Сынактар


Датасы: 28.09.2021
Туруктуу шилтеме

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ  

ачык тандоонун жыйынтыгы боюнча Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын  директорлор кеңештерине талапкерлердин тышкы резервине  

төмөндөгү талапкерлерди киргизүү жөнүндө чечим кабыл алынгандыгын билдирет  

 

№ 

Аты-жөнү 

Багыттар* 

Джусупов Акылбек Тойчуевич 

КБ, КФ, ТС 

Иманкулова Чинара Кашкаровна 

КБ, КФ, ТС 

Исраилов Нурмухамед Абдилашимович 

КБ, КФ, ТС 

Мыктыбекова Асел Кермалыевна 

КБ, КФ, ТС 

Оморов Эркинбек Темирбекович 

КБ, КФ, ТС 

Рыскулов Тилекмат Азизбекович 

КБ, КФ, ТС 

Сагынов Алмаз Джумгалбекович 

КБ, КФ, ТС 

Сарбагишев Нурлан Бердибекович 

КБ, КФ, ТС 

Сатымкулов Миррад Женишбекович 

КБ, КФ, ТС 

10 

Турсунбеков Азамат Апсалбекович 

КБ, КФ, ТС 

11 

Чотуралиев Асылбек Бадалбекович 

КБ, КФ, ТС 

12 

Шаршеев Айдин Омуралиевич 

КБ, КФ, ТС 

13 

Шаршеналиев Бакыт Арстанбекович 

КБ, КФ, ТС 

14 

Атакулов Абай Болотбекович 

КБ, КФ 

15 

Бакас уулу Бахтыяр 

КБ, КФ 

16 

Данияров Айдин Мунарбекович 

КБ, КФ 

17 

Жакишов Манас Жумадилович 

КБ, КФ 

18 

Карагулов Канат Нурдинович 

КБ, КФ 

19 

Карпович Станислав Евгеньевич 

КБ, КФ 

20 

Мамыров Акылбек Токушевич 

КБ, КФ 

21 

Аламанова Тумар Саламатовна 

КБ, ТС 

22 

Момбеков Уланбек Ажыбекович 

КБ, ТС 

23 

Тулемушева Аида Мидиновна  

КБ, ТС 

24 

Кангельдиев Асан Омурказыевич 

КФ, ТС 

25 

Маматалиев Абдрахман Мадакимович  

КФ, ТС 

26 

Досмухамбетов Нуркен Мухаметкаримович 

КБ 

27 

Душеналиев Сейтек Кубанычбекович 

КБ 

28 

Курумбеков Андрей Маматсапарович 

КБ 

29 

Мамбеткадыров Болот Нургазиевич 

КБ 

30 

Сарбаев Аскар Жумабаевич 

КБ 

31 

Таласбаев Эрмек Насрединович 

КБ 

32 

Акматбеков Чынгыз Акматбекович 

КФ 

33 

Мамбетжанов Эсенкул Долонбекович 

КФ 

34 

Темирбек уулу Нурдин 

КФ 

 

* Багыттар: КБ коммерциялык банктар, КФ кепилдик фонддор, ТС төлөм уюмдары жана төлөм системаларынын операторлору. 

 

Талапкерлердин тышкы резерв тизмесине киргизилбегендиги тууралуу чечим менен макул болбогон талапкерлер, тышкы резервге кирген талапкерлердин тизмеси жарыялангандан кийин 3 (үч) жумуш күнү ичинде, Улуттук банкка тиешелүү арыз берүүгө укуктуу. 


Датасы: 26.07.2021
Туруктуу шилтеме

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын  

директорлор кеңештерине талапкерлердин тышкы резервине киргизүү үчүн талапкерлерди ачык тандоо тууралуу жарыялайт 

 

 

Коммерциялык банктардын директорлор кеңештеринин мүчөлөрү кызмат орундарына тышкы резервге киргизүүгө талапкер болгон адамдарга карата коюлган минималдуу квалификациялык талаптар: 

1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган диплому жана акыркы 10 (он) жыл аралыгында экономика, банк, финансы же юридикалык маселелер чөйрөсүндө кеминде  

3 (үч) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу;  

2) акыркы 10 (он) жыл аралыгында банк жана/же финансы системасында жетектөөчү кызмат орундарда кеминде 2 (эки) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу*; 

3) кынтыксыз ишкердик абройго ээ болуу; 

4) корпоративдик башкаруу чөйрөсүндөгү билимге ээ болуу жана Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарын билүү;  

5) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын  

8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) токтому менен бекитилген "Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобонун 4-бөлүгүнүн 20-главасынын шарттарына туура келбөө

 

Кепилдик фонддордун директорлор кеңештеринин мүчөлөрү кызмат орундарына тышкы резервге киргизүүгө талапкер болгон адамдарга карата коюлган минималдуу квалификациялык талаптар: 

1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган диплому жана экономика, банк, финансы же юридикалык маселелер чөйрөсүндө кеминде 2 (эки) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу; 

2) банк жана/же финансы системасында жетектөөчү кызмат орундарда кеминде  

1 (бир) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу*; 

3) корпоративдик башкаруу чөйрөсүндөгү билимге ээ болуу жана кепилдик фонддордун ишин жөнгө салган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү

4) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын  

9-сентябрындагы № 2019-П-33/47-2-(НФКУ) токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында кепилдик фонддорду түзүү жана каттоо жөнүндө жобонун " 3-главасынын 28-пунктунун шарттарына туура келбөө

 

Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун директорлор кеңештеринин мүчөлөрүнүн кызмат орундарына тышкы резервге киргизүүгө талапкер болгон адамдарга карата коюлган минималдуу квалификациялык талаптар: 

1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган диплому жана маалыматтык технологиялары, экономика, банк, финансы же юридикалык маселелер чөйрөсүндө кеминде 3 (үч) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу, анын ичинен кеминде 2 (эки) жыл жетектөөчү кызматтарда*;  

2) кынтыксыз ишкердик абройго ээ болуу; 

3) корпоративдик башкаруу чөйрөсүндөгү билимге ээ болуу жана банктардын, төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү

4)  соттолгон эмес. 

 

 

*Жетекчи кызмат орду дегенден улам, тиешелүү уюмдун түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчисинен төмөн болбогон кызмат ордун түшүнүү зарыл. Мында, иш тажрыйбасына коопсуздук маселелерин жөнгө салууга жана чарбалык ишти жүзөгө ашырууга байланыштуу аталган уюмдун бөлүмдөрүндө иштеген учурлар кошулбайт.  

 

Бардык талапкерлерге карата кошумча талаптар: 

- Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Граждандык кодексин, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө», «Акционердик коомдор жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» мыйзамдарын билүү

 

Талапкер төмөнкү учурларда сынакка катыша албайт: 

- соттун чечими менен ишке жөндөмсүз/ жөндөмдүүлүгү чектелген деп табылса; 

-  мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими менен белгиленген мөөнөт ичинде тиешелүү кызмат орундарын ээлөө укугунан ажыратылса; 

- кызмат ордуна карата белгиленген квалификациялык талаптарга дал келбесе; 

- акырына чыгарылбаган сот иши бар болсо. 

 

Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын директорлор кеңештеринин мүчөлөрүнүн функционалдык милдеттери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына жана Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын ички ченемдик документтерине ылайык аныкталат. 

 

Тышкы резервге киргизүүгө тандоого катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу талап кылынат:  

- белгиленген формага ылайык арыз (  (жүктөп алуу)

- белгиленген формага ылайык жеке маалыматтар жана ишкердик кызыкчылыктар тууралуу маалымат (  (жүктөп алуу)

- белгиленген формага ылайык түзүлгөн анкета (  (жүктөп алуу)

- паспорттун көчүрмөсү

- жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган дипломдун жана анын тиркемесинин көчүрмөсү

- кошумча билим жана квалификация жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү (эгер бар болсо); 

- эмгек китепчесинин иштеген жеринен же нотариустан документтерди тапшырган күнгө чейин 3 (үч) иш күнүнөн эрте эмес датага күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү

Эгерде талапкер Кыргыз Республикасынын резиденти эмес болсо же Кыргыз Республикасынан башка мамлекеттин жарандыгы бар болсо, анда жогоруда көрсөтүлгөн документтерден тышкары, ал тиешелүү мамлекеттин компетенттүү органынын тийиштүү түрдө соттуулугу бар же жоктугу жөнүндө легалдаштырылган документин берет, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мындай уруксатты алуу милдеттүү болгон учурларда, иштөөгө же башка иш-аракеттерге уруксатты сунуштайт. Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган тиешелүү эл аралык келишимдерге жана макулдашууларга катышкан өлкөлөрдүн жарандары үчүн документтерди легалдаштыруу талап кылынбайт. 

