Кайта келүү

Банк жөнүндө 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктра жана банк иши жөнүндө" мыйзам талабына ылайык Улуттук банктын ишин тескөөнү Улуттук банк Башкармасы жүзөгө ашырат. 

Улуттук банк Башкармасы Кыргыз Банкынын ишинин негизги багыттарын аныктайт жана Улуттук банктын негизги милдетинин - улуттук валютанын сатып алуу жөндөмдүүлүгүн колдоого алуу, республиканын банк жана төлөм системаларынын ишинин натыйжалуулугун, коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылу боюнча коллегиалдуу чечимдерди кабыл алуунун негизинде, алардын аткарылышына жетекчилик кылат. 

Улуттук банк Башкармасы өз ишин Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамына жана Регламентке ылайык жүргүзөт. Банк Башкармасынын отурумдары айына кеминде эки жолу өткөрүлүп турат.  

2020-жылдын 29- июнунда Башкарманын № 38 отуруму өткөрүлүп, анын жүрүшүндө 7 маселе кароого алынып, Улуттук банк Башкармасынын 6 токтом анын ичинде СOVID-19 коронавирустук инфекциясынын жайылышына байланыштуу коммерциялык банктардын, банктык эмес финансы-кредит уюмдардын, кепилдик фонддун, адистештирилген финансы-кредиттик уюмунун, алмашуу жана кредиттик бюролордун иштерине инспекторлук текшерүүлөрдү өткөрүүнүн токтотуусу боюнча убактылуу чаралары тууралуу № 2020-П-33\38-4-(НФКУ), Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/26 «Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө № 2020-П-33\38-5-(НФКУ), СOVID-19 коронавирустук инфекциясынын жайылышына байланыштуу төлөм уюмдарынын/төлөм системаларынын операторлорунун/ арыз берүүчүлөрдүн инспектордук жана алдын ала текшерүүлөрүн токтотуу боюнча убактылуу чаралары жөнүндө № 2020-П-14\38-6-(ПС) токтомдор кабыл алынган.  

Мындан тышкары Улуттук банк Башкармасы тарабынан банктын ички ишине тиешелүү башка маселелер да каралган.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жетекчилиги  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын иш планы