Кайта келүү

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2012 жылдын 4-5 саны 

 

 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-майындагы №21\6 «Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында N 5/7 кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткёртългён "Банктардын ишмердъълъгън ицензиялоо жёнъндё" жобону бекитъъ тууралуу" токтомго өзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё токтому; 

2. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 04.07 № 28\9 токтому Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду киргизъъ жёнъндё токтому; 

3. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 04.07 № 28\6 “Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 20-ноябрындагы №32/7токтому менен бекитилген «Аудит боюнча Комитетке карата негизги талаптарга»ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу»

4. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 04.07 № 28\7 токтому«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан кёзёмёлдёнгён коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин кърёёгё коюлган мълк менен иштёё тартибин» бекитъъ жёнъндё токтому; 

5. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 04.07 № 28\8 токтому«Депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу токтом; 

6. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 11.07 № 29\6 “Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 28-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 26-июнунда 47-08 номеринде каттоодон ёткёртългён №22/4 токтому менен бекитилген «Тике банктык кёзёмёлдък жёнъндё» Жобого ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё токтому; 

7. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 11.07 № 29\8Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 15-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 18-январында 8-06 номеринде каттоодон ёткёртългён № 37/8 «Кыргыз Республикасындагы майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасы жёнъндё» жобого ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу токтому; 

8. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 11.07 № 29\5 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын микрофинансылык компаниялардын ишин жёнгё салуу боюнча айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу токтому; 

9. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 04.07 № 28\10 “Коммерциялык банктардагы видео байкоону уюштуруу тартибин бекитъъ тууралуу токтому; 

10. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 11.07 № 29\10 “Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы №22/9 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин ишинде тъптёлгён сактоо мёёнёттёръ кёрсётългөн негизги документтердин тизмегине ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу” токтому; 

11. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25.07 № 30\14 «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ачык акционердик коомун лицензиялоо, кайра ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу жёнъндё» Жобо тууралуутоктому; 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2012-жылдын 29-майындагы №21\6 токтому 

 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында N 5/7 кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын  

7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён "Банктардын ишмердъълъгън 

лицензиялоо жёнъндё" жобону бекитъъ тууралуу" токтомго 

ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" Мыйзамынын 7 жана 43-статьясынын талабын жъзёгё ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён N5/7 "Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо жёнъндё" жобону бекитъъ тууралуу" токтомго ёзгёртъълёр жана толуктоолор бекитилсин. 

- жобонун 14.1-пунктунун 1) пунктчасы тёмёнкъ редакцияда берилсин: "толук жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган дипломунун же базалык жогорку билимди тастыктаган дипломунун, жана аны менен бирге ошондой эле "банк/финансы чёйрёсъ" багытында окутуудан ёткёндъгън тастыктаган, эл аралык деьгээлде тааныган сертификатынын болушу".  

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш кън ёткёндён кийин къчънё кирет. 

3. Юридика башкармалыгы: 

- бул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтына жайгаштырсын; 

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 04.07 28\9 токтому 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым  

ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Юридика Башкармалыгы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду, расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

3. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын облустук башкармалыктарды, микрофинансы компанияларды, кредиттик союздарды, алмашуу бюролорду тааныштырсын. 

4. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары мырза Чокоевго З. Л. ыйгарылсын

 

Башкарманын Тёрагасы Асанкожоева З.М. 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 04.07 № 28\9 токтомуна карата тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик  

укуктук актыларына толуктоолор 

 

I. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-сентябрындагы №38/3 токтому менен бекитилген «Коммерциялык банктарга жана депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компанияларга карата консервация чарасын колдонуу жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй толуктоо киргизилсин: 

Жобо тёмёнкъ мазмундагы 3.3.-1-пункт менен толукталсын:  

«Банк жетекчилиги (Банк Башкармасынын мъчёлёръ), Улуттук банк тарабынан консервация чарасы киргизилип жана текшеръълёр жъргъзългён учурда, консервация киргизилген мезгил аралыгына консерваторго жана Улуттук банктын текшеръъчълёр тобуна аудио/видео жабдуулар орнотулбаган, аудио/видео жазуулар ишке ашырылбаган ёзънчё жай менен камсыз кылууга, консерваторго жана текшеръъчълёр тобуна берилген жайга ъчънчъ жактардын аудио/видео жабдууларын орнотуу аракеттерине бёгёт коюуга, банктын, консерватордун жана текшеръъчълёр тобунун документтеринин коопсуз сакталышын камсыз кылып, консерваторго жана текшеръъчълёр тобуна ишин аткаруу ъчън зарыл болгон жабдууларды жана техникаларды беръъгё милдеттъъ

 

II. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 30-сентябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 3-ноябрында 131-08 номеринде каттоодон ёткёртългён «Банк ишин тескёёгё алуу боюнча убактылуу жетекчилик жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй толуктоо киргизилсин: 

Жобо тёмёнкъ мазмундагы 3.1.-1-пункт менен толукталсын:  

«Банк жетекчилиги (Банк Башкармасынын мъчёлёръ), Улуттук банк тарабынан убактылуу жетекчилик чарасы киргизилип жана текшеръълёр жъргъзългён учурда убактылуу жетекчиликке жана Улуттук банктын текшеръъчълёр тобуна аудио/видео жабдуулар орнотулбаган, аудио/видео жазуулар ишке ашырылбаган ёзънчё жай менен камсыз кылууга, убактылуу жетекчиликке жана текшеръъчълёр тобуна берилген жайга ъчънчъ жактардын аудио/видео жабдууларын орнотуу аракеттерине бёгёт коюуга, банктын, убактылуу жетекчинин жана текшеръъчълёр тобунун документтеринин коопсуз сакталышын камсыз кылып, аларга ишин аткаруу ъчън зарыл болгон жабдууларды жана техникаларды беръъгё милдеттъъ.».  

 

III. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 14-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 20-апрелинде 44-07 номеринде каттоодон ёткёртългён №13/13 токтом менен бекитилген «Кредиттик союздардын ишине инспектордук текшеръълёрдъ жъргъзъъ жёнъндё нускоого тёмёнкъдёй толуктоо киргизилсин: 

Нускоо тёмёнкъ мазмундагы 4.6.-1.-пункт менен толукталсын:  

«Кредиттик союздардын жетекчилиги текшеръълёр жъргъзълъп жаткан учурда Улуттук банктын инспекторлор тобуна аудио/видео жабдуулар орнотулбаган, аудио/видео жазуулар ишке ашырылбаган ёзънчё жай менен камсыз кылууга, текшеръъчълёр тобуна берилген жайга ъчънчъ жактардын аудио/видео жабдууларын орнотуу аракеттерине бёгёт коюуга, кредиттик союздун жана текшеръъчълёр тобунун документтеринин коопсуз сакталышын камсыз кылып, аларга ишин аткаруу ъчън зарыл болгон жабдууларды жана техникаларды беръъгё милдеттъъ.».  

 

IV. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2000-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2000-жылдын 15-декабрында 201 номерде каттоодон ёткёртългён №42/1 токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасында нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ тартиби жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй толуктоо киргизилсин: 

Жобо тёмёнкъ мазмундагы 7.3.-1.-пункт менен толукталсын:  

«Ыйгарым укуктуу банктардын алмашуу пункттары жана алмашуу бюролор Улуттук банк тарабынан текшеръълёр жъргъзългён учурда текшеръъчълёр тобуна аудио/видео жабдуулар орнотулбаган, аудио/видео жазуулар ишке ашырылбаган ёзънчё жай менен камсыз кылууга, текшеръъчълёр тобуна берилген жайга ъчънчъ жактардын аудио/видео жабдууларын орнотуу аракеттерине бёгёт коюуга, ыйгарым укуктуу банктардын алмашуу пункттары жана алмашуу бюролор, текшеръъчълёр тобунун документтеринин коопсуз сакталышын камсыз кылып, текшеръъчълёр тобуна ишин аткаруу ъчън зарыл болгон жабдууларды жана техникаларды беръъгё милдеттъъ.».  

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 04.07 № 28\6 токтому 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 20-ноябрындагы №32/7 

токтому менен бекитилген «Аудит боюнча Комитетке карата негизги талаптарга» 

ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу  

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

6. Улуттук банк Башкармасынын тарабынан 2003-жылдын 20-ноябрындагы №32/7 токтому менен бекитилген «Аудит боюнча Комитетке карата негизги талаптарга» сунушталган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

7. Юридикалык Башкармалыгы: 

a. бул токтомду Улуттук банктын расмий сайтында жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» журналында жарыяланышын камсыз кылсын; 

b. расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын Мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

8. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын

9. Токтом расмий жарыялангандан он беш кън ёткёндён кийин къчънё кирет.  

10. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън

 

Башкарманын Тёрагасы Асанкожоева З.М. 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 04.07  

28\6 токтомуна карата тиркеме 

 

Улуттук банктын Башкармасынын 2003-жылдын 20-ноябрындагы №32/7 токтому менен бекитилген Аудит боюнча комитетке карата негизги талаптарга ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

  

Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 20-ноябрындагы №32/7 токтому менен бекитилген Аудит боюнча комитетке карата негизги талаптарга тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

 

1. 1.1-пунктунда «АООТ РСК, КСФ» деген сёздёр «ошондой эле ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырышкан банктар» деген съйлём менен алмаштырылсын.  

 

2. 1.3-пунктундагы: 

- «системанын ишине търткъ берет» деген сёздёр «системанын ишине контролдукту къчётъъ ъчън каралган» деген сёздёргё алмаштырылсын; 

- «финансылык отчеттуулук» деген сёздёрдён кийин «жана банк ишинин натыйжалуулугу» деген сёздёр менен толукталсын. 

- «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы» деген сёздёрдён кийин «(мындан ары-Улуттук банкдеген сёздёр менен толукталсын

 

3. 1.5- пункт алынып салынсын

 

4. 2.2-пунктунун 5 абзацында «ички жана тышкы аудиторлор» деген сёздёрдён кийин «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырган банктар ъчън жана Корпоративдик башкаруу Комитети, Шариат стандарттарын сакталышына мониторинг жургъзъъгё жоопкерчиликтъъ бёлъм менен (же Шариат стандарттарынын сакталышын текшерген ыйгарым укуктуу ички аудитор), Шариат кеьеши менен» деген сёздёр менен толукталсын.  

 

5. 3.1-пунктунда «эки» деген сёз «бир» деген сёзгё алмаштырылсын

 

6. 3.2-пункт тёмёнкъ мазмундагы съйлём менен толукталсын

«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырган банктарда Комитеттин кеминде бир мъчёсъ ислам финансылык институттары ъчън каралган Бухгалтердик эсепти жана аудитти уюштуруу стандарттарын (AAOIFI) билъъгё тийиш.»  

 

7. 3.6-пунктунда «эки» деген сёз «бир» деген сёзгё алмаштырылсын. 

 

8. 6.1-пункту тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын: 

 

· Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча операцияларды жъзёгё ашырышкан банктарда - Шариат стандарттарынын сакталышы боюнча банк ишине иликтёёлёрдъ жъргъзъп, ошондой эле, Шариат стандарттарынын сакталышына мониторинг жъргъзъъ ъчън жоопкерчиликтъъ бёлъмдън (же Шариат стандарттарынын сакталышын текшеръъгё алган, ыйгарым укуктуу ички аудитордун) отчетторунун негизинде баа беръъ; 

 

9. Негизги талаптардын Комитетин милдеттери деп аталган 6-бёлъгъ тёмёнкъ мазмундагы 6.2-пункт менен толукталсын: 

«6.2. Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырган банктарда Аудит боюнча комитеттин бир мъчёсъ, аларга карата минималдуу талаптар Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-ноябрындагы №67/9 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырышкан Кыргыз Республикасынын банктарында корпоративдик башкаруу жёнъндё» жободо аныкталган, Корпоративдик башкаруу боюнча комитеттин курамына киръъгё тийиш». 

 

10. 7.1-пунктунда: 

- «Ички жана тышкы аудиторлор» деген сёздёрдён кийин «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырган банктар ъчън жана Корпоративдик башкаруу Комитети, Шариат стандарттарын сакталышына мониторинг жъргъзъъгё жоопкерчиликтъъ бёлъм менен (же Шариат стандарттарынын сакталышын текшерген ыйгарым укуктуу ички аудитор), Шариат кеьеши менен деген сёздёр кошулсун

- «ёз алдынча» деген сёздёр «жана Улуттук Банктын нормативдик укуктук актыларга ылайык» деген сёз менен толукталсын. 

 

11. 7.2-пункту «ички жана тышкы аудиторлор» деген сёздёр «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операциаларды жъзёгё ашырган банктар ъчън жана Корпоративдик башкаруу Комитети, Шариат стандарттарын сакталышына мониторинг жургъзъъгё жоопкерчиликтъъ бёлъм менен (же Шариат стандарттарынын сакталышын текшерген ыйгарым укуктуу ички аудитор), Шариат кеьеши менен» деген сёздёр менен толукталсын.  

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 04.07 № 28\7 токтому 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан кёзёмёлдёнгён коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин кърёёгё коюлган мълк менен иштёё тартибин» бекитъъ жёнъндё 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

11. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алып, иши ал тарабынан жёнгё салынган, коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит мекемелердин кърёёгё коюлган мълк менен иштёё тартиби бекитилсин (кошо тиркелет). 

12. Юридикалык Башкармалыгы: 

a. бул токтом Улуттук банктын расмий сайтында жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» журналында жарыялансын; 

b. расмий жарыялангандан кийин бул токтом Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын Мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётълсън.  

13. Токтом расмий жарыялангандан тартып он беш кън ёткёндён кийин къчънё кирет.  

14. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясын, Кыргызстан кредиттик союздардын жана кооперативдердин улуттук биримдигин, Кыргызстандагы кредиттик союздардын жана кооперативдердин ассоциациясын «Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсын тааныштырсын

15. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън

 

Башкарманын Тёрагасы Асанкожоева З.М. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 

2012-жылдын 04 июлунда 28/7 

токтому менен бекитилген 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алып, иши ал тарабынан жёнгё салынган коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит мекемелердин кърёёгё коюлган мълк менен иштёё тартиби 

 

1. Жалпы жоболор 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алып, иши ал тарабынан жёнгё салынган коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит мекемелердин кърёёгё коюлган мълк менен иштёё тартиби Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё", "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё", «Кърёё жёнъндё» мыйзамдарына жана Улуттук банктын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан. 

 

2. Коммерциялык банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерге (мындан ары-банктар/ФКМдер) карата кредиттик тартипти бекемдёёдё, берилген кредиттердин кайтарылып берилишин реалдуу камсыз кылууда минималдуу талаптарды аныктоо, ушул Тартиптин максаты болуп саналат. 

3. Банктын/ФКМдин кирешелъълъгън камсыз кылган кредиттик ишти жъзёгё ашыруу, банктын кредитти тёлёёнън экинчи булагы болуп саналган кърёёлък камсыздоо жагында белгилъъ бир саясатын иштеп чыгууну талап кылат. Кърёёлък саясат банктын/ФКМдин жалпы кредиттик саясатынын бир бёлъгъ болууга тийиш. 

4. Бул документте колдонулган негизги тъшънъктёр Кыргыз Республикасынын «Кърёё жёнъндё» мыйзамында, Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън 2006-жылдын 3-апрелиндеги №217 токтому менен бекитилген Баа беръънън негизги тъшънъктёрънън жана принциптеринин стандарттарында аныкталган. 

Мында, ушул Тартиптин алкагында: 

а) кърёё бул, менчикке укуктун же мълккё башка буюм укугунун кърёёсъ астында, акчалай же акча формасында туюндурулган милдеттенменин аткарылышын камсыздоо ыкмасы. 

 

б) рыноктук нарк - эсептелинген акчалай сумма, ал аркылуу сатып алууга даяр сатып алуучу менен сатууга даяр сатуучунун ортосунда, тиешелъъ маркетингден кийин коммерциялык бътъмдън негизинде мълктъ алмашуу ишке ашырылат. Бътъмгё келишъъ учурунда ар бир тарап компетенттъъ, эсептёёлёрдън негизинде жана эч кандай мажбурлоосуз иш алып барат.  

 

г) жоюу наркы - бул талаптагыдай маркетинг жана жарнамалоосуз эле, кыска мёёнёт ичинде активди сатып ёткёръъдён реалдуу алынышы мъмкън болгон активдин наркы.  

 

2. Кърёё предметине карата талаптар 

5. Кредиттёё, гарантияларды жана аккредитивдерди беръъгё байланышкан операцияларды жъзёгё ашырууда, карыз алуучунун банк/ФКМ алдындагы милдеттенмесинин аткарылышын камсыз кылган ыкмалардын бири - кърёё болуп саналат. Милдеттердин аткарылышы кърёёдён башка дагы, кепилдик беръъ, гарантия жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка ыкмалар менен камсыз кылынат. 

6. Кърёё предмети - Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына жооп беръъгё тийиш. 

7. Банктар/ФКМдер кредит боюнча кърёёлък камсыздоонун ар кандай търлёръ менен иш алып баруунун негизги принциптерин жёнгё салган, камсыздоолордун ар кандай търлёрънё байланыштуу келип чыгышы ыктымал болгон негизги тобокелдиктерди ачып кёрсёткён ички ченемдик документтерди милдеттъъ търдё иштеп чыгууга тийиш

  Банктарга/ФКМдерге кърёёлък камсыздоо катары тёмёнкълёрдъ кабыл алууга тыюу салынат

      - Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары турган, бирден-бир кърёёлък камсыздоодон болгон жъгъртъъдёгъ товарлар

      - Кыргыз Республикасынын эмитенттери - резидент эместери тарабынан чыгарылган жана фондулук биржалардын, анын ичинде эл аралык биржалардын листингине кошулган, ёнъккён ёлкёлёрдън  баалуу кагаздар рыногунда жъгъртългён жогорку рейтинге ээ, жогорку ликвиддъъ баалуу кагаздарды эске албагандажеке адамдардын ээлигинде турган жана/же жогорку рейтинге ээ болбогон депозитарийлерде жайгашкан жёнёкёй жана которулма векселдерди кошо алганда, документте чагылдырылган, документте чагылдырылбаган баалуу кагаздар; 

      - тизмеги Кыргыз Республикасынын Улуттук банк тарабынан белгиленген, оффшордук аймактарда катталган жана/же жайгаштырылган активдер.   

 

8. Эгерде, кредиттик саясатта кредиттерди камсыздоого Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жайгашкан кърёёлък мълктъ кабыл алуу каралган болсо, анда бул учурда банктын/ФКМдин Директорлор кеьеши Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кредиттердин кайтарылып берилиши ъчън жоопкерчиликтъъ болушат. 

 

9. Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жайгашкан (катталган) мълктъ кърёёгё кабыл алууда, банк кърёёлък камсыздоого байланыштуу тобокелдикке баа беръъдё ёлкёлък тобокелдиктин таасирин эске алуу менен ал жайгашкан жер боюнча кыймылдуу жана кыймылсыз мълк рыногу тууралуу маалыматка таянат. 

 

10. Банк/ФКМ кыймылдуу жана кыймылсыз мълк рыногуна иликтёёлёрдъ жъргъзъп, кърёёгё кабыл алынып жаткан тиги же бул мълктън сапатынын критерийлерин аныктоого тийиш. Сапат критерийлери кърёёгё коюлган мълктън търънё жараша ар кандай болушу мъмкън жана кеминде тёмёнкълёр эске алынууга тийиш: 

рыноктук баа туруктуулугу; 

сактоонун узак мёёнёткё каралгандыгы; 

ликвиддъълък (кыска мёёнёт аралыгында сатып ёткёръъ мъмкънчълъгъ); 

товарды идентификациялоо мъмкънчълъгъ жана керектёё мънёздёмёлёрънън сакталышы; 

башка шарттар. 

 

11. Банк/ФКМ жайгашкан жерине баруу менен кърёёлък мълктън ордунда бар экендигин жана анын сапатын текшеръъгё тийиш. Текшеръънън жыйынтыгы боюнча кредиттик башкармалыктын начальнигинин колу коюлган отчет тъзълёт, анда кеминде тёмёнкъ маалыматтар камтылууга тийиш: 

 

кърёёнън жайгашкан орду; 

кърёёнъ сактоо шарттары; 

кърёёнън сандык жана сапаттык параметрлери; 

ичтен баа беръънън же кёз карандысыз эксперттердин баа беръъсънън негизинде анын рыноктук наркы; 

кърёёнън наркына баа беръъ ыкмаларын жана методологиясын колдонуу; 

жана башка шарттар. 

 

12. Отчеттогу маалыматтар, берилип жаткан кредиттин мъмкън болуучу суммасын белгилёёдё эске алынууга тийиш

 

13. Кърёё коюучунун кърёё предметин алмаштыруусуна банктын/ФКМдин макулдугу болгон шартта гана жол берилет.  

 

14. Эгерде жъгъртъъдёгъ товарлар кърёёлък мълк катары кабыл алына турган болсо, кърёё жёнъндё келишим тъзъъ учурунда кърёёлък мълктън курамын жана накта формасын кърёё коюучу тёмёнкъ шарттарда гана ёзгёртё алаары белгилениши зарыл:  

а) анын ликвиддъълъгъ, ошондой эле кърёёгё коюлган мълктън жалпы наркы кърёё келишиминде кёрсётългён нарктан аз болбогон болсо;  

б) кредиттердин жъгъртъъдёгъ товарлар менен гана камсыз кылынышы кредиттин суммасынын кеминде 150% тъзъъгё тийиш.  

 

15. Эгерде, кърёёгё сунушталып жаткан жъгъртъъдёгъ товарлар сатып алуу-сатуу предметинен болуп саналса (кърёё коюучу аларды ёзъ ёндърбёсё), товарларды сатып алууга контрактылардын (сатып алуу-сатуу келишимдери) ж.б. документтердин (накладнойлордун, инвойстордун, сертификаттардын, тёлём документтеринин), же болбосо кърёё коюучунун менчикке укугун тастыктаган ж.б. документтердин болушу зарыл. 

 

16. Кърёёлък камсыздоо боюнча банктын/ФКМдин ички документтери Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алынган коммерциялык банктарга жана башка финансы-кредит мекемелеринде кредиттик тобкокелдикти тескёё боюнча минималдуу талаптар жёнъндё жобонун талаптарына жооп беръъ менен эь аз дегенде тёмёнкълёрдъ камтууга тийиш:  

кърёёнъ кредиттин камсыздоосу катары кабыл алуу шарттары жана талаптары;  

кърёёнън търлёръ жана кърёёнън търлёрънё карата чектёёлёр; 

кърёёгё баа беръъ ыкмалары;  

кёз карандысыз баа беръъчълёрдъ тартуу; 

кредиттин ёлчёмъ менен кърёёнън рыноктук наркынын сандык катышы; 

кърёёлък мълктъ алмаштыруу тартиби жана шарттары; 

кърёёгё мониторинг жъргъзъъ; 

кърёёлък мълктъ алып коюу жана сатып ёткёръъ тартиби. 

 

3. Кърёёнъ баалоо 

 

17. Банктар/ФКМдер кърёёнъ баалоодо Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън 2006-жылдын 3-апрелиндеги №217 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында баа беръъ ишин жъзёгё ашырган бардык субъекттер милдеттъъ търдё колдонууга тийиш болгон мълккё баа беръънън тёмёнкъ стандарттарына таянууга тийиш: 

баалоонун негизги тъшънъктёръ жана принциптери стандарты; 

бизнеске баа беръъ стандарты; 

машиналарга жана жабдууларга баа беръъ стандарты; 

кыймылсыз мълккё баа беръъ стандарты; 

баа беръъ отчетунун мазмунуна жана анын тариздетилишине карата талаптар стандарты. 

 

18. Кърёёгё сунушталган мълккё баа беръъ кредиттёёнън милдеттъъ шарты болуп саналуу менен ал, карызгендин банк/ФКМ алдындагы тиешелъъ милдеттенмесинин ордун жабуу ъчън кърёёнън жетиштъъ наркын аныктоо ъчън зарыл.  

 

19. Ёзънчё банктык эсептеринде жайгаштырылган акча каражаты търъндёгъ (улуттук жана чет ёлкё валюталарындагы) кыймылдуу мълккё баа беръъ номиналдык наркы боюнча жъзёгё ашырылат. 

 

20. Кредиттердин камсыздоосу катары кърёё предметин банк/ФКМ кароого алуу учурунда, анын тёмёнкъ мънёздёмёлёрънё кёьъл бурууга тийиш:  

кърёё предметинин рыноктук наркына; 

учурдагы ликвиддъълък деьгээлине (тез ара сатып жиберъъ мъмкънчълъгъ);  

кърёёгё сунушталып жаткан мълктън менчик ээси ъчън маанилъълъгъ (олуттуулугу);  

кърёё предметинин наркынын убакыттын ётъшъ менен ёзгёръшънън болжолдоосу жана ёткён бир нече жыл ичинде ушул търдёгъ кърёёлёрдън кеминде жылына бир жолу сатылышы жёнъндёгъ маалыматтар; 

Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык кърёё предметинен ёндъръънъ жъргъзъъ процессине байланыштуу чыгымдардын ёлчёмън аныктоо; 

Кърёёлък мълктън жайгашкан орду боюнча анын рыноктук наркына таасир этиши ыктымал болгон экономикалык шарттарды жана рыноктогу иш жагдайынын баяндалышы;  

талдап-иликтёёлёрдъ жъргъзъъ ъчън зарыл болгон башка маалыматтар. 

 

21. Банктын/ФКМдин кърёёлък мълк менен иш алып баруунун негизги принциптерин жёнгё салган документтеринде, банк/ФКМ кърёёлък мълккё ёз алдынча, квалификациялуу баа бере албаган шартта, банк/ФКМ тиешелъъ квалификацияга жана кеминде 3 жылдык иш тажрыйбага ээ кёз карандысыз баалоочу (эксперт) менен келишим тъзъъгё тийиш экендиги каралышы зарыл.  

 

22. Кърёёгё баа беръъдё кърёё наркы карызгердин банк/ФКМ алдындагы милдеттенмесинин ордун жабууга тийиш экендигин эске алуу зарыл. Кыймылсыз мълк рыногу банктын/ФКМдин кърёёнъ сатып ёткёръшънё терс таасирин тийгизиши мъмкън болгон ар кандай ёзгёръълёргё дуушар болоорун эске алганда, кърёёнън рыноктук наркын гана эмес, жоюу наркын да эске алуу маанилъъ.  

 

4. Кредиттин кърёёлък камсыздоосунун тариздетилиши 

 

23. Банк/ФКМ (кърёё кармоочу) менен карызгердин ортосундагы ёз ара мамиле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана кърёёлък мълк жайгашкан башка ёлкёнън мыйзамдарына ылайык, келишимдик негизде таризделет. 

