Кайта келүү

Коммерциялык банктардын 2012-жылдын I чейреги ъчън финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

  

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

«Кыргызстан коммерциялык банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2012-жылдын  

19-апрелиндеги  

14 (95) санында 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 и ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

18-апрелиндеги  

9 (373) санында 

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

18-апрелиндеги  

9 (373) санында 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2012-жылдын  

28-апрелиндеги  

13 (94) санында  

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2012-жылдын  

26-апрелиндеги  

15 (96) санында  

«Залкар Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П  

Эркин Тоо 

 

 

 

Финансист 

2012-жылдын  

27- апрелиндеги 

37-38 (2187-2188) санында 

 

2012-жылдын  

26-апрелиндеги  

15 (96) санында  

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

18-апрелиндеги  

9 (373) санында 

«ЭкоИсламикБанк» ААК 

Ф1, Ф1`, Ф2, Ф2`, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

 

Business Times 

2012-жылдын  

18-апрелиндеги  

9 (373) санында  

 

2012-жылдын  

17-апрелиндеги  

14 (66) санында 

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Общественный рейтинг 

2012-жылдын  

19- апрелиндеги 

14 (570) санында  

10 

«КыргызкредитБанк» ААКсы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

18-апрелиндеги  

9 (373) санында  

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

25-апрелиндеги 

10 (374) санында 

12 

ИБ «Ысык-Кёл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 и ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

25- апрелиндеги 

10 (374) санында 

13 

 «Юникредит Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2012-жылдын  

19-апрелиндеги  

14 (95) санында 

14 

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Кыргыз Туусу 

2012-жылдын  

20- апрелиндеги 

30 (23619) санында 

15 

«Банк Азия» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2012-жылдын  

26-апрелиндеги  

15 (96) санында  

16 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

25-апрелиндеги 

10 (374) санында 

17 

ЖАК «Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы»  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2012-жылдын  

26-апрелиндеги  

15 (96) санында  

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

25-апрелиндеги 

10 (374) санында 

19 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Эркин Тоо 

2012-жылдын  

16-апрелиндеги 

31 (2181) санында  

20 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Эркин Тоо 

2012-жылдын  

20- апрелиндеги 

33-34 (2183-2184) санында 

21 

 «Манас Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 и ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

25-апрелиндеги 

10 (374) санында  

22 

«Акылинвестбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 и ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

11- апрелиндеги 

8 (372) санында 

  

  

 

Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жёнъндё чет; Ф2 Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жёнъндё отчет; Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчет;  Ф4 Капиталдын тъзъмъндёгъ ёзгёръълёр жёнъндё отчет; ЭЧ Экономикалык ченемдер. 

Ф1 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жъзёгё ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жёнъндё отчет; Ф2 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жъзёгё ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жёнъндё отчет, ЗНА кёз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу, П - Финансылык отчетко тиркелген банктын ишкердигин кёрсёткён кошумча маалымат 

 

2003-жылдын 9-июлундагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана кёз карандысыз аудиторлордун корутундусу чейректик отчетто басып чыгарууга милдеттъъ.