Кайта келүү

Коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин 2006-жыл үчүн финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтар 

  

  

№ п\п 

Мекеменин аталышы 

Отчеттуулук формасы[1] 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

АКБ «Кыргызстан» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

Общественный рейтинг 

2007-жылдын 3 майындагы № 17 (337) 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Слово Кыргызстана 

2007-жылдын 24 апелиндеги 44 (22073)  

ЖАК «ИНЕКСИМБАНК» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2007-жылдын 28 мартындагы 11 (198); 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Эркинтоо 

2007-жылдын 13 мартындагы № 18 (1627); 

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Эркинтоо 

2007-жылдын 6 апрелиндеги 25 (1634); 

«АзияУниверсалБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Слово Кыргызстана 

2007-жылдын 24 апрелиндеги 44 (22073); 

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Кыргыз Туусу 

2007-жылдын 27 апрелиндеги 32 (23123); 

«ЭкоБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2007-жылдын 18 апрелиндеги №14 (201); 

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

Общественный рейтинг 

2007-жылдын 21 мартындагы № 11 (331); 

 

10 

ААК «КыргызПромстройбанк» 

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Общественный рейтинг 

2007-жылдын 15 апрелиндеги 10 (330); 

 

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2007-жылдын 21 мартындагы 10 (197); 

 

12 

ИБ «Ысык-Кёл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2007-жылдын 4 апрелиндеги 12 (199); 

 

13 

 «АТФБанк-Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Слово Кыргызстана 

 

Экономика. Банки. Бизнес 

2007-жылдын 17 апрелиндеги 42 (22071); 

2007-жылдын 25 апрелиндеги 15 (202); 

14 

РСК ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

Кыргыз Туусу 

2007-жылдын 20-23 апрелиндеги 30 (23121); 

15 

 «Банк Азии» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2007-жылдын 11 апрелиндеги 13 (200); 

 

16 

«КыргызкредитБанк» ААКсы  

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2007-жылдын 7 мартындагы 9 (329); 

17 

 «Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2007-жылдын 4 апрелиндеги 12 (199); 

18 

ЖАК «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы» 

Ф1, Ф2 ,Ф3, Ф4 

Общественный рейтинг 

2007-жылдын 26 апрелиндеги 16 (336); 

 

19 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3,  Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

Эркин Тоо 

2007-жылдын 14 мартындагы 9 (196); 

 

2007-жылдын 16 мартындагы № 19 (1628); 

20 

«ФинансКредитБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2007-жылдын 25 апрелиндеги 15 (202); 

 

   

[i] Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жёнъндё отчет; Ф2 Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жёнъндё отчет; Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчетФ4 Капиталдын тъзъмъндёгъ ёзгёръълёр жёнъндё отчет; ЭЧ Экономикалык ченемдер, АК кёз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу