Кайта келүү

 

  

  

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2018-жылдын 19-декабрындагы  

№2018-П-12/55-6-(НПА)  

токтому менен бекитилген 

Укук бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө 

НУСКОО 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА) , 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

 

Укук бузулар боюнча иштерди кароо жөнүндө бул Нускоо (мындан ары - Нускоо) аркылуу Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексинин (мындан ары Укук бузуулар жөнүндө кодекс) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары - Улуттук банк) компетенциясына кирген тиешелүү беренелеринде каралган укук бузуулар жөнүндө иштерди жүргүзүү жол-жобосу жөнгө салынат. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

1. Жалпы жоболор 

1. Улуттук банк Укук бузуулар жөнүндө кодекстин 299-306, 323-беренелеринде жана 355-берененин 1 жана 2-бөлүгүндө каралган укук бузуулар жөнүндө иштерди кароого алат жана жаза чарасын белгилейт.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА), 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомдорунун редакциясына ылайык) 

2. Улуттук банктын укук бузуулар боюнча иштерди козгоого ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмдөрү (мындан ары - ыйгарым укуктуу бөлүм) болуп төмөнкүлөр саналат: 

1) Борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрү (Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы, 1 Банктык көзөмөл башкармалыгы, 2 Банктык көзөмөл башкармалыгы, Банк эмес финансы кредит уюмдарын көзөмөлдөө башкармалыгы, Төлөм системалары башкармалыгы, Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмү) Укук бузуулар жөнүндө кодекстин 299-301, 305, 306, 323-беренелеринде жана 355-берененин 1 жана 2-бөлүгүндө каралган укук бузуулар үчүн; 

2) Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы Укук бузуулар жөнүндө кодекстин 302-беренесинде каралган укук бузуулар үчүн; 

3) Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы Укук бузуулар жөнүндө кодекстин 303, 304-беренелеринде каралган укук бузуулар үчүн; 

4) Улуттук банктын областтык башкармалыктары жана Баткен областындагы өкүлчүлүгү (мындан ары - областтык башкармалыктар) Укук бузуулар жөнүндө кодекстин 299-301, 303, 305 (областтык башкармалыктардын компетенциясынын чегинде), 306,323-беренелеринде жана 355 берененин 1 жана 2-бөлүктөрүндө каралган укук бузуулар үчүн; 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

3. Ушул Нускоонун 12-пунктунда каралган учурларды эске албаганда, Улуттук банктын Укук бузуулар жөнүндө иштерди кароого алган комиссиясы (мындан ары - Комиссия) укук бузуулар жөнүндө иштерди кароого алып, токтом кабыл алуу аркылуу тиешелүү жаза чарасын колдонууга укуктуу. 

Комиссиянын жеке жана сандык курамы Улуттук банктын буйругу менен бекитилет. 

Комиссиянын Төрагасы жана анын мүчөлөрү жок учурда Улуттук банктын тиешелүү буйругуна ылайык кызмат абалы боюнча аларды алмаштырган башка адамдар комиссиянын ишине катышат. 

(Абзац КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту) 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА), 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомдорунун редакциясына ылайык) 

3-1. Комиссиянын чечими добуш берүү аркылуу кабыл алынат. Комиссиянын отурумуна катышкан көпчүлүк мүчөлөр добуш берген шартта, чечим кабыл алынган катары эсептелинет. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

3-2. Комиссиянын Төрагасы: 

- Комиссиянын отурумун ачат жана жүргүзөт; 

- ишти кароо убактысын жана ордун дайындоо жөнүндө аныктама жана билдирүү чыгарат (2, 12-тиркеме); 

- кароого алынган иш боюнча материалдар ага ыйгарым укугу жок адамдар тарабынан тариздетилген, протоколдор, ишке тиешелүү башка материалдар туура эмес/талапка ылайыксыз түзүлгөн жана тариздетилген, кароого сунушталган материалдар толук берилбеген жана кароо учурунда аларды толуктоого мүмкүн болбогон учурларда, иштин жүрүшүндө толтурулган протоколдун жана башка материалдардын ыйгарым укуктуу бөлүмгө кайтарылып берилиши боюнча аныктама чыгарат (4-тиркеме). 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА), 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомдорунун редакциясына ылайык) 

3-3. Укук бузуулар боюнча иштер Укук бузулардын бирдиктүү реестри автоматташтырылган маалымат системасын жана электрондук санарип кол тамгасын колдонуу менен кагазга чыгарылган түрдө жана(же) электрондук формада жүргүзүлөт. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)  

4. Жеке жана юридикалык жактар укук бузууларды жасагандыгы үчүн Укук бузуулар жөнүндө кодекстин 299-306, 323-беренелеринде жана 355-берененин 1 жана 2-бөлүгүндө каралган чекте жоопкерчилик тартышат.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

5. Ушул Нускоонун 2-пунктунда белгиленген, Укук бузуулар жөнүндө кодекстин беренелеринде каралган укук бузууларды жасагандыгы үчүн Укук бузуулар жөнүндө кодекстин тиешелүү беренелеринде көрсөтүлгөн өлчөмдө айып пул салынат. 

