Банк менен башка финансылык уюмдардын ортосундагы кредиттик линиялар тууралуу маалымат. Ири жеке каржылоо булактарынын3 тизмеси. 

31. Тёлёмдёрдъ тёлёё мёёнёттёрънън сакталышын, реквизиттердин туура сакталышын жана ёткёрългён тёлёмдёр боюнча кызмат кёрсётъълёр ъчън тёлёёлёрдъ кармап калууларды текшеръъ ъчън документтер. 

32. Мурунку текшеръъдён берки учурдагы текшеръъ мезгили ичинде тартылган депозиттерине тиешелъъ (юридикалык жактардын жана жеке адамдардын) белгиленген пайыздык чендер боюнча маалыматтар. 

33. Негизги кредиттик продуктулар боюнча эффективдъъ пайыздык чендерге тиешелъъ маалыматар жана эсептёёлёр. 

 

IV. Банктын баалуу кагаздар менен операциялары боюнча маалыматтар 

 

34. Улуттук банктын белгиленген талаптарына ылайык банк тарабынан сатылып алынган/сатылган баалуу кагаздар боюнча банктын бътъмдёръ тууралуу тастыктоочу документтер менен текшерилъъчъ мезгил ичиндеги баалуу кагаздардын тизмеси. 

35. Банк алар менен иш алып барган же операцияларды жана бътъмдёрдъ, анын ичинде банктын кардарларынын баалуу кагаздары менен жъргъзъънъ пландаштырган, брокерлердин, дилерлердин жана депозитарийлердин Директорлор кеьеши тарабынан бекитилген тизмеси, ошондой эле жогоруда аталган адамдарды тандоо тууралуу Директорлор кеьишинин бардык мъчёлёрънън колу коюлган чечим.  

36. суб-брокерлердин жана/же брокерлердин контрагенттеринин, ошондой эле брокер алардын кызмат кёрсётъълёрън баалуу кагаздар боюнча опеарцияларды жана бътъмдёрдъ жъзёгё ашыруу ъчън банктын атынан колдонууга ниеттенген, депозитарийлердин жана суб-депозитарийлердин тизмеси. 

37. Банктын брокерлеринин, дилерлеринин жана депозитарийлеринин Улуттук банктын талаптарына ылайык келъълёрън иликтёё жана баалоо боюнча маалыматтар, анын ичинде банктын юристинин колу коюлган, банк тарабынан тандалып алынган баалуу кагаздар рыногунун жогоруда аталган адискёй катышуучусу Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына жооп берет деген корутундусунун кёчърмёсъ. 

38. Баалуу кагаздар рыногун жёнгё салуу боюнча ыйгарым укук чегерилген мамлекеттик органдардан алынган, брокерлердин, дилерлердин жана депозитарийлердин абройлору тууралуу маалымат (ыйгарым укук чегерилген мамлекеттик органдардан алынган жооп иретиндеги маалымат менен каттардын кёчърмёлёръ тиркелсин). 

39. Банк брокерлер/дилерлер жана депозитарийлер аркылуу ишке ашырууга ниеттенген, операцияларды жана бътъмдёрдъ кеьири чагылдыруу менен маалыматтар. 

40. Банктын акцияларга, карыздык милдеттенмелерге банк инсайдерлери олуттуу кызыкдар болгон инвестицияларынын тизмеси.  

41. Кърёёгё коюлган баалуу кагаздардын тизмеси (номиналдык, баланстык жана рыноктук наркы). 

42. Баалу кагаздар портфелине мониторинг жъргъзъъ ъчън колдонулган, Маалыматтык башкаруу системасы боюнча негизги отчеттордун кёчърмёсъ. 

 

V. Бухгалтердик эсепке алуу, Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдъъ банктык отчет (МРБО) боюнча маалымат 

 

43. Банктын бухгалтердик балансы, акыркы эки жыл ъчън корректировкаланган жылдык отчеттор. Акыркы эки жыл ъчън ай сайын берилъъчъ МРБО (кагаз/электрондук търдё). 

44. Экономикалык ченемдердин аткарылышы тууралуу акыркы эки жыл жана ётъп жаткан жыл ъчън мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдъъ отчеттор жана маалыматтар. 

45. Баланстын статьяларын чечмелёёлёр: «Негизги каражаттар», «Жана башка менчик», «Жана башка активдер», «Жана башка милдеттенмелер». 

46. Тышкы жана ички аудиттин акыркы жыл ъчън отчеттору (жетекчиликке жазган катын кошо алганда). Аудитордук текшеръълёрдън мурунку жана ётъп жаткан жыл ъчън пландарынын аткарылышы жёнъндё маалымат. 

 

VI. Терроризмди каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттерди кёръъ максатында, тобокелдиктерди тескёё жана ички контролдукту уюштуруу боюнча маалыматтар 

 

47. Терроризмди каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттерди кёръъ боюнча тобокел менеджеринин жана кызмат адамынын мурдагы текшеръъдён тартып учурдагы текшеръъ мезгили ичиндеги отчеттору. 

48. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Финансылык чалгындоо кызматына (МФЧК) маалыматтарды жёнётъънъ эсепке алуу журналы. 

49. Текшерилъъчъ мезгил ичинде банк менен МФЧКнын кат алышуулары. 

50. Ишинде жогорку тобокелдиктер камтылган кардарлардын тизмеси.  

51. Оффшордук аймактарда катталган кардарлардын тизмеси. 

52. Эркин экономикалык аймакта катталган кардарлардын тизмеси. 

53. Эсептер боюнча жъгъртъълёръ анкетада кёрсётългён жъгъртъълёрдён олуттуу арткан, кардарлардын тизмеси. 

54. Аралыкта орнотулган кызмат кёрсётъълёрдъ (Интернет-банкинг ж.б) пайдаланышкан кардарлардын тизмеси. 

55. Кыргыз Республикасынын «Терроризмди (экстремизмди) каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо (адалдоо) каршы аракеттерди кёръъ жёнъндё» мыйзамын ишке ашыруу максатында, банк тарабынан бекитилген ченемдик документтер. Тъзъмдък бёлъмдёр жана терроризмди каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо (адалдоо) каршы аракеттерди кёръъ боюнча саясаттын ишке ашырылышына жооп берген кызматкерлердин кызматтык нускоолору жёнъндё жобо.  

 

VII. Улуттук банктын жазма буйрууларын жана сунуш-кёрсётмёлёрън сактоо, Улуттук банктын башка органдар менен ёз ара иш алып баруусу жёнъндёгъ маалыматтар 

 

56. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жана мамлекеттик бийликтин башка органдары менен кат алышуулар. 

57. Мурдагы текшеръълёрдёгъ жазма буйрууларды аткаруу жана сын-пикирлерди четтетъъ жёнъндё маалымат.