24. Эгерде, кърёё предмети кърёё коюучунун ээлигинде калса, банк/ФКМ кърёёгё коюлган мълктън камсыздандырылышын андан талап кылууга укуктуу. Кърёёлък мълктъ камсыздандыруу мёёнётъ, банк/ФКМ тарабынан кърёё предметинен ёндъръънъ жъргъзъъ жана аны сатып ёткёръъ ъчън талап кылынган мезгил аралыгын жана камсыздандыруу компанияларынын мъмкънчълъктёрън эске алуу менен аныкталышы зарыл. 

5. Кърёёнън сакталып турушуна контролдук 

 

25. Кърёё келишими аракеттенип турган мезгил ичинде кърёёлък мълктън сакталып турушуна контролдукту жъзёгё ашыруу ъчън банктын/ФКМдин милдеттъъ търдё мъмкънчълъгъ болууга тийиш. 

 

26. Кърёёлък мълккё контролдукту жъзёгё ашыруу зарылчылыгы, рыноктогу жагдайдын ёзгёръъсънё, суроо-талап менен баанын тъшъъсънё, ошондой эле карызгердин мъмкънчълъктён кыянаттык менен пайдаланышы ыктымалдыгына байланыштуу келип чыгышы мъмкън болгон жоготуулардан ёзън камсыздандырууга банктын/ФКМдин ниетине шартталууга тийиш

 

27. Кредитёё мёёнётъ ичинде кърёгё коюлган мълкё дайыма мониторинг жъргъзъп туруу зарыл. Анда, кърёёлък мълктън бардыгы, анын сапаты, сакталып туруу шарттары, кърёёлък мълктън учурдагы наркынын карызгердин банк алдындагы карызынын жалпы суммасына ылайык келээри текшерилип туруусу зарыл. 

 

28. Рыноктук конъюнктура ёзгёръп, кърёёнън сакталуу шарты талапка ылайык келбей, ал кърёё предметинин наркына жана абалына терс таасирин тийгизсе же аны жоготуу коркунучу орун алса, банк/ФКМ карызгерден кърёёнъ сактоо шарттарын талапка ылайык келтиръънъ же болбосо аны кыйла ликвиддъъ кърёё менен алмаштырууну, же болбосо кошумча камсыздоону сунуштоону талап кылууга тийиш.  

 

29. Карызгердин финансылык абалы начарлап бара жаткандыгы аныкталган болсо, банк/ФКМ алган милдеттенмелердин аткарылбай калышы тобокелдигинин келип чыгуу себептерине жол бербёё максатында, карызгер менен жолугушууну ёткёръъсъ зарыл.  

 

 

6. Кърёёнън сатып ёткёрълъшъ 

 

30. Банк/ФКМ карызгер тарабынан мъмкън болуучу кине коюларга жол бербёё максатында карызгерге/кърёё коюучуга кърёёлък мълктъ (кыймылсыз мълктъ) сатып алуучуну ёз алдынча издёёгё мъмкънчълък беръъсъ зарыл. Бул иш, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык билдирмеде кёрсётългён милдеттенмелерди ёз эрки боюнча аткаруу мёёнётъ бъткёндён кийинки убакыт аралыгында ишке ашырылышы зарыл.  

 

31. Эгерде, банктын жогоруда белгиленген аракеттери алгылыктуу натыйжа бербесе, банк/ФКМ Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, кърёё келишимине таянуу менен кърёёнъ сатып ёткёръъ процессин баштоого тийиш. 

 

32. Кърёёлък мълктъ сатуудан тъшкён каражатты бёлъштъръъ, мыйзамдарда белгиленген тартипте ишке ашырылат. 

 

33. Кърёё предметинен мыйзамда белгиленген тартипте ёндъръънъ жъргъзъъ жана башка менчикти баланска кабыл алуу учурунда банк/ФКМ, Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына ылайык иш алып барышы зарыл.  

 

34. Банк/ФКМ, тёмёнкъ маалыматтарды кёрсётъъ менен кърёёлък мълктън эсебин жъргъзъп, ал боюнча отчет даярдоого тийиш (электрондук/кагаз жъзъндё). Отчетто тёмёнкълёр кёрсётълъъгё тийиш:  

кърёё кармоочунун/кърёё коюучунун аты-жёнъ/аталышы; 

кърёёнън търъ, наркы;  

карызгер берген документтердин тизмеги;  

келишимдердин жана кърёёлък мълккё ээлик кылуу укугун тастыктаган документтердин тъп нускасы сакталган жер. 

 

7. Корутунду жобо 

 

35. Банк/ФКМ ушул тартипке жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кърёёлък мълк менен иш алып баруу боюнча кошумча талаптарды иштеп чыгуу укугуна ээ.  

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 04.07 № 28\8 токтому 

 

 

 

«Депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын  

инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар 

жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. «Депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» нускоосу (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Юридика Башкармалыгы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду, расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

3. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компанияны тааныштырсын. 

4. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары мырза Чокоевго З. Л. ыйгарылсын

 

Башкарманын Тёрагасы Асанкожоева З.М. 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 04.07  

28\8 токтомуна карата тиркеме 

 

 

Депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жёнъндё нускоо 

 

1. «Депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жёнъндё» нускоо (мындан ары - Нускоо) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё», «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё», «Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө» мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары Улуттук банк) башка ченемдик укуктук актыларына ылайык, инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларды жъзёгё ашырууда депозиттерди тартуу менен иш алып барышкан микрофинансылык компаниялардын (мындан ары - МФК) ишине карата талаптарды белгилёё максатында иштелип чыккан

 

2. МФКнын бардык ички документтери (саясаттары жана жол-жоболору) ушул Нускоонун талаптарына ылайык келтирилъъгё тийиш. 

 

3. Нускоонун талаптарынын аткарылбашы МФКга карата Улуттук банк тарабынан мыйзамда каралган чаралардын жана санкциялардын колдонулушу ъчън негиз болуп саналат. 

 

1. Негизги тъшънъктёр 

 

4. Нускоонун максаттары ъчън тёмёнкъ аныктамалар жана тъшънъктёр колдонулат: 

МФКнын аффилирленген жагы

- МФК тарабынан, анын ичинде келишимдин (оозеки келишимди кошо алганда) же башка бътъмдън натыйжасында кабыл алынган чечимди тике же кыйыр търдё аныктоого же аларга таасир этъъгё укугу бар кайсы болбосун жеке адам (инсайдер) же юридикалык жак (ыйгарылган укуктардын алкагында микрофинансылык уюмдардын ишине контролдукту жъзёгё ашырышкан, мамлекеттик органдарды кошпогондо), ошондой эле ага карата бул аффилирленген жак белгиленген укуктарга ээ болгон кайсы болбосун жеке адам (инсайдер) же юридикалык жак; 

- МФКнын аткаруучу кызмат адамдары, анын акционерлери (катышуучулары) же анын добуш беръъчъ акцияларынын беш же андан ашык пайызына ээ болушкан кайсы болбосун ишкана.  

Аффилирленген жактын МФК менен ёз ара мамилеси ортолорундагы мамилелеринин «чынжырча» звеносунун санына карабастан, толук кёлёмдёгъ контролдукка негизденген компаниялардын жана адамдардын байланыштары («чынжырча») иликтенип табылышы мъмкън.  

Аффилирленген жактар менен бътъмдёр (операциялар) тёмёнкълёрдъ камтыйт: 

- аффилирленген жакка кредит (кредитти алмаштыруучуну) беръъ; 

- аффилирленген жак тарабынан чыгарылган баалуу кагаздарды сатып алуу; 

- аффилирленген жактардын активдерин сатып алуу; 

- аффилирленген жак тарабынан чыгарылган баалуу кагаздарды кайсы гана жак же компания болбосун, кредитти (карызды) камсыздоого акцептёё; 

- бътъм деген тъшънъккё туура келген башка мыйзамга ылайык операциялар. 

 

 

 

Пайда алуучу, ушул Нускоонун максатына ылайык, - анын атына жана/же анын эсебине акча каражаттарды же мълк менен операцияларды же бътъмдёрдъ кардар ишке  ашырган, каражаттарга же мълккё менчик укугуна  ээ адам, же болбосо тъпкълъгъндё келип, акча каражаттар же мълк менен операциялар анын пайдасына ишке ашырылган адам.  

Кызмат адамдары Директорлор кеьешинин Тёрагасы жана анын мъчёлёръ, Тёрага (Башкы директор/менеджер) жана Башкарма мъчёлёръ, башкы бухгалтер, тъзъмдък бёлъмдёрдън жетекчилери (же МФКда тиешелъъ тъзъмдък бёлъм жок болсо, башкы адистер), финансы, кредиттер менен иш алып баруу, активдер жана пассивдер менен иш алып баруу маселелерине жооп берген адамдар, ошондой эле алардын милдетин аткаргандар. «МФКнын кызмат адамдары» деп, микрофинансылык компаниянын саясатын аныктап, же ошол адамдар акысыз негизде иштейби же иштебейби, же ал сый акы алабы, андан кёз карандысыз, МФКнын саясатын тъзгён негизги операцияларга реалдуу катышкан адамдарды тъшънъъ зарыл. Бул аныктама ошондой эле, МФКнын башкы компаниясынын кызмат адамдарына да таркатылат.  

Олуттуу катышуучу добуш беръъгё укук чегерген акциялардын беш пайыздын кёбърёёгънё менчик укугу тике же кыйыр търъндё тиешелъъ болгон же бул акцияларга контролдук кылган адам (пайда алуучу). 

Инсайдерлер (ички кызмат адамдары) Директорлор кеьешинин Тёрагасы жана анын мъчёлёръ, Тёрага (Башкы директор/менеджер) жана Башкарма мъчёлёръ, башка кызмат адамдары, ошондой эле алардын милдетин аткарган адамдар, олуттуу катышуучулар жана бул адамдар менен жалпы кызыкчылыкта байланышта болгон башка жеке адамдар. 

Компания, Кыргыз Республикасынын же чет мамлекеттердин мыйзамдарына ылайык уюштурулган ишкердик тъзъмънън кандай болбосун, формасын тъшъндърёт.  

Контролдоочу адам юридикалык жактарга контролдукту жъзёгё ашырган адам. 

Контролдук ёз алдынча же болбосо башка адамдар менен биргелешип ишке ашырылган тёмёнкъ чаралар: 

- акцонердик коомдун же акционердик коом болуп саналбаган юридикалык жактын уставдык капиталынын 50 же андан кёп пайыз акцияларына тике же кыйыр търдё ээлик кылуу же тескёёгё алуу, же болбосо; 

- юридикалык жактын Директорлор кеьешинин (байкоо органынын) мъчёлёрънън кеминде теь жарымын шайлоо мъмкънчълъгъ, же; 

- юридикалык жактын капиталына катышуудан кёз карандысыз, ошол юридикалык жактын жетекчилигине же саясатына кандайдыр бир деьгээлде таасир эте алуу мъмкънчълъгъ. 

Контролдукту, олуттуу катышуучуну жана пайда алуучуну аныктоо максатында: 

- Ушул Нускоодо аныкталган тууган-туушкандардын ичинен кайсыл бир туугандын анык ээлигинде же контролдугунда турган кайсы болбосун акция ошол жеке адамдын анык ээлигинде тургандар катары каралат. 

- Компанияга толук контролдукту ишке ашырган адам (жеке адам же юридикалык жак), ушул компания аркылуу толугу менен контролдукка алынган бардык компанияларга контролдукту жъзёгё ашырган адам катары эсептелинет. 

- Белгилъъ бир адам тарабынан толук контролдукка алынган компаниялардын анык ээлигинде же контролдугунда турган акциялар, ошол адамдын анык ээлигинде тургандар катары эсептелинип, ошол адамдын анык ээлигинде турган акцияларды аныктоодо анын тике ээлигинде турган акциялары менен суммаланат. 

- Бир эле жеке адам же юридикалык жак тарабынан контролдукка алынган компаниянын анык ээлигинде же толук контролудугунда турган акциялар. 

Туугандар чёйрёсъ бул, ата-энени, жубайды, анын ата-энелерин, балдарын (асырап алгандарын кошо алганда), ага-эжелерди, чоь ата, чоь энени, неберелерди, ата-энелердин бир туугандарын, балдарын кошо алганда, туугандык мамиледеги адамдар. 

Инсайдерлер менен жалпы кызыкчылыкта байланыштуу болгон адамдар бул инсайдерлердин туугандары, МФК инсайдерлери кабыл алган чечимдерге айкын таасир эте алуучу башка жеке адамдар, ошондой эле МФК инсайдерлери контролдогон юридикалык жактар.  

Мындан тышкары МФКнын, анын кызматкерлеринин башка жактар менен байланыштуулугун тёмёнкълёр боюнча да аныктоого болот: 

капиталга катышуусу, мында МФК же анын кызматкерлери жеке ёздёръ же биргелешип башка юридикалык жактын, анын ичинде тарап болуп саналуучунун, пайда алуучунун же бътъмгё келишъъчънън ёкълънён болуп саналса, же анын добуш беръъгё укук чегерген акцияларынын жалпы санынын бир же андан кёп пайызын же уставдык капиталынын ээлеринен болуп саналышса, же тескёёгё алууга укуктуу болсо, же мындан башка жактар жеке ёздёръ же биргелешип, МФКнын добуш беръъгё укук чегерген акцияларынын бир же андан кёп пайызынын ээлеринен болуп саналышса, же тескёёгё алууга укуктуу болсо;   

МФКнын башкаруу органдарына мъчёлък, мында башка тарап болуп саналган, пайда алуучу, бътъмгё келишъъдё ортомчу же ёкъл болуп салаган МФКнын башкаруу органдарында кызмат орундарын ээлешкен болсо; 

юридикалык жактын башкаруу органдарына мъчё болгон болсо, мында МФК кызматкерлери тарап болуп саналган, пайда алуучу, бътъмгё келишъъдё ортомчу же ёкъл болгон юридикалык жактын башкаруу органдарында кызмат орундарын ээлеген болсо; 

келишимдик мамилелери болгон болсо, мында башка жак (мисалы, МФКнын ишине тышкы аудитти жъргъзъъгё укуктуу аудитордук уюм же МФКдагы кърёё предметинен болуп саналган мълккё баа беръъ кызматын сунуштаган баалоочу компания) кардар, карызгер, пайда алуучу, МФК менен бътъмгё келишъъдё ортомчу же ёкъл болсо, же мында МФК кардар (банкта ачылган эсеби болсо) карызгер, пайда алуучу, башка жактар менен бътъмгё келишъъдё ортомчу же ёкъл катары иш алып барган болсо;  

иш боюнча мамиледе болгон болсо, мында МФКнын кызматкерлери акысыз же сый акы алуу мененби, ага кёз карандысыз, бир эле учурда башка юридикалык жактын кызматкеринен болгон болсо; 

туугандык жактан байланыштуу болсо, мында кардар, карызгер, пайда алуучу, МФК менен келишилген бътъмдё ортомчу же ёкъл болгон жак МФКнын кызматкеринин же тарап, пайда алуучу, бътъмгё келишъъдё ортомчу же ёкъл болуп саналган башка жактын туугандарынын катарына кирсе. 

Эки же андан кёп жеке адамдар жана юридикалык жактар ортосунда жалпы кызыкчылыктар тёмёндёгъ шарттардын кайсы бири орун алган болсо, олуттуу катары таанылат: 

- бир юридикалык жак же жеке адам башка жакты контролдукка алат; 

- ошол жактар аффилирленген юридикалык жактардан же инсайдерлерден болуп саналышат; 

- ошол жактардын бири башка жакка караштуу компания болуп саналат. 

Бейтараптык принциби, эгерде, МФК менен жалпы кызыкчылыгы болбогон башка адамдарга (жактарга) МФКнын кардарларына (юридикалык жактарга же жеке адамдарга) кредит беръъ шарттарына караганда мындай кредиттерди беръъ шарттары алар ъчън кыйла алгылыктуу, ыьгайлуу боло турган болсо, инсайдерлерге жана аффилирленген жактарга, ошондой эле олуттуу катышуучуларга кредиттерди беръъгё МФКнын укугу жоктугун билдирет. 

Бир карызгердин чогуу алгандагы карызы бул, тёмёнкълёр боюнча бир карызгердин жалпы карызы: 

- кредиттер (тёлёё мёёнётънё кёз карандысыз), 

- факторинг, 

- финансылык ижара, 

- ълъштък милдеттенмелер формасындагы инвестициялар, 

- алууга каралган, кошуп эсептелинген пайыздар,  

- карызгерлерге тике же кыйыр търдё берилген, маьызы боюнча кредитти алмаштыруучу болуп саналган кандай болбосун берилген каражаттар, 

- ошол карызгерге берилген баланстан тышкаркы милдеттенмелердин суммасы (кредиттерди беръъгё милдеттенмелер); 

- МФКнын ъчънчъ тарапка карата кандай болбосун тобокелдикке баруусу, ал сёзсъз търдё ошол карызгер тарабынан гарантияланган болсо

- мурда эсептен алынып салынган кредиттер, анын ичинде пайыздар. Ар бир карызгердин кредиттик таржымалында ошол карызгердин жана аны менен байланыштуу адамдардын анын мурда эсептен жоюлуп салынган кредиттери жана пайыздары жёнъндё маалыматтар кёктёлъъгё тийиш. Маалыматтарда карызгердин жана аны менен байланыштуу адамдын аты-жёнъ, эсептен жоюлуп салынган кредиттин жана пайыздардын суммасы, эсептен жоюп салуу кънъ жана анын себептери камтылышы зарыл. Эгерде мындай маалымат жок болсо, анда кредиттик таржымалды МФКнын ыйгарым укуктуу адамынын ошол карызгер жана аны менен байланыштуу адамдын мурда эсептен жоюлуп салынган карызы жёнъндё корутундусу болууга тийиш. 

Директорлор кеьешинин мъчёсъ (жеке ушундай эле органдын мъчёсъ) МФКнын жана/же МФК контролдогон компаниянын Директорлор кеьешине кирген адам, же МФК контролдогон кайсы болбосун компаниянын Директорлор кеьешине кирген, ошондой эле МФК менен байланыштуу бир эле жеке адам же юридикалык жак тарабынан контролдукка алынган компаниялардын Директорлор кеьешине кирген адамдар. 

 

2. Жалпы эрежелер 

 

5. МФК менен инсайдерлер, аффилирленген жактар ортосундагы кайсы болбосун операция МФКнын Директорлор кеьешинде колдоого алынууга тийиш.  

 

6. МФК тарабынан инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен жъргъзългён операциялар анын ёзънё аманатчыларынын же башка кредиторлорунун таламдарына зыян келтирбестен ишке ашырууга тийиш.  

 

7. Инсайдерге же аффилирленген жакка кредит беръънъ колдоого алган Директорлор кеьешинин Тёрагасы жана анын мъчёлёръ, ушул Нускоонун талаптарын бузууга жол беръъ менен кредиттин берилишин камсыз кылган Тёрага (Башкы директор/менеджер) жана башкарма мъчёлёръ микрофинансылык компаниянын ошол кредит боюнча карызынын кайтарылышы жана убагында алынбай калган пайданын ордунун жабылышы ъчън жоопкерчилик тартышат.  

 

8. МФК, эгерде бейтараптык принцибинин талаптары бузулуп, тёмёндё келтирилген талаптардын кайсынысы болбосун орун алган шартта, инсайдерлерди же аффилирленген жактарды кредиттёёгё укугу жок: 

8.1. МФК, Улуттук банк тарабынан белгиленген бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу ёлчёмъ боюнча талаптарга жооп бербесе;  

8.2. МФК, Улуттук банк тарабынан белгиленген МФКнын толук тёлёнгён уставдык капиталынын минималдуу ёлчёмъ жана ёздък капиталынын минималдуу ёлчёмъ боюнча талаптарга жооп бербесе;  

8.3. Акыркы отчеттук кънгё карата таза чыгым орун алса.  

 

9. Аффилирленген жактар, анын ичинде инсайдерден болуп саналгандар менен операциялар боюнча тобокелдиктин максималдуу ёлчёмъ Улуттук банк тарабынан белгиленген мааниден ашпоого тийиш. Керектёё кредиттерин беръъ жана алардан депозиттерди кабыл алуу боюнча операцияларды эске албаганда, аффилирленген жактар болуп саналбаган инсайдерлер менен операция жъргъзъъгё тыюу салынат. 

 

10. МФКларга ёзъндё инсайдерлерди же аффилирленген жактарды кредиттёёгё чектёёлёрдүн чегин белгилёё сунуш кылынат, ал Улуттук банк тарабынан белгиленгенден тёмён болууга тийиш. 

 

11. МФКлардын же анын туунду компанияларынын инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен кандай болбосун операциясы коопсуз жана ишенимдъъ экендигин тастыктаган шарттарда гана ишке ашырылууга тийиш. 

 

12. МФКлардын кайсы болбосун жак менен келишилген кандай болбосун бътъмъ, эгерде бътъм боюнча кирешелер (бир аз ълъштё болсо да) МФКнын инсайдери же аффилирленген жагынын пайдасында колдонулуп же алардын тескёёсънё ёткёрълъп берилсе, анда мындай бътъм инсайдер же аффилирленген жак менен келишилген бътъм катары эсептелъъгё тийиш.  

 

13. МФКлар тёмёнкъ шарттарды аткарган учурда гана инсайдерлер же аффилирленген жактар менен операцияларды жъргъзъъ укугуна ээ болот: 

13.1. Операциялар МФК менен башка адамдар МФК менен жалпы кызыкчылыгы болбогон кардарлар (юридикалык жактар же жеке адамдар) ортосунда келишилген бътъмдёр ъчън колдонулган шарттарга жана талаптарга караганда, алда канча жеьилдетилген болуп эсептелинбеген шарттарда жана талаптарда ишке ашырылышы мъмкън. Мындай шарттарда жана талаптарда тёмёнкъдёй тыюу салууларды камтууга тийиш: 

1) МФК менен жалпы кызыкчылыгы болбогон башка адамдардан - МФК кардарларынан (юридикалык жактар же жеке адамдар) кармалгандарга салыштырганда кыйла тёмёндётългён пайыздардын же жыйымдардын кармалышы;  

2) МФК менен жалпы кызыкчылыгы болбогон башка адамдарга - МФК кардарларына (юридикалык жактар же жеке адамдар) салыштырганда кыйла жогорку пайыздардын тёлёнъшъ

3) МФК менен жалпы кызыкчылыгы болбогон башка адамдардан - МФК кардарларынан (юридикалык жактар же жеке адамдар) талап кылынганга караганда, кыйла тёмёндётългён наркка ээ кърёёнъ кабыл алууга. Кърёёнъ кабыл алууда башка кърёёгё караганда аны жогору баалоого ёбёлгё тъзгён ыкма колдонулууга тийиш эмес

4) бул операцияларда камтылган тобокелдик деьгээлинен же карызгердин кредитти тёлёёгё жёндёмдъълъгънън ишенимсиздигинен улам, МФК менен жалпы кызыкчылыгы болбогон башка адамдарга МФК кардарларына берилбеген кредиттерди беръъгё; 

5) инсайдерден же аффилирленген жактан сапаты МФК менен жалпы кызыкчылыгы болбогон башка адамдардан МФК кардарларынан (юридикалык жактар же жеке адамдар) ушундай активди сатып алуу же кабыл алуу алгылыксыз болгон активдерди сатып алуу же кабыл алуу. 

6) МФК менен жалпы кызыкчылыгы болбогон башка адамдарга кардарларга (юридикалык жактар же жеке адамдар) тёлёнъп берилъъгё тийиш болгонго караганда, алда канча жогорку баада активди сатып алуу

7) МФК менен жалпы кызыкчылыгы болбогон башка адамдар кардарлар (юридикалык жактар же жеке адамдар) кабыл алынышы мъмкън болгон баага караганда, кыйла тёмёндётългён баада активди сатуу

8) инвестор же аффилирленген жак жъргъзгён иштин търъндё же баалуу кагаздарда катылган тобокелдик улам, МФК кандайдыр бир башка учурда инвестициялабаган баалуу кагаздарга инвестициялоо

9) МФК менен жалпы кызыкчылыгы болбогон башка адамдарга МФКнын кардарларына (юридикалык жактарга же жеке адамдарга) тёлёнгёнгё караганда товарлар, кызмат кёрсётъълёр же мълктъ ижарага алуу ъчън кыйла жогорулатылган баанын тёлёнъшъ, же болбосо МФК менен жалпы кызыкчылыгы болбогон башка адамдарга МФКнын кардарларына (юридикалык жактарга же жеке адамдарга) тёлёё ишке ашырылбаган шарттарда тёлёёлёр

10) инсайдерлер жана аффилирленген жактардын кредиттерин кайтаруу мёёнёттёрън пролонгациялоо, эгерде МФК менен жалпы кызыкчылыгы болбогон башка адамдарга МФКнын кардарларына (юридикалык жактарга же жеке адамдарга) пролонгациялоо ъчън тыюу салынган шартта.  

13.2. Чечимдер операциянын ишке ашырылышына кызыкдар болгон тараптар таасир этпеген шартта (тике же кыйыр търдё), Директорлор кеьешинин мъчёлёрънън тизме боюнча курамынын 2/3 кёбърёёгъ ал ъчън добуш берген шартта, атын атап добуш беръъ аркылуу, Директорлор кеьеши тарабынан кабыл алынат. Болжолдонуп жаткан операцияга тике же кыйыр търдё кызыкдар болгон Директорлор кеьешинин мъчёсънън кайсы болбосун мъчёсъ тиешелъъ маселе талкууланып жаткан учурда отурумдан чыгып кетъъгё тийиш жана бул маселе боюнча добуш беръъгё укугу жок.  

13.3. МФКлар мындай операциялар жактырылган кат жъзъндёгъ протоколду толтуруп, ага операциялар МФКга жана анын таламдарына доо кетирбей тургандыгына негиздемени кошо алганда, операциянын бардык шарттарына кат жъзъндё толтурулган талдап-иликтёёлёрдъ камтууга тийиш. Талдап-иликтёёлёрдё тёмёнкълёр камтылат:  

1) кредиттик операциялар ъчън кредиттин суммасы, кредиттин мёнёётъ, пайыздык чени, карызгердин тъзългён келишимге ылайык кредитти тёлёёгё мъмкънчълъгън далилдеген финансылык маалыматтар жана кредит боюнча кърёё наркын тастыктаган маалыматтар; 

2) активдерди сатып алуу же сатууга байланыштуу операциялар ъчън - сатып алуу баасы жана активдин наркын тастыктаган маалыматтар; 

3) инвестициялар ъчън мындай инвестицияларды коштогон тобокелдиктерге жана МФК, ошондой эле тиешелъъ жак ъчън андан алынган потенциалдуу пайдаларга баа беръълёр;  

4) ошол операциянын зарылчылыгы себебин ырааттуу тъшъндъръълёр; 

5) активдерди же кызмат кёрсётъълёрдъ сатууну/сатып алууну камтыган операциялар ъчън Директорлор кеьеши активдерди сатып алуу/сатуу же кызматтарды сунуштоо боюнча кеминде 3 сунушту кароого алууга тийиш. Бул сунуштар МФК менен байланыштуу болбогон жактар тарабынан берилъъгё жана сунушталган баа орточо рыноктук баага ылайык келиши зарыл.  

