Кайта келүү

Лицензиялоо башкармалыгы 

 

Лицензиялоо башкармалыгынын негизги максаты Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Банктык көзөмөл боюнча Базель комитетинин принциптерине жана башка эл аралык стандарттарга ылайык, банктарды, банк эмес жана адистештирилген финансы-кредит уюмдарын, алмашуу бюролорун, кредиттик бюролорду лицензиялоо режимин камсыздоо аркылуу Улуттук банктын банк системасынын туруктуулугун камсыз кылуу боюнча милдеттин жүзөгө ашыруу.