Кайта келүү

2017- жылдын IV чейрегинде Улуттук банктын коммерциялык банктарга карата колдонулган таасир этүүчү чаралары 

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2017-жылдын IV-чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары:  

  

§ 4 (төрт) эскертүү жөнөтүлгөн;  

§ 5 (беш) жазма буйрук жиберилген;  

§ 1 (бир) коммерциялык банкка айыптык төлөм салынган;  

§ Көзөмөл боюнча комитеттин 15 (он беш) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 48 (кырк сегиз) маселе каралган.