Кайта келүү

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары»журналынын № 2 саны 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 20-декабрындагы N 51/2 "Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөн 51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтому

2. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жети күндүк кредити жөнүндө" Жобону бекитүү тууралуу" Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы 2\5 токтому

3. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы 10/11 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын улуттук валютада депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы 2\6 токтому

4. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы 20/1 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы 2\7 токтому

5. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы 10/6 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы 2\8 токтому

6. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы 10/7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын "Овернайт" кредити жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы 2/9 токтому

7. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы 2/15 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү" жөнүндө токтому

8. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-февралындагы 3/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 19-мартындагы 8/2 "Милдеттүү резервдер жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү жана толуктоо киргизүү жөнүндө" токтому

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2013 жылдын 20-декабрындагы № 51\2 токтому 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде мамлекеттик каттоодон ёткёрългён 51/4 «Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторун бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё 

 

 

Тёлём системалары башкармалыгынын Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча маалыматын карап кёръп, ченемдик укуктук актыларга ылайык келтиръъ, улуттук валютадагы нак эмес каражаттар агымына анализдёёлёрдъ жъргъзъъ жана алардын ачык-айкындуулугун камсыз кылуу ъчън кёрсёткъчтёрдъ системага салууну ёркъндётъъ максатында, "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7, 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде мамлекеттик каттоодон ёткёртългён 51/4 «Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторун бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторунун 4 бёлъмъ “Бюджеттик эмес мекемелердин товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, активдер жана милдеттенмелери үчүн төлөөлөр” жана 5 бөлүмү “Банк операциялары” (тиркелген) жаңы редакциясында бекитилсин.  

2. Тёлём системалары башкармалыгы Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторунун андан ары белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон ёткёртълъшъ ъчън Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетине жёнётсън.  

3. Юридика башкармалыгы: 

· токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

· расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестрине чагылдырылышы ъчън Кыргыз Респубикасынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

4. Токтом расмий жарыялангандан он беш кън ёткёндён кийин къчънё кирет.  

5. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы жана Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы Улуттук банктын Башкы китебинде, Пакеттик клиринг системасында жана Айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасында тёлёмдёрдън коддорунун маалымдамасына тиешелъъ ёзгёртъълёрдъ киргизишсин.  

6. Тёлём системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигин жана республиканын коммерциялык банктарын тааныштырсын

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынын Тёрагасынын орун басары Жеенбаева Б.Ж. айымга ыйгарылсын

 

Төрага Асанкожоева З. М

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын  

«20» - декабрындагы № 51\2 токтомуна тиркеме  

 

Улуттук банк Башкармасы 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөн 51/4 «Тёлём жъгъртълъшънън мамлекеттик классификаторун бекитъъ тууралуу» токтомуна  

ёзгёртъълёр:  

 

 

1. Бюджеттик эмес мекемелердин товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, активдер жана милдеттенмелери үчүн төлөөлөр” 4-бөлүмү төмөнкү редакцияда бекитилсин

40000000 

Бюджеттик эмес мекемелердин жана жеке адамдардын товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, активдер жана милдеттенмелери үчүн төлөөлөр 

41000000 

Товарлар үчүн төлөөлөр 

41010000 

Тамак-аш азыктары жана тирщщ малдар 

41010100 

Тирщщ малдар 

41010200 

Эт жана эт азыктары 

41010300 

Сщт азыктары жана жумурткалар 

41010400 

Балык, рак сыяктуулар, омурткасыздар жана аларданжасалган даярдыктар 

41010500 

Дан ёсщмдщктёрщ жана алардан жасалган продуктылар 

41010600 

Жашылча-жемиштер 

41010700 

Кант, кант жана бал кошулуп жасалган азыктар 

41010800 

Кофе, чай, какао жана алар аралаштырып жасалган таттуу азыктар 

41010900 

Мал щчщн тоюттар (тартылбаган шактан тышкары) 

41011000 

Ар кандай тамак-аш азыктары жана препараттар 

41019000 

Башка категорияларда камтылбаган, башкалар 

41020000 

Суусундуктар жана тамеки 

41020100 

Суусундуктар 

41020200 

Тамекилер 

41030000 

Отундан тышкары, азык-тщлщк болбогон чийки заттар 

41030100 

Терилер, иштетилбеген булгаарылар, таралбаган тыбыт 

41012000 

Май алынуучу урук, май алынуучу мёмёлёр 

41030200 

Накта каучук (синтетикалык каучук жана регенерирленген резина менен бирге) 