 

Документтерди кагаз папкага көктөп, Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарын тескөө бөлүмүнө 2021-жылдын 16-августунда саат 17:00гө чейин Улуттук банктын Бишкек ш., Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча жайгашкан имаратына сунуштоо зарыл. Бардык суроолор боюнча (0312) 66-92-06, 66-92-07 телефондоруна кайрылсаңыздар болот.  


Датасы: 20.04.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы убактылуу администратору катары дайындалуучу талапкерлер маалымат базасына киргизүү үчүн талапкерлерди тандоо боюнча сынактын жыйынтыгын маалымдайт 

№ 

Аты-жөнү 

Жоробеков Азаматбек Жолборсович 

Шамкеев Бактыбек Абылкасымович  

Бейшеева Канымбюбю Джумабековна 

Батыркожоева Эльмира Турдуевна 

 


Датасы: 20.04.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы банктардын жоюучусу катары дайындалуучу талапкерлер маалымат базасына киргизүү үчүн талапкерлерди тандоо боюнча сынактын жыйынтыгын маалымдайт 

№ 

Аты-жөнү 

Бейшеева Канымбюбю Джумабековна 

Батыркожоева Эльмира Турдуевна 

 


Датасы: 01.02.2021
Туруктуу шилтеме

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

маалымат базасына талапкерлерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт: 

- банктын жоюучусу (ликвидатор) 

- банктын убактылуу администратору 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалымат базасына киргизилген талапкерлер андан ары банктын жоюучусу же убактылуу администратору катары тиешелүү жагдайлар жаралган учурда дайындалышы мүмкүн.  

Документтерди 2021-жылдын 10-мартында саат 17:00дөн кечиктирбестен тапшыруу зарыл.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган документтер кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Жалпы квалификациялык талаптар, функционалдык милдеттер тууралуу кеңири маалымат жана сынакка катышуу үчүн талап кылынган документтер тизмеги Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын www.nbkr.kg расмий интернет-сайтынын “Сынактар” бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Бардык суроолор менен 31-29-14 телефону аркылуу комиссиянын катчысына кайрылсаңыздар болот. 


Банктын жоюучусуна карата минималдуу квалификациялык талаптар: 

- жогорку билимине ээ болуу;  

- экиден кем эмес юридикалык жактарды жоюу тажрыйбасына ээ болуу (айрыкча коммерциялык банктар боюнча);  

- Кыргыз Республикасынын банктар жана банк иштери жөнүндө мыйзамдарын, банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө, банктарды банкроттоо мыйзамдарын билүү;  

- иште кынтыксыз абройго ээ болуу;  

- жоюучу юридикалык жак / жеке ишкер болсо, анда ал адам дайындалганга чейин ошол жак беш жыл ичинде банкрот процессинде болбоого тийиш; 

- жоюу жол-жобосу башталган банктын  кредиторлору,  карыз алуучулары жана  банк менен байланыштуу жактар менен таламдардын каршы келүү жагдайынын жок болушу.   

 

Убактылуу администраторго карата минималдуу квалификациялык талаптар: 

Убактылуу администратор кызматына талапкер төмөнкү минималдуу талаптарга жооп берүүгө тийиш: 

1) жогорку билими ээ болуу;  

2) финансы-банк системасында кеминде беш жыл, анын ичинде жетекчи кызматтарда - кеминде эки жыл эмгек стажы;  

3) банк ишин жана банктык тобокелдиктерди жөнгө салган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, ошондой эле Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын билүү;  

4) иште кынтыксыз абройго ээ болуу;  

5) Убактылуу администрация киргизилген банктын карыз алуучулары, кредиторлору жана банк менен байланыштуу жактар менен таламдардын каршы келүү жагдайынын жок болушу.   

