Кайта келүү

 

Коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин 2011-жылдын IV чейреги ъчън финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

  

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

«Кыргызстан коммерциялык банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

 

 

 

П 

Эркин Тоо 

 

 

 

Финансист 

2012-жылдын  

27-январындагы  

06 (2156) санында 

 

2012-жылдын  

02-февралындагы  

4 (85) санында 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

 

 

 

П 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

 

Эркин Тоо 

2012-жылдын  

25-январындагы  

2 (366) санында 

 

2012-жылдын  

10- февралындагы  

11 (2161) санында 

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

18-январындагы 

1(365) санында 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2012-жылдын  

26-январындагы 

3(84) санында  

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2012-жылдын  

26-январындагы 

3(84) санында  

«Залкар Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Эркин Тоо 

2012-жылдын  

27-январындагы  

06 (2156) санында 

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

18-январындагы 

1(365) санында 

«ЭкоИсламикБанк» ААК 

Ф1, Ф1, Ф2, Ф2, Ф4, ЭН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

 

Business Times 

 

 

 

Финансист 

 

 

 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

 

Business Times 

 

 

 

Финансист 

2012-жылдын  

25-январындагы  

2 (366) санында 

 

2012-жылдын  

31-январындагы  

3 (55) санында 

 

2012-жылдын  

26-январындагы 

3(84) санында  

 

2012-жылдын  

15-февралындагы  

3(367) санында 

 

2012-жылдын  

14-февралындагы  

5 (57) санында 

 

2012-жылдын  

15-февралындагы  

5 (86) санында 

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

 

 

 

ЭН 

Общественный рейтинг 

 

 

Общественный рейтинг 

2012-жылдын  

19-январындагы 

1 (557) санында  

 

2012-жылдын  

26-январындагы 

2 (558) санында  

10 

«КыргызкредитБанк» ААКсы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

25-январындагы  

2 (366) санында 

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

 

 

 

П 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

25-январындагы  

2 (366) санында 

 

2012-жылдын  

15-февралындагы  

3(367) санында 

12 

ИБ «Ысык-Кёл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

25-январындагы  

2 (366) санында 

13 

 «Юникредит Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

 

 

 

П 

Финансист 

 

 

 

Финансист 

2012-жылдын  

25-январындагы  

2 (83) санында 

 

2012-жылдын  

26-январындагы 

3(84) санында  

14 

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

 

 

 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Кыргыз Туусу 

 

 

 

Кыргыз Туусу 

2012-жылдын  

20-январындагы  

4 (23593) санында 

 

2012-жылдын  

27-январындагы  

6 (23595) санында 

15 

«Банк Азия» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2012-жылдын  

26-январындагы 

3(84) санында  

16 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

 

 

 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

 

Финансист 

2012-жылдын  

25-январындагы  

2 (366) санында 

 

2012-жылдын  

02-февралындагы  

4 (85) санында 

17 

ЖАК «Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы»  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2012-жылдын  

26-январындагы 

3(84) санында  

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

 

 

 

Ф1 и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

 

Эркин Тоо 

2012-жылдын  

18-январындагы 

1(365) санында 

 

2012-жылдын  

31-январындагы 

7 (2157) санында 

19 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Эркин Тоо 

2012-жылдын  

20-январындагы 

04 (2547) санында  

20 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П  

Эркин Тоо 

2012-жылдын  

31-январындагы 

7 (2157) санында 

21 

 «Манас Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

25-январындагы  

2 (366) санында 

22 

«Акылинвестбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

18-январындагы 

1(365) санында 

  

 

Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жёнъндё чет; Ф2 Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жёнъндё отчет; Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчет;  Ф4 Капиталдын тъзъмъндёгъ ёзгёръълёр жёнъндё отчет; ЭЧ Экономикалык ченемдер. 

Ф1 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жъзёгё ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жёнъндё отчет; Ф2 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жъзёгё ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жёнъндё отчет, ЗНА кёз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу, П - Финансылык отчетко тиркелген банктын ишкердигин кёрсёткён кошумча маалымат 

 

2003-жылдын 9-июлундагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана кёз карандысыз аудиторлордун корутундусу чейректик отчетто басып чыгарууга милдеттъъ.