Кайта келүү

Коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин 2004-жыл ъчън финансылык отчеттору 

жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтар 

  

  

№ п\п 

Мекеменин аталышы 

Отчеттуулук формасы[1] 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

«Кыргызстан коммерциялык банкы» ААКсы 

Ф1 ,Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Кыргыз-Туусу 

2005-жылдын 19-21 апрелиндеги 29 (22918); 

 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Кыргыз Туусу 

2005-жылдын 25-28 мартындагы 21 (22911)  

ЖАК «ИНЕКСИМБАНК» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Экономика. Банки. Бизнес 

2005-жылдын 30 мартындагы 11 (112); 

 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Экономика. Банки. Бизнес 

  

Эркинтоо 

2005-жылдын 6 апрелиндеги 12 (113); 

 

2005-жылдын 22 апрелиндеги № 34 (1443) 

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Эркинтоо 

2005-жылдын 15 апрелиндеги 32 (1441); 

 

«АзияУниверсалБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Слово Кыргызстана 

2005-жылдын 26 апрелиндеги 42 (21804); 

 

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Кыргыз Туусу 

  

 

Кыргыз Туусу 

2005-жылдын 8-11 апрелиндеги 26 (22915); 

 

2005-жылдын 22 апрелиндеги № 30 (22919) 

«ЭкоБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, АК 

Кыргыз Туусу * 

2005-жылдын 29 апрелиндеги-3 майдагы 32 (22921); 

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, АК 

Общественный рейтинг * 

2005-жылдын 21 апрелиндеги 15 (237); 

 

10 

ЖАК «КыргызПромстройбанк» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Слово Кыргызстана 

2005-жылдын 15 апрелиндеги 39 (21801); 

 

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Экономика. Банки. Бизнес 

2005-жылдын 30 мартындагы 11 (112); 

 

12 

ИБ «Ысык-Кёл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Экономика. Банки. Бизнес*** 

2005-жылдын 6 апрелиндеги 12 (113); 

 

13 

 «Энергобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Кыргыз Туусу 

2005-жылдын 29 апрелиндеги 32 (22921); 

 

14 

РСК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

  

  

  

Кыргыз Туусу 

  

 

Экономика. Банки. Бизнес * 

2005-жылдын 15-18 апрелиндеги 28 (22917); 

 

2005-жылдын 23 мартындагы № 10 (111) 

15 

 «Банк Азия» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Экономика. Банки. Бизнес 

2005-жылдын 30 мартындагы 11 (112); 

 

16 

«КыргызкредитБанк» ААКсы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Экономика. Банки. Бизнес 

2005-жылдын 13 апрелиндеги 13 (114); 

17 

 «Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

РИФ 

2005-жылдын 15 апрелиндеги 15 (678); 

18 

ЖАК «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы» 

Ф1, Ф2 ,Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Экономика. Банки. Бизнес 

2005-жылдын 27 апрелиндеги 15 (116); 

 

19 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3,  Ф4, ЭЧ, АК 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

Эркин Тоо 

2005-жылдын 23 мартындагы 10 (111); 

 

2005-жылдын 22 мартындагы № 24 (1433); 

20 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, АК 

Кыргыз Туусу 

2005-жылдын 19-21 апрелиндеги 29 (22918); 

 

   

[i] Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жёнъндё отчет; Ф2 Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жёнъндё отчет; Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчетФ4 Капиталдын тъзъмъндёгъ ёзгёръълёр жёнъндё отчет; ЭЧ Экономикалык ченемдер, АК кёз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу