Кайта келүү

Ички аудит бөлүмү 

 

Ички аудит бөлүмүнүн негизги максаты Улуттук банктын ишин өркүндөтүүгө багытталган, тобокелдиктерди тескөө, контролдоо жана корпоративдик башкаруу процесстерине баа берүү жана алардын натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча системага салынган жана ырааттуу ыкманы колдонуу менен Улуттук банк Башкармасына көз карандысыз жана объективдүү гарантияларды жана консультацияларды берүү