Кайта келүү
 Конъюнктура: 26 - 30 ноябрь


 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-ноябрындагы отурумунда төмөнкү маселелер кароого алынып, тиешелүү токтомдор кабыл алынган: 

· “2012-жылдын 3-чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө”  

· “2012-жылдын 3-чейреги үчүн Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктар системасын өнүктүрүү тенденциялары” 

· “2012-жылдын 3-чейреги үчүн Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын абалы жөнүндө”  

 

Жеке ишкер Нестерова Наталья Владимировнага нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 30-ноябрында №5067 лицензия берилген, каттоо номерлери №3052, №3053. Юридикалык дареги: Чүй областы, Ленинское айылы, Алма-Атинская көчөсү, 713, "Евразия" кафе. 

 

 

Төмөнкү банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин күбөлүктөрү жокко чыгарылган: 

 

· 2010-жылдын 14-июлунда МКК "Финанс- Альянс" ЖЧКсына берилген эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө №302 күбөлүк, акча каражатынын жоктугуна байланыштуу катышуучунун 2012-жылдын 26-ноябрындагы чечимине ылайык, 2012-жылдын 27-ноябрынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Масалиев пр., 48/88; 

· 2012-жылдын 12-январында МКК "Мур-Ашим Капитал" ЖЧКсына берилген эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө №425 күбөлүк, МККнын уюштуруучусунун 2012-жылдын 26-ноябрындагы №2 өзүн-өзү жоюу жөнүндө чечимине ылайык, 2012-жылдын 28-ноябрынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Ноокен району, Масы айылы, Ленина атындагы көчө, 21. 

 

 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Клирингдик система 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 26-ноябрынан 30- ноябрынан чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр 

(отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде 

17 775 491 900,29 

61 583 

1 506 342 368,46 

58 185 

16 269 149 531,83 

3 398 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%) 

100,0 

100,0 

8,5 

94,5 

91,5 

5,5 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

1,1 

0,6 

1,1 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

14,5 

9,3 

23,5 

9,8 

13,6 

1,4 

БК кириш  

17,7 

26,5 

13,3 

27,8 

18,1 

3,3 

СФ чыгыш  

0,004 

0,1 

0,04 

0,1 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,2 

1,9 

2,5 

2,0 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде 

14 065 560 973,28 

47 858 

1 518 841 331,70 

44 676 

12 546 719 641,59 

3 181 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдөн четтеши 

Абсолюттук мааниде 

3 709 930 927,01 

13 725 

-12 498 963,24 

13 509 

3 722 429 890,24 

217 

26,4 

28,7 

-0,8 

30,2 

29,7 

6,8 

 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөрү 

 

… карата абал боюнча 

2012-жылдын 

23-ноябрына карата 

2012-жылдын 

30-ноябрына карата 

Жүгүртүүдөгү карттардын саны  

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда) 

156 590 

158 924 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде: 

- банктарда 

- соода түйүндөрүндө 

 

811 

550 

261 

 

809 

548 

261 

Банкоматтардын саны 

247 

248