Кайта келүү
 Конъюнктура: 30 январь - 04 февраль


 

2012-жылдын 1-февралындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отурумунда, Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 18-мартындагы №5/5 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен банктык операциялардын айрым бир търлёрън жъзёгё ашырган коммерциялык банктар жана уюмдар, алардын уюштуруучулары (катышуучулары), ошондой эле юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жёнгё салуу жёнъндё» жобонун 3.1-пунктунун чечмелениши (тъшъндърмёсъ) тууралуу токтом кабыл алынган.  

 

2012-жылдын 7-февралынан 9-февралына чейинки мёёнёт ичинде Германия эл аралык кызматташуу боюнча коомунун (GIZ) «Туруктуу экономикалык ёнъгъъгё кёмёктёшъъ» программасынын алкагында Германия Бундесбанкы менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан банктык кёзёмёлдък боюнча практикалык семинар ёткёрълёт. GIZ туруктуулукту бекемдетъъ максатында банк ишиндеги тобокелдиктерди тескёёгё алуунун сапатын жогорулатуу ъчън Улуттук банкка кёмёктёшъъдё.  

 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар/къбёлъктёр берилген

 

1. Жеке ишкер Разыков Нурмат Набиевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 30-январында 4834 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Баткен областы, Лейлек району, Исфана шаары, борбордук базарБолус» дъкёнънън жанында); 

2. Жеке ишкер Мурадылова Гульсана Абдыкаировнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 3-февралында 4835 лицензиясы берилген, каттоо 2890. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, Кожомбердиев атындагы кёчё, 24, «Авангард» алмашуу бюросу

3. Жеке ишкер Чылманбетов Мыктыбек Рахматилдеевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 3-февралында 4836 лицензиясы берилген. Юридикалык дареги: Талас областы, Манас району, Новодонецк айылы ("Чон-Капка" бажы ёткёрмёсънън жанында); 

4. Ломбард "Блиц Кредит" кошумча жоопкерчиликтъъ коомуна нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 3-февралында 4837 лицензиясы берилген, каттоо 2891. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ, 129, кв. 2; 

5. Жеке ишкер Иманкулов Максат Темиралыевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 3-февралында 4838 лицензиясы берилген. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Сарыгулов атындагы кёчё, номерсизКёктём» соода ъйъ, 1-кабат); 

6. МКК "SHELBI" (ШЕЛБИ) ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2012-жылдын 30-январында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё 429 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 11-мкр., 22-63; 

7. МКК "Жыйырма-БЕК" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2012-жылдын 31-январында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё 430 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын шаары, М.Таранчы атындагы кёчё, 16; 

8. МКК "Жылдыз+Н" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2012-жылдын 3-февралында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё 431 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Нарын областы,Чаек айылы, Э.Матыев атындагы кёчё, 100, кв.11. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы мекемелеринин лицензиялары/къбёлъктёръ жокко чыгарылды, кайтарылып алынды

 

1. 2012-жылдын 21-январындагы ёз алдынча жоюу жёнъндё катышуучулардын жалпы жыйынын №3 протоколунун жана 2012-жылдын 26-январындагы Кредиттик союздар (КС) Башкармасынын Тёрагасынын ётънъчънън негизинде, 2004-жылдын 29-октябрындагы «Нур-Т» КСнын катышуучулардын аманат пайын сатып алуу аркылуу алардын акча каражаттарын тартуу боюнча операцияларды жъзёгё ашырууга жана КСнын катышуучуларына мёёнёттъълък, кайтарымдуулук жана тёлёёгё жёндёмдъълък шарттарында кредиттерди беръъгё №470 лицензиясы 2012-жылдын 30-январынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош шаары, Навои кёчёсъ, 54. 

2. МКА "Ак-Башат" коомдук фондусунун 2006-жылдын 1-февралындагы жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън эсептик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё №103 къбёлъгъ МКАнын уюштуручусу А.Таштанбекованын 2012-жылдын 30-январындагы №1 чечимине ылайык, 2012-жылдын 31-январынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, мкр. Толойкон, 29-13; 

3. МКА "Жуман-Ата" коомдук фондусунун 2005-жылдын 19-октябрындагы жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън эсептик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё №100 къбёлъгъ Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ысык-Кёл областтык башкармалыгынын 2012-жылдын 2-февралындагы №1 чечимине ылайык, 2012-жылдын 2-февралынан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Московская кёчёсъ, 120. 

4. Жеке ишкер Айдаралиев Чынгызбек Акылбековичтин нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 6-июнунда берилген №4691 лицензиясы жеке ишкер Ч.А.Айдаралиевдин 2012-жылдын 31-январындагы ётънъчънън негизинде 2012-жылдын 2-февралынан тартып жокко чыгарылган, алмашуу бюросунун каттоо номери №2777, Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек-Жолу кёчёсъ, 186 

5. Ломбард "Кайрат" жоопкерчилиги чектелген коомунун нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 5-августунда берилген №4741 лицензиясы Ломбард "Кайрат" жоопкерчилиги чектелген коомунун 2012-жылдын 31-январындагы ётънъчънън негизинде 2012-жылдын 2-февралынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 207.  

Тёмёндё ломбард "Кайрат" жоопкерчилиги чектелген коомунун каттоо номерлери жана алмашуу бюролорунун даректери келтирилген:  

1. №2810 Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 20;  

2. №2811 - Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 204

3. №2812 - Бишкек шаары, Тоголок Молдо атындагы кёчё, 40

4. №2813 - Бишкек шаары, Элебаев атындагы кёчё, 60

5. №2814 - Бишкек шаары, Ибраимов атындагы кёчё, 7

6. №2815 - Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 52; 

7. №2816 - Бишкек шаары, Медеров атындагы кёчё, 36

8. №2817 - Бишкек шаары, Жукеев-Пудовкин атындагы кёчё, 2/1; 

9. №2818 - Бишкек шаары, Юнусалиев атындагы кёчё, 7/1; 

10. №2819 - Бишкек шаары, Ахунбаев атындагы кёчё, 173; 

11. №2820 - Бишкек шаары, Байтик-Баатыр атындагы кёчё, 6/2; 

12. №2821 - Бишкек шаары, Съйёркулов атындагы кёчё, 3/1; 

13. №2822 - Бишкек шаары, Ибраимов атындагы кёчё,146а; 

14. №2823 - Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 174.  

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 30-январынан 4-февралына чейинки аралыктагы кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде 

10 306 936 332,33 

45 016 

1 277 221 447,73 

42 098 

9 029 714 884,60 

2 918 

БТС тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

12,4 

93,5 

87,6 

6,5 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

0,9 

0,7 

1,0 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

20,1 

7,6 

19,0 

7,9 

20,2 

2,8 

БК кириш  

12,1 

26,0 

12,2 

27,7 

12,1 

1,7 

СФ чыгыш  

0,6 

4,5 

5,2 

4,8 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,5 

3,7 

3,8 

4,0 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниде 

8 499 139 777,54 

33 269 

998 160 414,00 

31 072 

7 500 979 363,54 

2 197 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтеши 

Абсолюттук мааниде 

1 807 796 554,79 

11 747 

279 061 033,73 

11 026 

1 528 735 521,06 

721 

21,3 

35,3 

28,0 

35,5 

20,4 

32,8 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

… карата абал боюнча 

2012-жылдын 28-январына карата 

2012-жылдын 4-февралына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда) 

121 941 

122 328 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде: 

- банктарда 

- соода тъйъндёръндё 

686 

456 

230 

687 

457 

230 

Банкоматтардын саны 

164 

164