Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына Ислам ёнъктъръъ банкынын миссиясы иш сапар менен келип кетти. ИЁБ менен Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън 2012-2014-жылдарга каралган ъч жылдык иш программасын аныктоо жана макулдашуу ъчън Кыргызстандын банк жана финансы секторун ёнъктъръънън макроэкономикалык кёрсёткъчтёрън жана стратегияларын талкуулоо, бул иш сапардын максаты болгон.  

Жолугушуунун жъръшъндё ИЁБ ёкълдёръ Кыргыз Республикасында ИЁБнын Айылдарды интеграциялык ёнъктъръъ (Sustainable Villages Program SVP) пилоттук долбоору иштелип чыккандыгы тууралуу маалымдашты. Бул программанын максаты, инфраструктураны ёнъктъръъ, медицина жана билим беръъ кызматтары менен камсыз кылуу, микрокаржылоо жана башка багыттарды ёнъктъръъ аркылуу ългълъъ айылды тъзъъ болуп саналат.  

Улуттук банктын Тёрагасынын орун басары Заир Чокоев айыл жергесинде микрокаржылоо рыногун калыптандыруунун зарылчылыгын жана албетте, ИЁБ тарабынан сунушталган программанын актуалдуулугун белгилеп ётттъ.  

Кыргыз Республикасындагы микрофинансы сектору, кёбънчё, ресурстардын наркы жана каржылоо ыкмалары боюнча маселелер бул жолугушууда кеьири каралды. ИЁБ миссиясына Улуттук банк тарабынан жъргъзълъп жаткан алмашуу курсунун саясаты жана ёлкёдё учурда орун алып турган экономикалык жагдай тууралуу маалымдалды.  

 

 

Улуттук банкка Реконструкцялоонун жана ёнъктъръънън Европа банкынын (ЕБРР) ёкълдёръ иш сапар менен келип кетишти. Делегациянын катышуучуларынын арасында ЕБРРнын Борбордук Азия жана Монголия боюнча директору Масару Хонма жана ЕБРРнын Бишкек шаарындагы ёкълчълъгънън башчысы Лариса Манастырли болушкан.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасы, айым Зина Асанкожоева менен болгон жолугушууда алар мирофинансы секторундагы кёйгёйлёрдъ талкуулашты.  

Улуттук банктын финансы-кредит мекемелерине карата жаьы талаптарын баяндоо менен Тёрага, Улуттук банктын позициясы ёзгёръъсъз кала тургандыгын, б.а. БФКМдер ёзълёрънън финансылык дисциплинасын жогорулатууга жана Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык иш алып барууга тийиш экендигин билдирди.  

 

Улуттук банк рыноктук мамилелердин ишке ашуусуна кызыкдар, ал эми мыйзамга Улуттук банк тарабынан демилгеленген ёзгёртъълёрдё кредиторлордун да таламдары эске алынган. Коомдо уламдан-улам кёбърёёк байкалып жаткан, карыз алуучулардын тёлёёгё жёндёмсъздъгъ кайтарылбас кредиттердин санынын ёсъшънё, демек, айрым микрокредиттик уюмдардын чыгым тартууларына, ошондой эле бътъндёй рыноктун коллапсына алып келиши мъмкън. Жолугушууда Улуттук банктын БФКМдерден бардык кызыкдар тараптарды жана бийлик тъзъмдёръ жана жарандык коомдорду съйлёшъълёргё чакыра тургандыгы дагы бир баса белгиленди.  

Дъйнёлък банктын ёкълдёръ Улуттук банктын жетекчилиги менен Ёнъктъръъ саясатын колдоо боюнча операциялардын (ОППР) программаларын даярдоо процессин талкууга алышты.  

  ОППР чараларынын cаясатынын матрицасында каралган иш чараларды жъзёгё ашыруу жолугушуунун негизги темасынан болгон. Бул программа мамлекеттик башкарууну жана коррупцияга каршы реформаларды къчётъъгё, ошондой эле жеке сектор ъчън атаандаштык жёндёмдъълъгън жана инвестицияларды тартууну жогорулатууга багытталган.  

Бул долбоордун чегинде айрым бир реформаларды жъргъзъъдё  Улуттук банкка кёмёктёшъъ маселеси да каралат. Анын ичинде, ёлкёнън финансы-кредиттик мекемелери тарабынан Улуттук банкка сунушталуучу отчетторду топтоо жана аларга талдап-иликтёёлёрдъ жъргъзъъ процессин ёркъндётъъ боюнча долбоорлордун ишке ашырылышына да Улуттук банкка финансылык жардам кёрсётъъ болжолдонууда.  