13.4. МФК же ошол тарап менен жалпы кызыкчылыкта байланыштуу болгондор менен болжолдонуп жаткан операцияларга тарап болуп саналган инсайдерлер, ошол операцияга канчалык деьгээлде кызыкдар экендигин жана операциянын башка тарабы менен ёз ара мамилесин баяндаган маалыматты кат жъзъндё беръъгё тийиш. Мындай кат болжолдонуп жаткан операция боюнча добуш беръъгё чейин Директорлор кеьешине сунушталып, Директорлор кеьешинин операцияны жактырган протоколунун бёлъгън тъзъъгё тийиш.  

 

14. Директорлор кеьешинин Тёрагасы ушул Нускоонун 13-пунктунун бардык шарттары кароого алынуучу маселе боюнча Директорлор кеьешинин мъчёлёръ добуш бергенге чейин аткарылгандыгы тууралуу Директорлор кеьешинин мъчёлёрънё кат жъзъндё маалымдашы зарыл. Директорлор кеьешинин кайсы болбосун мъчёсъ добуш беръъгё чейин тастыктаган документтерди карап чыгууга укуктуу. Директорлор кеьешинин добуш берген ар бир мъчёсъ операциянын ишке ашырылышын колдогондугу тууралуу жеке ёзъ жазып кёрсётъшъ зарыл. Резолюция Директорлор кеьешинин мъчёсъ болжолдонуп жаткан операциянын шарттарын кароого алып, аны тъшънгёндъгън ушул нускоонун 13-пунктунун 13.3-пунктчасынын талабы боюнча жъргъзългён талдап-иликтёёлёрдъ окуп чыккандыгын так кёрсётъп, чагылдырышы зарыл.  

 

15. Ушул Нускоонун 13-пунктунун 13.2., 13.3. жана 13.4-пунктчаларынын жоболору ошол эле шарттарда МФК менен жалпы кызыкчылыгы болбогон башка адамдар МФК кардарлары (юридикалык жактар же жеке адамдар) ъчън каралган шарттарда жана талаптарда депозиттик кызматтарды сунуштоо учурунда инсайдерлерден же аффилирленген жактардан депозиттердин кабыл алынышына карата колдонулбайт.  

 

16. Инсайдерге же аффилирленген жакка берилген ар бир кредит кърёё менен камсыз кылынып, аны сатып ёткёръънън таза наркы кеминде:  

16.1. Эгерде, кредит Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън баалуу кагаздары же кредитти берген МФКдагы байланыштуу депозит менен камсыз кылынган болсо, кредиттин суммасынын 120 пайызын тъзъъгё тийиш. 

Байланыштуу депозит тёмёнкъ мёёнёттёрдёгъ коррепонденттик эсеп болуп саналбаган ёзънчё мёёнёттъъ депозитти (амататты) тъшъндърёт

- берилип жаткан кредиттин мёёнётънён кем эмес мёёнёттёгъ,  

- кърёё катары талаптагыдай таризделинген,  

- ал боюнча акча каражаттарынын жылышына тыюу салынган,  

- кредит боюнча милдеттенмелер толук аткарылганга чейин, кардарлар алардан пайдала албаган.  

Баалуу кагаз търъндёгъ кърёёлък камсыздоонун рыноктук наркы МФК тарабынан ай сайын кайрадан бааланып турууга тийиш.  

16.2. Кайсы болбосун башка търдёгъ кърёё сунушталган учурда кредиттин суммасынын 140 пайызы.  

Эгерде, кърёёлък камсыздоонун наркы убакыт ёткён сайын ушул Нускоодо белгиленген ёлчёмдён азайып кетсе, анда мындай камсыздоо жёнъндё жаьы келишим тъзъъ же кърёё келишимине ёзгёртъълёрдъ киргизъъ аркылуу, талап кылынган ёлчёмгё чейин кошумчаланып, кошумча кърёёлък мълк менен гарантияланып же кайра баалоодон кийинки 15 къндён кечиктирбестен, белгиленген талапты аткаруу ъчън жетиштъъ нарктагы кърёёнън жаьы търъ менен алмаштырылууга тийиш.  

 

17. Инсайдерге же аффилирленген жакка кредит беръъ чечими жактырылып жана ал берилгенден кийин, мындай кредит МФК менен жалпы кызыкчылыгы болбогон башка адамдарга МФК кардарларга (юридикалык жактар же жеке адамдар) берилген кредиттердей эле тескёёгё алынып (кёз салынып жана бааланып) турууга тийиш. Аффилирленген жактарга инвестициялар да МФК менен жалпы кызыкчылыгы болбогон башка адамдарга МФК кардарларга (юридикалык жактар же жеке адамдар) инвестициялардай эле, мезгил-мезгили менен баа берилип кёз салынып туруга тийиш.  

 

18. Эгерде кызыкчылыктар каршы келип, Директорлор кеьеши инсайдерлер жана/же аффилирленген жактар менен операциялар боюнча добуш беръъдён баш тартып же чечим кабыл алууга мъмкънчълъгъ болбосо, Директорлор кеьеши бул маселени акционерлердин кийинки кезексиз жалпы жыйынынын же жылдык жыйынтык кароосуна сунуштоосу мъмкън. Директорлор кеьешинин мындай чечими, эгерде ал ъчън Директорлор кеьешинин мъчёлёрънън тизмеси боюнча курамынын 2/3 добуш берген шартта, кабыл алынган катары эсептелинет. Директорлор кеьеши болжолдонуп жаткан операцияны кылдат чагылдырган ушул талдап-иликтёёлёрдъ камтыган отчетту акционерлердин жалпы жыйынынын кароосуна сунуштоого тийиш. Ушул операцияларда артыкчылыктарга ээ болушу мъмкън акционер (тике же кыйыр търдё же жалпы кызыкчылкка ээ адам аркылуу) талкууга катышпай, добуш беръъгё таасир этип же ага аракет кыла албай, же болбосо операцияны колдоого алуу боюнча добуш бере албайт. Акционерлер инсайдерлерге жана/же аффилирленген жактарга, эгерде ал ъчън жыйынга катышкан акционерлердин жалпы санынын 2/3 добуш берген болсо гана, артыкчылыктарды беръъчъ операцияларды жактырышы мъмкън.  

Таламдардын каршы келип калуусуна тиешелъъ маселелерди кароону акционерлер жыйынына ёткёръп беръъ тажрыйбасы алыгылыктуу болуп саналбайт жана ёзгёчё жагдайларда гана (добуш беръъдён баш тартуу же келип чыккан маселе боюнча чечим кабыл алуу мъмкънчълъгънън жоктугу) колдонулушу мъмкън. Тъпкълъгъндё келип, МФКнын ишенимдъъ жана коопсуз иши ъчън жоопкерчилик МФКнын Директорлор кеьешине жъктёлёт. Директорлор кеьеши маселени акционерлердин жалпы жыйынына ёткёръп беръъ чечими кабыл алынганга чейин маселенин МФКнын кызыкчылыгында чечилиши ъчън бардык мъмкън болгон аракетти кёръъгё тийиш.  

 

19. МФК, аларга тёмёнкъдёй мъмкънчълъктёрдъ беръъ максатында кандайдыр бир жактар менен бътъмгё келише албайт

- МФКнын инсайдери жана аффилирленген жагы алдында анын милдеттенмесин тёлёёгё

-МФКнын инсайдеринен же аффилирленген жагынан кандайдыр бир мълктъ сатып алууга:  

- МФКнын аффилирленген жагы эмитирлеген баалуу кагаздарды сатып алууга. 

 

20. Эгерде МФКлар ёз каражаттары менен коммерциялык же башка банктык эмес уюмга катыша турган болсо, анда МФКга кандай болбосун финансылык салымдарды жана кредиттерди кошо алганда, мындай инвестициялардын максималдуу ёлчёмъ Улуттук банк белгиленген мааниге дал келъъгё тийиш. Мындай инвестициялардын жалпы ёлчёмъ Улуттук банктын талаптарына дал келъъгё тийиш.  

 

3. Протоколдор жана отчеттор 

 

21. МФК, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Нускоонун талаптарына ылайык документтерди жазып толтурууга тийиш. Бул жазууларда инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен же алар менен байланыштуу башка жактар менен барык операциялардын суммасы жана шарттары кёрсётългён маалыматты камтууга тийиш. 

 

22. МФКлар алардын инсайдерлери башка МФКдан алган кредиттер, инсайдерлердин башка операциялары тууралуу докуметтерди жъргъзъъгё тийиш. Башка ФКМдан кредит алган же кредит алууга билдирме менен кайрылган ар бир инсайдер МФКга жарым жылда кеминде бир жолу отчеттук мезгил ичинде орун алган жана жаьыдан кабыл алынган кредиттери жёнъндё кат жъзъндёгъ отчетторун, отчеттон кийинки айдын онунан кечиктирбестен берип турууга тийиш. Мына ушул отчеттордун эсебин жъргъзъъ ъчън ёзънчё кёктёмё ачылып, алар жаьыртылган учурда атайы протокол тъзълъп, анда отчеттук мезгил ичинде жол берилген бардык ёзгёртъълёр чагылдырылышы зарыл.  

 

23. МФКнын Директорлор кеьешинин ар бир мъчёсъ жана кызмат адамдары жылына эь аз дегенде бир жолу МФКнын Директорлор кеьешине жана жетекчилигине ёздёрънън коммерциялык бизнесине тиешелъъ ж.б. материалдык таламдарына тиешелъъ маалыматтарды кат жъзъндё баяндап берип турушу зарыл. Отчётто МФКнын Директорлор кеьешинин мъчёлёръ жана кызмат адамдары менен байланыштуу адамдардын тизмегин жана МФК менен жалпы кызыкчылыкка ээ кызмат адамдарынын тизмегин камтууга тийиш. Директорлор кеьешинин мъчёлёръ жана кызмат адамдары берилген ушул отчетторго кандай болбосун ёзгёртъълёр киргизилсе, ал тууралуу эки жумуш кънъ ичинде кат жъзъндё МФКнын Директорлор кеьешине жана жетекчилигине маалымдоого тийиш. 

 

25. МФКлар ёз ишин ушул Нускоонун талаптарына ылайык келишин камсыз кылуу ъчън ички контролдуктун шайкеш системасын колдоого алып турууга тийиш. МФКлар ушул Нускоого карата тиркеменин 1,4-формасы боюнча отчетторду Мезгил-мезгили менен берилъъчъ отчеттордун курамында ай сайын, ал эми 2, 3, 5, 6, 7, 8 формасы боюнча жарым жылда бир жолу Улуттук банкка берип турушу зарыл.  

 

26. Ушул Нускоонун талабына ылайык талап кылынган бардык отчеттор, тиркемелер менен кошо МФКларда кредит боюнча карыздардын орду жабылып, инсайдерлер же аффилирленген жактар менен операциялар аягына чыккандан кийин, кеминде беш жыл сакталып турушу зарыл.  

 

«Депозиттерди тартуу менен иш алып барган  

микрофинансылык компаниялардын инсайдерлер 

жана аффилирленген жактар 

менен операцияларына  

карата талаптар жёнъндё» нускоого карата тиркеме 

 

1- форма. АФФИЛИРЛЕНГЕН ЖАКТАР МЕНЕН ЖЪРГЪЗЪЛГЁН АКТИВДЪЪ ОПЕРАЦИЯЛАР  

ЖЁНЪНДЁ КЫСКАЧА МААЛЫМАТ 

(миь сом) 

№ 

Аффилирленген жак жёнъндё маалымат 

МФК ээлик кылган, аффилирленген жактын финансылык катышуусунун (акциясынын) ълъшъ (%) 

Аффилирленген жак ээлик кылган, МФК акцияларынын ълъшъ 

(%) 

Аффилир-ленген жактын аталышы 

 

Тобу 

Аффилирленген жактын чогуу алгандагы карызы 

Классифи-кациялоо категория-сы 

Мёё-нётъ-ндё тёлё-нбё-гён акти-вдер 

Кредиттер жана финансылык ижара 

Пайыздык чен (%) 

Жана башка актив-дер 

Пайыздык чен 

(%) 

Баланстан тышкаркы милдетте-нмелер 

Бар-дыгы бо-луп 

10 

11 

12 

13 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Аффилирленген жак менен жъргъзългён бардыгы болуп операциялар 

  

  

  

  

  

12 

Бир аффилирленген жакка эь ири карыз  

  

  

  

  

  

 

 

 

10 

 

2-форма. АФФИЛИРЛЕНГЕН ЖАКТАР МЕНЕН ЖЪРГЪЗЪЛГЁН ОПЕРАЦИЯЛАР ЖЁНЪНДЁ ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ 

 

№ 

Аффилирленген жактын аталышы 

Операцияла-рлын суммасы (миь сом) 

Опера-циялар-дын търъ 

Операция башталган кън 

Операцияны аяктоо мёёнётъ жана кънъ 

Пайыз-дык чен 

(%) 

Кредитке карата кърёё 

Кърёё ээси 

Операцияны жъргъзъъ шарттары 

Эскертъъ 

 

Тёмёндё маалыматтарды ачып кёрсётъънън мисалдары келтирилген

1-мисал: 

МФКнын туунду компаниясы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-мисал: 

МФКнын эь ири акциялар топтомуна ээлик кылган компания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-форма. МФКлардын АФФИЛИРЛЕНГЕН ЖАКТАР ЖЁНЪНДЁ МААЛЫМАТТАРЫ 

 

№ 

Аффилирленген жактын аталышы 

Аффилирленген жактын МФК менен мамилесинин мънёзъ (холдингдик компания, туунду компания жана башкалар) 

МФК менен мамилеге карата акцияларга/ълъштёргё ээлик кылуу пайызы (%) 

Аффилирленген жактын аталышы/негизги иш 

Эскертъъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-форма. ИНСАЙДЕРЛЕР МЕНЕН ЖЪРГЪЗЪЛГЁН АКТИВДЪЪ ОПЕРАЦИЯЛАР ЖЁНЪНДЁ КЫСКАЧА МААЛЫМАТ 

 

(миь сом) 

№ 

Инсайдер жёнъндё маалымат 

Инсай-дердин аталы-шы 

 

Тобу 

Инсайдердин чогуу алгандагы карызы 

 

 

Кредиттер жана финансылык ижара 

Пайыздык чен 

(%) 

Жана башка активдер 

Пайыздык чен 

(%) 

Баланстан тышкаркы милдеттен-мелер 

Барды-гы болуп 

класси-фикациялоо катего-риясы 

Мёёнётън-дё тёлёнбёгён активдер 

(къндёрдё) 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Инсайдер менен жъргъзългён бардыгы болуп операциялар 

  

  

  

12 

Бир инсайдерге эь ири карыз  

  

  

  

 

 

 

5-форма. ИНСАЙДЕРЛЕР МЕНЕН ЖЪРГЪЗЪЛГЁН ОПЕРАЦИЯЛАР ЖЁНЪНДЁ ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ 

№ 

Инсайдердин аты-жёнъ 

Операция-лардын суммасы (миь сом) 

Операция-лардын търъ 

Операция башталган кън 

Операцияны аяктоо мёёнётъ жана кънъ  

Пайыздык чен (%) 

Кредитке карата кърёё 

Кърёё-нън ээси 

Опеарцияны жъргъзъъ шарттары 

Эскертъъ 

 

Тёмёндё маалыматтарды ачып кёрсётъънън мисалдары келтирилген

1-мисал: 

МФК Башкармалыгы-нын Тёрагасынын аты-жёнъ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МФК Башкармалыгы-нын Тёрагасынын агасы, аты-жёнъ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х компаниясы, МФК Башкармалыгы-нын Тёрагасынын атасы Х компаниясынын 50% акциясына ээлик кылат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-мисал: 

МФКнын эь ири акциялар топтомуна ээлик кылгандар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-форма. ИНСАЙДЕРДИН ТУУГАНДАРЫНЫН КАТАРЫНА КИРГЕН АДАМДАР ЖЁНЪНДЁ МААЛЫМАТ 

 

№ 

Инсайдердин аты-жёнъ 

МФКда ээлеген кызматы 

Жакын тууганынын аты-жёнъ 

Туугандык даражасы (ата-энеси, къйёёсъ/аялы ж.б.) 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-форма БАШКА БАЙЛАНЫШТУУ АДАМДАР ЖЁНЪНДЁ МААЛЫМАТТАР 

 

№ 

Инсайдердин аты-жёнъ 

МФКда ээлеген кызматы 

Байланыштуу адамдын аты-жёнъ 

Байланыштуулук даражасын ачып кёрсётъъ 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-форма. МФКНЫН ИНСАЙДЕРЛЕРИ КАТАРЫНА КИРГЕН ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАР ИНСАЙДЕРЛЕРДИН ТУУГАНДАР ЧЁЙРЁСЪНЁ КИРГЕН АДАМДАР ЖЕ БОЛБОСО КОНТРОЛДУКТУ ЖЪЗЁГЁ 

АШЫРЫШКАН БАШКА БАЙЛАНЫШТУУ ЖАКТАР 

№ 

Инсайдердин аты-жёнъ 

МФКда ээлеген орду 

Юридикалык жактын аталышы/негизги иш 

Инсайдерге карата катышы жана юридикалык жактардын акцияларына ээлик кылышынын ълъшъ (%) 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 11.07 № 29\6 токтому 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 28-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 26-июнунда 47-08 номеринде каттоодон ёткёртългён №22/4 токтому менен бекитилген «Тике банктык кёзёмёлдък жёнъндё» Жобого ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. «Тике банктык кёзёмёл жёнъндё» Жобого сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) киргизилсин.  

1. Бул токтом Улуттук банктын расмий сайтында жарыялансын.  

1. Юридика Башкармалыгы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду, расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

1. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет. 

1. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 11.07 №29\6 токтомуна карата тиркеме 

 

«Тике банктык кёзёмёлдък жёнъндё» жобого ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 28-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 26-июнунда 47-08 номеринде каттоодон ёткёртългён №22/4 токтому менен бекитилген «Тике банктык кёзёмёлдък жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

1. Бътъндёй текст боюнча «Улуттук банк» деп берилсин. 

2. Жобонун 1-бёлъгънън 1.2-пункту «депозиттерди тартуу менен иш алып барышкан кредиттик союздар» деген сёздёрдён мурун «катышуучулардан» деген сёздёр менен толукталсын. 

3. Жобонун 2-бёлъгънън 2.2-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«2.2. Кёзёмёл боюнча комитет тике банктык кёзёмёлдъктън милдеттерин аткаруу ъчън банкка ыйгарым укуктуу кызматкерлерди (мындан ары-текшеръъчълёр тобу) жёнётёт жана алардын Жетекчисин дайындайт (мындан ары -Текшеръъчълёр тобунун жетекчиси). 

2.2.1. Тике банктык кёзёмёлдъктъ киргизъъ негиздемесине жараша текшеръъчълёр тобунун саны жана курамы аныкталат.  

2.2.2. Тике банктык кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу учурунда банктын тёлём операцияларынын жъргъзълъшънё контролдук кылуу ъчън текшеръъчълёр тобунун жетекчиси, зарылчылыгына жараша, Улуттук банктын тъзъмдък бёлъмдёрънън ыйгарым укуктуу кызматкерлерин жана банкта жъргъзългён операциялар боюнча жеткиликтъъ тажрыйбасы жана билими бар банктын кызматкерлерин ишке тарта алат. Улуттук банктын тъзъмдък бёлъмдёрънън ыйгарым укуктуу кызматкерлерин ишке тарткан учурда Текшеръъчълёр тобунун жетекчиси бул чечимди Кёзёмёл боюнча комитети менен макулдашууга жана ошол кызматкерлердин жана алардын начальниктеринин кат жъзъндёгъ уруксатын алууга тийиш. 

4. Жобонун 2-бёлъгънън 2.3-пунктунда: 

· тёртънчъ абзацтагы «текшеръъчънъ» деген сёз «Текшеръъчълёр тобунун жетекчисин» деген сёздёргё алмаштырылсын; 

· бешичи абзацтагы «текшеръъчънъ (анын ыйгарым укугун кошо алганда)» деген сёз «текшеръъчълёр тобун (анын ыйгарым укугун кошо алганда) деген сёздёргё алмаштырылсын»; 

· алтынчы абзацтагы «текшеръъчъгё» деген сёз «текшеръъчълёр тобуна» деген сёзгё алмаштырылсын. 

5. Жобонун 2-бёлъгънън 2.4-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«2.4. Кёзёмёл боюнча комитеттин Тике банктык кёзёмёлдъктъ киргизъъ тууралуу токтому тике банктык кёзёмёлдък чарасы киргизилген кънъ банк Башкармасын билидиръъ ъчън Улуттук банк Башкармасынын Тышкы кёзёмёл башкармалыгы тарабынан маалымдалат. 

Банкка Кёзёмёл боюнча комитеттин тике банктык кёзёмёлдъктъ киргизъъ жёнъндё токтомунун толук преамбуласын жана корутунду бёлъгън камтыган кёчърмёсъ жёнётълёт.».  

6. Жобонун 2-бёлъгънън 2.5-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин

«2.5. Банкка (филиалдарын жана обочо жайгашкан бёлъмдёрън кошо алганда) банкка жёнётълъъчъ текшеръъчълёр тобунун жетекчиси жана мъчёлёръ кёзёмёл блогунун кызматкерлеринин жана/же Улуттук банктын областтык башкармалыктарынын/ёкълчълъктёрънън ичинен дайындалат. 

2.5.1. Текшеръъчълёр тобунун жетекчиси тёмёкълёргё жооп берет: 

Кёзёмёл боюнча комитеттин тике банктык кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу боюнча токтомунун аткарылышына;  

тике банктык кёзёмёлдък милдеттеринин, анын ичинде ушул Жобонун 4.2-пунктунда кёрсётългён милдеттердин аткарылышына; 

текшеръъчълёр тобунун ишин жетектёёгё;  

текшеръъчълёр тобунун мъчёлёрънън ортосундагы милдеттердин бёлъштърълъшънё жана алардын аткарылышына. 

2.5.2. Текшеръъчълёр тобунун жетекчиси Кёзёмёл боюнча комитет менен макулдашуу аркылуу банктын филиалынын ишине контролдук кылуу укугун, банк иши боюнча жеткиликтъъ тажрыйбасы жана билими бар банктын кызматкерине ыйгара алат.».  

7. Жобонун 2-бёлъгънън 2.6-пунктунда

· биринчи съйлёмдёгъ «киргизъъдё» деген сёз «жъзёгё ашырууда» деген сёздёргё алмаштырылсын; 

· экинчи, тёртънчъ жана бешинчи абзацтардагы «текшеръъчъ» деген сёз «Текшеръъчълёр тобунун жетекчиси» деген сёзгё тиешелъъ жёндёмё мъчёлёръндё алмаштырылсын; 

· ъчънчъ абзацтагы «текшеръъчънън» деген сёз «Текшеръъчълёр тобунун» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

 

8. Жобонун 2-бёлъгънън 2.7-пунктунда: 

· биринчи съйлёмдёгъ: 

- «текшеръъчънъ» деген сёз «текшеръъчълёр тобун» деген сёздёргё алмаштырылсын;  

- «текшеръъчънън кол ългъсъ» деген сёз «Текшеръъчълёр тобунун жетекчисинин кол ългъсъ» деген сёздёргё алмаштырылсын; 

· экинчи съйлёмдёгъ «текшеръъчънън» деген сёз «Текшеръъчълёр тобунун жетекчисинин» деген сёздёргё алмаштырылсын

9. Жобонун 2-бёлъгънън 2.8-пунктунда: 

· биринчи съйлёмдёгъ «текшеръъчъ тарабынан кёзёмёл органына» деген сёздёр «Текшеръъчълёр тобунун жетекчиси тарабынан Тышкы кёзёмёл башкармалыгына» деген сёздёргё алмаштырылсын; 

· экинчи съйлёмдёгъ «текшеръъчъ» деген сёз «Текшеръъчълёр тобунун жетекчиси» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

10. Жобонун 3-бёлъгънън 3.2-пунктунда: 

· бешинчи абзац тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«- банктын кызмат адамдарынын тобокелдъъ операцияларды жъргъзъъдё тобокелдиктерге тиешелъъ баа беръънъ жана контролдукту камсыз кылуу жагында аракеттенбей коюлары (же чара кёръъ жёндёмсъздъгъ);»; 

· тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын: 

«-банктын активдерин жана банктын сактоосунда турган кърёёлък мълктъ жоготуу; финансылык алдоолор; натыйжасында банк жоготууларга жана чыгымга дуушар болгон, ыйгарым укугун кара ниеттик менен пайдалануулар.». 

11. Жобонун 4-бёлъгънън 4.2-пунктунун: 

· биринчи абзацындагы: 

 

«аткаруучу текшеръъчънън милдеттери жана ыйгарым укуктары» деген сёздёр «аткаруучу текшеръъчълёр тобунун жетекчисинин жана мъчёлёрънън ыйгарым укуктары жана милдеттери» деген сёздёргё алмаштырылсын

«тъздён-тъз банкка, анын ичинде тёмёнкълёрдъ камтыган» деген сёздёр «, негизгилерден болуп» деген сёздёргё алмаштырылсын

· тёртънчъ абзац тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«- операцияларды убактылуу токтотуусун кошо алганда, банктын акчалай эсептешъъ операцияларына, ошондой эле операциялар боюнча Кёзёмёл боюнча комитет тарабынан белгиленген чектёёлёргё контролдук;»; 

· жетинчи абзацтагы «кёзёмёл ораганына» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгына» деген сёздёргё алмаштырылсын

12. Жобонун 4-бёлъгънън 4.3-пунктунда: 

· биринчи абзацтагы «текшеръъчъ» деген сёз «Текшеръъчълёр тобунун жетекчиси» деген сёзгё алмаштырылсын

· экинчи абзацтагы «чакырылышын демилгелёё» деген сёздёрдён мурун «Директорлор кеьешинин жана» деген сёздёр менен толукталсын; 

· тёртънчъ абзац тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«- банктын Директорлор кеьешине банктын акционерлеринин кезексиз отурумун чакыруу жёнъндё сунуш киргизъъ;»; 

· тёртънчъ жана бешинчи абзацтардын ортосу тёмёнкъ мазмундагы абзацтар менен толукталсын: 

«- банктын бардык кардарлары жана алардын эсептери, банктын бардык баланстык эсептери тууралуу маалыматты алуу мъмкънчълъгъ (оьдоо укугусуз, отчетторду окууга, тъзъъгё жана чыгарууга) менен банктын автоматташтырылган банктык системаларына киръъ; 

- оьдоо, ёчъръъ жана кёчъръъ укугусуз, окуу жана чыгаруу мъмкънчълъгъ менен банктын электрондук ченемдик базасына киръъ;». 

