Кайта келүү

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2020-жылдын 16-декабрындагы  

№ 2020-П-07/72-4-(ДКП) токтому  

 

 

2021-жылга милдеттүү кам түзүү графиги тууралуу 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 68-беренесине жана Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 13-мартындагы № 2019-П-07/10-1-(ДКП) токтому менен бекитилген «Милдеттүү камдар жөнүндө» жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. 2021-жылга милдеттүү кам түзүү графиги (кошо тиркелет) бекитилсин. 

 

2. Юридика башкармалыгы:  

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.  

 

3. Токтом 2021-жылдын 4-январынан тартып күчүнө кирет. 

 

4. Токтомдун аткарылышын контролдоо Экономика башкармалыгын тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн. 

 

 

Төрага Т. Абдыгулов 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2020-жылдын 16-декабрындагы  

№ 2020-П-07/72-4-(ДКП)  

токтомуна карата тиркеме 

 

 

2021-жылга милдеттүү кам түзүү графиги 

 

 

Эсептик мезгил аралыгы 

Базалык мезгил аралыгы 

Мезгил аралыгынын узактыгы 

башталышы 

аягы 

башталышы 

аягы 

07.12.2020 

03.01.2021 

04.01.2021 

31.01.2021 

28 күн 

04.01.2021 

31.01.2021 

01.02.2021 

28.02.2021 

28 күн 

01.02.2021 

28.02.2021 

01.03.2021 

28.03.2021 

28 күн 

01.03.2021 

28.03.2021 

29.03.2021 

25.04.2021 

28 күн 

29.03.2021 

25.04.2021 

26.04.2021 

23.05.2021 

28 күн 

26.04.2021 

23.05.2021 

24.05.2021 

20.06.2021 

28 күн 

24.05.2021 

20.06.2021 

21.06.2021 

18.07.2021 

28 күн 

21.06.2021 

18.07.2021 

19.07.2021 

15.08.2021 

28 күн 

19.07.2021 

15.08.2021 

16.08.2021 

12.09.2021 

28 күн 

10 

16.08.2021 

12.09.2021 

13.09.2021 

10.10.2021 

28 күн 

11 

13.09.2021 

10.10.2021 

11.10.2021 

07.11.2021 

28 күн 

12 

11.10.2021 

07.11.2021 

08.11.2021 

05.12.2021 

28 күн 

13 

08.11.2021 

05.12.2021 

06.12.2021 

02.01.2022 

28 күн