 

Банктын жоюучусунун функционалдык милдеттери: 

1) өзү дайындалган учурдан тартып банкты өзүнүн башкаруусуна алат, активдерди, эсептерди жана документтерди түгөлдөөнү жүргүзөт, банктын активдеринин сакталышын камсыз кылуу боюнча чараларды көрөт; 

2) банктын мүлкүн тескейт, насыя берүүчүлөрдүн талаптарын оптималдуу канааттандыруу максатында банктын бардык активдери менен укук ченемдүү иш-аракеттерди жүргүзөт, банк алдындагы карыздарды өндүрүп алуу боюнча чараларды, ошондой эле банктын мүлктөрүн жана активдерин иликтеп табууга жана кайтарып алууга багытталган чараларды көрөт; 

3) насыя берүүчүлөрдүн талаптарынын негиздүүлүгүн текшерет жана талаптар негизсиз болгон учурда аларды толугу менен же жарым-жартылай четке кагат; 

4) Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө” Мыйзамда белгиленген эрежелерди жана тартипти сактоо менен насыя берүүчүлөргө төлөөлөрдү жүргүзөт; 

5) киреше алып келбеген же милдеттенмелердин келип чыгышын жараткан бүтүмдөрдү кошо алганда, банктын кайсыл милдеттенмелеринен болбосун баш тартууга укуктуу (насыя берүүчүлөрдүн же жоюу жол-жобосунун жүрүшүндө юридикалык анык милдеттенмелерди же милдеттерди аткаруудан баш тартуунун натыйжасында аларга келтирилген чыгашалар жагынан банктын насыя берүүчүлөрүнүн же банктын насыя берүүчүлөрү болуп калуучу тараптардын бүтүмдөрүнүн талаптарын канааттандырбастан); 

6) банктык аманаттарды коргоо жөнүндө мыйзамда белгиленген мөөнөттүн ичинде депозиттерди коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органга жеке жактардын кепилденген депозиттери жөнүндө маалыматтарды берет; 

7) жоюу башталганга чейинки акыркы үч жылдын ичинде банк жүргүзгөн бүтүмдөрдү, эгерде аталган бүтүмдөрдө Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө” Мыйзамында жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында көрсөтүлгөн бүтүмдөрдү жараксыз деп таануу белгилери болсо, жараксыз деп таануу талабы менен сотко кайрылууга укуктуу; 

8) банктын акционерлерин, Директорлор кеңешинин, Башкармалыгынын мүчөлөрүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартуу талабы менен сотко кайрылууга укуктуу; 

9) Улуттук банк жана башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар менен кызматташтыкты ишке ашырат; 

10) жоюлуп жаткан банктын бухгалтердик жана статистикалык отчетторун жана башка отчетторун, Улуттук банк белгилеген тартипте жана көлөмдө Улуттук банкка берет; 

11) банкты жоюу жол-жобосун ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө” Мыйзамынан жана башка Кыргыз Республикасынын нормативдик укуктук актыларынан келип чыккан башка иш-милдеттерди аткарат. 

 

Убактылуу администратордун функционалдык милдеттери: 

1)өз ыктыяры менен жоюлуу жөнүндө чечимди кабыл алуу боюнча ыйгарым укуктарды кошпогондо, банктын башкаруу органдарынын бардык ыйгарым укуктарын устав жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары боюнча жүзөгө ашырат; 

1) Улуттук банк менен өз аракеттерин координациялайт жана ага отчет берет; 

2) операцияларды жана төлөмдөрдү Улуттук банктын уруксаты менен жүзөгө ашырат; 

3) активдерди, эсептерди жана документтерди түгөлдөөнү жүргүзөт, банктын активдеринин сакталышын камсыз кылуу боюнча чараларды көрөт; 

4) банктын финансылык абалынын начарлашына жол бербөө чараларын көрөт;  

5) банктын жазууларынын, документтеринин жана активдеринин сакталышын камсыз кылат;  

6) финансылык отчет менен банкта орун алган айкын иш жагдайын салыштырып текшерет;  

7) банктын чыгашаларын мүмкүн болушунча кыскартат;  

8) катышуучулардын банктын финансылык абалын жакшыртуу үчүн айкын мүмкүнчүлүгү жана ниети болгон шартта, банктын төлөө жөндөмдүүлүгүн калыбына келтирүү боюнча зарыл чараларды көрөт;  

9) банктын андан аркы иши боюнча сунуш-көрсөтмөлөрдү даярдайт;   

10) Улуттук банктын тиешелүү чечими болгон шартта, банкты реструктуризациялоо боюнча чараларды көрөт;  

11) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка чараларды ишке ашырат  

 

Банкты жоюучу /Убактылуу администратор катары дайындоого талапкерлерди тандоо боюнча сынакка катышуу үчүн маалымат базасына зарыл болгон документтердин тизмеги: 