13. Жобонун 4-бёлъгънън 4.4-пунктунда «текшеръъчъ» деген сёз «Текшеръъчълёр тобунун жетекчиси» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

14. Жобонун 4-бёлъгънън 4.5-пунктунда: 

· биринчи съйлёмдёгъ: 

- «текшеръъчъгё» дгеген сёз «текшеръъчълёр тобуна» деген сёздёргё алмаштырылсын; 

- «маалыматты жана документтерди» деген сёздёрдён кийин «жана банктын Директорлор кеьешинин жана Башкармасынын отурумдарына даярдалган отурум ёткёрългёнгё чейин бардык материалдарды» деген сёздёр менен толукталсын; 

· тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын

«Банктын жетекчилиги (Банк Башкармасынын мъчёлёръ) тёмёнкълёргё милдеттъъ: 

- текшеръъчълёр тобуна банктан аудио/видео жазууларды жъзёгё ашыра турган, аудио/видео жабдуулар орнотулбаган ёзънчё жай бёлъп беръъгё; 

- ъчънчъ жактардын текшеръъчълёр тобуна берилген жайга аудио/видео жабдууларды орнотууга тиешелъъ кандай болбосун аракеттерине тыюу салууга; 

- банктын жана текшеръъчълёр тобунун документтеринин коопсуздугун камсыз кылууга; 

- тике банктык кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу ъчън зарыл болгон жабдуулар жана техника менен камсыз кылууга.». 

15. Жобонун 4-бёлъгънън 4.6-пунктундагы «текшеръъчъ» деген сёз «текшеръъчълёр тобу» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

16. Жобонун 4-бёлъгънън 4.7-пунктундагы «тике банктык кёзёмёлдък киргизилген учурда банктын абалы» деген сёздёр «тике банктык кёзёмёлдък киргизилген учурда, банктын абалы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

17. Жобонун 4-бёлъгънън 4.8-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«4.8. Банк жана/же анын кызмат адамдары Кёзёмёл боюнча комитеттин тике банктык кёзёмёлдъктъ киргизъъ жёнъндё токтомунан баш тартса же тике банктык кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу ъчън тоскоолдуктарды жаратышса, ошондой эле Кёзёмёл боюнча комитеттин токтомунун нормаларын, анын ичинде токтомдун айрым пункттарын бузууга жол берилсе, текшеръъчълёр тобу тарабынан тике банктык кёзёмёлдъктъ жъргъзъъгё каршы аракеттенъълёр тууралуу акт тъзълъп, ага Текшеръъчълёр тобунун жетекчисинин жана бардык мъчёлёрънън колу коюлат (1-тиркеме). 

Банк тарабынан ушул Жобонун, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын жана/же Кёзёмёл боюнча комитет тарабынан белгиленген тике банктык кёзёмёлдък режиминин талаптарын (тапшырмаларды, чектёёлёрдъ) бузууга жол берилген шартта, Улуттук банк банктык мыйзамдарга ылайык, банкка жана анын жетекчилигине карата, банк операцияларын жъзёгё ашыруу укугуна лицензияны кайтарып алууну кошо алганда, таасир этъъ чараларын кёръъгё укуктуу.». 

18. Жобого кошо тиркелген 1-тиркеме тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

 

«Тике банктык кёзёмёлдък жёнъндё жобого карата 1-тиркеме» 

 

Тике банктык кёзёмёлдъктъ жъргъзъъгё каршы аракеттенъълёр тууралуу 

АКТ  

 

___________________________________________________________________ 

(коммерциялык банктын (филиалынын, терминалдын, аманат кассасынын) аталышы) 

___________________________________________________________________ 

(банктын (филиалынын, терминалдын, аманат кассасынын) жайгашкан орду, дареги, телефону) 

________________________ «____»____________2012 г. 

(тъзългён жер) 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кызматкери/лери тарабынан__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(Улуттук банктын кызматкерлеринин аты-жёнъ) коммерциялык банктын атынан иш жъргъзгён ___________________________________________________________________ 

(кызматкеринин/леринин аты-жёнъ) 

тике банктык кёзёмёлдъктъ жъргъзъъгё тоскоолдуктарды жаратты: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(банктын имаратына киргизбей койду, банктын текшеръъчълёр тобуна зарыл болгон документтерин берген эмес ж.б.) 

 

Банктын кызматкерине/лерине Улуттук банктын текшеръъчълёр тобу тарабынан банкка жана анын кызмат адамдарына тике банктык кёзёмёлдъктъ жъргъзъъ учурундагы тоскоолдуктарга карата жоопкерчиликтер тууралуу эскертилген. 

 

Акт тъзълдъ: 

________________________________________ ____________ ___________ 

(Текшеръъчълёр тобунун жетекчиснин (кызматы) (Колтамгасы)  

аты-жёнъ)  

_____________________________________ _____________ ___________ 

(Банк Башкармасынын Тёрагасынын/анын , (кызматы) (Колтамгасы) 

милдетин аткаруучунун аты-жёнъ)  

 

Тааныштырылды: 

______________________________________ ____________ ____________ 

(Текшеръъчълёр тобунун мъчёсънън аты-жёнъ) (кызматы) (Колтамгасы) 

 

___________________________________ _____________ ____________  

(Банктын тике банктык кёзёмёлдъктъ (кызматы) (Колтамгасы) 

жъргъзъъгё тике же кыйыр търдё 

тоскоолдуктарды жараткан кызматкеринин 

аты-жёнъ) 

 

Актынын экинчи нускасын алды __________________ _________ __________ банктын кызматкеринин (кызматы) (Колтамгасы

аты-жёнъ  

 

Эгерде банк кызматкерлери ушул актыга кол коюудан баш тартышса, текшеръъчълёр тобу актыны банктын кеьсесине калтырып коюуга укуктуу, мында кол коюудан баш тартуу фактысы кёрсётълъъ менен акт, белгиленген тартипте каттоодон ёткёртълъъгё тийиш.». 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 11.07 № 29\8 токтому 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 15-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 18-январында 8-06 номеринде каттоодон ёткёртългён № 37/8 «Кыргыз Республикасындагы майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасы жёнъндё» жобого ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 15-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 18-январында 8-06 номеринде каттоодон ёткёртългён № 37/8 «Кыргыз Республикасындагы майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасы жёнъндё» жобого сунушталган ёзгёртъълёрдън жана толуктоолордун долбоорун карап кёръп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына таянуу менен Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 15-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 18-январында 8-06 номеринде каттоодон ёткёртългён № 37/8 «Кыргыз Республикасындагы майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасы жёнъндё» жобого сунушталган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

1. Токтом 2012 жылдын 1- июлунан тартып къчънё кирет.  

2. Токтом расмий жарыялангандан кийин Юридика башкармалыгы бул токтомду Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

3. Банктык эсептешъълёр башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын. 

4. Токтомдун аткарылышына контролдук кылуу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары, айым Б.Ж. Жеенбаевага ыйгарылсын. 

 

 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 11.07  

№ 29\8 токтомуна карата тиркеме 

 

«Кыргыз Республикасындагы майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасы жёнъндё» жобого ёзгёртъълёр жана толуктоолор  

 

«Кыргыз Республикасындагы майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасы жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин

1. Жобонун 8.7 -пункту 8.9 -пункт болуп ёзгёртълсън.  

2. Жобонун 8-бёлъгъ тёмёнкъ мазмундагы 8.7 жана 8.8-пункттар менен толукталсын. 

«8.7. Системанын кызматына тёлёёлёр абоненттик тёлёмдён жана системанын катышуучуларынын чыгыш тёлёмдёрънё тёлёёдён турат. 

8.8. Эгерде, системанын катышуучусуна консервация режими киргизилсе, тёлёнъъгё тийиш болгон абоненттик тёлёмдън ёлчёмъ 1-тиркемеге ылайык аныкталат». 

3. Жобо тёмёнкъ мазмундагы 1-тиркеме менен толукталсын: 

«Кыргыз Республикасындагы майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасы жёнъндё» жобого карата 1-тиркеме». 

Системанын катышуучусуна консервация режими киргизилген шартта, клирингдик борбор катышуучунун консервация режими киргизилгенге чейинки акыркы 12 ай ъчън тёлёмдёрънън орточо айлык санын эсептейт.  

Консервация режиминде турган катышуучунун тёлёнъъгё тийиш болгон абоненттик тёлёмънън ёлчёмъ, ар айлык негизде, тёмёнкъчё аныкталат: 

· эгерде, консервация режими киргизилгенден кийинки тёлёнъъчъ ай ичинде тёлёмдёрдън саны катышуучунун консервация режими киргизилгенге чейинки тёлёмдёрънън орточо айлык санынын 50% чейин тёмёндёсё, системанын катышуучуларынын белгиленген абоненттик тёлёмънън 100% . 

· эгерде, консервация режими киргизилгенден кийинки тёлёнъъчъ ай ичинде тёлёмдёрдън саны катышуучунун консервация режими киргизилгенге чейинки тёлёмдёрънън орточо айлык санынын 50% жогору 80% чейин тёмёндёсё, 50%.  

· эгерде, консервация режими киргизилгенден кийинки тёлёнъъчъ ай ичинде тёлёмдёрдън саны катышуучунун консервация режими киргизилгенге чейинки тёлёмдёрънън орточо айлык санынын 80% жогору тёмёндёсё, 1%. 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 11.07 № 29\5 токтому 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын микрофинансылык компаниялардын ишин жёнгё салуу боюнча айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу 

 

Микрофинансылык уюмдардын туруктуу ишин камсыз кылуу жана кредиттик тобокелдиктердин ордун жабуу ъчън алардын капиталдык базасын тиешелъъ деьгээлде колдоп туруу, бътъндёй микрофинансы системасынын ишенимдъълъгън жана коопсуздугун бекемдёё, алардын мыйзамда аныкталган максатка жетишъъ максатында, микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялардын активдеринин ёсъш арымын эске алып, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7, 31 жана 43-статьяларына, "Микрофинансылык уюмдар жёнъндё" мыйзамынын 2 жана 34-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын тёмёнкъ ченемдик укуктук актыларына сунушталган ёзгёртъълёр жана толуктоолор бекитилсин: 

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2002-жылдын 11-сентябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2002-жылдын 25-октябрында 135-02 номеринде каттоодон ёткёртългён №37/2 токтом менен бекитилген «Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди тъзъъ жёнъндё» жобого (кошо тиркелет)

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 31-январында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 5-мартында 27-07 номеринде каттоодон ёткёртългён №5/1 токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу жёнъндё» жобого (кошо тиркелет)

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында 29-03 номеринде каттоодон ёткёртългён №4/2 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компаниялардын ишин жёнгё салуунун убактылуу эрежелерине» (кошо тиркелет)

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш кън ёткёндён кийин къчънё кирет

3. Юридика башкармалыгы: 

- бул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтына жайгаштырсын; 

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

4. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул токтом менен микрофинансылык уюмдарды тааныштырсын. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

Улуттук банк Башкармасынын  

2012-жылдын 11.07 29\5 

токтомуна карата тиркеме  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын микрофинансылык компаниялардын ишин жёнгё салуунун айрым ченемдик укуктук актыларына  

ёзгёртъълёр жана толуктоолор  

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2002-жылдын 11-сентябрындагы №37/2 токтом менен бекитилген «Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди тъзъъ жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин

1) жобонун 2.7-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«МКК же МКАнын уставында тёмёндёгълёр да аныкталууга тийиш: «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жёнъндё» мыйзамынын 2-статьясында белгиленген максатка жетишъъ маселелерин жёнгё салууну камтыган жоболор, негизги иш чёйрёсъ, бир эле адамга берилъъчъ микрокредиттин максималдуу ёлчёмъ (МКК ъчън Улуттук банк тарабынан жаьыдан тъзълъп жаткан микрокредиттик компаниялар ъчън белгиленген уставдык капиталынын минималдуу ёлчёмънън алты пайызынан ашпаган ёлчёмдё. Дъьънён кредиттоо менен иш алып барган микрофинансылык уюмдар (апекстик институттар) ъчън бир эле жакка берилъъчъ микрокредиттин максималдуу ёлчёмъ ёздък капиталдын он пайызынан ашпаган ёлчёмдё), Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жёнъндёгъ" Мыйзамда белгиленген микрофинансылык уюмдардын максаттарына ылайык, микрокредитти алууга укуктуу карыз алуучулардын категориясы»; 

2) жобонун 2.8-пункту тёмёнкъ мазмундагы жаьы абзац менен толукталсын: «Жаьыдан тъзълъп жаткан микрокредиттик компаниянын уставдык капиталынын минималдуу ёлчёмъ кеминде 5 млн. сомду тъзъъгё тийиш»

3) 3-тиркемеде «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жёнъндё» мыйзамына ылайык» деген сёздёрдён мурда «Кыргыз Республикасында жакырчылыкты жоюу, иш менен камсыз болуу деьгээлин жогорулатуу, ишкердиктин ёнъгъшънё ёбёлгё тъзъъ жана калкты социалдык жактан мобилизациялоо боюнча жеткиликтъъ кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоо максатында тъзългён» деген сёздёр кошулсун

4) 5-тиркемеде «тёмёндё келтирилген операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна ээ» деген сёздёрдён мурда «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жёнъндё» мыйзамына ылайык «Кыргыз Республикасында жакырчылыкты жоюу, иш менен камсыз болуу деьгээлин жогорулатуу, ишкердиктин ёнъгъшънё ёбёлгё тъзъъ жана калкты социалдык жактан мобилизациялоо боюнча жеткиликтъъ кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоо максатында тъзългён» деген сёздёр кошулсун

 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 31-январындагы №5/1 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин

 

1) жобонун 2.6-пункту тёмёнкъ мазмундагы жаьы абзацтар менен толукталсын: 

«Жаьыдан тъзълъп жаткан МФКнын уставдык капиталынын минималдуу ёлчёмъ 50 млн. сомдон кем эмес ёлчёмдё белгиленет

Жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мёёнёттъъ аманаттарды кабыл алуу укугуна лицензия алууга талапкер болгон микрофинансылык компаниялар, 100 млн. сомдон кем эмес уставдык капиталдын минималдуу ёлчёмънё ээлик кылууга тийиш. Бул талап ошондой эле МФК болуп кайра тъзълъп жаткан МКК, МКА жана кредиттик союздар ъчън да колдонулат

 

2) 4-тиркеменин 2-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин

«2. МФКны тъзъъ максаттары, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жёнъндё» мыйзамынын 2-статьясында белгиленген максаттарга жетишъънъ жёнгё салган маселелерди камтыган жоболор

 

3) 6-тиркеменин II бёлъгънън «Б» пункту тёмёнкъ мазмундагы съйлём менен толукталсын: «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жёнъндё» мыйзамынын 2-статьясында белгиленген максатка жетишъъ маселелерин жёнгё салууну камтыган жоболордё кёрсёткълё»

 

4) 7-тиркемедеги «МФКнын юридикалык дареги» деген сёздёрдён мурда «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жёнъндё» мыйзамына ылайык» деген сёздёрдён мурда «Кыргыз Республикасында жакырчылыкты жоюу, иш менен камсыз болуу деьгээлин жогорулатуу, ишкердиктин ёнъгъшънё ёбёлгё тъзъъ жана калкты социалдык жактан мобилизациялоо боюнча жеткиликтъъ кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоо максатында тъзългён» деген сёздёр кошулсун»

 

5) жобонун 3.3-пунктунун экинчи абзацы тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«Коммерциялык банктын топтоо эсебине уставдык капиталдын минималдуу ёлчёмън салуу жёнъндё талап микрофинансылык компаниясына ёзгёртъп тъзългён жана ушул Жобонун 2.6 пунктунда жаьыдан тъзълъп жаткан микрофинансылык компаниялар ъчън белгиленген уставдык капиталынын минималдуу ёлчёмъ бар микрокредиттик компанияларга, микрокредиттик агенттиктерге жана кредиттик союздарга таркатылбайт. Эгер алардын капиталынын ёлчёмъ ушул Жобонун 2.6 пунктунда жаьыдан тъзълъп жаткан микрофинансылык компаниялар ъчън белгиленген ёлчёмдён тёмён болсо, анда анын уюштуруучулары коммерциялык банктагы топтоо эсебине жетишсиз сумманы салышы керек

 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган №4/2 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компаниялардын ишин жёнгё салуунун убактылуу эрежелерине» тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

1) 2.1. пунктунда «бир эле адамга берилъъчъ микрокредит» сёздёрънён кийин «Улуттук банк тарабынан жаьыдан тъзълъп жаткан МФК ъчън белгиленген уставдык капиталынын минималдуу ёлчёмънън ъч пайызынан ашпаган ёлчёмдё»

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 04.07 № 28\10 токтому 

 

Коммерциялык банктардагы видеобайкоону уюштуруу тартибин бекитъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Коммерциялык банктардагы видеобайкоону уюштуруу тартиби (кошо тиркелет) бекитилсин. 

1. Бул токтом Улуттук банктын расмий сайтында жарыялансын.  

1. Юридика Башкармалыгы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду, расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

1. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет. 

1. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын  

2012-жылдын 04.07 28\10 

токтомуна карата тиркеме  

 

Коммерциялык банктарда видео байкоону уюштуруу 

тартиби 

 

1. Жалпы жоболор 

 

1. Бул документте, коммерциялык банктардын объекттеринде (мындан ары текст боюнча Банк) видео байкоо системасын (ВБС) тъзъънън, модернизациялоонун жана ёнъктъръънън негизги багыттары аныкталган. 

2. Банк ушул Тартиптин талаптарын бузууга жол берген шартта, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жоопкерчиликтер келип чыгат.  

 

2. Видео байкоо системасынын максаттары жана милдеттери 

 

3. ВБСны тъзъънън негизги максаттарынан жана милдеттеринен болуп тёмёнкълёр саналат: 

1) Банктын персоналына, имаратына, курулмаларына жана материалдык активдерине карата укукка жатпаган аракеттер тууралуу, Банктын коопсуздук бёлъмдёрънё маалымдоо; 

2) Банктын объекттеринин аймагында жана аларга чектеш аймактарда транспорт каражаттарынын кыймылына оперативдъъ мониторинг жъргъзъъ; 

3) адаттагыдан башкача кандайдыр бир жагдайлардын орун алышы учурунда, видеоархивди кайрадан карап чыгуу аркылуу Банктын объекттеринин аймагында жана анын жайларында болуп ёткён окуяны реалдуу чагылдырып беръъ. 

 

3. ВБСга карата жалпы техникалык талаптар 

 

4. Видеокамералардан маалыматтарды оперативдъъ негизде чыгарып алуу (анын ичинде Банктын коопсуздук бёлъмдёрънё да) видеомаалыматтарды чагылдырып кёрсётъъ жабдууларынын жардамы менен ишке ашырылууга тийиш. 

5. Видеомаалыматтарды чагылдырып кёрсётъъчъ жабдуулар, алар менен иштёё ыьгайлуу болгондой, ошол эле учурда Банктын коопсуздук бёлъмънё жана анын жетекчилигине тиешеси жок адамдардын андан маалымат ала албагандай жайгаштырылууга тийиш.  

6. Маалыматтарды сактоо жабдууларында видеомаалыматтардын видеоархивдерге системалуу негизде жазылуу мъмкъндъгъ. 

 

4. ВБСда ишке ашырылуучу процесстер 

 

7. ВБСда тёмёнкъ процесстер ишке ашырылышы мъмкън: 

1) видеокамералардагы маалыматтарды чагылдырып сърёттёёчъ жабдууларга жаздыруу; 

2) видеокамераларды аралыктан туруп кол менен же автоматташтырылган търдё тескёё (видеокамералардын тартуу багыттарын, тартылып алынгандардын параметрлерин ёзгёртъъ ж.б.); 

3) видеоархивдерди маалыматтарды сактоо жабдууларына системалуу търдё жазып калтыруу; 

4) болгон окуяларды видоархивдерде сактоо; 

5) видеоархивдерден тиешелъъ учурларды чыгарып алуу, карап чыгуу жана аларга талдап-иликтёёлёрдъ жъргъзъъ; 

6) видеоархивдерден кандайдыр бир учурларды андан ары пайдалануу ъчън мобилдъъ жазып алуучуларга сактоо; 

7) контролдукка алынган аймакта башка объекттердин (субъекттердин) аныкталышы учурунда коргоо системасы менен ёз ара иш алып баруу; 

8) Банк кызматкерлеринин жана ага келъъчълёрдън пайдалануу мъмкънчълъгън тастыктоо ъчън контролдук системасы менен ёз ара иш алып баруу; 

9) къйъп кетъъ ыктымалдыгын алдын алуу ъчън ёрттён коргонуу системасы менен ёз ара иш алып баруу. 

 

5. ВБСны тъзъънън негизги принциптери 

 

8. Улуттук банктын текшеръъчълёр тобуна бёлънгён ёзънчё жайды эске албаганда, Банктын бардык объекттеринде видео байкоо системасынын орнотулушу зарыл.  

9. Жаьыдан тъзълъп жаткан жана модернизацияланып жаткан ВБСны долбоорлоодо аларга карата коюлучу тёмёнкъ талаптар эске алынууга тийиш: 

1) ВБС тарабынан контролдонуучу мейкиндик чеги; 

2) жайлардын (объекттердин) ВБС компоненттери менен жабдылышы; 

3) орнотулган видеокамералардын параметрлери (ушул Тартипке карата 1-тиркемеге ылайык); 

4) ВБС компоненттеринин тышкы таасирлерден корголушу (пайдаланууда аба басымы, компоненттердин инженердик коргоого алынышы деьгээли ж.б.); 

5) ВБСдан маалыматтарды чагылдырып кёрсётъъчъ жабдуулардагы сърёттёлъштёрдън параметрлери жана сапаты; 

6) видеомаалыматтарды жазып алуу параметрлери (бир жолку, мезгил-мезгили менен, ъзгълтъксъз ж.б.); 

7) ыйгарым укуктуу жактардын видеомаалыматтардан пайдаланууга жана видеокамералар менен иштёёгё Банк жетекчилиги тарабынан бекитилген укугу; 

8) видеоархивдеги жазууларды сактоонун Банк жетекчилиги тарабынан бекитилген мёёнёттёръ. 

10. Биометрикалык идентификациялоону, автотранспорттун номерин дароо аныктоону, унутулуп калган буюмдарга контролдукту ишке ашырууга ёбёлгё тъзгён жарылуучу заттарды орнотуп коюу тобокелдигин минимизациялоо максатында, атайы программалык каражаттарды колдонуу сунуш кылынат.  

11. ВСБ аркылуу алынган маалыматтарды башка уюмдарга беръъ, ошол уюмдун кат жъзъндёгъ ётънъчънън негизинде жана Банк жетекчилигинин уруксатына (кат жъзъндёгъ буйруусуна, резолюциясына) ылайык ишке ашат. 

 

6. ВБС компоненттерине карата жалпы техникалык талаптар 

 

12. Видеокамеранын чагылдырып кёрсётъъ чеги, адамдын стандарттык тулку боюн толук камтып чагылдыра алгандай аныкталууга тийиш. 

13. Видеокамеранын оптикалык системасы объектти сапаттуу сърёттёй алгандай жетиштъъ параметрлер менен камсыз кылынууга тийиш. 

14. Видеокамерадан алынган жана жабдууда чагылдырылып кёрсётългён сърёттёлъш адамды жана кандайдыр бир буюмду так аныктап идентификациялоого мъмкъндък бериши зарыл.  

15. Сыртта орнотулган видеокамералар пайдаланууга ыьгайлуулукту тъзгён аба басымы шартында атайы термобокстордо монтаждалууга тийиш. 

16. Видеокамераларды атайылап таасир этъъдён коргоону талап кылган жерлерде видеокамералардын жана ага ылайыкташкан коммуникациялардын талаптагыдай корголушу камсыз кылынышы зарыл. 

17. ВБСнын негизги компоненттери кънъ-тънъ иштёёгё (кънънё 24 саат бою, жумасына 7 кън) ылайыкталган болууга тийиш. 

18. ВБСны энергия менен каныктыруу системасы тёмёнкъ талаптарга жооп беръъгё тийиш: 

1) энергия менен каныктыруу блокторунун бардык параметрлери, электр тъйъндёрънън чыьалуусунун бардык диапазонунда стабилдъъ болууга тийиш; 

2) кёз карандысыз резервдик каныктыруу булактарынын (аккумуляторлордун) болушу зарыл; 

3) резервдик каныктыруу булактарынын (аккумуляторлордун) сыйымдуулугу кеминде 4 саат ичинде иш ъзгълтъксъздъгън ёз алдынча камсыз кыла алгандай болушу зарыл. 

19. Резервдик каныктыруу булагы жана анын блоктору атайы жабдылган жайларда (сервердик бёлмёлёрдё), же болбосо кулпу менен жабылган бекем бокстордо сактоо сунуш кылынат. 

20. Видеокамералардан кънъ-тънъ сапаттуу сърёттёлъштёрдъ алуу ъчън жарык жеткиликсиз болгон жана аларды кандайдыр бир ылайыктуулугуна жараша чоьойтууга мъмкън болбогон жерлерде, видеокамеранын инфракызыл жарык беръъчъсъ менен дал келген, байкоо секторунун инфракызыл жарык беръъчъсън колдонуу сунуш кылынат.  

21. Коргоо максаттарында жарык беръъчълёрдъ колдонууда алардын жарыгы видеокамераларга чагылышуусуна, ошондой эле кёлёкё тъшъръъсънё, ётё жарык болгон же интерференциялык аймактардын пайда болушуна жол берилбёёгё тийиш, анткени мындай учурлардан кыянатчылар пайдаланып кетиши мъмкън.  

22. Видео байкоо системасынын жазып алуу жабдууларын (видеобайкоонун адистештирилген серверлери, видеокаттоочулар) аларга киръъ мъмкънчълъгъ чектелген атайы жабдылган жайларда (сервердик же аппараттык бёлмёлёрдё), же болбосо кулп салынып, киръъгё мъмкън болбогон жерлерде орнотулган бокстордо жайгаштыруу зарыл

23. ВБСнын компоненттерине карата кыйла ыраттуу техникалык талаптар ушул Тартипке карата 1-тиркемеге ылайык чагылдырылган.  

24. 7.2-пункта кёрсётълбёгён жерлерде видеоархивге жазып алуу функциясысыз кошумча видеокамераларды орнотууга жол берилет.  

 

7. Банктын объекттеринде видеокамераларды жайгаштыруунун негизги принциптери 

 

25. Видеокамераларды орнотуунун тёмёнкъдёй жалпы принциптери колдонулат: 

1) видеокамералар жерден же жерге тёшёлъъчъ тактайдан кеминде 2,2 м бийиктикте орнотулууга тийиш; 

2) видеокамералардын байкоого алуу секторлору мъмкънчълъгънё жараша, орнотулган видеокамеранын бири экинчиси орнотулган жерге жакындагандарды контролдоп тургандай тандалат; 

3) атайы багыттагы видеокамералар кыйла жогорку бийиктикте орнотулат, алар тъптёлгён шартка ылайык аныкталат.  

