Кайта келүү

Коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин 2005-жыл үчүн финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтар 

  

  

№ п\п 

Мекеменин аталышы 

Отчеттуулук формасы[1] 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

АКБ «Кыргызста» 

Маалымат КРУБге берилген жок. 

 

 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Кыргыз Туусу 

2006-жылдын 26 апелиндеги 26 (7000)  

ЖАК «ИНЕКСИМБАНК» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2006-жылдын 22 мартындагы 10 (154); 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Эркинтоо 

2006-жылдын 31 мартындагы № 23 (1536); 

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Эркинтоо 

2006-жылдын 7 апрелиндеги 25 (1538); 

 

«АзияУниверсалБанк» ААК 

Маалымат КРУБге берилген жок. 

 

 

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2006-жылдын 14 апрелиндеги 28 (23019); 

«ЭкоБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2006-жылдын 5 апрелиндеги №12 (156) жана 29 мартындагы № 11 (155) 

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

Общественный рейтинг 

2006-жылдын 30 мартындагы № 12 (283); 

 

10 

ААК «КыргызПромстройбанк» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Общественный рейтинг 

2006-жылдын 13 апрелиндеги 14 (285); 

 

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2006-жылдын 12 апрелиндеги 13 (157); 

 

12 

ИБ «Ысык-Кёл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2006-жылдын 5 апрелиндеги 12 (156); 

 

13 

 «Энергобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Слово Кыргызстана 

2006-жылдын 7 апрелиндеги 35 (21925); 

 

14 

РСК ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

Кыргыз Туусу 

2006-жылдын 4 апрелиндеги 25 (23016); 

15 

 «Банк Азии» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2006-жылдын 29 мартындагы 11 (155); 

 

16 

«КыргызкредитБанк» ААКсы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2006-жылдын 5 апрелиндеги 13 (156); 

17 

 «Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2006-жылдын 12 апрелиндеги 13 (157); 

18 

ЖАК «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы» 

Ф1, Ф2 ,Ф3, Ф4 

Общественный рейтинг 

2006-жылдын 6 апрелиндеги 13 (284); 

 

19 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3,  Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

Эркин Тоо 

2006-жылдын 22 мартындагы 10 (154); 

 

2006-жылдын 21 мартындагы № 21 (1534); 

20 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Общественный рейтинг 

2006-жылдын 20 апрелиндеги 15 (286); 

 

   

[i] Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жёнъндё отчет; Ф2 Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жёнъндё отчет; Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчетФ4 Капиталдын тъзъмъндёгъ ёзгёръълёр жёнъндё отчет; ЭЧ Экономикалык ченемдер, АК кёз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу