Кайта келүү

 

Коммерциялык банктардын 2012-жылдын финансылык отчеттору жана  

алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

 

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

«Кыргызстан коммерциялык банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Заключение независимых аудиторов 

Финансист 

2013-жылдын  

11-апрелиндеги  

11 (134) санында  

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Заключение независимых аудиторов 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

03-апрелиндеги  

8 (399) санында  

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, Заключение независимых аудиторов 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

24-апрелиндеги 

11 (402) санында  

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П Заключение независимых аудиторов 

Финансист 

2013-жылдын  

18-апрелиндеги  

12 (135) санында  

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, Заключение независимых аудиторов 

Финансист 

2013-жылдын  

04-апрелиндеги 

10 (133) санында  

«Залкар Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Заключение независимых аудиторов 

Эркин Тоо 

2013-жылдын  

12-апрелиндеги 

28 (2294) санында  

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, П, Заключение независимых аудиторов 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

27-апрелиндеги 

5 (396) санында  

«ЭкоИсламикБанк» ААК 

Ф1, Ф1`, Ф2, Ф2`, Ф3, Ф4, Заключение независимых аудиторов  

Экономика. Банки. Бизнес 

 

 

Business Times 

2013-жылдын  

24-апрелиндеги 

11 (402) санында  

 

2013-жылдын  

30-апрелиндеги 

16 (118) санында  

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, Заключение независимых аудиторов 

Общественный рейтинг 

2013-жылдын  

14-мартындагы 

9 (608) санында  

10 

«КыргызкредитБанк» ААКсы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, Заключение независимых аудиторов 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

27-мартындагы 

7 (398) санында  

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Заключение независимых аудиторов 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

10-апрелиндеги 

9 (400) санында  

12 

ИБ «Ысык-Кёл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, Заключение независимых аудиторов 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

03-апрелиндеги 

8 (399) санында  

13 

 «Юникредит Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, П, Заключение независимых аудиторов 

Финансист 

2013-жылдын  

25-апрелиндеги  

13 (136) санында  

14 

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Заключение независимых аудиторов 

Кыргыз Туусу 

 

 

 

2013-жылдын  

29-мартындагы  

23 (23714) санында  

15 

«Банк Азия» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, Заключение независимых аудиторов 

Финансист 

2013-жылдын  

11-апрелиндеги 

11 (134) санында  

16 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, Заключение независимых аудиторов 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

03-апрелиндеги 

8 (399) санында  

17 

ЖАК «Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы»  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Заключение независимых аудиторов 

Финансист 

2013-жылдын  

25-апрелиндеги  

13 (136) санында  

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, Заключение независимых аудиторов 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

13-мартындагы 

6 (397) санында  

19 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН Заключение независимых аудиторов 

Эркин Тоо 

2013-жылдын  

09-апрелиндеги 

27 (2293) санында  

20 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Заключение независимых аудиторов 

Эркин Тоо 

 

 

2013-жылдын  

05-апрелиндеги 

26 (2292) санында  

21 

 «Манас Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, Заключение независимых аудиторов 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

10-апрелиндеги 

9 (400) санында  

22 

«Акылинвестбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Заключение независимых аудиторов 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

17-апрелиндеги 

10 (401) санында  

23 

«Бай-Тушум и Партнеры» ЖАК МФБ 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Заключение независимых аудиторов 

Финансист 

2013-жылдын  

11-апрелиндеги 

11 (134) санында  

 

Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жёнъндё чет; Ф2 Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жёнъндё отчет; Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчет;  Ф4 Капиталдын тъзъмъндёгъ ёзгёръълёр жёнъндё отчет; ЭЧ Экономикалык ченемдер. 

Ф1 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жъзёгё ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жёнъндё отчет; Ф2 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жъзёгё ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жёнъндё отчет, ЗНА кёз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу, П - Финансылык отчетко тиркелген банктын ишкердигин кёрсёткён кошумча маалымат 

 

2003-жылдын 9-июлундагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана кёз карандысыз аудиторлордун корутундусу чейректик отчетто басып чыгарууга милдеттъъ.