Айып пул - бул Укук бузуулар жөнүндө кодексте белгиленген учурларда, өлчөмдө жана тартипте жеке жана юридикалык жактарга укук бузууларды жасагандыгы үчүн салынуучу акчалай түрдө жаза чарасы. 

Жеке жакка карата жаза чарасы адам укук бузуу жасаган күндөн тартып 6 (алты) айдын ичинде, ал эми укук бузуу улантылган учурда укук бузуу табылган күндөн тартып - 6 (алты) айдын ичинде колдонулушу мүмкүн. 

Юридикалык жакка карата жаза чарасы жак укук бузуу жасаган күндөн тартып 1 (бир) жылдын ичинде колдонулшу мүмкүн. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

2. Укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча өндүрүштү ачуу тартиби 

6. Укук бузуулар жөнүндө иш жүргүзүүнү баштоого төмөнкүлөр жүйө болуп саналат: 

1) ыйгарым укуктуу бөлүмдүн кызматкерлери тарабынан укук бузуу жагдайы бар экендигин көрсөткөн жетиштүү маалыматтардын түздөн-түз аныкталышы; 

2) укук коргоо же башка мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан укук бузуу жагдайы бар экендигин көрсөткөн маалыматтар камтылган материалдардын келип түшүүсү

3) укук бузуу жагдайы бар экендигин көрсөткөн маалыматтар камтылган жеке жана юридикалык жактардын билдирүүлөрү жана арыздары, ошондой эле башка малымат булактарындагы билдирүүлөр (анын ичинде жалпыга маалымдоо каражаттары жана Интернет), анын ичинде видео- же фотоматериалдар. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

7. Укук бузуу фактылары аныкталган учурда ыйгарым укуктуу бөлүм тарабынан укук бузуулар жөнүндө кагаз чыгарылган түрдө же электрондук формада протокол (1-тиркеме) түзүлөт, ал ыйгарым укуктуу бөлүмдүн кызматкеринин электрондук кол тамгасы менен күбөлөндүрүлөт. 

Протокол түзүүнүн ар бир учуру ыйгарым укуктуу бөлүмдүн кызматкерлери тарабынан Укук бузуулардын бирдиктүү реестрине киргизилүүгө тийиш. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

8. Эгерде протокол түзүлүп жаткан жактын инсандыгын тастыктаган документтери жок болсо жана ал өз инсандыгын тастыктоодон жана жашаган жери туралу маалымат берүүдөн баш тартса, анда ыйгарым укуктуу бөлүмдүн кызаткерлери укук бузуучунун инсандыгын тастыктоо үчүн укук бузууларды жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жакты укук коргоо органынын тиешелүү жайына жеткирүүгө ыйгарым укук коргоо органдарына кайрылууга укуктуу. Протокол укук коргоо органынын өкүлдөрү менен биргеликте түзүлөт жана бул учурда протокол түзүү мөөнөтү 3 (үч) сааттан ашпоого тийиш.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)  

9. Укук бузууларды жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жак протоколго кол коюудан баш тарткан учурда, протоколго бул тууралуу жазылат. Укук бузууларды жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жак протоколго кошо тиркеле турган сын-пикирлерди, түшүндүрмөлөрдү берүүгө жана ага кол коюудан баш тартуусунун жүйөсүн баяндап берүүгө укуктуу. 

10. Протокол 2 (эки) нускада түзүлүп, алардын бири укук бузууларды жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жакка кол койдуруу менен тапшырылат. 

11. Ыйгарым укуктуу бөлүм укук бузуу жөнүндө протоколду ал түзүлгөн учурдан тартып бир күн ичинде укук бузуу фактыларынын далилдерин жана/же укук бузуу үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын түшүндүрмөсүн камтыган башка материалдар менен кошо Комиссиянын Төрагасынын кароосуна жиберет. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА), 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомдорунун редакциясына ылайык) 

12. Эгерде жак укук бузууну жасагандыгы тууралуу фактыны, ага айып пул түрүндө жаза чарасы жана кошумча укуктук кесепеттердин колдонуларын талашып-тартышпаса, укук бузуу жасалган жерде каралып жана чечилиши мүмкүн. Бул учурда укук бузуу жасалган жерде токтом чыгарылат (1-1-тиркеме). 

Токтомго протокол түзгөн кызматкер кол коёт жана анын көчүрмөсү укук бузууну жасаган жакка тапшырылган учурдан тартып ал токтом күчүнө кирет. 

