Кайта келүү
 Конъюнктура: 19 - 23 март


 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы кредит мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар/къбёлъктёр берилген

 

1. Жеке ишкер Мамедов Эвэрэст Сабировичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 19-мартында №4866 лицензия берилген, каттоо №2912, 2913, 2914. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик баатыры кёчёсъ, 8; 5-мкр. 58-ъй, 36-кв.; мкр. Асанбай, 78, «Народный» дъкёнъ; 

2. Жеке ишкер Жузбаев Таалайбек Кадыровичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 19-мартында №4867 лицензия берилген, каттоо №2915. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чимкентская кёчёсъ, 1; 

3. Жеке ишкер Осмоналиева Бурмаш Кулалиевнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 22-мартында №4868 лицензия берилген, каттоо №2916. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Манас" аэропорту, 1-кабат; 

4. Жеке ишкер Джунушбаев Алмаз Карыбаевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 22-мартында №4869 лицензия берилген, каттоо №2917, 2918. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Манас" аэропорту, 1-кабат, чыгыш жана батыш тарапта; 

5. Жеке ишкер Курбанова Саадатка нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 22-мартында №4870 лицензия берилген, каттоо №2919. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Манас" аэропорту, 1-кабат, батыш тарапта; 

6. Жеке ишкер Джунушалиева Миргуль Болотбековнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 23-мартында №4871 лицензия берилген, каттоо №2920. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Манас" аэропорту, 2-кабат; 

7. Жеке ишкер Григоренко Михаил Ивановичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 23-мартында №4872 лицензия берилген, каттоо №2921. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тынчтык проспектиси, 16; 

8. Жеке ишкер Воронин Валерий Викторовичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 23-мартында №4873 лицензия берилген, каттоо №2922. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Б.Бейшеналиева атындагы кёчё, 23; 

9. Жеке ишкер Турапов Руслан Оморовичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 23-мартында №4874 лицензия берилген, каттоо №2923. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ю.Абдрахманов атындагы кёчё, 150; 

10. Жеке ишкер Тойчубек кызы Керезге нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 23-мартында №4875 лицензия берилген, каттоо №2924. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ю.Абдрахманов атындагы кёчё, 144, «Арбат» алмашуу бюросу; 

11. МКК «Киреше и Ко-ГГТ» ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2012-жылдын 23-мартында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №441 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек-Жолу кёчёсъ, 150; 

12. МКК «NTSкредит» ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2012-жылдын 23-мартында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №442 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кант шаары, Московская кёчёсъ, ъй 2б, 37-кв. 

 

1998-жылдын 29-июлунда "Баса" кредиттик союзуна КСнын катышуучуларына мёёнёттъълък, кайтарымдуулук жана тёлёёгё жёндёмдъълък шарттарында кредиттерди беръъгё; катышуучулардан аманат пайды сатып алуу аркылуу алардан акча каражаттарын тартуу боюнча операцияларды жъзёгё ашырууга берилген №51 лицензиясы, 2012-жылдын 24-февралындагы кредиттик союздун жалпы жыйынынын протоколунун негизинде, 2012-жылдын 20-мартынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Гебзе кёчёсъ, 139/14. 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 19-мартынан 23-мартына чейинки аралыктагы кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде 

8 988 691 868,91 

36 231 

1 017 006 880,31 

33 796 

7 971 684 988,60 

2 435 

БТС тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

11,3 

93,3 

88,7 

6,7 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

0,8 

0,7 

0,9 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

10,6 

6,4 

11,9 

6,7 

10,5 

2,9 

БК кириш  

17,1 

36,6 

20,3 

39,2 

16,7 

1,6 

СФ чыгыш  

0,04 

0,1 

0,3 

0,1 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,2 

2,2 

1,7 

2,3 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниде 

11 097 839 260,94 

39 856 

1 148 581 597,60 

37 388 

9 949 257 663,35 

2 468 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтеши  

Абсолюттук мааниде 

-2 109 147 392,03 

-3 625 

-131 574 717,29 

-3 592 

-1 977 572 674,75 

-33 

-19,0 

-9,1 

-11,5 

-9,6 

-19,9 

-1,3 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

… карата абал боюнча 

2012-жылдын 16-мартына карата 

2012-жылдын 23-мартына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда) 

125 720 

126 261 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны, анын ичинде: 

- банктарда 

- соода тъйъндёръндё 

 

716 

 

457 

259 

 

716 

 

457 

259 

Банкоматтардын саны 

171 

171