Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

РАСМИЙ БИЛДИРЪЪСЪ  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё” мыйзамынын 4, 15, 16 жана 18-статьяларына жана Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 27-октябрындагы № 81/1 “IV сериядагы 200, 500 жана 1000 сом номиналындагы банкнотторун жъгъртъъгё чыгаруу жёнъндё” токтомуна ылайык, Кыргыз Республикасынын аймагында 2010-жылдын 1-декабрынан тартып IV сериядагы 200, 500 жана 1000 сом номиналындагы банкноттор жъгъртъъгё чыгарыла тургандыгын маалымдайт

IV сериядагы банкноттордо ошол эле тарыхый инсандардын элестери калтырылуу менен ёзгёчёлёнгён дизайнга,  ёркъндётългён коргоо элементтерине жана тёмёнкъдёй техникалык мънёздёмёлёргё ээ. 

 

Номиналы 

200 сом

500 сом

1000 сом

Тъсъ 

Сары 

Кългън кызгылтым  

Бозомук 

Ёлчёмъ, мм 

138 х 66 

144 х 68 

150 х 71 

Банкноттун алдыькы бетине тъшърългён элес 

Алыкул Осмонов 

Саякбай Каралаев 

Жусуп Баласагын 

Банкноттун арткы бетинин сюжети 

Кёз жоосун алган кёгълтър Ысык-Кёл  

Манас Къмбёзъ 

Сулайман Так архитектуралык эстелиги  

 

IV сериядагы 200, 500 жана 1000 сом банкноттору мурда жъгъртъъгё чыгарылган 1, 10, 50 тыйын, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 жана 5000 сом номиналындагы банкноттор жана 10, 50 тыйын жана 1, 3, 5 жана 10 сом монеталары менен катар эле жъгъртълёт. 

Улуттук валютанын бардык банкноттору жана монеталары Кыргыз Республикасынын аймагында расмий тёлём каражатынын статусуна ээ жана чыгарылган жылдарына кёз карандысыз, тёлём каражаты катары милдеттъъ търдё кабыл алынууга тийиш.