Дъйнёлък банктын миссиясынын ёкълдёръ менен жолугушууда Кыргыз Республикасындагы макроэкономикалык жагдай, анын акча-кредиттик саясаты жана ёлкёнън тёлём теьдеминин абалы тууралуу сёз болду. 

 

Тёмёнкъ БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензилар берилген

 

1. Жеке ишкер Касымов Равшанбек Осмоналиевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 21-июнунда № 4992 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош шаары, Навои кёчёсъ, н/ж

2. Жеке ишкер Омурзакова Хализа Токторовнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 22-июнунда № 4993 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 3012 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан- Датка атындагы кёчё, 282-ъй

 

Тёмёнкъ БФКМдердин къбёлъктёръ кайтарып алынган/жокко чыгарылган

 

1. 2012-жылдын 20-июнунан тартып "АдиКенч" МКАсынын каттоодон ёткёндъгъ тууралуу 2009-жылдын 21-декабрындагы №186 жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген къбёлък, уюштуруучулардын 2012-жылдын 20-июнундагы жалпы чогулушунан толтурулган протоколго жана МКАнын 2012-жылдын 20-июнундагы арызына ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Ленин атындагы кёчё, 152-ъй

2. 2012-жылдын 20-июнунан тартып "Байгер" МКАсынын каттоодон ёткёндъгъ тууралуу 2009-жылдын 22-июлундагы №158 жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген къбёлък, уюштуруучунун 2012-жылдын 20-июнундагы чечимине жана МКАнын 2012-жылдын 20-июнундагы арызына ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Токтогул атындагы кёчё, н/ж 

3. 2012-жылдын 21-июнунан тартып "Самат Кредит" МКАсынын каттоодон ёткёндъгъ тууралуу 2008-жылдын 1-августундагы №161 жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген къбёлък, уюштуруучулардын 2012-жылдын 20-июнундагы жалпы чогулушунан толтурулган протоколго жана МКАнын 2012-жылдын 21-июнундагы арызына ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, К. Маркс атындагы кёчё, н/ж. 

4. 2012-жылдын 22-июнунан тартып "Бата" МКАсынын каттоодон ёткёндъгъ тууралуу 2008-жылдын 26-мартындагы №153 жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген къбёлък, уюштуруучулардын 2012-жылдын 22-июнундагы жалпы чогулушунан толтурулган протоколго жана МКАнын 2012-жылдын 22-июнундагы арызына ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Балыкчы шаары, 40-лет Кыргызстана кёчёсъ, 128-ъй. 

5. 2012-жылдын 22-июнунан тартып "Аруу Кенч" МКАсынын каттоодон ёткёндъгъ тууралуу 2009-жылдын 6-апрелиндеги №168 жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген къбёлък, уюштуруучунун 2012-жылдын 22-июнундагы чечимине жана МКАнын 2012-жылдын 22-июнундагы арызына ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Тъп району, Ой-Тал айылы, Ленин атындагы кёчё н/ж 

6. 2012-жылдын 22-июнунан тартып "Байсан" МКАсынын каттоодон ёткёндъгъ тууралуу 2009-жылдын 3-февралындагы №165 жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген къбёлък, уюштуруучулардын 2012-жылдын 21-июнундагы жалпы чогулушунан толтурулган протоколго жана МКАнын 2012-жылдын 22-июнундагы арызына ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Коенкозов кёчё, 59/33-ъй

7. 2012-жылдын 18-июнунан тартып МКК "Бай-кредит" ЖЧКсынын каттоодон ёткёндъгъ тууралуу 2009-жылдын 25-сентябрындагы №240 жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген къбёлък, уюштуруучунун 2012-жылдын 18-июнундагы чечимине жана МКАнын 2012-жылдын 18-июнундагы арызына ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара- Балта шаары, Центральная кёчёсъ, № 124-ъй

8. 2012-жылдын 20-июнунан тартып " МКК Тумар-Кредитс" МКАсынын каттоодон ёткёндъгъ тууралуу 2004-жылдын 9-августундагы №126 жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген къбёлък, уюштуруучунун 2012-жылдын 20-июнундагы №3 чечимине жана МКАнын 2012-жылдын 20-июнундагы арызына ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Тыныстанов атындагы кёчё, 32/12 

9. 2012-жылдын 21-июнунан тартып МКК "Иса-Ата" ЖЧКсынын каттоодон ёткёндъгъ тууралуу 2007-жылдын 27-августундагы №87 жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген къбёлък, уюштуруучунун 2012-жылдын 20-июнундагы чечимине жана МКАнын 2012-жылдын 21-июнундагы арызына ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Орозов атындагы кёчё, 1-ъй. 

