Кайта келүү

Коммерциялык банктардын 2012-жылдын IV чейреги ъчън финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

  

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

«Кыргызстан коммерциялык банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2013-жылдын  

17 январындагы 

1 (124) санында 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

23 январындагы 

2 (393) санында 

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

23 январындагы 

2 (393) санында  

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2013-жылдын  

17 январындагы 

1 (124) санында 

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2013-жылдын  

31 январындагы 

3 (126) санында 

«Залкар Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П  

Эркин Тоо 

 

2013-жылдын  

29 январындагы 

6 (2272) санында 

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

16 январындагы 

1 (392) санында 

«ЭкоИсламикБанк» ААК 

Ф1, Ф1`, Ф2, Ф2`, Ф4, ЭН и П 

 

Ф1, Ф1`, Ф2, Ф2`, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

 

 

Business Times 

2013-жылдын  

16 январындагы 

1 (392) санында  

 

2013-жылдын  

22 январындагы 

2 (104) санында 

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Общественный рейтинг 

2013-жылдын  

22 январындагы 

2 (601) санында 

10 

«КыргызкредитБанк» ААКсы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН  

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

23-январындагы 

2(393) санында  

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2013-жылдын  

16 январындагы 

4 (127) санында  

12 

ИБ «Ысык-Кёл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 и ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

16 январындагы 

1 (392) санында 

13 

 «Юникредит Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2013-жылдын  

24 январындагы 

2 (125) санында 

14 

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Кыргыз Туусу 

2013-жылдын  

25 январындагы 

5 (23696) санында 

15 

«Банк Азия» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2013-жылдын  

24 январындагы 

2 (125) санында 

16 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

23 январындагы 

2 (393) санында 

17 

ЖАК «Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы»  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2013-жылдын  

24 январындагы 

2 (125) санында 

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

30-январындагы 

3 (394) санында  

19 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Эркин Тоо 

 

2013-жылдын  

18 январындагы 

3 (2269) санында 

20 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Эркин Тоо 

2013-жылдын  

22 январындагы 

4 (2270) санында 

21 

 «Манас Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П  

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

16 январындагы 

1 (392) санында 

22 

«Акылинвестбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

23 январындагы 

2 (393) санында 

23 

«Бай-Тушум и Партнеры» ЖАК МФ Банк 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2013-жылдын  

24 январындагы 

2 (125) санында 

  

Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жёнъндё чет; Ф2 Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жёнъндё отчет; Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчет;  Ф4 Капиталдын тъзъмъндёгъ ёзгёръълёр жёнъндё отчет; ЭЧ Экономикалык ченемдер. 

Ф1 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жъзёгё ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жёнъндё отчет; Ф2 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жъзёгё ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жёнъндё отчет, ЗНА кёз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу, П - Финансылык отчетко тиркелген банктын ишкердигин кёрсёткён кошумча маалымат 

 

2003-жылдын 9-июлундагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана кёз карандысыз аудиторлордун корутундусу чейректик отчетто басып чыгарууга милдеттъъ.