Кайта келүү

Коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин 2009-жылдын III чейреги ъчън финансылык четтору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

  

№ 

Мекеменин аталышы 

четтуулук формасы[1] 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

«Кыргызстан коммерциялык банкы» ААКсы 

Ф1, Ф2, ЭН 

Эркинтоо 

 

 

 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын  

16-октябрындагы 

№ 88 (1899)  

 

2009-жылдын  

14-октябрындагы 

№ 30 (294)  

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын  

21-октябрындагы 

№ 31 (295)  

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 

21-октябрындагы 

№ 31 (295)  

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Эркинтоо 

2009-жылдын  

23-октябрындагы  

№ 90 (1901)  

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын  

21-октябрындагы 

№ 31 (295)  

«АзияУниверсалБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын  

28-октябрындагы  

№ 32 (296)  

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын  

21октябрындагы 

№ 31 (295)  

«ЭкоБанк» ААК 

Ф1, Ф1, Ф2, Ф2, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын  

21-октябрындагы  

№ 31 (295)  

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Общественный рейтинг 

2009-жылдын  

16-октябрындагы  

№ 35 (451)  

10 

«КыргызкредитБанк» ААКсы 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын  

14-октябрындагы  

№ 30 (294)  

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын  

28-октябрындагы  

№ 32 (296)  

12 

ИБ «Ысык-Кёл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын  

21октябрындагы 

№ 31 (295)  

13 

 «АТФБанк-Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын  

14-октябрындагы  

№ 30 (294)  

14 

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Кыргыз Туусу 

2009-жылдын  

20-октябрындагы  

78  

 

2009-жылдын  

23-октябрындагы  

79  

15 

 «Банк Азия» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын  

21октябрындагы 

№ 31 (295)  

16 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 

21-октябрындагы  

№ 31 (295) 

17 

 ЖАК «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы»  

Ф1, Ф2, ЭН 

Общественный рейтинг 

2009-жылдын  

16-октябрындагы  

№ 35 (451)  

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

 

Эркин Тоо 

2009-жылдын 

21-октябрындагы  

№ 31 (295)  

 

2009-жылдын  

21-октябрындагы  

№ 89 (1900)  

19 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын  

28-октябрындагы  

№ 32 (296)  

20 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Эркин Тоо 

2009-жылдын  

21октябрындагы 

№ 89 (1900)  

21 

 «Манас Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын  

28-октябрындагы  

№ 32 (296)  

22 

«Акылинвестбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 

21-октябрындагы  

№ 31 (295)  

  

  

[1] Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жёнъндё чет; Ф2 Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жёнъндё чет; Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жёнъндё четФ4 Капиталдын тъзъмъндёгъ ёзгёръълёр жёнъндё чет; ЭЧ Экономикалык ченемдер

Ф1 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жъзёгё ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жёнъндё чет; Ф2 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жъзёгё ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жёнъндё чет, ЗНА кёз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу 

2003-жылдын 9-июлундагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана кёз карандысыз аудиторлордун корутундусу чейректик четту басып чыгарууда милдеттъъ