26. Видекамералар Банктын объекттеринин эь аз дегенде тёмёнкъ аймактарын контролдоп турууга мъмкъндък бериши зарыл: 

1) киръъ дарбазасын; 

2) тышкы эшиктер (тор эшиктер) жана кире бериштер (вестибюлдар) аркылуу ётъъчъ жолдорду; 

3) акча каражаттарын (баалуулуктарды) ташып ётъъ маршруттарды; 

4) сактоо жайынын тышкы каалгаларын; 

5) акча каражаттарын (баалуулуктарды) кайра эсептеп чыгуучу (алмаштыруучу, таьычактоочу) жерлерди; 

6) банк кардарларынын жеке банктык сейфтери жайгаштырылган жерлерди;  

7) эсепчилердин иш ордун жана кардарлардан нак акчаларды кабыл алуу-беръъ жерлерин (лотокторун)

з) банк ичинде кардарларды тейлёё аймактарын (оператордук залдарды).  

 

1-тиркеме: ВБС компоненттеринин техникалык параметрлерине карата талаптар 

 

 

 

 

 

 

Коммерциялык банктардагы видео  

байкоону уюштуруу тартибине карата  

1-тиркеме  

 

 

ВБС компоненттеринин техникалык параметрлерине карата 

талаптар 

 

 

Бул талаптарда Банктын объектилеринде колдонулуучу ВБС компоненттеринин минималдуу техникалык мънёздёмёлёръ белгиленген

 

1. ВИДЕОКАМЕРАЛАР 

 

1. Видеокамеранын търъ (тъстъъ, тъссъз же «кънъ-тънъ» иштеген) анын багытына жана байкоо секторундагы жарык беръъ шарттарына жараша аныкталат. 

2. Трансфокатор (вариообъектив) видеокамерага анын багытына жана байкоо секторунда талап кылынуучу камтуу чёйрёсънё жараша орнотулат. 

3. Видеокамераларды бекитъъ жабдуулардын багытталган абалда ишенимдъъ кармалып турушун камсыз кылууга тийиш. 

4. Видеокамералардын айланып туруу механизмдери анын багытына жараша жана байкоого алуу секторунда талап кылынуучу камтуу чёйрёсънън кенендигине/бийиктигине жараша орнотулат. 

5. Минималдуу сезгичтиги люкс (лк) менен ёлчёнёт жана видеокамералардан сапаттуу сърёттёлъштъ алуу ъчън: тъстъъ видеокамералар ъчън 0,5 лкдан тёмён болбоого, тъссъздёр ъчън 0,1 лкдан тёмён болбоого тийиш. 

6. Видеокамеранын интерфейси (аналогдук же IP) видеобайкоо системасына карата жана видеокамеранын конкреттъъ бир байкоого алуу секторуна карата жалпы талаптардан улам аныкталат. 

7. Аналогдук видеокамеранын уруксат беръъ жёндёмдъълъгъ телевизиондук линиялар менен (твл) ёлчёнёт жана 450 твлдан кем болбоого тийиш. 

8. IP-видеокамералардын уруксат беръъ жёндёмдъълъгъ видеоматрицанын чекиттери мегапикселдер менен (Мpix) ёлчёнёт жана видеокамеранын багытына жараша тандалат. 

9. Секундасына кадрлардын саны (fps) IP-видеокамералар ъчън анын багытына жараша 5-25 fps кем болбоого тийиш. 

10. Видеокамеранын динамикалык диапазону децибеллдер менен (Дб) ёлчёнёт жана анын багытына жараша 60-70 Дб кем болбогон чоьдукту тъзъъгё тийиш. 

11. Видеокамеранын ишинин температуралык диапазону анын багытына жана видеокамера орнотулган жайга жараша аныкталат жана имараттын ичинде орнотуу ъчън 0 °С дан +40 °Сга чейинкиден кем болбоого, ал эми имараттын сыртына орнотуу ъчън -10 °С дан +50 °Сга чейинкиден кем болбоого тийиш. 

 

2. ВИДЕОКОММУТАТОРЛОР 

 

12. Видеокоммутатордун каналдарынын саны ВБСда колдонулган камералардын жана маалыматтарды чагылдыруучу жабдуулардын санына жараша аныкталат. 

13. Киръъ търъ мъмкънчълъгъ ВБСда колдонулган видеокамералардын търънё (аналогдук, санариптик, IP) жараша аныкталат. 

14. Чыгуу търъ (VGA, DVI, HDMI ж.б.) колдонулуучу чагылдырып сърёттёё тъзълъштёрдън жана видеокоммутаторлордун търънё жараша аныкталат. 

15. Башкаруу интерфейси ВБСда колдонулуучу видеокамералардын санына жана техникалык параметрлерине, ошондой эле видеокоммутатордун жайгашуусуна жараша аныкталат. 

 

3. ВИДЕОКАТТООЧУЛАР 

 

16.Видеокаттоочунун жазып алуу каналдарынын саны ВБСда колдонулуучу видеокамералардын санына жараша аныкталат. 

17. Киръъ търъ мъмкънчълъгъ ВБСда колдонулган видеокамералардын търънё (аналогдук, санариптик, IP) жараша аныкталат. 

18.Чыгуу търъ (VGA, DVI, HDMI ж.б.) колдонулуучу чагылдырып сърёттёё тъзълъштёрдън жана видеокоммутаторлордун търънё жараша аныкталат. 

19.Кысуу алгоритми (компрессия) (M-JPEG, MPEG, H.264 ж.б) колдонулган видеокамералардын търънё, видеоархивдерди топтоочулардын кёлёмънё жана видеоархивде жазып алуулардын талап кылынган сактоо мёёнёттёрънё жараша аныкталат. 

20.Секундасына кадрлардын саны видеокаттоочулар ъчън (fps) менен ёлчёнъп, ар бир жазып алуу каналы ъчън алынган сърёттёлъштън сапатына, колдонулган видеокамералардын търънё, видеоархив топтолгон сыйымдуулукка, видеоархивде жазып алуулардын талап кылынган сактоо мёёнёттёрънё жана видеокамеранын багытына жараша аныкталат жана ал 5-25 fps кем болбоого тийиш. 

21.Видеокаттоочунун аппараттык жана программалык камсыздоо мъмкънчълъгъ, кирген видеобелгилердин иштелип чыгышын, маалыматтын видеоархивге берилген параметрлер менен жазылышын, видеоархивден маалыматтын берилген параметрлер боюнча изделишин камсыз кылууга тийиш

22.Башкаруу интерфейси ВБСда колдонулуучу видеокамералардын санына жана техникалык параметрлерине, ошондой эле видеокоммутатордун жайгашуусуна жараша аныкталат. 

 

4. МААЛЫМАТ БЕРЪЪ ТЪЙЪНЪ 

 

23.Видеомаалыматты беръънън аналогдук тъйънъ аналогдук видеокамералардан видеокаттоочуларга аналогдук видеобелгилердин минималдуу жоготуулар жана бузуулар менен берилишин камсыз кылууга тийиш. 

24.Видеомаалыматты беръънън IP тъйънъ IP-видеокамералардан IP-видеокатточуларга цифровкаланган видеобелгилердин, анын ичинде IP-видеокамералардын белги беръъчъ кабелдик (PоE технологиясы) каныктыруу колдонулуп жаткан учурда берилишин камсыз кылуусу зарыл. ВБСнын маалымат беръъ тъйъндёръ ёткёрмё жёндёмдъълъктёръ боюнча 20% кем эмес запаска ээ болууга тийиш. 

 

5. КАНЫКТЫРУУ СИСТЕМАСЫ 

 

25.Каныктыруу системасынын блоктору ВБС компоненттерин туруктуу кондициялык каныктырып турууга тийиш. 

26. Каныктыруу тилкелери ВБС компоненттерин кондициялык каныктыруу менен туруктуу камсыз кылып туруусу зарыл. 

 

6. КОШУМЧА ЖАБДУУЛАР 

 

27.Байкоо секторунун инфракызыл жарык беръъчъсъ видеокамеранын багытына жана байкоо секторунун жарык кылынышына жараша орнотулат.  

28.Температуралык турукташтыруу жабдуулары (термокожуха, термобокстор ж.б.) аларда орнотулган ВБС компонеттеринин айлана-чёйрёдёгъ температуранын бардык диапазонунда штаттык ишин камсыз кылууга тийиш.  

29.Сактоо жабдууларынын (видеоархивдин) сыйымдуулугу окуяларды жазып алуу ъчън колдонулган видеокамералардын санына, видеоагымдын орточо ёлчёмънё (Mb/сек) жана видеомаалыматтарды сактоо мёёнёттёрънё жараша аныкталат. Сактоо жабдууларынын (видеоархивдин) сыйымдуулугу 20% тёмён болбогон кёлёмдёгъ запаска ээ болууга тийиш.  

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 11.07 № 29\10 токтому 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы №22/9 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин ишинде тъптёлгён сактоо мёёнёттёръ кёрсётългөн негизги документтердин тизмегине ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы №22/9 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин ишинде тъптёлгён сактоо мёёнёттёръ кёрсётългөн негизги документтердин тизмегин Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън 2010-жылдын 30-декабрындагы №346 «Архив мыйзамдары чёйрёсъндё укук бузуулар ъчън административдик жаза колдонуу тартиби жёнъндё жобону жана Мекемелердин, уюмдардын, ишканалардын ишине тиешелъъ, сактоо мёёнёттёрън кёрсётъъ менен тъзългён документтердин тизмегин бекитъъ тууралуу» токтомуна ылайык келтиръъ максатында, "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамдын 43-статьясына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы №22/9 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин ишинде тъптёлгён сактоо мёёнёттёръ кёрсётългөн негизги документтердин тизмегине сунушталган ёзгёртъълёр (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Токтом расмий жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет.  

3. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул токтом менен республиканын коммерциялык банктарын жана финансы-кредит мекемелерин тааныштырсын.  

4. Республиканын коммерциялык банктары жана финансы-кредит мекемелери бул токтомду аткарууга кабыл алып, ага таянуу менен иш алып барышсын.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жъзёгё ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мъчёсъ, айым Л.Н. Цыплаковага ыйгарылсын. 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

 

БЕКИТИЛДИ 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын токтому  

2012-ж. 11.07 29\10 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелердин ишинде сактоо мёёнётън  

кёрсётъъ менен тъзълъъчъ негизги документтердин  

тизмегине карата ёзгёртъълёр  

(Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 

Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы 

№22/9 токтому менен бекитилген) 

 

 

Статьянын аталышы 

Документтердин търъ 

 

Сактоо мёёнётъ

Эскертъъ 

 

 

1 . БАШКАРУУ СИСТЕМАСЫН УЮШТУРУУ 

 

 

 

1.1. Бёлъштъръъ иши 

 

 

 

Кеьешмелерден, отурумдардан толтурулган протоколдор; аларга карата документтер (баяндама кат, маалымкат, акт, кат алышуу): 

 

а) жетекчилерде 

 

б) тъзъмдък бёлъмдёрдё 

в) тендер ёткёръъ боюнча комиссияларда 

 

 

 

 

Туруктуу негизде. 

3 жыл 

6 жыл 

 

11 

Буйруулар: 

 

б) кредиттерди беръъ жана кайтарып алуу боюнча 

 

в) акча каражаттарын тёлёё жана чегеръъ боюнча 

 

 

10 жыл 

 

 

10 жыл 

 

 

Кредитти кайтарып алгандан кийин 

 

1.2. Банктык кёзёмёлдък жана контролдук 

 

 

 

15 

Ишкердикке тиешелъъ маселелер боюнча мамлекеттик бийлик жана жергиликтъъ ёз алдынча башкаруу органдары менен кат алышуу 

Туруктуу негизде 

 

___________________________ 

* Сактоо мёёнёттёръ бул Ёзгёртъълёр бекитилгенге чейин тъзългён документтерге гана жайылтылат.  

 

 

16 

Укук коргоо, салык органдары, Улуттук банктын мекемелери тарабынан инспектирлёёлёрдъ, текшеръълёрдъ жъргъзъъ маселелери боюнча кат алышуу 

10 жыл 

 

17 

Финансы-кредит мекемелеринин (ФКМ) ишинде жол берилген мыйзам бузуулар тууралуу кат алышуу 

10 жыл ЭТК (эксперттик текшеръъ комиссиясы) 

 

18 

ФКМдердин ишине жъргъзългён текшеръълёр менен байланыштуу доолор жёнъндё кат алышуу 

10 жыл ЭТК 

 

20 

ФКМдерге карата экономикалык таасир этъъ чараларын колдонуу маселелери боюнча документтер (баяндама каттар, маалымкаттар, кат алышуу)  

10 жыл ЭТК 

 

21 

Банктык операцияларды жъзёгё ашыруу, аныкталган мыйзам бузууларды четтетъъ, тике кёзёмёлдък, консервация режимине тиешелъъ маселелер боюнча документтер (жазма буйруктар, эскертъълёр, чектёёлёр, тыюу салуулар, каршы аракет кёръъ актылары)  

 

10 жыл ЭТК 

Мыйзам бузуулар четтетилгенден кийин, атайы режим аяктагандан кийин 

 

1.3. Уюштуруу маселелери 

 

 

38 

Аудиторлор менен келишимдер (контракттар)  

 

 

 

6 жыл ЭТК 

Келишимдин (контракттын) аракеттенъъ мёёнётъ бъткёндён кийин 

40 

Кайрымдуулук иштер боюнча документтер 

 

а) белекке беръъ келишимдери, баалуу нерселерди кабыл алуу-ёткёръп беръъ актылары, милдеттенмелер  

 

б) финансыга тиешелъъ маселелер боюнча (эсептер, маалымкаттар, кат алышуулар) 

 

 

Туруктуу негизде. 

 

 

6 жыл ЭТК 

 

43 

Иш сапарлар боюнча документтер (программалар, пландар-тапшырмалар, баяндамалар, маалымкаттар, отчеттор, кат алышуу)  

5 жыл ЭТК 

 

48 

Тёмёнкълёр орун алмашканда документтерди ёткёръп беръъ жёнъндё кабыл алуу-ёткёръп беръъ актылары, аларга карата тиркемелер: 

 

б) жоопкерчиликтъъ аткаруучулар, катчылар жана материалдык-жоопкерчиликтъъ адамдар  

 

 

 

 

6 жыл 

 

 

жоопкерчиликтъъ аткаруучу, материалдык-жоопкерчиликтъъ адам алмаштырылгандан кийин  

 

1.4. Ишти укуктук жактан камсыздоо Правовое обеспечение деятельности 

 

 

62 

Укук коргоо органдарынын токтомдору, аманаттарга, баалуу кагаздарга арест коюу жана алып салуу маселелери боюнча кат алышуу; аманаттарды, баалуу кагаздарды конфискациялоо 

5 жыл 

 

Арест алынып салынгандан кийин, конфискациялоодон кийин 

65 

Укук коргоо, сот, салык органдарынын иштерди жана документтерди алып салуу жёнъндё токтомдору  

10 жыл 

Алып салуудан кийин 

66 

Сот органдарынын эсептешъълёр боюнча операцияларды убактысынча токтотуу жёнъндё чечимдери 

 

 

10 жыл 

Убактысынча токтотуу иши алынып салынгандан кийин 

 

1. 5. Иш кагаздарын жъргъзъъ, архив иши 

 

 

71 

Тъзъмдък бёлъмдёрдън ишинин номенклатуpасы  

3 жыл 

 

88 

Башка уюмдарга убактылуу пайдаланууга берилген иштердин актылары 

10 жыл 

 

89 

Архивден документтерди беръъгё арыздар, алар менен иштёёгё уруксат берилген адамдардын тизмеги, таанышып чыгууга уруксат алуу 

1 жыл 

Документтер архивге кайтарылгандан кийин  

92 

Журналдар, архивден документтерди беръънъ каттоо китепчеси  

 

 

 

 

3 жыл 

Бардык документтер архивге кайтарылгандан кийин 

 

 

2. ЭКОНОМИКАЛЫК БОЛЖОЛДООЛОР ЖАНА КРЕДИТ-ФИНАНСЫ МАСЕЛЕЛЕРИ  

 

 

 

 

2.1. Экономикалык болжолдоолор  

 

 

93 

ФКМдердин ишинде экономикалык ченемдерди жана экономикалык иликтёёлёрдъ белгилёё, уюштуруу жана методологиялар боюнча кат алышуу 

6 жыл 

 

94 

Дивиденддерди чегеръъ боюнча документтер (ведомосттор, эсептешъълёр, маалымкаттар, корутундулар)  

10 жыл ЭТК 

 

95 

Уставдык капиталдагы ълъштъ тёлёё аркылуу кайтарылган каражаттар боюнча документтер (корутундулар, маалымкаттар, кат алышуу) 

10 жыл ЭТК 

 

96 

Улуттук банк жана ФКМдер тарабынан таасир этъъ чараларын колдонуу маселелери боюнча документтер (баяндама каттар, маалымкаттар, кат алышуу)  

10 жыл ЭТК 

 

97 

Юридикалык жактардын жана жеке адамдардын карыздары жёнъндё документтер (жыйынтыкталган маалыматтар, эсептешъълёр ж.б.) 

 

5 жыл ЭТК 

Карыз толугу менен жабылгандан кийин 

100 

Капиталдык салымдарды каржылоо документтери (кийинкиге калтырылган курулуш боюнча капиталдык салымдар жана курулуш-монтаж иштеринин лимиттери, курулуштун жыйынтыкталган сметалык эсептёёлёрънън кёчърмёлёръ) 

6 жыл ЭТК 

Курулуп бъткёндён кийин  

 

2.2. Кредит-финансы маселелери 

 

 

112 

Кредиттик-экономикалык маселелер боюнча кат алышуу 

6 жыл ЭТК 

 

113 

Кайра каржылоо, милдеттъъ камдар, депозиттик операциялар жана салыктар боюнча кат алышуу 

10 жыл ЭТК 

 

114 

Финансы-кредит маселелери боюнча кат алышуу 

6 жыл ЭТК 

 

116 

Кредиттик линияларды жъзёгё ашыруу жана эсепке алуу боюнча документтер (маалымкаттар, баяндама каттар, кат алышуулар)  

 

10 жыл ЭТК 

Кредиттик линиялар жабылгандан кийин 

117 

Аймактык программаларды кредиттёё боюнча документтер (Ёкмёттън токтомдорунун кёчърмёлёръ, жергиликтъъ ёзън-ёзъ башкаруу органдарынын жолдомо каттар, эсептешъълёр, товардын саны кёрсётългён документ (разнарядка), корутундулар, кат алышуулар). 

6 жыл ЭТК 

 

118 

Кардарлар менен кредиттик мамилелерге жъргъзългён иликтёёлёр боюнча документтер (маалымкаттар, кыскача баяндама, таблицалар, диаграммалар, тил каттар, кат алышуулар)  

6 жыл ЭТК 

 

119 

Кредиттик-экономикалык маселелерге изилдёёлёр, акча-кредит чёйрёсъндё къндёлък тенденцияларга талдап-иликтёёлёр, кредиттерди жайгаштыруу жана тартуу жагында болжолдоолор жана иликтёёлёр боюнча документтер (программалар, таблицалар, маалыматтар, статистикалык-аналитикалык, ыкчам материалдар, диаграммалар, эсептешъълёр, таблицалар, тъшъндърмё каттар)  

6 жыл ЭТК 

 

120 

Мурда алынган жана сунушталган банктык кредиттер боюнча документтер (жолдомо каттар, экономикалык эсептешъълёр, кредиттик келишимдердин долбоорлору, корутундулар) 

10 жыл ЭТК 

Кредит кайтарылгандан кийин 

121 

Кайтарып алууга мъмкън болбогон кредиттердин эсептен алынып салынышы жёнъндё документтер (корутундулар, актылар, кат алышуу)  

 

 

10 жыл ЭТК 

Кредит баланстан тышкаркы отчеттон алынып салынгандан кийин  

122 

ФКМдердин кызматкерлерине берилген кредиттер жана ссудалар боюнча документтер (кредиттик келишимдер, ётънъч каттар, отчеттор)  

10 жыл 

Кредит, ссуда кайтарылгандан кийин  

124 

Кредиттик ресурстарды система ичинде кайра бёлъштъръъ тууралуу маалыматтар 

6 жыл ЭТК 

 

125 

Карыз алуучулар юридикалык жактар жана жеке адамдардын кредиттик иштери (кредиттик билдирмелер, кредиттик келишимдер, маалымкаттар, мёёнёттъъ милдеттенмелер, карызгерлердин уюштуруу документтери, кат алышуулар ж.б.) 

10 жыл ЭТК 

Кредиттин орду жабылгандан кийин  

126 

Тёлём ведомосттору, эсептешъъ документтеринин кёчърмёлёръ, кредиттерди тартуу жана ёткёръп беръъ тууралуу кат алышуулар 

10 жыл ЭТК 

 

 

127 

Ар айлык, кън сайын берилъъчъ маалымкаттар, кредиттик ресурстардын абалы жана аларды пайдалануу жёнъндё топтук ведомосттор  

6 жыл ЭТК 

 

129 

Кредит алууга билдирмелерди каттоо журналдары  

 

6 жыл 

 

130 

Юридикалык жактар жана жеке адамдар менен кредиттик келишимдерди каттоо журналдары (китепчелери)  

 

 

 

 

6 жыл ЭТК 

Акыркы келишимдин, конракттын аракеттенъъ мёёнётъ аяктагандан кийин 

 

3. КАССАЛЫК ОПЕРАЦИЯЛАР, ИНКАССАЦИЯ 

 

 

 

3.1. Кассалык операциялар 

 

 

136 

Къндън акырына операциялык кассада акча каражатынын минималдуу мъмкън болуучу калдыгын белгилёё маселеси боюнча документтер (эсептешъълёр, жыйынтыкталган маалыматтар)  

3 жыл 

 

139 

Улуттук валютада операциялар боюнча кассалык документтер, аларга карата тиркемелер (сактоо жайында сактоодо турган баалуулуктар боюнча кириш жана чыгыш кассалык ордерлер, акча чектери, нак акча каражатын салуу тууралуу кулактандыруулар) 

 

 

 

 

 

 

 

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

147 

ФКМдердин баалуулуктар менен операцияларды жъзёгё ашырган кызматкерлери менен жамааттык (бригадалык) материалдык жоопкерчилик тууралуу келишимдери  

6 жыл 

Келишимдин аракеттенъъ мёёнётъ бъткёндён кийин 

148 

ФКМдердин кассалык жана инкассация кызматкерлери менен толук материалдык жоопкерчилик жёнъндё келишимдери 

 

 

6 жыл 

Материалдык жоопкерчиликтъъ адам иштен бошогондон кийин 

150 

Сактоо жайында турган акча каражаттарды жана баалуулуктарды, кабыл алынган жана берилген акчаларды (баалуулуктарды), баалуу металлдарды каттоо китепчеси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

 

4. БААЛУУ КАГАЗДАР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР 

 

 

 

4. 2. Баалуу кагаздар менен операциялар 

 

 

177 

Депозиттик аманат сертификаттарын, векселдерин чыгаруу, жъгъртъъ тууралуу кат алышуулар 

5 жыл ЭТК 

 

179 

Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар жёнъндё мыйзамдарынын бузулушу тууралуу документтер (маалыматтар, корутундулар, текшеръълёрдън жыйынтыгы боюнча отчеттор) 

5 жыл ЭТК 

 

198 

Баалуу кагаздар рыногунда ФКМдердин ишине жъргъзългён текшеръълёрдън жыйынтыгы боюнча Улуттук банктын эскертъълёръ 

5 жыл ЭТК 

 

199 

Баалуу кагаздар рыногу жёнъндё мыйзам бузууларды четтетъъ тууралуу Улуттук банктын жазма буйруктары 

5 жыл ЭТК 

Мыйзам бузуулар четтетилгенден кийин 

203 

Акция ээлеринин жеке эсептери 

 

 

 

 

 

 

 

10 жыл 

Акцияга менчик укугу токтотулгандан кийин. Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. 

204 

Корпоративдик баалуу кагаздарды сатуу-сатып алуу келишимдери 

 

 

5 жыл ЭТК 

Келишимдин аракеттенъъ мёёнётъ бъткёндён кийин 

205 

Юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан финансы-кредиттик мекеменин акцияларын сатуу-сатып алуу келишимдери; аларга карата документтер (ёткёръп беръъ буйруулары, кол коюу баракчалары, акция сатып алууга ётънъч каттар-милдеттенмелер) 

10 жыл 

 

207 

Акционерлер реестринен кёчърмё  

 

10 жыл ЭТК 

 

 

5. ТЫШКЫ ЭКОНОМИКАЛЫК ИШКЕРДИК  

 

 

 

 

5.1. Эл аралык байланыш жана эсептешъълёр  

 

 

210 

Эл аралык уюмдар, чет ёлкё банктары менен кызматташуу тууралуу кат алышуулар 

5 жыл ЭТК 

 

211 

Тышкы байланыш маселелери боюнча кат алышуу 

5 жыл ЭТК 

 

212 

Эсептерди ачуу, инвестициялык ишкердикти жъргъзъъ маселелери боюнча кат алышуу 

6 жыл 

 

213 

Экспорттук жана импорттук операциялар боюнча гарантиялар жана аккредитивдер жёнъндё кат алышуулар 

 

 

 

10 жыл 

Кредиттик линиянын гарантиялары, аккредитивдери жабылгандан кийин 

215 

Эл аралык эсептешъълёр маселелери боюнча документтер (маалымкаттар, корутундулар, кат алышуулар) 

6 жыл 

 

218 

Чет ёлкё банктары эл аралык жана чет ёлкё уюмдары менен тъзългён келишимдер, макулдашуулар, контрактылар. Аларга киргизилген ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

 

 

6 жыл ЭТК 

Келишимдердин, макулдушуулардын контрактылардын аракеттенъъ мёёнётъ бъткёндён кийин 

 

5. 2. Валюталык операциялар 

 

 

225 

Валюталык операциялар маселелеси боюнча кат алышуулар.  

6 жыл 

 

227 

Банктар аралык валюта тооруктарында жъргъзългён операциялар боюнча документтер (биржалык къбёлъктёр, операциялык баракчалар, кат алышуулар)  

6 жыл 

 

228 

Жол чектери менен операцияларды жъргъзъъ учурунда таризделинъъчъ документтер (жол чектеринин бланктарын алуу боюнча жеке эсептер, маалымдамалар) 

6 жыл 

 

229 

Валюта-алмашуу операциялар боюнча жарандардын документтери (маалымкаттар, квитанциялар, ордерлер ж.б.) 

