Кайта келүү

 

Коммерциялык банктардын 2013-жылдын I чейреги ъчън финансылык отчеттору жана  

алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

  

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

«Кыргызстан коммерциялык банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2013-жылдын  

18-апрелиндеги  

12 (135) санында 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

24-апрелиндеги  

11 (402) санында  

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

17- апрелиндеги 

10 (401) санында 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2013-жылдын  

18- апрелиндеги  

12 (135) санында  

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2013-жылдын  

18-апрелиндеги 

12 (135) санында  

«Залкар Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П  

Эркин Тоо 

 

2013-жылдын  

26-апрелиндеги 

32-33 (2298-2299) санында  

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

17-апрелиндеги 

10 (401) санында  

«ЭкоИсламикБанк» ААК 

Ф1, Ф1`, Ф2, Ф2`, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

 

Business Times 

2013-жылдын  

17-апрелиндеги 

10 (401) санында  

 

2013-жылдын  

23-апрелиндеги 

15 (117) санында  

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Общественный рейтинг 

2013-жылдын  

11-апрелиндеги 

13 (612) санында  

10 

«КыргызкредитБанк» ААКсы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН  

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

17-апрелиндеги 

№ 10 (401) санында  

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

10-апрелиндеги 

9 (400) санында 

12 

ИБ «Ысык-Кёл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 и ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

10-апрелиндеги 

9 (400) санында  

13 

 «Юникредит Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2013-жылдын  

25-апрелиндеги  

13 (136) санында  

14 

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Кыргыз Туусу 

 

 

 

Кыргыз Туусу 

2013-жылдын  

05-апрелиндеги 

25 (23716) санында  

 

2013-жылдын  

19-апрелиндеги  

29 (23720) санында 

15 

«Банк Азия» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2013-жылдын  

25-апрелиндеги 

13 (136) санында  

16 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

24-апрелиндеги 

11 (402) санында  

17 

ЖАК «Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы»  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Кыргыз Туусу 

2013-жылдын  

03-майындагы  

33 (23724) санында  

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

24-апрелиндеги 

11 (402) санында  

19 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Эркин Тоо 

 

2013-жылдын  

16-апрелиндеги 

16 (2295)санында  

20 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Эркин Тоо 

 

 

 

Эркин Тоо 

2013-жылдын  

05-апрелиндеги 

26 (2292) санында  

 

2013-жылдын  

19-апрелиндеги  

30 (2296) санында 

21 

 «Манас Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

10-апрелиндеги 

9 (400) санында  

22 

«Акылинвестбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 и ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

17-апрелиндеги 

10 (401) санында  

23 

«Бай-Тушум и Партнеры» ЖАК МФБ 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2013-жылдын  

25-апрелиндеги 

13 (136) санында  

  

 Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жёнъндё чет; Ф2 Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жёнъндё отчет; Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчет;  Ф4 Капиталдын тъзъмъндёгъ ёзгёръълёр жёнъндё отчет; ЭЧ Экономикалык ченемдер. 

Ф1 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жъзёгё ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жёнъндё отчет; Ф2 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жъзёгё ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жёнъндё отчет, ЗНА кёз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу, П - Финансылык отчетко тиркелген банктын ишкердигин кёрсёткён кошумча маалымат 

 

2003-жылдын 9-июлундагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана кёз карандысыз аудиторлордун корутундусу чейректик отчетто басып чыгарууга милдеттъъ.