Кайта келүү

Коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин 2007-жыл үчүн финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтар 

  

  

№ п\п 

Мекеменин аталышы 

Отчеттуулук формасы[1] 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

ААК «Коммерческий банк Кыргызстан» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Эркинтоо 

2008-жылдын 11 апрелиндеги № 26 (2470); 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Слово Кыргызстана 

2008-жылдын 29 апелиндеги 47 (22213)  

ЖАК «БТА Банк» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Экономика. Банки. Бизнес 

2008-жылдын 19 мартындагы 8 (236); 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Эркинтоо 

2008-жылдын 08 апрелиндеги 25 (1739); 

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Слово Кыргызстана 

2008-жылдын 16 апрелиндеги 42; 

«АзияУниверсалБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Слово Кыргызстана 

2008-жылдын 15 апрелиндеги 41 (22207); 

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Экономика. Банки. Бизнес 

2008-жылдын 16 апрелиндеги 11 (239); 

«ЭкоБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Экономика. Банки. Бизнес 

2008-жылдын 09 апрелиндеги №10 (238); 

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Общественный рейтинг 

2008-жылдын 20 мартындагы № 11 (380); 

 

10 

ААК «КыргызПромстройбанк» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Экономика. Банки. Бизнес 

2008-жылдын 29 апрелиндеги 13 (241); 

 

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Экономика. Банки. Бизнес 

2008-жылдын 23 апрелиндеги 12 (240); 

 

12 

ИБ «Ысык-Кёл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Экономика. Банки. Бизнес 

2008-жылдын 16 апрелиндеги 11; 

 

13 

 «АТФБанк-Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Экономика. Банки. Бизнес 

2008-жылдын 16 апрелиндеги 11 (239); 

14 

РСК ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Кыргыз Туусу 

2008-жылдын 01-03 апрелиндеги 23 (23215); 

15 

 «Банк Азии» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Экономика. Банки. Бизнес 

2008-жылдын 09 апрелиндеги 10 (238); 

 

16 

«КыргызкредитБанк» ААКсы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Экономика. Банки. Бизнес 

2008-жылдын 16 апрелиндеги 11; 

17 

 «Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Экономика. Банки. Бизнес 

2008-жылдын 19 мартындагы 8 (236); 

18 

ЖАК «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Экономика. Банки. Бизнес 

2008-жылдын 29 апрелиндеги 13 (241); 

 

19 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3,  Ф4, ЭЧ, АК 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

Эркин Тоо 

2008-жылдын 09 апрелиндеги 10 (238); 

 

2008-жылдын 14 мартындагы № 19 (1733); 

20 

«ФинансКредитБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Экономика. Банки. Бизнес 

2008-жылдын 23 апрелиндеги 12 (240); 

 

21 

«Айыл Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Эркин Тоо 

2008-жылдын 04 апрелиндеги 24 (1738); 

 

«Манас Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, АК 

Экономика. Банки. Бизнес 

2008-жылдын 09 апрелиндеги 10 (238); 

   

[i] Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жёнъндё отчет; Ф2 Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жёнъндё отчет; Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчетФ4 Капиталдын тъзъмъндёгъ ёзгёръълёр жёнъндё отчет; ЭЧ Экономикалык ченемдер, АК кёз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу