Кайта келүү

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы № 20\7 токтому 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз  

Республикасынын Адилет министрлигинде 2005жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде  

каттоодон өткөртүлгөн №26/5 токтом менен бекитилген “Мезгил мезгили менен берилүүчү  

регулятивдик банктык отчет жөнүндөжобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду  

киргизүү тууралуу 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тууралуу” мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №26/5 токтом менен бекитилген “Мезгил мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө” жобого сунуш кылынган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Юридика башкармалыгы

· бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтына жарыяланышын

· расмий жарыялангандан кийин, бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтүлүшүн камсыз кылсын. 

3. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын жана адистештирилген финансы-кредиттик мекемеси -Кредиттик союздардын финансылык компаниясы” ААКсын тааныштырсын. 

4. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет

5. Коммерциялык банктар, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы жана адистештирилген финансы-кредиттик мекемеси - “Кредиттик союздардын финансылык компаниясы” ААКсы ушул токтомго ылайык, 2013-жылдын 1-декабрынан тартып “Мезгил мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктын отчеттун» 37-бөлүгүнүн Улуттук банкка берилип турушун камсыз кылсын.  

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жүктөлсүн.  

 

Төрага Асанкожоева З.М. 

 

Улуттук банк Башкармасынын  

2013-жылдын «26» июнундага 

20\7 токтомуна карата тиркеме  

 

 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №26/5 токтом менен бекитилген Мезгил мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндөжобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №26/5 токтом менен бекитилген “Мезгил мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө” жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

 

1. Жобонун 3.3.-пунктундагы «36» деген сан «37» деген санга алмаштырылсын

 

2. Жобонун 4.4.-пунктун биринчи жана экинчи сүйлөмдөрүндөгү «36» деген сан «37» деген санга алмаштырылсын

 

3. “Мезгил мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктын отчеттун” 2-тиркемеси төмөнкү мазмундагы 37өлүк менен толукталсын:  

 

37өлүк 

 

37.а.өлүкчөсү 

Жеке адамдардын кредиттери боюнча карыздар жөнүндө маалыматтар (кредиттер боюнча

 

 

 

 

 

 

 

 

37.Б.1.-бөлүкчөсү 

Юридикалык жактардын кредиттери боюнча карыздары тууралуу маалыматтар (кредиттер боюнча

 

 

 

37.Б.2.-бөлүкчөсү 

Уюштуруучулар/акционерлер - юридикалык жактар тууралуу маалыматтар