6 жыл 

 

230 

Баалуу металлдар эсептерин жъргъзъъ боюнча документтер (кёчърмёлёр, маалымкаттар, маалыматтар)  

10 жыл 

 

231 

Корреспонденттик эсептерди чет ёлкё валютасында жъргъзъъ боюнча документтер (кёчърмёлёр, маалымкаттар, маалыматтар, кат алышуулар) 

10 жыл 

 

236 

Улуттук банктын аймактык мекемелеринде капиталдын жылышына байланыштуу валюталык операцияларды каттоо къбёлъктёръ 

 

6 жыл 

Инвестициялык операциялар бъткёндён кийин 

238 

Жол чектеринин эмитентинен болгон банктар менен келишимдер 

 

 

 

6 жыл ЭТК 

Келишимдердин аракеттенъъ мёёнётъ бъткёндён кийин 

239 

Жол чектеринин эмитенттеринин контролдук документтери (билдирмелер, маалымдамалар, эсептешъълёр) 

6 жыл 

 

240 

Кассалык жана баланстан тышкаркы кириш жана чыгыш ордерлери; чет ёлкё валдтасы менен операциялар боюнча документтер (маалымдамалар, кёчърмёлёр) 

6 жыл 

 

241 

Чет ёлкё валютасы менен операциялар боюнча мемориалдык жана баланстан тышкаркы документтер 

6 жыл 

 

242 

Валюталык операциялар боюнча жеке эсептер 

6 жыл 

Эсептер жабылгандан кийин 

243 

Банк-корреспонденттердеги эсептерден кёчърмёлёр 

6 жыл 

 

244 

Чет ёлкё валютасындагы баалуу металлдар боюнча эсептерден каражаттарды чегеръълёр боюнча тапшырмалар 

10 жыл 

 

245 

Чет ёлкё валютасындагы, баалуу металлдарда туюндурулган каражаттарды алуу тастыктамасы 

10 жыл 

 

246 

Кардарлардын къндёлък валюталык эсептери боюнча маалыматтар 

6 жыл 

Эсептер жабылгандан кийин 

247 

Валюталык операциялардын ишке ашырылышы учурунда комиссиялык сый акылардын тарифи 

туруктуу 

 

248 

Чет ёлкё валюталары, баалуу металлдар менен банк операцияларын жана бътъмдёрдъ ишке ашыруу келишимдери (макулдашуулар, контрактылар) 

10 жыл 

Келишимдердин (макулдашуулардын, контрактылардын) аракеттенъъ мёёнётъ бъткёндён кийин 

249 

Баалуу металлдарда жана валютада туюндурулган ресурстарга тиешелъъ маалымкаттар 

10 жыл 

 

253 

Капиталдын жылышына байланыштуу валюталык операцияларды ишке ашырууга билдирмелер, аларга Улуттук банктын аймактык мекемесинде каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё белги коюлат 

6 жыл 

Билдирмелердин чегинде бардык валюталык операцияларды ишке ашыруу мёёнётъ бъткёндён кийин 

254 

Валюталарды сатып алуу-сатууга, алар боюнча тёлём документтерине кардарлардын аткарылган билдирмелери 

6 жыл 

 

255 

Чет ёлкё валютасындагы, баалуу металлдардагы баланстык жана баланстан тышкаркы эсептер боюнча карточкалар. Текшеръълёр бъткёрългён шартта (эгерде, талаш маселелер, пикир келишпестиктер келип чыккан болсо, тергёё ишинде колдонулган жана соттун жъръшъндё даярдалган кёрсётмёлёр акыркы чечим чыгарылганга чейин сакталат) 

10 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

 

6. БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕП ЖАНА ОТЧЕТТУУЛУК 

 

 

 

6.2. Юридикалык жактарды эсептешъъ-кассалык тейлёё  

 

 

261 

Эсеп ачууга жана аларды тескёёгё ыйгарым укуктарды тариздеген документтер (маалымдоолор, маалымкаттар, уюштуруу документтеринин кёчърмёлёръ)  

6 жыл 

Эсеп жабылгандан кийин 

262 

Юридикалык жактардын эсептери боюнча кириш-чыгыш операцияларынын документтери (тёлём жана кассалык тапшырмалардын, мемориалдык ордерлерди, нак тёлёмгё ордерлердин кёчърмёлёръ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

263 

Кардарлардын жеке эсептерин финансы-кредит мекемелеринен Улуттук банкка же башка ФКМдерге ёткёръъ жёнъндё документтер (актылар, описьтер, тизмелер, кат алышуулар) 

6 жыл 

 

264 

Салык тёлёё маселеси боюнча документтер (салык органдары менен такташып-текшеръъ актылары, эсептешъълёр, салыктык тёлёмдёр боюнча маалымкаттар) 

6 жыл 

 

265 

Аккредитивдик операциялар боюнча документтер (берилген аккредитивдердин корешоктору, аккредитивдерге карата контролдук баракчалар, кадрлардын билдирмелери) 

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

266 

Эсептешъъ жана максаттуу чектер боюнча документтер (чектердин корешоктору, тёлёнгён чектер, чектерди жоготкон учурдагы жазылуучу арыздар, тастыктамалар, гарантиялык каттар)  

 

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

267 

ФКМдердин кызмат адамдарынын тёлём документтерине кол коюуга укуктуу кызмат адамдарынын кол тамгалары, мёёрлёръ, оттискалары  

10 жыл 

Жаьысына алмаштырылган учурда 

268 

Кредит беръъдё жана ал кайтарылган учурдагы мемориалдык документтер (ордерлер, тёлём тапшырмалары, маалымкаттар, ведомосттор, актылар)  

 

10 жыл ЭТК 

Кредит тёлёнгёндён кийин (кредиттик линия жабылган шартта) 

273 

Корреспонденттик эсептер боюнча жеке эсептер 

10 жыл 

Эсеп жабылгандан кийин 

274 

Юридикалык жактардын жабылган эсептери боюнча жеке эсептер 

6 жыл 

Эсеп жабылгандан кийин 

275 

Жеке турак-жай курулушуна ж.б. максаттарга кызматкерлерге берилген кредиттер жана ссудалар боюнча операциялар эсепке алынган эсептер  

6 жыл 

Эсеп жабылгандан кийин 

 

6. 3. Аманат операциялары 

 

 

 

283 

Пластикалык тёлём карттарын чыгаруу жана аларды жайылтуу маселеси боюнча документтер (отчеттор, реестрлер) 

5 жыл 

 

284 

Аманатчылардын жабылган эсептери боюнча документтери (аманат китепчелеринин ордерлери, банктык карттар, аманатчынын кол тамгасынын ългъсъ тъшърългён маалымдамалар  

10 жыл 

Эсеп жабылгандан кийин 

285 

Аманттарга байланыштуу операциялар боюнча документтер (ордерлер, аманаттын бёлъгън которуу арыздары, эсептен алынып салынган аманат китепчелери)  

10 жыл 

 

286 

Которуу операциялар боюнча документтер (нак суммаларды которууга ётънъч каттар, тёлём тапшырмаларынын нускалары

10 жыл 

 

289 

Жарандардын аманаттар боюнча мемориалдык жана кассалык документтери 

10 жыл 

 

 

6.4. Бухгалтердик эсеп  

 

 

300 

Эсептешъълёрдъ жана эсетешъъ операцияларын уюштуруу жана жъзёгё ашыруу боюнча кат алышуулар 

10 жыл 

 

301 

Негизги фондуларды кайра баалоо жана алардын эскилиги жетишин аныктоо документтери (актылар, протоколдор, ведомосттор)  

туруктуу 

 

302 

Имараттарды, курулмаларды, мълктёрдъ жана товардык-материалдык баалуулуктарды инвентаризациялоо документтери (протоколдор, опистер, актылар)  

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

305 

Баланстан суммаларды эсептеп алып салуу же аларга негизденъъ менен баланстан тышкаркы эсептен чыгаруу боюнча комиссиялардын протоколу  

10 жыл ЭТК 

 

307 

Негизги каражаттарды эсептен алып салуу актысы 

6 жыл ЭТК 

Эсептен алып салгандан кийин 

308 

Мълктёрдъ жана шаймандары эсептен алып салуу актысы 

6 жыл ЭТК 

 

314 

Улуттук валютада эсептешъълёр боюнча жана баланстан тышкаркы эсептер боюнча жеке эсептер (290, 310, 311, 312, 313-кёрсётългёндёрдён тышкары) 

6 жыл 

 

315 

Улуттук валюта менен операциялар боюнча мемориалдык жана кассалык ордерлер; документтер (тёлём тапшырмалары, маалымкаттар, билдирмелер, ведомосттор)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

316 

Эмгек акыларды, дивиденддерди беръъ боюнча жыйынтыкталган, эсептелинген, эсептешъъ тёлём ведомосттору 

6 жыл 

 

317 

Кызматкерлердин эмгек акыларынын ёлчёмъ жана эмгек стажы боюнча салык органдарына берилъъчъ маалымдамалар 

6 жыл 

 

329 

Негизги каражаттарды сатып алуу келишимдери 

10 жыл ЭТК 

Негизги каражаттарды эсептен алып салгандан кийин 

330 

Материалдык жоопкерчилик жёнъндё келишимдер 

6 жыл 

Материалдык жоопкерчиликтъъ адам иштен бошоп кеткенден кийин 

331 

Чарбалык келишимдер 

6 жыл  

Келишимдердин аракеттенъъ мёёнётъ бъткёндён кийин 

332 

Акчалай суммаларды жана товардык-материалдык баалуулуктарды алууга ишеним кат (жокко чыгарылгандарын кошо) 

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

333 

Гарантиялык каттар; аларга карата документтер (арыздар, кат алышуулар)  

10 жыл 

Банктык гарантия кайтарылгандан кийин 

334 

Эсепке алуу регистрлери (Башкы китеп, журналдар, ордерлер) 

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

335 

Аткаруу барактарын каттоо журналы, депондоштурулган эмгек акыларды каттаган китептер 

6 жыл 

 

336 

Баланстык жана баланстан тышкаркы эсептер боюнча карточкалар, китептер жана аналитикалык эсепке алуу журналдары 

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

337 

Эсептерди, ишеним каттарды, тёлём тапшырмаларын каттоо китеби 

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

338 

Негизги каражаттарды эсепке алуу китептери 

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

339 

Баасы арзан, тез тосулуучу буюмдардын эсеби жъргъзългён китеп 

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта гана. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

 

7. БАНК ИШИН АВТОМАТТАШТЫРУУ  

 

 

352 

Телекоммуникациялардын, электрондук эсептешъълёрдън, банктык технологиялардын, маалыматташтыруунун банктык (анын ичинде, эл аралык) тъйънъ жёнъндё документтер (баяндама каттар, маалымкаттар, кат алышуулар) 

5 жыл ЭТК 

 

353 

Эксплуатацияга кабыл алуу, жабдуулардын бузулушу жана иштебей туруп калышы жёнъндё документтер (актылар, маалымкаттар, протоколдор, корутундулар, билдирмелер, эсептешъълёр, ведомосттор, кат алышуулар) 

5 жыл 

 

354 

Жёнгё салуу, оьдоо, профилактика иштери жёнъндё документтер (актылар, маалымкаттар, номенклатуралар, спецификациялар, билдирмелер, кат алышуулар) 

3 жыл 

 

358 

Автоматташтырылган системаларды жана програмалык продукттарды долбоорлоо, тъзъъ жан иштеп чыгууга келишимдер 

 

 

5 жыл ЭТК 

Келишимдин аракеттенъъ мёёнётъ бъткёндён кийин 

 

8. ЖАРНАМА-МААЛЫМАТТЫК ИШКЕРДИК  

 

 

366 

Жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоо ъчън документтер (докладдар, маалыматтар) 

3 жыл 

 

373 

Маалыматтык баяндамалар 

 

 

Зарыл болгонго чейин 

 

 

9. ПЕРСОНАЛ МЕНЕН ИШ АЛЫП БАРУУ, КАДРЛАРДЫ ДАЯРДОО ЖАНА КАЙРА ДАЯРДОО  

 

 

380 

Ёздък делолор (ишке кабыл алуу, бошотуу ётънъч катары, кадрларды эсепке алуу баракчалары, автобиографиялар, билими тууралуу документтердин кёчърмёлёръ, ишке кабыл алуу, которуу, сыйлоо, бошотуу буйруктарынын кёчърмёлёръ, анкеталар, мънёздёмёлёр)  

 

а) жетекчилердики 

 

б) кызматкерлердики 

 

 

в) тажрыйбадан ёткёндёр жана стажерлордуку 

 

 

 

 

 

 

 

Туруктуу негизде 

 

75 ж. «В» ЭТК 

 

10 ж. 

 

381 

Улуттук банкка сунушталган жетекчилердин анкеталык маалыматтары 

 

 

10 жыл ЭТК 

Жетекчи иштен бошогондон кийин 

393 

Эмгек ёргъъ графиктери, ётънъч каттар, жыйынтыкталган маалыматтар, тизмелер, жумушчулардын жана кызматкерлердин эмгек ёргъъсън пайдалануу туралуу кат алышуулар) 

1 жыл 

 

 

10. ЭМГЕКТИ УЮШТУРУУ 

 

 

 

395 

Аттестация жъргъзъъ жана квалификация белгилёё тууралуу документтер (тизмектер, графиктер, ётънъч каттар, маалымкаттар, корутундулар, кат алышуулар)  

 

5 жыл 

 

 

11. БАНКТЫК МААЛЫМАТТЫ КОРГОО 

 

 

404 

Маалыматты коргоо тууралуу кат алышуулар 

5 жыл ЭТК 

 

405 

Кардарлар, ишкердик ёнёктёштёр тууралуу келип тъшкён расмий жана купуя маалыматтарды иштеп чыгуу жана иликтёё боюнча документтер (маалымкаттар, баяндама каттар, кат алышуулар ж.б.) 

10 жыл 

 

406 

Жалпыга жарыяланбай турган маалыматтарды камтыган документтер менен иштёё тартибинин бузулгандыгы тууралуу документтер (актылар, баяндама каттар, кат алышуулар) 

5 жыл ЭТК 

 

407 

Жалпыга жарыяланбай турган маалыматтарды камтыган документтер менен иштёёгё уруксат беръъ документтери (баяндама каттар, маалымкаттар, уруксат беръълёр, кат алышуулар) 

5 жыл ЭТК 

 

408 

Маалыматтын техникалык жактан корголушу абалын текшеръъ актылары 

10 жыл ЭТК 

 

 

12. АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБАЛЫК ТЕЙЛЁЁ ЖАНА МАТЕРИАЛДЫК-ТЕХНИКАЛЫК КАМСЫЗДОО  

 

 

 

13.1. Администpативдик-чарбалык маселелер  

 

 

435 

Берилген гербдик мёёрлёрдъ, штамптарды каттоо журналдары, китептери 

 

 

 

 

 

3 жыл 

Мёёрлёр журналында катталгандар эсептен алынып салынгандан кийин, кайтарылгандан кийин же алмаштырылгандан кийин 

436 

Жумушчулардын, кызматкерлердин келишин жана кетишин каттоо китепчелери, журналдары 

 

1 жыл 

 

 

13. 2. Материалдык-техникалык камсыздоо 

 

 

437 

Материалдык-техникалык камсыздоо тууралуу кат алышуулар  

5 жыл 

 

438 

Зарыл материалдар жана жабдуулар тууралуу документтер (жыйынтыкталган ведомосттор, таблицалар, эсептешъълёр, кат алышуулар) 

5 жыл 

 

439 

Келип тъшкён, чыгымдалгандар материалдар жана алардын калдыктары боюнча документтер (жыйынтыкталган маалыматтар, билдирмелер) 

5 жыл 

 

440 

Кампа жайларынын ишин уюштуруу жана жабдуу боюнча документтер (баяндама каттар, кат алышуулар) 

6 жыл 

 

441 

Кампалардагы товарлардын жана материалдардын жылышы жана калдыктары жёнъндё документтер (актылар, маалыматтар, маалым каттар, ведомосттор, карточкалар, описьтер, ордерлер) 

5 жыл 

 

442 

Товарлардын, материалдардын жана жабдуулардын жетпей калышы жана чыгымдалышы жёнъндё документтер (актылар, маалыматтар, маалым каттар, кат алышуулар) 

6 жыл ЭТК 

 

443 

Колдонулушу боюнча отчеттор, берилген бланктардын даярдалышы боюнча документтер (буйрутмалар, кат алышулар) 

5 жыл 

 

447 

Кампадан товарларды жана материалдарды алып кетъъгё ёткёрмёлёр  

3 года 

 

448 

Кампадагы товарлардын жана материалдардын жылышын жана калдыгын эсепке алуу китеби 

6 жыл 

Материалдык-мълктък баалуулуктар эсептен алынып салынгандан кийин 

 

13. 3. Тpанспоpттук тейлёё  

 

 

452 

Транспорттук каражаттарды эсептен чыгаруу документтери (актылар, кат алышуулар) 

 

6 жыл 

Транспорт каражаттары эсептен чыгарылгандан кийин 

454 

Автотранспорт каражаттарынын техникалык абалы жана кароодон ёткёрълъшъ жёнъндё документтер (билдирмелер, актылар, кат алышуулар) 

6 жыл 

 

455 

Автотранспортко болгон керектёёлёрдъ аныктоо документтери (билдирмелер, эсептёёлёр, кат алышуулар) 

3 жыл 

 

457 

Транспорт каражаттарын ремонттон ёткёръъ боюнча документтер (билдирмелер, актылар, маалыматтар, кат алышуулар) 

 

6 жыл 

 

459 

Къйъъчъ-майлоочу материалдардын запастык бёлъктёрдън чыгымдалышы боюнча документтер (маалыматтар, кат алышуулар) 

 

6 жыл 

 

 

13. 4. Ведомство ичинде байланышуу мъмкънчълъгън тъзъъ  

 

 

468 

Телефондоштуруу, радио орнотуу, сигнализацияларды орнотуу боюнча кат алышуулар 

3 жыл 

 

469 

Байланыштын техникалык каражаттарын ижарага алуу боюнча кат алышуу 

5 жыл 

 

470 

Байланыш кызматынын абалы боюнча документтер (баяндама каттар, маалыматтар, кат алышуулар) 

5 жыл 

 

471 

Байланыш каражаттарын эксплуатациялоо, ремонттон ёткёръъ боюнча документтер (актылар, маалыматтар, жыйынтыкталган маалыматтар, графиктер, ведомосттор, кат алышуулар) 

5 жыл 

 

472 

Байланыш каражаттарын орнотуу, которуштуруу, алып салуу боюнча документтер (билдирмелер, эсебин жъргъзъъ китептери, кат алышуулар) 

5 жыл 

 

475 

Байланыш линияларын колдонууга киргизъъ актылары 

1 жыл 

Линия байланышын алып салгандан кийин 

476 

Байланыш каражаттарынын орнотулушу, которулушу жана эсептен алынышы катталган китеп 

6 жыл 

Текшеръъ (ревизия) бъткён шартта байланыш линияларынын алынып салынышынан кийин. Эгерде, талаш маселелер, каршы келъълёр, тергёё жана соттук иштер келип чыкса чечим чыгарылганга чейин сакталат 

 

13. 5. Къзёт ишин уюштуруу 

 

 

477 

Финансы-кредит мекемелеринин объекттерине къзёт уюштуруу маселеси боюнча кат алышуулар, келишимдик-сметалык иштер  

5 жыл ЭТК 

 

478 

Ёткёрмё жана ички тартип объектисинин режиминин бузууга жол берилгендиги жёнъндё кат алышуулар 

5 жыл 

 

479 

Курал-жаракты убактылуу пайдаланууга алуу, алардын эсебин жъргъзъъ, сактоо жана колдонуу маселелери боюнча документтер (билдирмелер, ведомосттор, кабыл алуу-ёткёръп беръъ актылары, карточкалар, описьтер, маалыматтар, баяндама каттар) 

5 жыл 

 

481 

Объекттердеги къзёт ишинин балансы жёнъндё отчеттор 

3 жыл 

 

482 

Объекттерди къзёткё алуунун инженердик-техникалык каражаттарынын абалы жана къзёт ишинин уюштурулушуна текшеръълёр актысы 

10 жыл 

 

485 

Имараттарды къзёткё алуу келишимдери 

6 жыл 

Келишимдердин аракеттенъъ мёёнётъ бъткёндён кийин 

486 

Къбёлъктёр, ёткёрмё бланктарына билдирмелер, къбёлъктёрдъ, баардык търлёрдёгъ ёткёрмёлёрдъ, алардын корешокторун, текшеръъ актыларын жана ёткёрмё бюролорунун иши боюнча документтер 

3 жыл 

 

488 

Къзёткё тапшыруу укугуна ээ адамдардын тизмеси 

3 жыл 

Жаьысына алмаштырылгандан кийин 

495 

Кызматтык къбёлъктёрдън, ёткёрмёлёрдън бланктарынын къндёлък чыгымдалышын, колдонуудагы къбёлъктёрдън жана ёткёрмёлёрдън санынын эсебин жъргъзъъ китеби 

3 жыл 

 

496 

Бир жолку ёткёрмё боюнча ёткёрългён адамдардын санын каттоо китеби 

1 жыл 

 

497 

Берилген материалдык ёткёрмёлёрдън, баалуулуктарга ёткёрмёлёрдън эсебин жъргъзъъ журналы 

3 жыл 

 

498 

Бир жолку материалдык ёткёрмёлёрдън, баалуулуктарга ёткёрмёлёрдън колдонулушун эсепке алуу журналы 

3 жыл 

 

499 

Финансы-кредит мекемелеринин жайларынын ачкычтарын кабыл алуу-тапшыруу китеби 

1 жыл 

 

500 

Кызматтык къбёлъктёрдъ жана ёткёрмёлёрдъ тариздёё ъчън колдонулган мёёрлёрдъ жана штамптарды эсепке алуу китеби.  

3 года 

Бул китепте катталгандар эсептен алынып, кайтарылып берилип же алмаштырылгандан кийин 

501 

Убактылуу ёткёрмёлёрдън берилиши катталган журнал 

3 жыл 

 

502 

Бир жолку ёткёрмёлёрдън берилиши катталган журнал 

3 жыл 

 

503 

Бир жолку ёткёрмёлёрдън, баалуулуктарга ёткёрмёлёрдън берилген бланктары жана материалдык ёткёрмёгё билдирмелер катталган китеп 

3 жыл 

Бардык катталган ёткёрмёлёр катталган китепте белгилер коюлгандан кийин 

504 

Контролдук ёткёрмё пунктунда автотранспорттун эсебин жъргъзъъ журналы 

1 жыл 

 

 

15. ПРОФСОЮЗ КОМИТЕТИ 

 

 

 

532 

Профсоюз мъчёлёрънън материалдык жардам алууга, пансионатка, балдар мекемелерине жолдомо алууга ётънъч каттар 

3 жыл 

 

 

 

БЕКИТИЛГЕН МАКУЛДАШЫЛГАН 

 

Кыргыз Республикасынын ёкмётънё караштуу Мамлекеттик архив кызматынын Борбордук эксперттик-текшеръъ комиссиясынын отурумунан протокол 

____-жылдын ___________ № _____ 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Борбордук эксперттик комиссиясынын отурумунан протокол  

 

____-жылдын ___________ № _____ 

 

 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25.07 № 30\14 токтому 

 

«Кредиттик союздардын финансылык компаниясы»  

ачык акционердик коомун лицензиялоо, кайра ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу жёнъндё» Жобо тууралуу. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2011-жылдын 12-октябрында №59/1 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2012-2014 жылдарга карата иш аракеттеринин стратегиялык багыттарынын планынын 2.11-пунктун жана Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бирдиктъъ токтому менен бекитилген микрофинансылоону 2011-2015-жылдары ёнъктъръъ стратегиясынын планынын 22-пунктун аткаруу максатында, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» Мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына жана «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё» Мыйзамынын 4-статьясына таянуу менен, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ачык акционердик коомун лицензиялоо, кайра ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу жёнъндё» жобосу (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Юридика башкармалыгы улл токтомду: 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтына жайгаштырсын; 

- расмий жарыялангандан кийин улл токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

3. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы улл токтом менен «Кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча финансы компаниясы» жоопкерчилиги чектелген коомун тааныштырсын. 

4. Токтом расмий жарыялангандан он беш кън ёткёндён кийин къчънё кирет. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

БЕКИТИЛДИ 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын токтому  

2012-ж. 25.07 30\14 

«Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсы адистештирилген финансы-кредит мекемесин лицензиялоо, кайра ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу жёнъндё» жобо 

  

1-глава. Жалпы жоболор 

2-глава. Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде каттоодон ётъъгё/кайра катталууга макулдук катын алуу ъчън «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсы адистештирилген финансы-кредит мекемеси беръъгё тийиш болгон документтер жана аларды кароо тартиби  

3-глава. Айрым банктык операцияларды жъзёгё ашырууга лицензия алуу ъчън Улуттук банкка берилъъчъ документтер  

4-глава. Лицензия алуу ъчън берилген документтерди кароо тартиби   

5-глава. Кызмат адамдарын макулдашуу  

6-глава. Добуш беръъгё укук чегерген акциялардын 10 пайызын жана андан кёбърёёгън сатып алуу тартиби   

7-глава. Филиалдарды жана ёкълчълъктёрдъ ачуу   

8-глава. Лицензия беръъдён баш тартуу ъчън негиздер   

9-глава. Уюштуруу документтерине сунушталган ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду макулдашуу  

10-глава. Уставдык капиталдын ёлчёмън кёбёйтъъ 

11-глава. Компаниянын аталышын ёзгёртъъ 

12-глава. Компаниянын жайгашкан жерин ёзгёртъъ 

13-глава. Компанияны кайра ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу 

  

1-тиркеме. Макулдук катын/лицензияны алуу ъчън ётънъч кат   

2-тиркеме. Уюштуруу келишиминде чагылдырылууга тийиш болгон негизги маселелердин тизмеги   

3-тиркеме. Уставда чагылдырылууга тийиш болгон негизги маселелердин тизмеги  

4-тиркеме. Бизнес-планда чагылдырылууга тийиш болгон негизги маселелердин тизмеги    

5-тиркеме. Айрым банктык операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна лицензия  

6-тиркеме. Айрым банктык операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна лицензияга карата чектёёлёр баракчасы    

7-тиркеме. Филиалды ачуу (жабуу) тууралуу билдирме  

8-тиркеме. Ёкълчълъктёрдъ ачуу (жабуу) тууралуу билдирме  

  

 

 Бул «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсы адистештирилген финансы-кредит мекемесин лицензиялоо, кайра ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу жёнъндё» жобо (мындан ары текст боюнча Жобо) Кыргыз Республикасынын жарандык кодексине, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё", "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё", «Кредиттик союздар жёнъндё» мыйзамдарга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан жана анда «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсы адистештирилген финансы-кредит мекемесин лицензиялоо, кайра ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу тартиби аныкталган.  

«Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсы адистештирилген финансы-кредит мекемеси (мындан ары текст боюнча Компания) «Кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсы адистештирилген финансы-кредит мекемесин ёзгёртъъ жолу менен тъзългён жана ал ушул жоопкерчилиги чектелген коомдун укугу ёткён мекеме болуп саналат. Кредиттик союздарды жана финансылык кооперативдерди кредиттёё, алардын ликвиддъълъгън колдоо Компаниянын негизги милдетинен. 

 

  1-глава. Жалпы жоболор 

   

1. Компания ёз ишин жъзёгё ашыруу ъчън Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё", «Кредиттик союздар жёнъндё» мыйзамдарга, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык, айрым банктык операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна (мындан ары текст боюнча Лицензия) укугуна Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан (мындан ары текст боюнча Улуттук банк) лицензия алууга милдеттъъ. 

2. Кыргыз Республикасынын аймагында иштеп жаткан кредиттик союздар компаниянын катышуучуларынан (акционеринен) боло алат.  

