Кайта келүү

2020- жылдын IV чейрегинде Улуттук банктын коммерциялык банктарга карата колдонулган таасир этүүчү чаралары

 

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2020-жылдын IV чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары:  

  

§ 8 (сегиз) эскертүү жөнөтүлгөн;  

§ 2 (эки) жазма буйрук жиберилген;  

§ 1 (бир) коммерциялык банкка айыптык төлөм салынган;  

§ Көзөмөл боюнча комитеттин 13 (он үч) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 26 (жыйырма алты) маселе каралган.