Укук бузууну жасаган жактын аны жасаган жерде кароого макулдугу Укук бузуулар жөнүндө кодекстин талаптарына ылайык, ага карата жаза чарасын жана кошумча укуктук кесепеттерди колдонууга анын макулдугун билдирет. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

3. Укук бузуу жөнүндө ишти кароого даярдоо 

13. Комиссия укук бузуу жөнүндө ишти кароого даярдоодо төмөнкү маселелерди аныктайт: 

- мындай ишти кароо Улуттук банктын компетенциясына кирерин, анын ичинде Комиссиянын кароосуна берилген материалдарда кылмыштуулук белгилеринин орун алышы, укук бузуулар жөнүндө протоколду жана иш боюнча башка материалдарды прокурорго же ведомствого караштуулугуна жраша тергөө органына өткөрүп берүү зарылдыгы маселелерин; 

- бул ишти кароо мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган жагдайлардын бар экендигин; 

- укук бузуулар жөнүндө протоколдун, ошондой эле иш боюнча башка материалдардын так/туура түзүлгөнүн жана таризделгенин; 

- укук бузуу жөнүндө иш жүргүзүүнү жокко чыгаруучу жагдайлардын болушун; 

- ишти маңызы боюнча кароо үчүн материалдардын жетиштүү экендигин; 

- өтүнүчтөрдүн жана четтетүүлөр бар экендигин. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

13-1. Эгерде ишти кароого даярдоодо, ошондой эле укук бузуулар боюнча иштерди кароодо комиссия укук бузууларда кылмыштуу жоруктун белгилери бар деген тыянакка келсе, комиссия иш боюнча материалдарды прокурорго же ведомствого караштуулугуна жараша тергөө органына өткөрүп берүү чечимин кабыл алат. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

14. Комиссия укук бузуу жөнүндө ишти кароого даярдоодо төмөнкүлөр боюнча чечим кабыл алууга укуктуу: 

- бул ишке тиешелүү адамдарды чакыруу (3-тиркеме); 

- ишти кароону кийинкиге калтыруу, иш боюнча керектүү кошумча материалдарды талап кылуу, экспертиза дайындоо (3-1 тиркеме); 

- эгерде тиешелүү ишти кароо Улуттук банктын компетенциясына кирбесе, укук бузуулар жөнүндө протоколду жана башка материалдарды ведомствого караштуулугу боюнча, анын ичинде прокурорго же тергөө органына иштин материалдарын 3 (үч) жумуш күн ичинде өткөрүп берүү (5-тиркеме); 

- Укук бузуулар жөнүндө кодексте каралган жагдайлар орун алган учурларда комиссия мүчөсүн четтетүү (6-тиркеме); 

- Укук бузуулар жөнүндө кодексте каралган жагдайлар орун алган учурларда, иш жүргүзүүнү токтотуу (7-тиркеме). 

Комиссиянын бардык чечимдери Укук бузуулардын бирдиктүү реестри автоматташтырылган маалымат системасына (АМТ) киргизилет. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

15. Комиссиянын мүчөсү укук бузуулар жөнүндө ишти төмөнкү учурларда кароого укугу жок, эгерде: 

1) укук бузуу үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын, анын мыйзамдуу өкүлүнүн, коргоочусунун тууганы болсо; 

2) иштин чечилишине жеке, тике же кыйыр кызыкдар болсо. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА), 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомдорунун редакциясына ылайык) 

16. Укук бузуулар жөнүндө ишти кароого даярдоодо Комиссия Төрагасы протоколдун так эмес/туура эмес түзүлүшүнө жана/же укук бузуулар жөнүндө ишти кароо үчүн зарыл болгон башка материалдарды тариздөөгө байланыштуу кемчиликтерди аныктаган шартта, ыйгарым укуктуу бөлүм протокол жана/же башка материалдар боюнча аныкталган бардык кемчиликтерди ыйгарым укуктуу жактан материалдарды алган күндөн тартып үч суткадан ашык эмес мөөнөттө протоколдун жана башка материалдардын кемчиликтери жоюлат.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА), 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомдорунун редакциясына ылайык) 

17. Укук бузуулар жөнүндө ишти жүргүзүү Укук бузулар жөнүндө кодексте каралган негиздер орун алган шартта токтотулат. Комиссия ишти токтотуу жөнүндө токтом чыгарат (10-тиркеме). 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

17-1. Укук бузуулар жөнүндө ишти жүргүзүү токтогууга негиздер жок болгондон кийин гана кайрадан карала баштайт (10-1-тиркеме). 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

4. Укук бузуу жөнүндө ишти кароо тартиби 

18. Укук бузуу жөнүндө иш, комиссия тарабынан тиешелүү материалдарды алган күндөн тартып он күн ичинде каралат. 