3. Компания, Улуттук банк тарабынан белгиленген чектёёлёрдъ эске алып жана бул операциялар лицензияда кёрсётългён шартта, тёмёнкъ банктык операцияларды жъзёгё ашыра алат: 

1) кредиттик союздарга кредиттерди беръъ;  

2) кредиттик союздардын катышуучуларына кредиттик союздардын талабы жана алардын милдеттъъ търдё катышуусу менен (ъчънчъ тарап катары) кредиттерди беръъ;  

3) финансы-кредиттик мекемелерден акча каражаттарын тарттуу

4) кредиттик союздардын карыздык милдеттенмелерин сатып алуу жана сатуу (факторинг);   

5) кредиттик союздардан аманаттарды (депозиттерди) кабыл алуу;  

6) кредиттик союздардын эсебин ачуу жана жъргъзъъ;   

7) кредиттик союздардын тапшыруусу боюнча эсептешъълёрдъ жъзёгё ашыруу жана аларды кассалык тейлёё;  

8) кредиттик союздар ъчън системанын оператору катары акча которуу боюнча операцияларды жъргъзъъ;  

9) Улуттук банк белгилеген чектёёлёрдъ эске алуу менен башка операцияларды жъргъзъъ.  

4. Улуттук банктын тиешелъъ уруксаты болгон шартта Компания, тёмёнкълёрдъ жъзёгё ашырууга укуктуу:  

1) мыйзамдардын талаптарына ылайык «исламдык терезеси» аркылуу кредиттик союздар менен ислам каржылоо принциптерине ылайык айрым банктык операцияларды;  

2) кредиттик союздар менен чет ёлкё валютасында ушул Жобонун 3-пунктунда кёрсётългён операциялардын бардыгын же алардын айрымдарын.  

5. Компания, ушул Жобонун 3-пунктунда келтирилген айрым банктык операциялардан тышкары, тёмёнкъ бътъмдёрдъ жъзёгё ашырууга укуктуу:  

1) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук документтеринин талабына ылайык, Компания алдында алардын милдеттенмелеринин ордун жабуу ъчън кърёё коюучулардын кърёёлък мълкън алып коюуга жана сатып ёткёръъгё;  

2) айрым банктык операцияларга байланыштуу консультация жана маалыматтарды беръъ кызматтарын сунуштоо;  

3) кредиттик союздун финансылык ижара операциясына милдеттъъ търдё катышуусу шартында, кредиттик союздар жана алардын катышуучулары менен финансылык ижара (лизинг) боюнча операциялар. 

6. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларды эске албаганда, Компаниянын ишине байланыштуу маселелерди чечъъдё мамлекеттик бийлик органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын кандай формада болбосун, кийлигишъъсънё тыюу салынат.   

7. Компаниянын уюштуруучуларына алгачкы эмиссия учурунда номиналдык баадан тёмён болгон баада акцияларды сатып алуусуна тыюу салынат.  

8. Жайгашкан жеринде акча-буюм утуштарын ёткёръп же аларды жарнамалоону, акча-буюм утуштарын уюштурууну жана ёткёръънъ кошо алганда бардык «оюн-зоок» иш-чараларына катышууга Компанияга тыюу салынат. 

   

2-глава. Кыргыз Республикасынын юстиция органдарында каттоодон ётъъгё/кайра катталууга макулдук катын алуу ъчън Компания тарабынан беръъгё тийиш болгон документтер жана аларды кароо тартиби  

 

9. Компанияны Кыргыз Республикасынын юстиция органдарында каттоодон ёткёртъъ/кайрадан каттатууга макулдук катын алуу ъчън ал, Улуттук банкка тёмёнкъ документтерди беръъгё тийиш:  

1) ушул Жобого карата 1-тиркемеге ылайык, макулдук катын алууга ётънъчтъ;  

2) Компанияны тъзъъ (ёзгёртъп тъзъъ) тууралуу анын катышуучуларынын жалпы (уюштуруу) жыйынынан толтурулган протоколдон кёчърмёдён 2 нусканы;  

3) Компанияны тъзъъ (ёзгёртъп тъзъъ) тууралуу уюштуруу келишиминин бардык катышуучулар (акционерлер) кол койгон тъп нускасын жана нотариалдык жактан къбёлёндърългён кёчърмёсън;   

4) Компаниянын катышуучуларынын (акционерлеринин) жалпы жыйыны бекиткен анын уставынын долбоорунун 2 нускасын.  

10. Компаниянын ушул жобого ылайык, Улуттук банкка берилген, бир нече барактан турган документтери боюнча опись тъзълъп, алар кёктёлъп, номер коюлуп, аларга ыйгарым укуктуу адам кол коюуга тийиш. Катышуучулардын (акционерлердин) кол тамгасы юридикалык жактын мёёръ менен тастыкталат. 

11. Улуттук банк Компаниянын документтерин берилген къндён киийнки 30 календардык кън ичинде карап, белгиленген талаптарга ылайык келген шартта, Улуттук банктын Тёрагасынын банктык кёзёмёл жана лицензиялоо маселесин тъздён-тъз тескёёгё алган орун басары кол койгон макулдук катын берет.  

12. Улуттук банк Компаниянын каттоодон ётъшънё (кайрадан катталышына) мурда берилген макулдук катын тёмёнкъ себептер боюнча кайтарып алууга укуктуу:  

1) эгерде ётънъч менен кайрылган жактын финансылык же укуктук жактан абалы начарлап кетсе; 

2) текшеръъ процессинде такталбаган (туура эмес), ошондой эле, уюштуруучулар тууралуу да такталбаган (туура эмес) маалыматтар аныкталган болсо

13. Улуттук банкка берилген документтер анын ченемдик-укуктук актыларында белгиленген талаптарга жооп бербесе, документтерди кароо мёёнётъ, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарды канааттандырган документтер алынган къндён тартып башталат.  

 

3-глава. Айрым банктык операцияларды жъзёгё ашырууга лицензия алуу ъчън Улуттук банкка берилъъчъ документтер  

 

14. Айрым банктык операцияларды жъзёгё ашырууга лицензия алуу ъчън Компания Улуттук банкка тёмёнкъ документтерди беръъгё тийиш: 

1) Директорлор кеьешинин тёрагасы же уюштуруучулар жыйынынын ыйгарым укук чегерген башка адамы кол койгон лицензия алууга ётънъч каты (1-тиркеме); 

2) юстиция органдарында каттоодон ёткёртългён уюштуруу келишиминин нотариалдык жактан къбёлёндърългён кёчърмёсъ (2 нускада). 

3) юстиция органдарында каттоодон ёткёртългён уставдын нотариалдык жактан къбёлёндърългён кёчърмёсъ (2 нускада). 

4) мамлекеттик каттоодон (кайра каттоодон) ёткёндъгъ жёнъндё къбёлъктън кёчърмёсъ; 

5) лицензия ъчън мыйзамдарда белгиленген ёлчёмдё тёлём тёлёнгёндъгън тастыктаган документ; 

6) Компаниянын акционерлеринин талаптагыдай тариздетилинген реестри. Кийинчерээк, акционерлердин курамында ёзгёръълёр жъргён шартта, Компаниянын акционерлеринин реестрине ёзгёртъъ киргизилген учурдан кийинки 5 жумуш кънъ аралыгында бул ёзгёръълёр тууралуу тиешелъъ деьгээлде толтурулган реестр кагаз жъзъндё Улуттук банкка берилет; 

7) Компаниянын Директорлор кеьеши тарабынан бекитилген, кеминде тёмёндёгълёрдъ камтыган Компаниянын кредиттик саясаты, операциялык саясаты ж.б. негизги саясаттары: 

а) Компания дуушар болушу ыктымал болгон бардык тобокелдиктерди аныктоо, ёлчёп кёръъ, аларга кёз салуу, контролдук жана мониторинг жъргъзъъ жол-жобосун; 

б) терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ саясатын; 

в) мъмкън болуучу бардык тобокелдиктерди минимизациялоо боюнча туруктуу негизде ишке ашырылган контролдук чараларды; 

г) бекитилген саясаттарга ылайык, маалымат системаларын тобокелдиктерди тескёё системасы жана ички контролдук системасы боюнча баяндамаларды; 

8) Компаниянын ыйгарым укуктуу органынын кызмат адамдарын шайлоо/дайындоо тууралуу чечимдерин; 

9) Компаниянын кызмат орундарына талапкерлердин Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 17-апрелиндеги №17/1 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсынын укугу ёткён адистештирилген финансы-кредит мекемесинин кызмат адамдарына карата коюулуучу минималдуу квалификациялык талаптар да жана аларды Улуттук банкка макулдашуу жол-жобосунда кёрсётългён форма боюнча берилген анкеталарын; 

10) Компаниянын кызмат адамдарынын тиешелъъ деьгээлде тариздетилген жана къбёлёндърългён функционалдык милдеттеринин тизмегин; 

11) Компаниянын аткаруу органынын жетекчилеринин (биринчи жана экинчи кол тамга коюуга укуктуу) нотариалдык жактан къбёлъндърългён кол тамга ългълёръ тъшърългён карточкаларын (кийинчерээк ёзгёръълёр жъргён болсо 5 жумуш кънъ ичинде); 

12) Компаниянын ыйгарым укуктуу органы тарабынан бекитилген анын уюштуруу тъзъмъ; 

13) Компаниянын атайы каралган жайларынын (болгон болсо) техникалык жактан жабдылышы боюнча белгиленген талаптарга ылайык келиши тууралуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын корутундусу. Тиешелъъ операциялар жъргъзългён шартта, ага кол коюлуп, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын мёёръ басылат; 

14) Компаниянын ишинин экономикалык негиздъълъгън, анын иш максаттарын жана аларга жетишъъ ыкмаларын камтыган, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын эске алуу менен тъзългён бизнес-пландын 2 нускасын. 

15 Кредиттик союздардан аманаттарды (депозиттерди) кабыл алуу операцияларын жъргъзъъ укугуна Улуттук банктан уруксат алуу ъчън тёмёнкъ документтер Улуттук банкка берилъъгё тийиш: 

1) кредиттик союздардан аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугуна уруксат алууга ётънъч каты; 

2) кредиттик союздардан аманаттарды (депозиттерди) кабыл алууну жъзёгё ашыруу чечимин камтыган, катышуучулардын (акционерлердин) жалпы жыйынынан протоколдун нотариалдык жактан къбёлёндъргён кёчърмёсъ (2 нускада); 

3) кредиттик союздардан аманаттарды (депозиттерди) тартуу операцияларын жъргъзъънъ караган, Компаниянын уставынын нотариалдык жактан къбёлёндърългён кёчърмёсъ; 

4) кредиттик союздардан аманаттарды (депозиттерди) тартуу операцияларын жана ушул Жобонун 3-пунктунда кёрсётългён башка операцияларды эске алуу менен иштелип чыккан бизнес-планы

5) Компаниянын текшеръъ жъргъзългён акыркы отчеттук кънгё карата иши тууралуу аудитордук уюмунун корутундусу; 

6) лицензия ъчън мыйзамда белгиленген ёлчёмдё тёлём тёлёнгёндъгън тастыктаган документ. 

  

 4-глава. Лицензия алуу ъчън берилген документтерди кароо тартиби   

 

16. Улуттук банк ушул Жобонун 3-главасында кёрсётългён документтердин толук топтомун алгандан кийинки 30 жумуш кънъ ичинде аларды кароого алат жана лицензия берет. Айрым банктык операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна лицензия беръъ чечими Улуттук банк Башкармасы тарабынан кабыл алынат. 

17. Берилген документтер Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарга жооп бербесе, документтерди кароо мёёнётъ Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарды канааттандырган документтер алынган учурдан тартып башталат. 

18. Лицензия алууга ётънъч кат жана берилген документтер кайтарылып алынган же лицензия беръъдён баш тартылган учурда, Компания тарабынан берилген документтер кайтарылбайт.  

19 Айрым банктык операцияларды жъргъзъъгё чектёё баракчасы лицензиянын ажырагыс бёлъгъ болуп саналат (6-тиркеме). 

 

5-глава. Кызмат адамдарын макулдашуу  

 

20. Компаниянын кызмат адамдары Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 17-апрелиндеги №17/1 токтому менен беиктилген «Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсынын укугу ёткён адистештирилген финансы-кредит мекемесинин кызмат адамдарына карата коюулуучу минималдуу квалификациялык талаптарга жооп беръъгё тийиш. 

21. Кызмат адамдары бошонуп же ёз эрки боюнча иштен кеткен учурда Компания, чечим кабыл алынгандан кийинки жумуш кънъ ичинде бул тууралуу иштен бошоп кетъъ себептери кёрсётългён маалыматты Улуттук банкка беръъгё тийиш. 

22. Компания, кызмат адамын шайлаган/дайындаган учурда - 10 жумуш кънъ ичинде, ал эми резидент эмести шайлаган/дайындаган учурда 30 календардык кън ичинде, анын талапкерлигин макулдашуу ъчън Улуттук банкка тёмёнкъ документтерди бериши зарыл:  

1) талапкерди макулдашуу боюнча ётънъч кат;  

2) Компаниянын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын талапкерди шайлоо/дайындоо жёнъндё чечиминин къбёлёндърългён кёчърмёсън;  

3) тиешелъъ милдетти аткаруучу катары дайындоо жёнъндё буйруктун (токтомдун), буйруунун къбёлёндърългён кёчърмёсън кийинчерээк талапкерди Улуттук банкка макулдашууда Компания аны дайындоо жёнъндё ыйгарым укуктуу органдын буйругунун кёчърмёсън чечим кабыл алынгандан кийинки 3 жумуш кънъ ичинде беръъгё тийиш;  

4) Компаниянын кызмат орундарына талапкерлердин Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 17-апрелиндеги №17/1 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсынын укугу ёткён адистештирилген финансы-кредит мекемесинин кызмат адамдарына карата коюулуучу минималдуу квалификациялык талаптар да жана аларды Улуттук банкка макулдашуу жол-жобосунда кёрсётългён форма боюнча берилген анкеталарын; 

5) Компаниянын кызмат адамдарынын тиешелъъ негизде тариздетилген жана къбёлёндърългён функционалдык милдеттеринин тизмегин. 

23. Улуттук банк, кызмат адамынын талапкерлиги Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларда белгиленген талаптарга жооп бербесе, Компаниянын кызмат орундарына макулдугун беръъдён баш тартууга укуктуу. 

24. Улуттук банк Компаниянын кызмат адамына макулдугун бербесе, ал Улуттук банктан тиешелъъ катты алгандан кийинки 10 жумуш кънънён ашпаган мёёнёттё кызматынан бошотулууга тийиш. 

25. Талапкерлердин берилген документтери алардын толук экендиги, туура толтурулгандыгы жана талапкерлердин белгиленген талаптарга жооп бере тургандыгы кёз карашынан белгиленген талаптарга ылайык документтер алынгандан кийинки 30 календардык кън ичинде Улуттук банк тарабынан каралат.  

 

6-глава. Добуш беръъгё укук чегерген акциялардын 10 пайызын жана андан кёбърёёгън сатып алуу тартиби   

   

26. Кайсыл болбосун кредиттик союз Компаниянын акцияларынын 10 жана андан кёп пайызына ээ болгусу келсе, Улуттук банктын алдын ала уруксатын алууга милдеттъъ.  

27 Компаниянын акцияларынын 10 жана андан кёп пайызын сатып алууга уруксат алуу ъчън Улуттук банкка тёмёнкъ документтер берилиши зарыл:  

1) Компаниянын акцияларынын 10 жана андан кёп пайызын сатып алууга Улуттук банктын алдын ала уруксатын алууга ётънъч каты; 

2) мамлекеттик каттоодон ёткёндъгъ тууралуу къбёлъктън, уставдын жана анын юридикалык статусун тастыктаган башка документтер;  

3) ётънъч менен кайрылган жактын бардык катышуучулары (акционерлери) тууралуу маалымат;  

4) ётънъч менен кайрылган жактын ыйгарым укуктуу органынын Компаниянын акцияларын сатып алуу тууралуу чечим;  

5) акыркы жыл ъчън финансылык отчет;  

6) ётънъч менен кайрылган жактын кызмат адамдары тууралуу маалымат.   

28. Улуттук банк Компаниянын акцияларынын 10 жана андан кёп пайызына сатып алууга ётънъч катты жана ушул Жобонун 27-пунктунда кёрсётългён документтерди алгандан кийинки 30 жумуш кънъ ичинде ётънъч менен кайрылган жакка акцияларды сатып алууга макулдугун бергендигин же бербегендигин билдирген катты жиберет.   

29. Улуттук банк, Компаниянын акцияларынын 10 жана андан кёп пайызын сатып алууга ётънъч катты кароо ъчън зарыл болгон кошумча маалыматтарды талап кыла алат.    

30. Улуттук банк тёмёнкъ учурларда ётънъчтъ канаттандыруудан баш тартышы мъмкън, эгерде: 

1) акциялардын топтомун сатып алуу Кыргыз Республикасынын финансы-банк тутумунда монополияга алып келе турган болсо; 

2) ётънъч менен кайрылган жактын финансылык абалы канааттандыраарлык эмес болсо; 

3) ётънъч менен кайрылган жактын жана анын кызмат адамдарынын ишкердик аброюнун (эгерде ал юридикалык жак болсо) алгылыксыздыгы, ошондой эле анын кызмат адамдарынын экономикалык кылмыштуулугу ъчън соттолгондугу жана анын акырына чейин ётёлбёгёндъгъ тууралуу фактылар Улуттук банкка маалым болсо; 

4) ётънъч менен кайрылган жак зарыл болгон маалыматтарды толук бербей же бурмаланган, туура эмес маалыматтарды берген болсо, анын ичинде акча каражаттарынын келип чыгуу булактары жёнъндё толук маалымат бербесе, ошондой эле берилген маалыматтардан акча каражаттары кайдан алынгандыгын аныктоо мъмкън болбосо; 

5) ётънъч менен кайрылган жактын буга чейинки иши аягына чыгып же ал кайсыл бир юридикалык жактын банкрот болушуна же олуттуу финансылык чыгым тартуусуна търткъ берсе; 

6) реалдуу олуттуу катышуучуларды же контролдоочу жактарды идентификациялоого мъмкън болбосо; 

7) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка негиздер боюнча. 

    

7-глава. Филиалдарды жана ёкълчълъктёрдъ ачуу   

   

31. Компания ишин Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына жана Компаниянын уставына ылайык жъзёгё ашырган филиалдардын/ёкълчълъктёрдън обочолонгон бёлъмдёрънё ээ болуп, ача алат.  

32. Компания жайгашкан жерден тышкары жайгашкан, юридикалык жак болуп саналбаган, филиал жёнъндё жобонун негизинде операциялардын бардыгын жана/же анын бёлъгън ишке ашырган, Компания чегерген ыйгарым укуктардын чегинде иштеген обочо турган бёлъм, Компаниянын филиалы болуп саналат. Компаниянын филиалы жёнъндё маалымат (анын жайгашкан жери) уставда кёрсётълъъгё тийиш. Филиалга уставдык капиталдан бёлънъп берилбейт, ал Компания менен биргеликте бирдиктъъ баланска, Компаниянын аталышына толук тёп келген, «филиал» деген сёз кошулган аталышка ээ болот.  

33. Юридикалык жак болуп саналбаган, Компанияны коргоп, анын таламында иш алып барган, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, банктык лицензия алуу ъчън талап кылынган, депозиттерди кабыл алууну, микрокредиттерди беръънъ ж.б. операцияларды жъзёгё ашырууну эске албаганда, ёкълчълък жёнъндё жобонун негизинде укук чегиндеги башка аракеттерди ишке ашырган обочо бёлъм. Филиалга уставдык капиталдан бёлънъп берилбейт, ал Компания менен биргеликте бирдиктъъ баланска, Компаниянын аталышына толук тёп келген, «ёкълчълък» деген сёз кошулган аталышка ээ болот. 

34. Филиалдын/ёкълчълъктън жетекчилиги Компаниянын ыйгарым укуктуу орган тарабынан дайындалып белгиленген тартипте берилген ишеним каттын негизинде иш алып барат. Ишеним катта Компаниянын атынан филиалдын/ёкълчълъктън жетекчилиги ишке ашырууга ыйгарым укуктуу болгон операциялардын/бътъмдёрдън жана башка аракеттердин тизмеги чагылдырылууга тийиш.  

35. Филиал/ёкълчълък ачууга макулдук катын алуу ъчън Компания тёмёнкъ документтерди Улуттук банкка бериши зарыл: 

1) макулдук кат алууга ётънъч кат

2) филиалды/ёкълчълъктъ ачуу ъчън Компаниянын ыйгарым укуктуу органынын чечиминен 2 нускадагы кёчърмё; 

3) филиалды/ёкълчълъктъ ачууга байланыштуу Компаниянын катышуучуларынын (акционерлеринин) жалпы жыйыны тарабынан бекитилген уставдын жаьы редакциясы же ага ёзгёртъълёрдън же толуктоолордун долбоорунун 2 нускасы; 

4) филиал/ёкълчълък жунъндё Жобо. Анда филиалдын/ёкълчълъктън аталышынан жана жайгашкан жеринен тышкары филиалды/ёкълчълъктъ тъзъъ максаттары аларга чегерилген аракеттер чёйрёсъ кёрсётълъъгё тийиш; 

5) Компаниянын кызмат ордуна талапкерлердин Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 17-апрелиндеги №17/1 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсынын укугу ёткён адистештирилген финансы-кредит мекеменин жетекчисине жана башкы бухгалтерине коюулуучу минималдуу квалификациялык талаптар да жана аларды Улуттук банкка макулдашуу жол-жобосунда кёрсётългён форма боюнча берилген анкеталары. 

36. Филиалды/ёкълчълъктъ юстиция органдарында каттоодон ёткёрткёндён кийин Компания 5 жумуш кънъ ичинде Улуттук банкка тёмёнкъ документтерди бир нускада беръъгё тийиш: 

1) филиалдын/ёкълчълъктън ачылгандыгы жёнъндё билдирме (7/8 тиркемелер); 

2) филиал/ёкълчълък жёнъндё жобо. Жобонун биринчи бетине каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё белгилёё менен; 

3) каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё къбёлъктън тиешелъъ деьгээлде къбёлёндърългён кёчърмё; 

4) юстиция органдарында каттоодон ёткёртългён уставдын тъп нускасын же нотариалдык жактан къбёлъндърългён кёчърмёсъ. 

37. Ушул жобонун 36-пунктунда кёрсётългён документтер жана маалымдама кат Улуттук банкка берилгенден кийин, 3 жумуш кънъ ичинде Улуттук банк:  

1) компаниянын филиалдарынын/ёкълчълъктёрънън реестрине тиешелъъ жазууларды чагылдырат; 

2) Компаниянын дарегине реестрге тиешелъъ жазуулар чагылдырылгандыгы тууралуу кат жёнётёт. 

38. Компаниянын филиалдын жабылгандыгы (ишин токтоткондугу) катталган къндён кийинки 5 жумуш кънъ ичинде Компания бул тууралуу Улуттук банкка билдирет. Билдирмеге кошумча юридикалык жакты каттоодон ёткёргён ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын филиалдын жабылгандыгы жёнъндё чечиминин талаптагыдай къбёлёндърългён кёчърмёсъ да кошо берилиши зарыл.  

 

 

8-глава. Лицензия беръъдён баш тартуу ъчън негиздер   

   

39. Улуттук банк тёмёндё келтирилген себептер боюнча Компанияга лицензия беръъдён баш тартышы мъмкън:  

1) лицензия алуу ъчън берилген уюштуруу документтеринин ж.б. документтердин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык келбеши;   

2) документтер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген кёлёмдё берилбесе. Бул кемчиликтерди четтеткенден кийин берилген документтер жалпы негиздерде кароого алынат;   

3) Компаниянын кызмат адамдарынын Улуттук банк тарабынан белгиленген минималдуу квалификациялык талаптарга ылайык келбеши;   

4) минималдуу уставдык капиталынын ёлчёмънън, тъзъмънън, булактарынын Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык келбеши;   

5) лицензия алууга берилген документтерде такталбаган маалыматтар камтылган шартта;   

6) лицензия алуу ъчън тёлём тёлёнбёсё;   

7) Компанияга ишкердиктин ушул търън жъргъзъъсънё тыюу салган соттун чечими болсо;   

8) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка негиздер болсо.  

Компания тёмёндёгълёр орун алган шартта, кредиттик союздардан аманаттарды (депозиттерди) кабыл алуу боюнча операцияларды жъргъзъъгё укугу жок:   

1) тёлёёгё жёндёмсъз (банкрот) деп таанылса жана жоюлууга же ёзгёртъп тъзълъъгё тийиш болсо;   

2) ага карата Улуттук банк эскертъъ чараларын жана санкцияларды колдонсо, ошондой эле Улуттук банктын ченемдик актыларынын талабын дайыма бузууга жол берип келгендиги орун алса;   

3) соттун ишкердиктин ушул търън жъргъзъъгё тыюу салган чечими болсо;   

4) Улуттук банктын Компаниянын ишин жёнгё салган ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык келбесе;  

5) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Улуттук банктын Компаниянын ишин жёнгё салган ченемдик укуктук актыларын буза турган болсо. 

40. Улуттук банк лицензия беръъдён баш тартуунун негиздери тууралуу ётънъч менен кайрылган жакка кат жъзъндё билдирет.    

   

9-глава. Уюштуруу документтерине сунушталган ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду макулдашуу  

  

41. Компаниянын аталышына, башкаруу органдарына, башкарууга жана анын ичинде контролдукка таасир эте алган катышуучулардын курамынын ёзгёръшънё, Компаниянын ёзгёртъп тъзълъшънё, жайгашкан жеринин алмашышына, филиалдардын/ёкълчълъктёрдън каттоодон/кайра каттоодон ёткёртълъшънё байланыштуу ёзгёртъълёр жана толуктоолор Улуттук банкка алдын ала макулдашылууга тийиш.  

42. Компания ёзънън уюштуруу документтерине киргизилген бардык ёзгёртъълёр жана толуктоолор тууралуу тиешелъъ чечим кабыл алынгандан кийинки 30 календардык кън ичинде Улуттук банкка маалымдоого милдеттъъ.  

Эгерде бул шарт мыйзамдарда каралган болсо, Компаниянын уставына киргизилген ёзгёртъълёр жана толуктоолор мамлекеттик каттоодон ёткёртълъъгё тийиш. Компаниянын уставына сунушталган ёзгёртъълёр жана толуктоолор каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё Компания Улуттук банкка 5 жумуш кънъ ичинде маалымдоого милдеттъъ. 

43. Компания чечим кабыл алынгандан кийинки 30 календардык кън ичинде кън тартибине киргизилген ар бир маселе боюнча кабыл алынган чечимдери менен бирге акционерлердин жапы жыйынынан толтурулган, кёз карандысыз каттоочу тарабынан къбёлёндърългён протокол Улуттук банкка берилиши зарыл.  

44. Уюштуруу документтеринен ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъгё макулдук беръъ маселеси мыйзамда белгиленген талаптарды сактоо менен тиешелъъ деьгээлде тариздетилген документтер, берилгенден кийинки 30 календардык кън ичинде Улуттук банк тарабынан каралат.  

