Кайта келүү

2020- жылдын II чейрегинде Улуттук банктын коммерциялык банктарга карата колдонулган таасир этүүчү чаралары

 

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2020-жылдын II чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары:  

  

§ 9 (тогуз) эскертүү жөнөтүлгөн;  

§ 5 (беш) жазма буйрук жиберилген;  

§ 1 (бир) коммерциялык банкка айыптык төлөм салынган;  

§ Көзөмөл боюнча комитеттин 11 (он бир) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 29 (жыйырма тогуз) маселе каралган.