Укук бузгандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жеке адам, укук бузуу жөнүндө ишти кароого жеке өзү, ал эми юридикалык жак Укук бузуулар жөнүндө Кодексте каралган учурларды кошпогондо өкүлү аркылуу катышат.  

Эгерде ишти кароо орду жана убактысы тууралуу талаптагыдай билдирүү берилип, аны жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тртылган жак же анын мыйзамд өкүлү, коргоочусу ишти кароо ордуна экиден көп жолу келбесе, аталгандар жок болсо да укук бузуу жөнүндө иш кароого алынышы мүмкүн.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

19. Укук бузуу жөнүндө ишти жүргүзүүнүн катышуучусунан өтүнмө келип түшкөн (13-тиркеме) же болбосо иш боюнча жагдайларды кошумча аныктоо зарылдыгы жаралган учурларда ишти кароо мөөнөтү комиссия төрагасы тарабынан 10 (он) күндөн ашпаган мөөнөткө узартылышы мүмкүн (14-тиркеме). 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

20. Комиссия укук бузуу жөнүндө ишти кароого киришип: 

- ишти ким карап жатканын, кайсы иш кароого алына тургандыгын, укук бузуу үчүн ким жана Укук бузуулар жөнүндө кодекстин кайсы беренесинин негизинде жоопкерчиликке тартыларын жарыялайт; 

- укук бузууну жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жактын, ошондой эле ишти кароого катышуучу башка жактардын келгендигине ынанат; 

- иш боюнча өндүрүштүн катышуучуларынын ким экендигин аныктап, жактын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн, жактоочунун жана ыйгарым укуктуу өкүлдүн ыйгарым укуктарын текшерет; 

- иш боюнча өндүрүштүн катышуучуларынын келбей калышынын себептерин айкындайт жана алар жокто ишти кароо же болбосо ишти кароону кийинкиге калтыруу тууралуу чечим кабыл алат; 

- ишти кароого катышкан жактарга алардын укуктарын жана милдеттерин чечмелеп түшүндүрөт; 

- билдирилген четтетүүлөрдү жана өтүнмөлөрдү чечет; 

- укук бузуу жөнүндө иш боюнча протоколду/токтомду, ал эми зарылчылык келип чыккан учурда - иштин башка материалдарын жарыялайт. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА), 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомдорунун редакциясына ылайык) 

21. Укук бузуулар жөнүндө ишти кароо учурунда Комиссия ишти туура чечүү максатында милдеттүү түрдө төмөнкүлөрдү тактайт: 

- укук бузуу болгонбу; 

- аны жасаганга ушул жак күнөөлүүбү

- укук бузуу үчүн ушул жак жоопкерчиликке тартылууга тийишпи; 

- жоопкерчиликти жеңилдеткен жана оордоткон жагдайлар барбы; 

- материалдык зыян келтирилгенби; 

- ишти туура чечүү үчүн мааниси бар башка жагдайлар барбы; 

- укук бузууларды жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жактын түшүндүрмөлөрү жана ишти кароого катышып жаткан башка жактардын көрсөтмөлөрү угулат; 

- башка далилдер текшерилет. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА), 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомдорунун редакциясына ылайык) 

22. Укук бузуулар жөнүндө ишти кароодо милдеттүү түрдө отурумда протокол түзүлөт, ага Комиссиянын бардык мүчөлөрү жана укук бузуу жөнүндө иш боюнча отурумдун катчысы кол коёт. 

Укук бузуу жөнүндө ишти кароонун протоколунда төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

- ишти кароо датасы жана орду; 

- ыйгарым укуктуу жактын фамилиясы, аты, атасынын аты, кызмат орду; 

- кайсы иш каралып жаткандыгы; 

- ишти кароого катышкан жактардын келгендиги жөнүндө маалымат; 

- четтетүүлөр, өтүнүчтөр, аларды чечүүнүн жыйынтыктары (зарылдыгына жараша); 

- ишти кароого катышкан тиешелүү жактардын түшүндүрмөлөрү, көрсөтмөлөрү, чечмелөөлөрү жана корутундулары; 

- ишти кароо учурунда иликтөөгө алынган документтер. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА), 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомдорунун редакциясына ылайык) 

23. Укук бузуулар жөнүндө ишти кароо боюнча отурумдардын катчысы: 

- иш боюнча отурумга катышат жана отурумдун протоколун түзөт; 

- Комиссиянын мүчөсүн укук бузуу жөнүндө каралып жаткан иш боюнча зарыл материалдар менен камсыз кылат; 

- укук бузуулар жөнүндө токтомдордун жана ага кошо тиркелген материалдар менен реестрин жүргүзөт (укук бузуу жөнүндө протокол, отурумдун протоколу, токтомдордун аткарылышы тууралуу белгилөөлөр ж.б.). 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА), 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомдорунун редакциясына ылайык) 

5. Укук бузуу жөнүндө иш боюнча токтом чыгаруу тартиби 

24. Комиссия укук бузуу жөнүндө ишти карап чыгып, төмөнкүдөй токтомдордун бирин чыгарат: 

1) жаза чарасын колдонуу жөнүндө

2) иш боюнча өндүрүштү кыскартуу жөнүндө (7-тиркеме). 

