Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2022-жылдын 14-декабрындагы  

№ 2022-П-09/78-14-(НПА) 

Токтому 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу  

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна сунушталган өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин: 

- 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/10 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздары менен репо-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтому; 

- 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/11 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын улуттук валютадагы депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтому; 

- 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтому; 

- 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/14 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан экинчилик рыногунда аутрайт шарттарында (редисконттук операция) Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздарын сатып алуу боюнча операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтому; 

- 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/15 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтому; 

- 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/16 «Банктар аралык валюта рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу тооруктарды жүргүзүү эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтому; 

- 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/17 «Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздарын экинчилик рынокто Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу сатуу эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтому; 

- 2017-жылдын 30-августундагы №2017-П-09/39-5-(ДПК) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банктар аралык ички рынокто Улуттук банктын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу алтынды сатуусу жана кайра сатып алуусу жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтому. 

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

3. Юридика башкармалыгы:  

- тиешелүү документтерди алгандан кийин 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.  

4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Акча-кредиттик операциялар башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн. 

 

 

Төрага К. Боконтаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2022-жылдын 14-декабрындагы  

№ 2022-П-09/78-14-(НПА) 

токтомуна карата тиркеме 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/10 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздары менен репо-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздары менен репо-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобонун: 

- 2-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамына ылайык» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамына ылайык» дегенге алмаштырылсын

- 16-пунктунун алтынчы жана жетинчи абзацтарындагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» дегенге алмаштырылсын

- жогоруда аталган Жобого карата 1-тиркеменин 9.5-пунктунун үчүнчү абзацындагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» дегенге алмаштырылсын. 

 

2. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/11 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын улуттук валютадагы депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын улуттук валютадагы депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобонун: 

- 2-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамына ылайык» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамына ылайык» дегенге алмаштырылсын

- 14-пунктунун бешинчи жана алтынчы абзацтарындагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» дегенге алмаштырылсын

- жогоруда аталган Жобого карата 1-тиркеменин 8.5-пунктунун үчүнчү абзацындагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк  

иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» дегенге алмаштырылсын. 

3. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобонун: 

- 2-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамына ылайык» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамына ылайык» дегенге алмаштырылсын

- 16-пунктунун жетинчи абзацындагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» дегенге алмаштырылсын

- жогоруда аталган Жобого карата 1-тиркеменин 8.5-пунктунун үчүнчү абзацындагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» дегенге алмаштырылсын. 

 

4. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/14 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан экинчилик рыногунда аутрайт шарттарында (редисконттук операция) Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздарын сатып алуу боюнча операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан экинчилик рыногунда аутрайт шарттарында (редисконттук операция) Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздарын сатып алуу боюнча операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобонун: 

- 2-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамына ылайык» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык мыйзамына ылайык» дегенге алмаштырылсын

- 11-пунктунун биринчи жана алтынчы абзацтарындагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» дегенге алмаштырылсын; 

- жогоруда аталган Жобого карата 1-тиркеменин 8.5-пунктунун үчүнчү абзацындагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» дегенге алмаштырылсын. 

 

5. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/15 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелеринин: 

- 2-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамына ылайык» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамына ылайык» дегенге алмаштырылсын

 

6. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/16 «Банктар аралык валюта рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу тооруктарды жүргүзүү эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Банктар аралык валюта рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу тооруктарды жүргүзүү эрежелеринин: 

- 14-пунктунун тогузунчу жана онунчу абзацтарындагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» дегенге алмаштырылсын

- жогоруда аталган Эрежелерге карата 1-тиркеменин 10.5-пунктунун үчүнчү абзацындагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» дегенге алмаштырылсын. 

 

7. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/17 «Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздарын экинчилик рынокто Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу сатуу эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздарын экинчилик рынокто Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу сатуу эрежелеринин: 

- 15-пунктунун сегизинчи жана тогузунчу абзацтарындагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» дегенге алмаштырылсын

 

8. Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 30-августундагы №2017-П-09/39-5-(ДПК) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банктар аралык ички рынокто Улуттук банктын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу алтынды сатуусу жана кайра сатып алуусу жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банктар аралык ички рынокто Улуттук банктын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу алтынды сатуусу жана кайра сатып алуусу жөнүндө» жобонун: 

- 7-пунктунун алтынчы абзацындагы «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» дегенге алмаштырылсын

- жогоруда аталган Жобого карата 1-тиркеменин 8.5-пунктунун үчүнчү абзацындагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган» дегенге алмаштырылсын.