Кайта келүү

2020- жылдын I чейрегинде Улуттук банктын коммерциялык банктарга карата колдонулган таасир этүүчү чаралары

 

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2020-жылдын I чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары:  

  

§ 6 (алты) эскертүү жөнөтүлгөн;  

§ 6 (алты) жазма буйрук жиберилген;  

§ Көзөмөл боюнча комитеттин 9 (тогуз) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 18 (он сегиз) маселе каралган.