Кайта келүү

Коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин 2008-жыл ъчън финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтар 

  

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттуулук формасы[1] 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

«Кыргызстан коммерциялык банкы» ААКсы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЗНА 

Эркинтоо 

  

  

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 24-апрелиндеги 28 (1839); 

2009-жылдын 22-апрелиндеги 13 (277) 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 22-апрелиндеги 13 (277)  

ЖАК «БТА Банк» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 8-апрелиндеги 11 (275)  

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Эркинтоо 

2009-жылдын 10-апрелиндеги 24 (1835)  

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 15-апрелиндеги 12 (276)  

«АзияУниверсалБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 8-апрелиндеги 11 (275)  

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 18-мартындагы 8 (272) 

«ЭкоБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА, шариат кеьешинин корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 22-апрелиндеги 13 (277)  

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Общественный рейтинг 

2009-жылдын 9апрелиндеги 13 (429)  

10 

«КыргызкредитБанк» ААКсы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Общественный рейтинг 

2009-жылдын 2-апрелиндеги 12 (428)  

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 22-апрелиндеги 13 (277)  

12 

ИБ «Ысык-Кёл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 2-апрелиндеги 10 (274)   

13 

 «АТФБанк-Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 8-апрелиндеги 11 (275)  

14 

«РСК-банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЗНА 

Кыргыз Туусу 

2009-жылдын 20-мартындагы 19-20 (23309-10)  

15 

 «Банк Азия» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 8-апрелиндеги 11 (275)  

16 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 29-апрелиндеги 14 (278)  

17 

 ЖАК «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы»  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЗНА 

Общественный рейтинг 

2009-жылдын 17-апрелиндеги 14 (430)  

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

  

Эркин Тоо 

2009-жылдын 18-мартындагы 8 (272)  

  

2009-жылдын 17-мартындагы 18 (1829)  

19 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

  

2009-жылдын 2-апрелиндеги 10 (274) 

20 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Эркин Тоо 

2009-жылдын 24-апрелиндеги 28 (1839)  

21 

 «Манас Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН, ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 2-апрелиндеги 10 (274) 

  

  

[1] Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жёнъндё отчет; Ф2 Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жёнъндё отчет; Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчетФ4 Капиталдын тъзъмъндёгъ ёзгёръълёр жёнъндё отчет; ЭН Экономикалык ченемдер

Ф1 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жъзёгё ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жёнъндё отчет; Ф2 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жъзёгё ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жёнъндё отчет, ЗНА кёз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу 

2003-жылдын 9-июлундагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана кёз карандысыз аудиторлордун корутундусу чейректик отчетту басып чыгарууда милдеттъъ.