10. 2012-жылдын 22-июнунан тартып МКК "Империал" ЖЧКсынын каттоодон ёткёндъгъ тууралуу 2008-жылдын 28-февралындагы №114 жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген къбёлък, уюштуруучулардын 2012-жылдын 22-июнундагы жалпы чогулушунан толтурулган протоколго жана МКАнын 2012-жылдын 22-июнундагы арызына ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 121-ъй. 

11. 2012-жылдын 22-июнунан тартып МКК "Ая" ЖЧКсынын каттоодон ёткёндъгъ тууралуу 2008-жылдын 30-октябрындагы №169 жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген къбёлък, уюштуруучунун 2012-жылдын 22-июнундагы чечимине жана МККнын 2012-жылдын 20-июнундагы арызына ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Торгоев атындагы кёчё, 28/2. 

12. 2012-жылдын 22-июнунан тартып МКК "Тагир" ЖЧКсынын каттоодон ёткёндъгъ тууралуу 2009-жылдын 24-июлундагы №229 жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген къбёлък, уюштуруучунун 2012-жылдын 20-июнундагы №2 чечимине жана МККнын 2012-жылдын 22-июнундагы арызына ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Торгоев атындагы кёчё, н/ж

13. 2012-жылдын 22-июнунан тартып МКК "VAIS Finance (Вайс Финансы)" ЖЧКсынын каттоодон ёткёндъгъ тууралуу 2011-жылдын 13-апрелиндеги №259 жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген къбёлък, уюштуруучунун 2012-жылдын 20-июнундагы чечимине жана МККнын 2012-жылдын 22-июнундагы арызына ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Жети-Ёгъз району, Кызыл-Суу айылы, Манас атындагы кёчё, 188 

14. 2012-жылдын 22-июнунан тартып МКК "Сфера плюс" ЖЧКсынын каттоодон ёткёндъгъ тууралуу 2012-жылдын 9-февралындагы №432 жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген къбёлък, уюштуруучунун 2012-жылдын 20-июнундагы чечимине жана МККнын 2012-жылдын 22-июнундагы арызына ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Торгоев атындагы кёчё, н/ж. 

 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлёмдёр системасынын (БТС) кёрсёткъчтёръ 

 

 

 

Бардыгы болуп БТС  

анын ичинде  

Клиринг системасы  

Гроссовая система 

кёлёмъ, 

сом  

саны, даана 

кёлёмъ, 

сом 

саны, даана 

кёлёмъ, 

сом 

саны, даана 

2012-жылдын 18-июнунан тартып 22-июнуна чейинки мезгил ъчън кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил) 

БТС тёлёмдёрънън ълъшъ (%)  

12 437 002 532,65 

41 846 

1 426 459 015,70 

38 967 

11 010 543 516,95 

2 879 

анын ичинде (%): 

100,0 

100,0 

11,5 

93,1 

88,5 

6,9 

ББПБнын таза позициялары  

  

  

  

  

  

  

БКдан жёнётългёндёр  

0,1 

1,7 

0,6 

1,9 

0,0 

0,0 

БКга тъшкёндёр  

14,1 

8,1 

19,1 

8,4 

13,5 

3,8 

СФдан жёнётългёндёр  

13,9 

36,5 

20,0 

39,0 

13,1 

2,6 

СФга тъшкёндёр  

0,01 

0,2 

0,1 

0,2 

0,0 

0,0 

БТС тёлёмдёрънън ълъшъ (%)  

0,2 

1,8 

1,3 

1,9 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук маани 

13 105 735 795,62 

44 757 

1 394 357 737,39 

41 814 

11 711 378 058,24 

2 943 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён айдагы орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтёёсъ  

Абсолютное значение 

-668 733 262,97 

-2 911 

32 101 278,31 

-2 847 

-700 834 541,29 

-63 

-5,1 

-6,5 

2,3 

-6,8 

-6,0 

-2,2 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

 

Карата абал боюнча  

15.06.2012 

22.06.2012 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарды эске албаганда)  

133 599 

134 109 

Pos-терминалдардын саны:  

- банктарда   

- соода тъйъндёръндё   

 

725 

464 

261 

 

725 

464 

261 

Банкоматтардын саны 

211 

211