45. Уюштуруу документтерине сунушталган ёзгёртъълёр жана толуктоолор тёмёнкъ учурларда Улуттук банк тарабынан колдоого алынбашы мъмкън: 

1) уюштуруу документтерине сунушталган ёзгёртъълёрдё жана толуктоолордо мыйзамдарда каралган, лицензия беръъдён баш тартуу ъчън негиздер орун алса; 

2) мыйзамдарга ылайык келбесе; 

3) уюштуруу документтерине сунушталган ёзгёртъълёр жана толуктоолор боюнча сын-пикирлерди четтетъъ тууралуу Улуттук банктын жазма буйруктарын Компания аткаруудан баш тартса; 

4) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын кошо алганда, мыйзамдарда каралган башка учурларда. 

46. Компаниянын уставына киргизилген ёзгёртъълёр жана толуктоолор анын ажырагыс бёлъгъ болуп саналат. Компаниянын уставына киргизилген ёзгёртъълёр жана толуктоолор же болбосо уставдын жаьы редакциясы мыйзамдарда белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон ёткёртългёндён кийин къчънё кирет.  

47. Уставга сунушталган ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду макулдашуу ъчън Компания акционерлердин жалпы жыйынына тиешелъъ чечим кабыл алынгандан кийинки 30 календардык кън ичинде Улуттук банкка тёмёнкъ документтерди беръъгё тийиш: 

1) уставга сунушталган ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду жана анын жаьы редакциясын кароо ётънъчън; 

2) акционерлердин жалпы жыйынынан толтурулган протоколду же андан кёчърмёнъ (3 нускада); 

3) Уставга киргизилген ёзгёртъълёрдън текстин (2 нускада). 

48. Эгерде алар Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын кошо алганда, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык келсе, 30 календардык кън ичинде кароого алып, ёзгёртъълёрдън киргизилишине макулдук берген катты юридикалык жактарды каттоодон ёткёрткён ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга уставга киргизилген ёзгёртъълёрдън текстин же уставдын жаьы редакциясынын 2 нускасын кошо тиркёё менен жёнётёт. Эгерде, уставдык капиталдын ёлчёмъ кёбёйтългён болсо, каттын кёчърмёсън баалуу кагаздар рыногун жёнгё салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга да жёнётёт.  

49. Мамлекеттик каттоодон ёткёндён кийинки 5 жумуш кънъ ичинде Компания Улуттук банкка тёмёнкълёрдъ беръъгё тийиш: 

1) юридикалык жактарды каттоодон ёткёртъъ боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан ёткёндъгъ жёнъндё къбёлъктън тиешелъъ деьгээлде къбёлёндърългён кёчърмёсън; 

2) уставга тиркеме търъндё ёзгёртъълёрдън жана толуктоолордун кёчърмёсън же болбосо юридикалык жактардын мамлекеттик органдан каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё белги коюлган, уставдын жаьы редакциясынын нотариалдык жактан къбёлёндърългён кёчърмёсън; 

3) капиталдын кёлёмъ кёбёйтългён шартта - Компаниянын акцияларынын чыгарылгандыгын мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ жёнъндё баалуу кагаздар рыногун жёнгё салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечиминин, тиешелъъ негизде къбёлёндърългён кёчърмёсън. 

 

10-глава. Уставдык капиталдын ёлчёмън кёбёйтъъ  

   

50. Компаниянын уставында аныкталган уставдык капиталдын ёлчёмън кёбёйтъъ катышуучулар (акционерлер) тарабынан акциялар толук тёлёнгёндён кийин ишке ашырылат. Уставдык капиталды кёбёйтъъ чечимин кабыл алууга уставдык капиталдын ёлчёмън буга чейинки ёзгёртъълёр уставда чагылдырылып, акцияларды чыгаруу ишке ашырылган катары таанылган шартта гана жол берилет.  

51. Эгерде, Компаниянын уставына уставдык капиталынын ёлчёмън кёбёйтъъ менен байланышкан ёзгёръълёрдъ чагылдыруу зарылчылыгы келип чыкса, ушул Жобонун 47-пунктунда келтирилген документтерден тышкары, тёмёнкъ документтер 2 нускада кошумча берилъъгё тийиш: 

- катышуучулардын (акционерлердин) уставдык капиталды кёбёйтъъ чечими кабыл алынган жалпы жыйынынан протокол же анын кёчърмёсъ; 

- уставдык капиталда ълъшъ 5 пайызды же андан кёптъ тъзгён катышуучулар (акционерлер) жёнъндё маалыматты кёрсётъъ менен катышуучулардын (акционерлердин) тизмеги; 

- акциялардын буга чейин чыгарылышынын каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё каттын кёчърмёсъ жана акцияларды чыгаруу жыйынтыгы тууралуу маалымкатты; 

- уставдык капиталдын ёлчёмъ кёбёйтългён шартта, чыгарууга жарыяланган акциялардын категориялары, класстары, саны, номиналдык наркы жана катышуучуларга (акционерлерге) алар ыйгарган укуктар жёнъндё маалыматтар. 

52. Компаниянын уставдык капиталынын ёлчёмън кёбёйтъънъ макулдашуу учурунда Улуттук банк, катышуучуларынын (акционерлеринин) финансылык абалы, алар ишке ашарып жаткан операциялар боюнча кошумча маалыматтардын берилишин, уюштуруу документтеринин жана финансылык, ошондой эле башка отчеттордун берилишин талап кылышы мъмкън.  

 

11-глава. Компаниянын аталышын ёзгёртъъ 

   

53. Компаниянын аталышынын ёзгёръшън макулдашуу жана лицензияны алмаштыруу ъчън анын уюштуруу-укуктук формасын камтыган, болжолдонуп жаткан толук жана кыскартылган аталышы чагылдырылган ётънъч кат, Улуттук банкка жёнётълёт.  

Улуттук банк 5 жумуш кънъ ичинде тиешелъъ чечим кабыл алып, Компаниянын болжолдонуп жаткан жаьы аталышынын кароосунун жыйынтыгы боюнча макулдугун же макулдук беръъдён баш тартуу жёнъндё жоопту Компанияга жёнётёт. 

54. Жаьы аталышты макулдашуу жёнъндё Улуттук банктан билдирмени алгандан кийин Компаниянын катышуучулары (акционерлери) жалпы жыйында аталыштын ёзгёргёндъгъ жёнъндё чечим кабыл алып, аталыштын ёзгёргёндъгъ жана Компаниянын уставына тиешелъъ ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё тиешелъъ чечимди кабыл алат.  

55. Акционерлердин жалпы жыйынында Компаниянын аталышы ёзгёргёндъгъ тууралуу чечим кабыл алынгандан кийин Улуттук банкка тёмёнкъ документтер берилиши зарыл: 

1) Компаниянын аталышынын ёзгёргёндъгънё байланыштуу уставга сунушталган ёзгёртъълёрдъ кароо жёнъндё Компаниянын башкармасынын тёрагасы кол койгон ётънъч катты; 

2) Компаниянын аталышынын ёзгёртълъшънё байланыштуу уставга ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё чечим менен акционерлердин жалпы жыйынынан толтуруган протоколду же тиешелъъ негизде къбёлёндърългён андан кёчърмёнъ.  

3) Уставга киргизилген ёзгёръълёрдън текстин.  

56. Компания ыйгарым укуктуу юстиция органында мамлекеттик каттоодон (кайра каттоодон) ёткёндён кийинки 5 жумуш кънъ ичинде Улуттук банкка тёмёнкъ документтерди беръъгё тийиш:  

- ыйгарым укуктуу юстиция органында мамлекеттик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё къбёлъктън нотариалдык жактан къбёлёндърългён кёчърмёсън; 

- ыйгарым укуктуу юстиция органынын белгиси менен уставдын нотариалдык жактан къбёлёндърългён кёчърмёсън;   

- Компаниянын жаьы аталышы чагылдырылган лицензияны алууга ётънъч катты.    

57. Аталышынын ёзгёртълъшънё байланыштуу лицензияны алмаштыргандан кийинки 5 жумуш кънъ ичинде жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу Компаниянын жаьы аталышын кёрсётъъ менен тиешелъъ маалыматты жарыялоо. 

58. Аталышы ёзгёртългён Компания, мурдагы аталышы кёрсётългён лицензияны Улуттук банкка тапшырууга тийиш.  

   

12-глава. Компаниянын жайгашкан жерин ёзгёртъъ 

   

59. Компаниянын жайгашкан жеринин (юридикалык дарегинин) ёзгёръъсъ калктуу пункттун аталышынын, кёчёнън аталышынын, ъй номеринин ёзгёртълъшъ, Компаниянын башка калктуу пунктка которулушу менен коштолушу мъмкън. Жайгашкан орду ёзгёргён шартта Компания, Улуттук банкка тёмёнкъ документтерди беръъгё тийиш: 

1) Компаниянын жайгашкан ордунун ёзгёргёндъгъ тууралуу билдирмени;   

2) Компаниянын тиешелъъ жайга менчикке укугун тастыктаган документти же ижара келишимининкёчърмёсън.   

60. Компаниянын жайгашкан орду айкын ёзгёргёндён кийинки 2 жумуш кънъ ичинде ал бул тууралуу:   

1) кат жъзъндё Улуттук банкка билдиръъгё;   

2) Компаниянын жайгашкан жеринин (почта дарегинин) ёзгёргёндъгъ тууралуу маалыматты жалпыга маалдымдоо каражаттары аркылуу маалымдоого тийиш.   

 

13-глава. Компанияны кайра ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу 

   

61. Компания катышуучуларынын (акционерлеринин) же болбосо уюштуруу документтеринде ага ыйгарым укук берилген юридикалык жактын органынын чечими же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Улуттук банктын чечими боюнча ёзгёртъп тъзълъшъ (биригиши, кошулушу, бёлънъшъ, ёзънчё бёлънъп чыгышы, ёзгёртъп тъзълъшъ) мъмкън.    

62. Компания Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык жоюлушу мъмкън. Бул учурда Компания жоюу чечими кабыл алынгандан кийинки 3 кън ичинде ёз эрки боюнча лицензиясынын (лицензияларынын) тъп нускасын Улуттук банкка тапшырып, жоюлгандыгы жёнъндё чечим кабыл алынган учурдан тартып, лицензияда (лицензияларда) каралган операцияларды жъргъзъънъ токтотууга тийиш.  

 1-тиркеме   

  

   

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасына  

   

Макулдук кат/лицензия алууга ётънъч  

   

___________________________________________________________________тъзълъп (юстиция органынан каттоодон ётъъ/кайра катталуу), айрым банктык операцияларды жъргъзъъгё лицензия беръънъ ётънёбъз   

   

1. Аталышы _______________________________________________________   

2.Толук дареги_____________________________________________________  

3. Ыйгарым укуктуу адамдын аты-жёнъ__________________________________  

Ыйгарым укуктуу адамдын дареги______________________________________ 

Телефону______________________ 

Факсынын номери__________________________   

4. Капиталынын болжолдуу тъзъмъ:   

- акционердик капитал (номиналдык) _______________________________  

- акциялардын номиналдык наркы ____________________________________  

- акциялардын саны________________________________________________  

 

Катышуучулар (акционерлер) берилген маалыматтардын тактыгы ъчън толук жоопкерчиликтъъ.   

___барактан турган уюштуруу документтеринин ар бир барагы боюнча опись жъргъзългён (опись кошо тиркелет).   

Катышуучулардын (акционерлердин): аты-жёнъ, колтамгасы, кол койгон кън,   

мёёръ   

Дареги, телефону, факсы   

1.   

2.   

3.   

(юридикалык жактын толук аталышы кёрсётълъп, жетекчисинин колу коюлуп, мёёръ менен тастыкталууга тийиш). 

   

   

 2-тиркеме   

  

   

Компаниянын тъзълъъ учурунда уюштуруу келишиминде чагылдырылууга тийиш болгон негизги маселелердин тизмеги:  

   

1. Толук жана кыскартылган аталышы;   

2. Эмне максатта тъзълъп жаткандыгы;   

3. Уюштуруу-укуктук формасы тууралуу маалыматтар;   

4. Уставдык капитал тууралуу маалымат;   

5. Компаниянын катышуучуларынын (акционерлеринин) милдеттери тууралуу маалымат;   

6. Акциялар тууралуу маалымат;   

7. Башкаруу органдары (Башкарма, Директорлор кеьеши), алардын ыйгарым укуктары жана дайындоо тартиби тууралуу маалымат;   

8. Ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу тартиби;   

9. Мыйзамдарда каралган башка маселелер.   

   

   

3-тиркеме   

   

  

Компаниянын  уставында чагылдырылууга тийиш болгон негизги маселелердин тизмеги  

   

1. Компаниянын уюштуруу-укуктук формаларын кёрсётъъ менен толук жана кыскартылган аталышы (кыргыз, орус жана англис тилдеринде);   

2. Компанияны тъзъъ максаты;   

3. Компания жъргъзъъчъ операциялар;   

4. Компаниянын уставдык капиталы тууралуу маалымат;   

5. Компаниянын акциялары тууралуу маалымат;   

6. Акционерлердин укуктары жана милдеттери;   

7. Компаниянын акцияларын жайгаштыруу;   

8. Акционерлердин акцияларын бёлъп (ажыратып) алышы;   

9. Катышуучулардын (акционерлердин) реестри жана аларды каттоо тартиби;   

10. Пайданы бёлъштъръъ;   

11. Кардарлардын таламдарынын корголушун камсыз кылуу;   

12. Компаниянын эсеп жъргъзъъсъ жана отчеттуулугу;   

13. Компаниянын башкаруу органдарын дайындоо тартиби (Директорлор кеьеши, Башкарма), жана алардын компетенциялары; 

14. Компаниянын финансы-чарбалык иштерин контролдоо;  

15. Туунду ишканалары, филиалдары жана ёкълчълъктёръ тууралуу маалыматтар;  

16. Уставга ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тартиби;  

17. Компанияны кайра ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу тартиби;  

18. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка маселелер.  

   

   

4-тиркеме   

 

Компаниянын Бизнес-планында чагылдырылууга тийиш  

болгон негизги маселелердин ТИЗМЕГИ  

  

I. Киришүү бөлүмү  

  

А. Компаниянын аталышы, жайгашкан орду.  

Б. Ыйгарым укуктуу адамдын аты-жёнъ, дареги, телефону

  

II. Компаниянын иш чөйрөсү тууралуу  

  

А. Компанияга иш алып барууга туура келген рыноктун болжолдонуп жаткан аймагын көрсөткүлө.  

Б. Сунуш кылынуучу кызмат көрсөтүүлөрдү атап жана кыскача баяндап бергиле. Болжолдонуп жаткан кредит саясатына (кредиттерди берүүдө тобокелдикке баа берүү механизми, берилген кредиттерди үзгүлтүксүз контролдоо механизми, болжолдонуп жаткан кредит саясатына байланыштуу болгон башка маселелер), депозиттик кызмат көрсөтүүлөргө, ошондой эле түзүлүп жаткан компания үчүн артыкчылыктуу болгон башка операцияларды жүзөгө ашырууга көңүл бургула.  

В. Акциянын беш же андан көп процентине ээлик кыла турган уюштуруучуларды, Кеңештин мүчөлөрүн, Башкарманын Төрагасын жана мүчөлөрүнън аты-жёнън көрсөткүлө.  

  

III. Жетекчилик жана башкаруу  

  

А. Компаниянын иши жөнүндө, башкарманын жана улук кызмат адамдарынын милдеттеринин чөйрөсүн, кадрларды тартуу планын жана кадр саясатын жүргүзүүсүн чагылдырып көрсөткүлө.  

Б. Компаниянын Кеңешинин жана Башкармасынын Төрагасынын кызмат ордуна жана башка жетекчилерине сунуш кылынып жаткан талапкерлер боюнча материалдарды, ушул иштерге кабыл алынып жаткан жетекчилер кандай сапатка ээ болууга тийиш экелдиктери тууралуу материалды кароого алгыла.  

Сунуш кылынып жаткан кызматтарды көрсөтүүгө же сунуш кылынган рынок чөйрөсүн тейлөөгө мүмкүнчүлүккө жооп берген алардын иш тажрыйбаларынын маңызы: жана деңгээлин чагылдырып көрсөткүлө.  

В. Таламдардын каршы келип калуусун талкууга алгыла.  

Г. Микрокредиттөө кызматтын көрсөтүү боюнча компания келишүүгө ниеттенип жаткан кандай болбосун келишимди чагылдырып көрсөткүлө.  

  

IV. Компаниянын ишин анализдеп көрүү  

  

А. Компания тейлөөгө тийиш болгон рынокту анализдеп көргүлө, алынуучу кирешелери жана башка экономикалык көрсөткүчтөрүнүн өлчөмүн чагылдыргыла. Рынокко каралып жаткан өзгөртүүлөрдү, ошол өзгөрүүлөргө таасирин тийгизген факторлорду жана алардын түзүлүп жаткан компанияга таасирин кароого алуу зарыл. Сиз тейлей турган рыноктордун ортосундагы айырмаларды, мисалы, депозиттик жана кредиттик рыноктун ортосундагы айырмачылыктарды чагылдырып көрсөткүлө.  

Б. Атаандаштыкка иликтөөлөрдү жүргүзгүлө. Тейлөөнүн рыноктук чөйрөсүнүн чегиндеги атаандаштарды, тейленип жаткан рыноктордун чегинде турган жана ага таасирин тийгизиши мүмкүн болгон атаандаштыктарды, ошондой эле кандай болбосун потенциалдуу атаандаштыкты атап көрсөткүлө.  

Рыноктук стратегиялардын, ошондой эле таасирдин рыноктук акциялардын наркына жана бааларга карата салыштырмалуу күчү көз карашынан алганда, күтүлүп жаткан натыйжаларга анализдөөлөрдү келтиргиле.  

В. Ар бир рыноктон (депозиттик/кредиттик) үлүштү алуу максатында тандалып алынган стратегияны түшүндүрүп бергиле жана күтүлүп жаткан натыйжаларды көрсөткүлө.  

  

V. Пландар жана максаттар  

  

А. Рынокту анализдөөдө жана жаңы компания үчүн пландарды жана максаттарды иштеп чыгууда пайдаланылуучу, пландаштыруунун башкы объектилерин кароого алгыла. Мында, болбоду дегенде: рыноктун өсүшү, пайыздык чендерди, фонддордун наркын жана атаандаштыкты камтуу зарыл.  

Б. Арам акчаны адалдоо менен байланыштуу операциялардан коргонууну караган механизмди сүрөттөп бергиле.  

В. Кадрларды тартуу жана кадр саясатты жүргүзүү планын сүрөттөп бергиле.  

Г. Компаниянын кардарларды тартуу кандайча болжолдонот.  

  

VI. Активдердин жана пассивдердин структурасы  

  

Болжолдонуп жаткан баланстык отчетто жана кирешелер боюнча отчетто активдердин жана пассивдердин өзгөрүүсүн, кызмат көрсөтүүлөрдүн ар бир түрү үчүн көлөмүн, ошондой эле кызмат адамдарына жана персоналдардын эмгек акылары чагылдырууга тийиш жана ал жогоруда кароого алынган билдирмелердин, рынокту жана анын стратегиясын анализдөөлөрдүн бөлүгү катары көрсөтүлүүгө тийиш болгон пландаштыруу объектилерине негизденүүсү зарыл. Мындан ары прогноздоо үчүн болжолдонуп жаткан формалар келтирилет.  

Жаңы компанияны көз каранды эмес тышкы аудит менен камсыз кылууга тиешелүү уюштуруучулардын планын талкуулагыла. Лицензия алуу шарттарын аткаруу үчүн Улуттук банк, компаниядан көз карандысыз тышкы аудитордун кызматынан пайдаланууну талап кылышы мүмкүн.  

  

VII. Капитализациялоо/өздүк капиталдын планы  

  

А. Капиталдын болждолдонуп жаткан структурасына жетишүүдө пайдаланылуучу негиздерди талкуулагыла жана уюштуруучулар эмне үчүн сунуш кылынып жаткандар рынок экономикасы шарттарына жетиштүү деп эсептей тургандыгын түшүндүргүлө. Уюштуруучулар рыноктук чөйрөдө натыйжалуу атаандашууга жетиштүү сандагы капиталды белгилөөсү жана пландаштырылып жаткан операцияларды тиешелүү деңгээлде колдоору күтүлүүдө.  

Б. Капиталды баштапкы тартуунун жана алгачкы үч жыл аралыгындагы өсүштү каржылоо планын талкуулагыла. Кандайча келип, бул пландар компанияга Улуттук банк тарабынан белгиленген негизги ченемдерге ылайык келүүнү камсыз кыла тургандыгын түшүндүрүп бергиле.  

В. Чыгарылып жаткан акциялардын санын жана алар кайсыл класска тиешелүү экендигин, алардын номиналдык жана сатуу нарктарын талкуулагыла.  

Г. Активдерди тобокелдиктердин деңгээли боюнча салмактанып алынышын эске алуу менен болжолдонуп жаткан капиталдын адекваттуулугуна баа бергиле.  

Д. Компаниянын кредиттик саясатын тобокелдик критерийлерине баа берүү механизмдерин чагылдырып көрсөткүлө.  

 

 

5-тиркеме   

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

ЛИЦЕНЗИЯ N__"__"_______ 20__-ж.  

(толук аталышы) ___________________________________________________________ 

юридикалык компаниянын дареги _____________________________________________  

(аталышынын кыскартылып берилиши)_________________________________________  

 1. Бул лицензия төмөндө келтирилген айрым банк операцияларын жүзөгө ашырууга укук берет:  

1) кредиттик союздарга кредиттерди беръъ;  

2) кредиттик союздардын катышуучуларына кредиттик союздардын талабы жана алардын милдеттъъ търдё катышуусу (ъчънчъ тарап катары) менен кредиттерди беръъ;  

3) финансы-кредиттик мекемелерден акча каражаттарын тарттуу; 

4) кредиттик союздардын карыздык милдеттенмелерин сатып алуу жана сатуу (факторинг);   

5) кредиттик союздардан аманаттарды (депозиттерди) кабыл алуу;  

6) кредиттик союздардын эсебин ачуу жана жъргъзъъ;   

7) кредиттик союздардын тапшыруусу боюнча эсептешъълёрдъ жъзёгё ашыруу жана аларды кассалык тейлёё;  

8) кредиттик союздар ъчън системанын оператору катары акча которуу боюнча операцияларды жъргъзъъ;  

9) Улуттук банк белгилеген чектёёлёрдъ эске алуу менен башка операцияларды жъргъзъъ.  

2. Банктык операцияларды өткөрүүгө чектөө баракчасы, лицензиянын ажырагыс бөлүгү болуп саналат.  

Бул лицензия, ага Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орунбасары кол койгон учурдан тартып күчүнө кирет.  

Бул лицензия, анда түздөн-түз көрсөтүлгөн операцияларды жүргүзүүгө укук берет.  

Лицензия жеке өзүмдүк болуп саналат. Ушул лицензиядан келип чыккан укуктар үчүнчү жакка берилбейт.  

  

Мөөр  

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банкынын  

Төрагасынын орунбасары  

6-тиркеме   

 

Айрым банктык операцияларды жүзөгө ашырууга 20_-жылдын  

"__"____ берилген N__ лицензияга карата  

  

N________ ЧЕКТӨӨ БАРАКЧАСЫ  

20_-жылдын "__"________  

 

_______________________________________________________________________  

(юридикалык жактын толук аталышы)  

  

Банктык операциянын катар номери  

Чектөөнүн орун алышы  

Чектөө колдоно баштаган дата  

Эскертүү  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мөөр  

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банкынын  

Төрагасынын орунбасары  

 

 

7-тиркеме   

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

 Филиалды ачуу (жабуу) тууралуу БИЛДИРМЕ  

______________________________  

(мекеменин фирмалык бланкында)  

  

Бул аркылуу, _____________________________________________________  

(компаниянын аталышы)  

________________________________________________________чечимине ылайык  

(уставдын негизинде филиалды ачуу тууралуу чечим  

_______________________________________________________________________  

кабыл алган компаниянын башкаруу органынын аталышы)  

_______________________________________________________________________  

төмөнкү дарек боюнча филиал ачуу(жабуу) ниетин билдирет;  

  

Аталган филиалга төмөнкү операцияларды жана бүтүмдөрдү жүзөгө ашырууга ыйгарым укук берилген (*):  

-  

-  

(компанияга Улуттук банк тарабынан берилген лицензиянын чегинде, филиал жөнүндөгү жобого ылайык филиалга уруксат берилген операциялардын жана бүтүмдөрдүн бардыгы келтирилет).  

Филиалдын жетекчиси жана башкы бухгалтери болуп төмөнкүлөр дайындалды:  

_______________________________________________________________________  

(Аты-жөнү)  

  

Тиркемелер. Жетекчилерге анкеталар (кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракчалар), ишеним кат, бардыгы болуп _________________ баракта.  

 

Компания милдеттенмелерге ээ эмес (**):  

- бул филиалда тейленген кардарлардын жана кредиторлордун алдында;  

- бюджеттин алдында.  

 

Активдер жана пассивдер компаниянын балансына өткөрүлүп берилген.  

 

Берилип жаткан маалыматка компания толугу менен жооп берет.  

 

 

Компаниянын аткаруу органынын жетекчиси (колтамга) Аты-жөнү.  

 

Мёёр 

  

(*) Бул маалыматтар филиалды ачуу учурунда берилет.  

(**) Бул маалыматтар филиалды жабуу учурунда берилет.  

 

 

 

7-тиркеме   

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

  

Өкүлчүлүктү ачуу (жабуу) тууралуу БИЛДИРМЕ   

  

_______________________________________________________________________  

(мекеменин фирмалык бланкында)  

  

Бул аркылуу,_________________________________________________________  

(өкүлчүлүктү ачып жаткан компаниянын толук  

аталышы жана лицензиясынын номери)  

____________________________________________________________максатында,  

(өкүлчүлүктү ачуу максаты көрсөтүлөт)  

_______________________________________________________чечимине ылайык,  

(өкүлчүлүктү ачуу тууралуу тууралуу чечим кабыл  

алган компаниянын башкаруу органынын аталышы)  

төмөнкү дарек боюнча өкүлчүлүк ачылган (жабылган):_____________________ _______________________________________________________________________  

(өкүлчүлүктүн ачылган (жабылган) датасы)  

_______________________________________________________________________  

(өкүлчүлүктүн почталык дареги, телефону, факсы жана өкүлчүлүктүн эсептик  

счету ачылган компаниянын аталышы көрсөтүлөт)  

  

Жетекчиси болуп дайындалды:_______________________________________  

(жетекчинин аты-жөнү көрсөтүлөт)  

______________________________________________ барактан турган тиркеме.  

 

 

Өкүлчүлүктү ачуу (жабуу) тууралуу чечимди кабыл алган компаниянын органынын жетекчиси (колтамгасы) аты-жөнү.  

  

Мөөр