> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Коммерциялык банктар тутумунун өнүгүү тенденциялары 

(2018-жылдын 30-сентябрга карата1

2018-жылдын 30-сентябрга карата абал боюнча Кыргыз Республикасынын аймагында (Пакистан улуттук банкынын Бишкектеги филиалын кошо алганда) 25 коммерциялык банк жана коммерциялык банктардын 320 филиалы иштеп турган. 

2018-жылдын 30-сентябрга карата банк секторунун суммардык активдери жыл башынан тартып 8,5 пайызга өcүп, 214,9 млрд сомду түзгөн. 

Банк секторунун жалпы депозиттик базасы2 жыл башынан тартып 4,9 пайызга өcүп, 127,5 млрд сомду түзгөн, алардын ичинен: 

· юридикалык жактардын депозиттери жыл башынан бери 4,2 пайызга өсүү менен 44,9 млрд сомду түзгөн; 

· жеке адамдардын депозиттери жыл башынан бери 5,3 пайызга өсүү менен 67,3 млрд сомду түзгөн; 

· бийлик органдарынын депозиттери жыл башынан тартып 20,6 пайызга төмөндөө менен, 4,9 млрд сом чегинде катталган; 

· резидент эместердин депозиттери жыл башынан тартып 27,7 пайызга өсүү менен 9,0 млрд сомду түзгөн; 

· башка ФКОлорду депозиттери жыл башынан тартып 4,4 пайызга өсүү менен 1,3 млрд сомду түзгөн. 

Банк секторунун кредиттик портфелдин көлөмү3 2018-жылдын 30-сентябрга карата абал боюнча жыл башынан 14,4 пайызга өсүү менен, 123,9 млрд сомду түзгөн (2017-жылдын акырында 108,3 млрд сом). 

Кредит портфелиндеги классификацияланган кредиттердин үлүшү 7,4 пайызды же 9,1 млрд сомду (2017-жылдын аягында 7,6 пайызды же 8,2 млрд сомду) түзгөн. 

Бүтүндөй алганда, Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдерди эсептөө үчүн колдонулган банк тутумунун таза суммардык капитал көрсөткүчү жыл башынан бери 4,4 пайызга өсүү менен 2018-жылдын 30-сентябрга 35,0 млрд сомду түзгөн (2017-жылдын акырына таза суммардык капитал 33,6 млрд сом). 

Жалпы банк сектору боюнча таза суммардык капиталдын жетиштүүлүк көрсөткүчү (12 пайыз ченеми боюнча) 35,5 пайыз чегинде катталган (2017-жылдын акырына 24,2 пайыз).  

2018-жылдын 30-сентябрга карата банк секторунун капиталында чет өлкөлүк катышуучунун үлүшү, банк секторунун төлөнгөн уставдык капиталынын 49,3 пайызын же 11,4 млрд сомду түзгөн. 

2018-жылдын 30-сентябрга карата абал боюнча банк тутумунун ликвиддүүлүк коэффициенти (45 пайыз ченеми боюнча) 64,8 пайызды түзгөн (2017-жылдын акырына 65,1 пайыз). 

Банк секторунун активдеринин кирешелүүлүгү (ROA) 1,4 пайызды (2017-жылдын жыйынтыгы боюнча 1,2 пайыз), ал эми салынган капиталдын кирешелүүлүгү (ROЕ) 9,2 пайызды (2017-жылдын жыйынтыгы боюнча 7,6 пайыз) түзгөн. 

2018-жылдын 30-сентябрга карата абал боюнча финансылык ортомчулуктун (активдер/ИДӨ) жалпы деңгээли 40,0 пайызды түзгөн. 

 

 

 

 

 

1 Банктар тарабынан мурдагы мезгилдерде киргизилген оңдоолорду эске алуу менен алдын-ала алынган маалыматтар. 

2 Банктардын депозиттерин эске албаганда. 

3 Банктарга жана башка ФКОдерге берилген кредиттерди эске албаганда.