41030300 

Тыгындар жана жыгач материалдар 

41030400 

Кагаз массасы жана макулатура 

41030500 

Текстиль буласы (топс жана башка таралбаган жщндёрдён тышкары), алардын калдыктары (жип же кездме боло элек калдыктар) 

41030600 

Жер семирткичтер щчщн сырьелор, 41060600 төлөө кодуна киргендерден тышкары жана минералдык сырье (көмүр, нефть жана баалуу таштардан башка) 

41030700 

Металл кендери жана металл сыныктары 

41030900 

Башка категорияларда камтылбаган ёсщмдщк жана табигый башка сырьелук материалдар 

41040000 

Минерал отуну, майлоочу майлар жана ушундай эле материалдар 

41040100 

Кёмщр, кокс жана брикеттер 

41040200 

Мунай, мунай заттары жана ушундай эле башка материалдар 

41040300 

Жаратылыш газы жана жасалма газ 

41040400 

Электр тогу 

41050000 

Малдын жана ёсщмдщк майлары, тоъ майлар жана момдор 

41050100 

Малдын майлары, тоъ майлары 

41050200 

Ёсщмдщк майлары жана тоъ майлар, чийки заттар 

41050300 

Малдын жана ёсщмдщктщн иштетилген майлары жана тоң майлар; Малдан жана ёсщмдщктён алынган момдор; жана башка техникалык аралашмалар, малдын жана ёсщмдщктщн майларынан жана тоъ майларынан жасалган препараттар 

41060000 

Башка категорияда камтылбаган химиялык заттар жана ушундай эле продуктылар 

41060100 

Органикалык химиялык заттар 

41060200 

Органикалык эмес химиялык заттар 

41060300 

Сырдоочу жана ийлёёчщ ийлёёчщ заттар 

41060400 

Медициналык жана фармацевтикалык продуктылар 

41060500 

Эфир майлары, резиноиддер жана парфюмердик заттар, туалет препараттар, жуучу жана жылтыратуучу нерселер 

41060600 

Жер семирткичтер 

41060700 

Баштапкы формадагы пластмассалар 

41060800 

Баштапкы эмес формадагы пластмассалар 

41060900 

Башка категорияда камтылбаган химиялык материалдар жана продуктылар 

41070000 

Материалдын тщрщ боюнча классификацияланган, ёнёр жай товарлары 

41070100 

Башка категорияга камтылбаган булгаары жана булгаарыдан жасалган буюмдар жана ийленген аъ-терилер 

41070200 

Башка категорияда камтылбаган, резина буюмдар 

41070300 

Тыгындан жана жыгачтан жасалган буюмдар (эмеректен тышкары) 

41070400 

Кагаз, картон жана алардан жасалган буюмдар 

41070500 

Башка категорияга камтылбаган, текстиль жиптери, кездемелер, даяр буюмдар жана ушундай эле продукция 

41070600 

Башка категорияда камтылбаган кен болбогондордон алынган продукция 

41070700 

Чоюн жана болот 

41070800 

Тщстщщ металлдар 

41070900 

Башка категорияга камтылбаган металлдан жасалган буюмдар 

41080000 

Машиналар жана транспорттук жабдуулар 

41080100 

Энергогенератордук машиналар жана жабдуулар 

41080200 

Конкреттщщ тармактарга атайын багытталган машиналар 

41080300 

Металлдарды иштеп чыгуу щчщн машиналар 

41080400 

Башка категорияда камтылбаган, ёнёр жайына атайын каралбаган машиналар жана жабдуулар жана алардын тетиктери 

41080500 

Кеъсе машиналары маалыматтарды автоматтык тщрдё иштеп чыгуучу жабдуулар  

41080600 

Электр байланыш жана щн жаздыруу щчщн аппаратуралар жана жабдуулар  

41080700 

Башка категорияда камтылбаган, электр машиналары, аппаратар жана приборлор, жана алардын электр тетиктери (башка категорияларда камтылбаган тиричилик электр аспаптарынын электр эмер тетиктерин камтыйт) 

41080800 

Автомобилдер (аба подушкасы менен транспорттук каражаттарды камтыйт) 

41080900 

Башка транспорттук жабдыктар 

41090000 

Ар кандай даяр буюмдар 

41090100 

Башка категорияларда камтылбаган блоктук имараттар; арматуралар жана суу ёткёрмё-канализациялык, жылуулук берүүчү жана жарык берщщчщ жабдууларды бекиткичтер 

41090200