- туум чегерүү жөнүндө (9-тиркеме); 

Укук бузуу жөнүндө иш боюнча токтомго Комиссиянын укук бузуулар жөнүндө ишти кароого катышкан бардык мүчөлөрү жана укук бузуулар жөнүндө иш боюнча отурумдардын катчысы кол коюшат. 

Токтом иш каралып бүткөндөн кийин дароо жарыяланат жана белгиленген тартипте ал даттанылбаса, даттануу мөөнөтү бүткөндөн кийин мыйзамдуу түрдө күчүнө кирет. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА), 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомдорунун редакциясына ылайык) 

25. Укук бузуу жөнүндө иш боюнча токтомдун көчүрмөсү токтом чыгарылган жакка кол койдуруу менен ага тапшырылууга же 3 (үч) күн ичинде (бул тууралуу көктөмөдө тиешелүү жазуу чагылдырылат) ага почта аркылуу билдирүү жөнөтүлүүгө тийиш. Мында ыйгарым укуктуу бөлүм мындай билдирүү жөнөтүү тартибинин сакталышына жооп берет. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

6. Укук бузуу жөнүндө иш боюнча токтомго даттануу тартиби 

26. Укук бузуу жөнүндө иш боюнча токтом райондук (шаардык) сотко даттанылышы мүмкүн. 

Укук бузуу жөнүндө иш боюнча токтомго даттануу токтомдун көчүрмөсү тапшырылган же аны почта аркылуу алган күндөн тартып 10 (он) күндүн ичинде берилиши мүмкүн. 

Көрсөтүлгөн мөөнөт жүйөөлүү себептерден улам өтүп кеткен учурда, ага карата токтом чыгарылган жактын арызынын негизинде бул мөөнөт сот тарабынан ордуна келтирилет. 

Даттанууну берүү сот тарабынан даттануу каралганга чейин жаза чарасын берүү жөнүндө токтомдун аткарылышын токтото турат. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА), 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомдорунун редакциясына ылайык) 

7. Жаза чарасын колдонуу жөнүндө токтомду аткаруу 

27. Жаза чарасын колдонуу жөнүндө токтомдун аткарылышы Улуттук банктын укук бузуу жөнүндө ишти кароону демилгелеген ыйгарым укуктуу бөлүмүнө жүктөлөт. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

28. Айып пул салынгандыгы жөнүндө токтом укук бузуучуга тапшырылган күндөн тартып, айып пул 30 (отуз) календардык күндөн кечиктирилбестен укук бузуучу тарабынан төлөнүүгө тийиш. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

29. Жаза чарасын колдонуу жөнүндө токтом даттанылган учурда, ал даттануу канааттандыруусуз калтырылгандыгы тууралуу билдирүүнү алган күндөн тартып 15 (он беш) күндөн кечиктирилбестен айып пул укук бузуучу тарабынан төлөнүүгө тийиш. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

30. Укук бузгандыгы үчүн айып пул мыйзамдарда белгиленген мөөнөттө ыктыярдуу түрдө төлөнбөгөн учурда жана ал максималдуу өлчөмгө жеткен учурда туум чегериле баштайт. 

Төлөөнүн мөөнөтү өткөн ар бир күн үчүн өз убагында төлөнбөгөн айып пулдун суммасынан 0,05 пайызга барабар өлчөмдө пайыздарда эсептелген акчалай төлөм туум болуп саналат. 

Туумдун эң чоң өлчөмү укук бузуучуга карата колдонулган айып пулдун өлчөмүнөн ашпайт. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА), 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомдорунун редакциясына ылайык) 

31. Айып пулду төлөө жана туум салуу мөөнөтү бүткөндөн кийин ыйгарым укуктуу бөлүм өзүнүн айып пулду төлөө жана туум салуу жөнүндө токтомдорун (9-тиркеме), Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте, мажбурлап аткартуу үчүн соттук аткаруучуга жөнөтөт.Туум кошулу токтом белгиленген формадагы тиешелүү кат менен жөнөтүлөт (11-тиркеме). 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА), 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомдорунун редакциясына ылайык) 

32. Айып пул салуу тууралуу токтом боюнча айып пул алуу жаза чарасы толук аткарылганда, анын аткарылгандыгы тууралуу белги коюу менен (зарыл учурда төлөнгөндүгүн тастыктаган документти кошо тиркөө менен) ыйгарым укуктуу бөлүм тарабынан укук бузуулар жөнүндө иш боюнча отурумдардын катчысына каттоо үчүн кайтарылып берилет. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