1. Паспорттун көчүрмөсү 

2. ИИМдин соттолбогондугу тууралуу маалымкаты 

3. Бюджет алдында карызы жоктугу жөнүндө Мамлекеттик Салык Кызматынан маалымкат (жеке жана юр. жактарга) 

4. Эмгек китепчесинин көчүрмөсү 

5. Дипломдун көчүрмөсү+квалификациясын жогорулаткандыгы жөнүндө сертификаттар 

6. Кредиттик бюронун кредиттик таржымал тууралуу маалымкаты 

7. Жеке жана ишкер кызыкчылыктары жөнүндө маалымкат (2 -тиркеме)  

8. Анкета (3 -тиркеме). 

 

 

 

 

Банктын жоюучусуна / 

Убактылуу администраторуна  

талапкерлердин базасын түзүү үчүн талапкерлерди  

тандоо боюнча жобого 2-тиркеме 

 

 

 

 

Жеке маалымат жана   

иш кызыкчылыктары тууралуу маалымат  

Аты-жөнү (толугу менен) ___________________________________________________  

Туулган күнү, айы, жылы:___________________________________________________  

Туулган жери:_____________________________________________________________  

Паспортунун №___________________ Берилген күнү____________________________  

Колдонуу мөөнөтү:_____________________________  

Берилген жери_________________________________  

Үй дареги (жашаган жери):___________________________________________________  

Катталган жери:____________________________________________________________  

Үй телефон номери:_________________________________________________________  

Уюлдук телефон номери:_____________________________________________________  

 

№ 1-таблица. Жакын туугандары тууралуу маалымат (жолдошу/жубайы, ата-энеси, жолдошунун/жубайынын ата-энеси, балдары, бир тууган агалары жана эжелери, чоң эне жана чоң аталары) 

№  

Аты-жөнү  

Тууганчылык деңгээли   

Туулган күнү   

Иштеген жери   

Кызмат орду   

Кайсы убакыттан тартып кызматта   

Жашаган жери   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№ 2-таблица. Башка байланыштуу жактар тууралуу маалымат (жеке адамдар)  

№  

Байланыштуу жактын аты- жөнү  

Иштеген жери  

Кызматы  

Байланыштуулугу   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№ 3-таблица. Убактылуу администратордун/банктарды жоюучунун, анын жакын туугандарынын жана башка байланыштуу жактардын иш кызыкчылыгы тууралуу маалымат   

№  

Аты-жөнү  

Юридикалык жактын аталышы   

Ээлик кылуу үлүшү  

Юридикалык жак менен байланышы   

 

 

 

 

 

  

Мен жогоруда көрсөткөн маалымат анык экендигин тастыктайм. Алар өзгөргөн шартта, жаңыртылган маалыматты сунуштоого милдеттенем.   

  

 

_____________________(кол тамгасы) _____________________(күнү)   

 

 

Банктын жоюучусуна / 

Убактылуу администраторуна  

талапкерлердин базасын түзүү үчүн талапкерлерди  

тандоо боюнча жобого 3-тиркеме 

 

 

  

АНКЕТА 

1. Аты-жөнү  (жеке адамдын)/(уюмдун жетекчисинин) _______________________________________________________________________  

2. Сиздин талапкерлигиңиз сунушталып жаткан позицияны көрсөтүңүз:   

_____________________________________________________________________  

(кызмат орду, банктын аталышы)  

3. Аты-жөнүңүздү өзгөрткөн болсоңуз, качан жана өзгөртүү себебин, ошондой эле мурдагы аты-жөнүңүздү көрсөтүңүз _________________________________________________________________________.  

4. Туулган күнүңүз жана жериңиз _________________________________________ күн, ай, жыл, шаар, айыл, өлкө ______________________________________________  

5. Паспорттун сериясы ____________ номери ________________ ким тарабынан берилген ___________________ берилген күнү ________________________________  

6. Жарандыгы ____________________________________________________________   

Ал кандай жол менен алынгандыгын көрсөтүңүз: туулган жери боюнча, никеге тургандандан кийин, башка жагдайлар боюнча - түшүндүрүп бериңиз __________________________________________________________________________  

7. Үй дареги (документ боюнча), _______________________ тел. №________________  

Айкын жашаган орду _______________________________________________________  

8. Талапкер төмөнкү багыттарда билимге ээ экендиги жөнүндө маалымат:  

- банк мыйзамдары ________________________________________________ ; 

- банктык тобокелдикти тескөө ________________________________________ ; 

- Улуттук банктын ченемдик укуктук актылары __________________________  

___________________________________________________________________ . 

9. Билими _____________________________________ (жогорку, толук эмес жогорку, атайын орто, орто, бакалавр, магистр).  

