Кайта келүү

 

Коммерциялык банктардын 2011-жылдын финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

 

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Заключение независимых аудиторов 

Финансист 

2012-жылдын  

19-апрелиндеги  

14 (95) санында  

ОАО Российско-Кыргызский «Аманбанк» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Заключение независимых аудиторов 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

2012-жылдын  

4-апрелиндеги  

7 (371) санында 

ЗАО «БТА Банк» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, Заключение независимых аудиторов 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

4-апрелиндеги  

7 (371) санында  

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, Заключение независимых аудиторов 

Финансист 

2012-жылдын  

12-апрелиндеги  

13 (94) санында  

ОАО «Дос-Кредобанк» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, Заключение независимых аудиторов 

Финансист 

2012-жылдын  

29-мартындагы  

11 (92) санында  

ОАО «Залкар Банк» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, П, Заключение независимых аудиторов 

Эркин Тоо 

 

 

 

Финансист 

2012-жылдын  

13-апрелиндеги  

30 (2180) санында  

 

2012-жылдын  

12-апрелиндеги  

13 (94) санында  

ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, П, Заключение независимых аудиторов 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

29- февралындагы  

4 (368) санында  

ОАО «ЭкоИсламикБанк» 

Ф1, Ф1`, Ф2, Ф2`, Ф3, Ф4, Заключение независимых аудиторов  

Экономика. Банки. Бизнес 

 

 

Финансист 

 

 

 

Business Times 

2012-жылдын  

25-апрелиндеги  

10 (374) санында  

 

2012-жылдын  

26-апрелиндеги  

15 (96) санында  

 

2012-жылдын  

24-апрелиндеги  

15 (67) санында  

ЗАО «АКБ Толубай» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, Заключение независимых аудиторов 

Общественный рейтинг 

2012-жылдын  

15-мартындагы  

9 (565) санында  

10 

ОАО «КыргызКредит Банк» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, П, Заключение независимых аудиторов 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

11-апрелиндеги  

8 (372) санында  

11 

ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Заключение независимых аудиторов 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

25-апрелиндеги  

10 (374) санында  

12 

ОАО ИБ «Иссык-Куль» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, Заключение независимых аудиторов 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

25-апрелиндеги  

10 (374) санында  

13 

ОАО «ЮниКредит Банк» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, П, Заключение независимых аудиторов 

Финансист 

2012-жылдын  

12-апрелиндеги  

13 (94) санында 

14 

ОАО «РСК Банк» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Заключение независимых аудиторов 

Кыргыз Туусу 

 

 

 

Кыргыз Туусу 

2012-жылдын  

20-мартындагы  

21 (23610) санында  

 

2012-жылдын  

23-мартындагы  

22 (23611) санында  

15 

ЗАО «Банк Азии» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, Заключение независимых аудиторов 

Финансист 

2012-жылдын  

19-апрелиндеги  

14 (95) санында 

16 

ОАО «Банк-Бакай» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, Заключение независимых аудиторов 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

18-апрелиндеги  

9 (373) санында  

17 

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Заключение независимых аудиторов 

Финансист 

2012-жылдын  

12-апрелиндеги  

13 (94) санында 

18 

Бишкекский филиал Национального банка Пакистана 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, П, Заключение независимых аудиторов 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

14-мартындагы  

5 (369) санында  

19 

ОАО «ФинансКредитБанк КАБ» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Заключение независимых аудиторов 

Эркин Тоо 

2012-жылдын  

27- апрелиндеги 

37-38 (2187-2188) санында 

20 

ОАО «Айыл Банк» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Заключение независимых аудиторов 

Эркин Тоо 

2012-жылдын  

23-мартындагы  

24 (2174) санында  

21 

ЗАО «Манас Банк» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, Заключение независимых аудиторов 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

4-апрелиндеги  

7 (371) санында  

22 

ОАО «Акылинвестбанк» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 и ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

28-мартындагы  

6 (370) санында  

 

Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жёнъндё чет; Ф2 Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жёнъндё отчет; Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчет;  Ф4 Капиталдын тъзъмъндёгъ ёзгёръълёр жёнъндё отчет; ЭЧ Экономикалык ченемдер. 

Ф1 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жъзёгё ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жёнъндё отчет; Ф2 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жъзёгё ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жёнъндё отчет, ЗНА кёз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу, П - Финансылык отчетко тиркелген банктын ишкердигин кёрсёткён кошумча маалымат 

 

2003-жылдын 9-июлундагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана кёз карандысыз аудиторлордун корутундусу чейректик отчетто басып чыгарууга милдеттъъ.