 

8. Укук бузууларды жана аларды жасаган жактарды каттоо 

33. Укук бузуу жөнүндө протокол түзүүнүн ар бир учуру, анын ичинде укук бузуу боюнча бардык маалыматтар жана укук бузууну жасаган жактар боюнча маалыматтар ыйгарым укуктуу бөлүм тарабынан Укук бузлардын бирдиктүү реестринде катталууга тийиш. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

34. Укук бузууларды, аларды жасаган жактарды, ошондой эле колдонулган жаза чараларын жана кошумча укуктук кесепеттерди каттоого негиз болуп, Укук бузуулар жөнүндө кодекске ылайык түзүлгөн, укук бузуу жөнүндө арыз, протокол жана токтом саналат. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

35. Укук бузуу жөнүндө маалымат Укук бузуулардын бирдиктүү реестрине кирүүгө тиешелүү мүмкүнчүлүгү бар жак тарабынан катталат. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

36. Укук бзууларды Укук бузуулардын бирдиктүү реестрине каттоо Укук бузуулар жөнүндө кодекске ылайык укук бузуу жөнүндө протокол түзүлгөн учурдан тартып 48 сааттан кечиктирилбестен катталууга тийиш. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

37. Ыйгарым укуктуу бөлүм укук бузуу жөнүндө ишти кароонун андан аркы жыйынтыктарын Укук бузуулардын бирдиктүү реестрине киргизилет. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

38. Ыйгарым укуктуу бөлүм Укук бузулардын бирдиктүү реестрине киргизилген маалыматтардын ишенимдүүлүгүнө, өз убагында жана толук берилишине жооптуу болот. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

39. Укук бузуулардын бирдиктүү реестринде камтылган маалыматтар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыр чөйрөсүндөгү, ошондой эле жеке маалыматтарды топтоо, иштеп чыгуу жана колдонуу жагындагы мыйзамдарга ылайык коргоого алынат. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

40. Укук бузуулардын бирдиктүү реестри менен иштөөдө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан белгиленген талаптарга таянуу зарыл.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

  

2-тиркеме  

20__-ж. "__" ____________ № ____ сериядагы протоколго карата укук бузуу жөнүндө иштин кароо убактысын жана ордун белгилөө жөнүндө  

АНЫКТАМА 

 

 

 

___________________________ 

  

____-ж. "__" _____________ 

         (чыгарылган жери) 

  

(чыгарылган күнү)   

 

 

 

  

Мен, ____________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Улуттук банктын комиссиясынын төрагасынын аты-жөнү

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(укук бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын аты-жөнү/жактын аталышы) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

тарабынан укук бузуу жөнүндө № _____ материалдарды карап чыгып, 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексинин жана/же башка ченемдик укуктук актылардын талаптарын укук бузулган беренелер) 

аныктадым: 

1. Иш 20__-жылдын "__" ____________ __________________________ дареги боюнча кароо белгиленсин. 

  

Комиссиянын төрагасы: 

 

_________________________ 

___  

___________________________ 

___ 

______________________ 

___ 

(аты-жөнү

(кызмат орду) 

(кол тамгасы) 

 

 

 

 

3-тиркеме 

Приложение 3 

 

АНЫКТАМА/ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Укук бузуу жөнүндө иш боюнча жакты (тарды) чакыруу жөнүндө протоколдун сериясы №/ 

о вызове лиц(а) по делу о правонарушении к протоколу серии №______________________ 

 

____________________ «___»____________20___ж./г. 

(чакырылган жер/место вынесения) (чакырылган убактысы/ дата вынесения) 

 

 

 

Ыйгарым укуктуу органдын комиссиясы:/ 

Комиссия уполномоченного органа: ____________________________________________________ 

 

Төмөнкү курамда/в составе: 

1) Комиссиянын төрөгасы/председатель комиссии: __________________________________ 

2) Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________ 

3) Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________ 

4) Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________ 

5) Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________ 

6) Комиссиянын катчысы/секретарь комиссии:_____________________________________ 

 

Укук бузуу жөнүндө иштин материалдарын кароого даярдоодо протоколунун сериясы №/ При подготовке к рассмотрению дела о правонарушении к протоколу серии №__________________________________ от «___»____________20___ж./г. в отношении ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(жеке жактын аты-жөнү же юридикалык жактын аталышы, туулган күнү, туулган жери, иш жүзүндө жашаган жери, каттоо дареги, иштеген жери / сведения о правонарушителе Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица, дата рождения, место рождения, место фактического проживания, регистрационный адрес, место работы) 

 

КР УБжКинин _____-беренесинин ____бөлүмүндө каралган укук бузуу фактысы боюнча ишти карап чыгып,/ Рассмотрев дело по факту совершения правонарушения, предусмотренного частью ____ статьи _______ КоП КР, 

