Кайта келүү

Коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин 2009-жылдын II чейреги ъчън финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

  

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттуулук формасы[1] 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

«Кыргызстан коммерциялык банкы» ААКсы 

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Эркинтоо 

 

 

 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 

17-июлундагы  

60 (1871) 

 

2009-жылдын  

15-июлундагы  

22 (286) 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭЧ 

 

 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын  

08-июлундагы  

21 (285) 

 

2009-жылдын  

29-июлундагы  

24 (288) 

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын  

22-июлундагы  

23 (287) 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Эркинтоо 

2009-жылдын 

17-июлундагы  

60 (1871) 

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын  

22-июлундагы  

23 (287) 

«АзияУниверсалБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын  

22-июлундагы  

23 (287) 

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын  

22-июлундагы  

23 (287) 

«ЭкоБанк» ААК 

Ф1, Ф1, Ф2, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын  

22-июлундагы  

23 (287) 

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Общественный рейтинг 

2009-жылдын  

16-июлундагы  

26 (442) 

10 

«КыргызкредитБанк» ААКсы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын  

15-июлундагы  

22 (286) 

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын  

15-июлундагы  

22 (286) 

12 

ИБ «Ысык-Кёл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ[2] 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын  

15-июлундагы  

22 (286) 

13 

 «АТФБанк-Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын  

15-июлундагы  

22 (286) 

14 

«РСК-банк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Кыргыз Туусу 

2009-жылдын  

17-июлундагы  

53 (23343) 

15 

 «Банк Азия» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын  

22-июлундагы  

23 (287) 

16 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын  

15-июлундагы  

22 (286) 

17 

 ЖАК «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы»  

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Общественный рейтинг 

2009-жылдын  

30-июлундагы  

28 (444) 

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

  

 

Эркин Тоо 

2009-жылдын  

29-июлундагы  

24 (288) 

 

2009-жылдын  

24-июлундагы  

62 (1873) 

19 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

  

2009-жылдын  

22-июлундагы  

23 (287) 

20 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Эркин Тоо 

2009-жылдын  

21-июлундагы  

61 (1872) 

21 

 «Манас Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын  

15-июлундагы  

22 (286) 

22 

«Акылинвестбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын  

29-июлундагы  

24 (288) 

  

  

[1] Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жёнъндё отчет; Ф2 Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жёнъндё отчет; Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчетФ4 Капиталдын тъзъмъндёгъ ёзгёръълёр жёнъндё отчет; ЭЧ Экономикалык ченемдер

Ф1 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жъзёгё ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жёнъндё отчет; Ф2 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жъзёгё ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жёнъндё отчет, ЗНА кёз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу 

2003-жылдын 9-июлундагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана кёз карандысыз аудиторлордун корутундусу чейректик отчетту басып чыгарууда милдеттъъ

[2] ИБ «Ысык-Кёл» ААКы «Экономика. Банки. Бизнес» газетасынын мурунку санында жаьылыштык кетирилгендигине байланыштуу газетанын 2009-жылдын 29-апрелиндеги санында экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтарын кайрадан жарыялаган.