Кайта келүү

 

Коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин 2010-жылдын I чейреги ъчън финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

  

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

«Кыргызстан коммерциялык банкы» ААКсы 

Ф1, Ф2, ЭН 

Эркинтоо 

 

 

 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

20-апрелиндеги  

29 (1949) санында  

 

2010-жылдын  

21-апрелиндеги  

11 (313) санында 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

21-апрелиндеги  

11 (313) санында 

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

21-апрелиндеги  

11 (313) санында 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Эркинтоо 

2010-жылдын  

20-апрелиндеги 

29 (1949) санында  

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Общественный рейтинг 

2010-жылдын  

22-апрелиндеги 

14 (475) санында  

«АзияУниверсалБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

28-апрелиндеги 

12 (314) санында  

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

28-апрелиндеги  

12 (314) санында  

«ЭкоБанк» ААК 

Ф1, Ф1, Ф2, Ф2, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

28-апрелиндеги  

12 (314) санында  

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Общественный рейтинг 

2010-жылдын  

22-апрелиндеги  

142 (475) санында  

10 

«КыргызкредитБанк» ААКсы 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

21-апрелиндеги  

11 (313) санында  

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

28-апрелиндеги  

12 (314) санында  

12 

ИБ «Ысык-Кёл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

21-апрелиндеги  

11 (313) санында  

13 

 «АТФБанк-Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

28апрелиндеги  

12 (314) санында  

14 

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Кыргыз Туусу 

2010-жылдын  

28-апрелиндеги  

27 (23415) санында 

15 

 «Банк Азия» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

28-апрелиндеги  

12 (314) санында  

16 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

28-апрелиндеги  

12 (314) санында  

17 

 ЖАК «Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы»  

Ф1, Ф2, ЭН 

Общественный рейтинг 

2010-жылдын  

22-апрелиндеги  

14 (475) 

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

 

Эркин Тоо 

2010-жылдын  

28-апрелиндеги  

12 (314) санында  

 

2010-жылдын  

27-апрелиндеги  

32 (1952) санында  

19 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

21-апрелиндеги  

11 (313) санында  

20 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Эркин Тоо 

2010-жылдын  

16 -апрелиндеги  

28 (1948) санында  

21 

 «Манас Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

21-апрелиндеги  

11 (313) санында  

22 

«Акылинвестбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

28-апрелиндеги  

12 (314) санында  

  

  

Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жёнъндё чет; Ф2 Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жёнъндё отчет; Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчетФ4 Капиталдын тъзъмъндёгъ ёзгёръълёр жёнъндё отчет; ЭЧ Экономикалык ченемдер

Ф1 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жъзёгё ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жёнъндё отчет; Ф2 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жъзёгё ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жёнъндё отчет, ЗНА кёз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу 

2003-жылдын 9-июлундагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана кёз карандысыз аудиторлордун корутундусу чейректик отчетто басып чыгарууга милдеттъъ