 

БЕЛГИЛЕДИ/УСТАНОВИЛА: 

 

Комиссия укук бузуулар жөнүндө ишти кароого даярдоодо төмөнкү жакты (жактарды) чакыруу зарылдыгын белгиледи/ Комиссия при подготовке к рассмотрению дела о правонарушении установила необходимость вызова следующих лиц(а): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(чакыртуунун негиздери көрсөтүлөт/ указываются основания для вызова) 

 

Жогорудагылардын негизинде, КР УБжКинин 533-беренесинин ж алуу менен,/ На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 533 КоП КР, 

 

АНЫКТАДЫ/ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

Укук бузуу жөнүндө ушул иш боюнча төмөнкү жак (жактар) чакыртылсын:/ Вызвать следующего(их) лиц(а) по данному делу о правонарушении:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Жеткирүүөнөтүү ыкмасы менен кабарланат:

Извещен способом доставки/отправки: 

1. Уюл.тел./Моб.тел. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(иш боюнча катышуучунун телефон номери /номер телефона лица, участника по делу) 

2. Почта ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(документтин чыгышталган номери жана убактысы/номер исходящего документа и дата) 

3. Колуна/Нарочно___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(алган адамдын аты-жөнү жана колу/Ф.И.О лица получившего извещение и подпись) 

 

 

Ишти кароо төмөнкү дарек боюнча өткөрүлөт:

Рассмотрение дела состоится по следующему адресу:______________________________________ 

 

Төмөнкү убакытка:/к следующему времени: «___»___________20___ж./г. «___» саат «___» мүнөт 

 

Ыйгарым укуктуу органдын комиссиясы/ 

Комиссия уполномоченного органа: 

 

Комиссиянын төрөгасы/ 

Председатель комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ _______________________ 

 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии 

________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

Комиссиянын катчысы/ 

Секретарь комиссии ________________ ______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

 

3-1-тиркеме 

Приложение 3-1 

 

 

АНЫКТАМА/ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

№ сериясы протокол боюнча укук бузуулар жөнүндө ишти кароонун мөөнөтүн кийинкиге калтыруу жөнүндө/об отложении срока рассмотрения по делу о правонарушении к протоколу №______________ 

 

____________________ «___»____________20___ж./г. 

(чыгарылган жер/место вынесения) (чыгарылган датасы/ дата вынесения) 

 

 

 

Ыйгарым укуктуу органдын комиссиясы:/ 

Комиссия уполномоченного органа: ____________________________________________________ 

 

Төмөнкү курамда/в составе: 

7) Комиссиянын төрөгасы/председатель комиссии: __________________________________ 

8) Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________ 

9) Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________ 

10) Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________ 

11) Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________ 

12) Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________ 

13) Комиссиянын катчысы/секретарь комиссии:_____________________________________ 

 

Укук бузуу жөнүндө иштин материалдарын кароого даярдоонун протоколунун сериясы №/ При подготовке к рассмотрению дела о правонарушении к протоколу серии №____________________________________ от «___»____________20___ж./г. в отношении _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(жеке жактын аты-жөнү же юридикалык жактын аталышы, туулган күнү, туулган жери, иш жүзүндө жашаган жери, каттоо дареги, иштеген жери / сведения о правонарушителе Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица, дата рождения, место рождения, место фактического проживания, регистрационный адрес, место работы) 

 

КР УБжКинин _____- беренесинин ____бөлүмүндө каралган укук бузуу фактысы боюнча ишти карап чыгып,/ Рассмотрев дело по факту совершения правонарушения, предусмотренного частью ____ статьи _______ КоП КР, 

 

БЕЛГИЛЕДИ/УСТАНОВИЛА: 

 

Комиссия укук бузуулар жөнүндө ишти кароого даярдоодо төмөнкү жакты (жактарды) чакыруу зарылдыгын белгиледи/ Комиссия при подготовке к рассмотрению дела о правонарушении установила необходимость _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(кийинкиге калтыруунун негиздери көрсөтүлөт/ указываются основания для отложения) 

 

Жогорудагылардын негизинде, КР УБжКнин 533-беренсин жетекчилике алуу менен,/ На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 533 КоП КР, 

 

АНЫКТАДЫ/ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

Укук бузуулар жөнүндө иш боюнча кароонун мөөнөтү кийинкиге калтырылсын:/ отложить срок рассмотрения по данному делу о правонарушении: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Жеткирүүөнөтүү ыкмасы менен кабарланат:

Извещен способом доставки/отправки: 

4. Уюл.тел./Моб.тел. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(иш боюнча катышуучунун телефон номери /номер телефона лица, участника по делу) 

5. Почта __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(документтин чыгышталган номуру жана датасы/номер исходящего документа и дата) 