Окуу жайынын аталышы жана жайгашкан орду  

Факультети же бөлүмү  

Окууга тапшырган жана аяктаган жылы  

Диплом боюнча адистиги  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

10. Эмгек жолун баштагандан бери аткарган иши  

Ишке орношкон күн (ай, жыл)  

Иштен бошогон күн (ай, жыл)  

Ээлеген кызмат орду  

Мекеменин аталышы, жайгашкан жери, иш берүүчүнүн аты-жөнү  

Иштен бошонуу себеби  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

11. Сизге карата же сиз олуттуу катышуучу жана/же Директорлор кеңешинин мүчөсү же кайсы болбосун өлкөдө, кайсы бир мезгилде каалаган башка кызмат адамы катары сизге байланыштуу болгон компанияга карата мамилелерди көрсөтүңүз:  

- административдик укук бузууларга жол берүү жөнүндө айып коюлса, анын ичинде иш токтотулган же айып  жокко чыгарылган болсо (ооба/жок) ___________________________________________________________________________  

- тартип-жаза чарасы колдонулса (ооба/жок) ____________________________  

- кылмыш мыйзамдарына ылайык, кылмыш ишине жол бергендиги жөнүндө айыпталса, анын ичинде кылмыш иши токтотулса, актоо өкүмү чыгарылса жана кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган болсо (ооба/жок) ___________________________________________________________________________.  

Эгерде болгон болсо, укук коргоо органынын аталышын көрсөтүү менен укук коргоо органы тарабынан коюлган күнөөлөрдү, айыптоолорду, кайсы болбосун мамлекеттик орган тарабынан коюлган айыптарды жана соттук териштирүүлөрдүн, чечимдердин натыйжасында тартип-жаза чараларын көрсөтүңүз: ______________________________________________________.  

12. Тындырылбаган соттолгондугу болсо көрсөтүңүз. Болгон болсо, түшүндүрүп бериңиз. ___________________________________________________________________________.  

13. Сизге карата кайсы бир кесиптик ишти менен иштөөгө тыюу салуу болгондугун көрсөтүңүз. Болгон болсо, түшүндүрүп бериңиз _____________________________________________________________________.  

14. Сиз жетекчи (менеджер), кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер ж.б.) же олуттуу катышуучу катары байланыштуу болгон, мажбурлоо тартибине банкрот катары таанылган же мажбурлап жоюу процессинде турган ар бир компанияны көрсөтүңүз ___________________________________________________________________________.  

Сиз байланышта болгон жана мажбурлоо тартибинде банкроттоо же жоюу шарты коюлган компанияда директор, кызмат адамы же олуттуу катышуучу катары өзүңүздүн ролуңузга жана жоопкерчилик деңгээлиңизге толук негиздеме бериңиз.  

15. Сизге карата же кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер ж.б.) же олуттуу катышуучу катары сизге байланыштуу болгон компанияга карата мамлекеттик жана жөнгө салуу органдары тарабынан иликтөөлөр болду беле? Эгерде болсо, кандай себептер менен жүргүзүлгөнүн түшүндүрүп бериңиз ________________________________________________________.  

16. Азыркы учурда Сиз кандайдыр бир соттук териштирүүлөргө катышып жатасызбы? Болгон болсо, кеңири түшүндүрүп бериңиз _________________________________________.  

 

Мен,________________________________________________________ (аты-жөнү)  

Жогоруда анкетада көрсөтүлгөн маалымат анык жана толук экендигин жана ал менин билимиме, ошондой эле анкетада белгиленген маалыматтарга ылайык көрсөтүлгөндүгүн тастыктайм. Мен атайын бурмалоолорго жана калтырып кетүүлөргө жол берген шартта, ал сунушталып жаткан кызматка макулдук берүүдөн баш тартууга негиз боло тургандыгын жана мыйзамга ылайык жоопко тартылууга алып келе тургандыгын кабыл алам.  

 

 

  ______________________  ________ж. "___" __________ кол тамгасы күнү