6. Колуна/Нарочно_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(алган адамдын аты-жөнү жана колу/Ф.И.О лица получившего извещение и подпись) 

 

 

Ишти кароо төмөнкү дарек боюнча өткөрүлөт:

Рассмотрение дела состоится по следующему адресу:______________________________________ 

 

Төмөнкү убакытка:/к следующему времени: «___»___________20___ж./г. «___» саат «___» мүнөт 

 

Ыйгарым укуктуу органдын комиссиясы/ 

Комиссия уполномоченного органа: 

 

Комиссиянын төрөгасы/ 

Председатель комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ _______________________ 

 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ ______________________  

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

 

Комиссиянын катчысы/ 

Секретарь комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

 

 

 

  

  

  

  

4-тиркеме  

20__-ж. "__" _____________ № _____ сериядагы протоколго карата укук бузуу жөнүндө иш боюнча протоколду жана башка материалдарды ыйгарым укуктуу бөлүмгө кайтарып берүү жөнүндө  

АНЫКТАМА 

 

___________________________ 

  

______-ж. "__" ______________________ 

(чыгарылган жери) 

  

(чыгарылган күнү

  

Мен, ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Улуттук банктын комиссиясынын төрагасы) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________, 

укук бузуу жөнүндө № ___________________________________________________________________________________ иштин материалдарын карап чыгып,  

_____________________________________________________________________________________________________________________________тарабынан      

 (укук бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган жактын аты-жөнү/жактын аталышы) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексинин жана/же башка ченемдик укуктук актыларынын беренеси) 

төмөнкүлөрдү белгилөө менен_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(кароого алынган иш боюнча материалдар ага ыйгарым укугу жок адамдар тарабынан тариздетилген, протоколдор, ишке тиешелүү башка материалдар туура эмес/талапка ылайыксыз түзүлгөн жана тариздетилген, кароого сунушталган материалдар толук берилбеген жана кароо учурунда аларды толуктоого мүмкүн болбогон учурларда, иштин жүрүшүндө толтурулган протоколдун жана башка материалдардын ыйгарым укуктуу бөлүмгө кайтарылып берилишин): 

аныктадым: 

 

1. № _____ иш боюнча протокол (иштин башка материалдар) аныкталган кемчиликтерди четтетүү үчүн  

______________________________________________________________________ кайтарылып берилсин. 

(ыйгарым укуктуу бөлүмдүн аталышы) 

 

2. _______________________________________________________________________ 

(ыйгарым укуктуу бөлүмдүн аталышы) 

 

Укук бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө Нускоонун (мындан ары - Нускоо) 16-пунктунда каралган мөөнөттөрдө аныкталган кемчиликтерди четтетсин. 

 

3. ___________________________________________________________________ сын- 

(ыйгарым укуктуу бөлүмдүн аталышы)  

пикирлерди эске алуу менен жеткире иштелип чыккан материалдарды Нускоонун 16-пунктунда каралган мөөнөттө Комиссияга берсин. 

 

4. Ишти кароо 20___-жылдын "__" _____________ дайындалсын.  

  

Комиссиянын төрагасы: 

___________________ 

___________________________ 

______________________ 

(аты-жөнү

(кызмат орду) 

(кол тамгасы) 

 

Комиссиянын мүчөлөрү

_______________________________ 

___________________________ 

______________________ 

(аты-жөнү

(кызмат орду) 

(кол тамгасы) 

_______________________________ 

___________________________ 

______________________ 

(аты-жөнү

(кызмат орду) 

(кол тамгасы) 

_______________________________ 

___________________________ 

______________________ 

(аты-жөнү

(кызмат орду) 

(кол тамгасы) 

_______________________________ 

___________________________ 

______________________ 

(аты-жөнү

(кызмат орду) 

(кол тамгасы) 

_______________________________ 

___________________________ 

______________________ 

(аты-жөнү

(кызмат орду) 

(кол тамгасы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-тиркеме 

Приложение 5 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

(ыйгарым укуктуу органдын аталышы/  

наименование уполномоченного орагана

 

________________________________________________________________ 

(ыйгарым укуктуу мекеменин аталышы /наименование органа) 

КР УБжКнин 533-беренесинин 1-бөлүмунүн 5-пунктунун талаптарына ылайык укук бузуу жөнүндө иш боюнча материалдар караштуулугуна жараша жиберилет, проктоколдун сериясы №/ В соответствии с требованиями п.5 ч.1 ст.533 КоП КР, направляется материал по делу о правонарушении по подведомственности протокол серии №___________________________________ 

Укук бузуучунун аты-жөнү/Ф.И.О. правонарушителя _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Туулган жылы/Дата рождения _________________________________________ 

Жашаган жери/Адрес проживания ______________________________________ 

Укук бузуунун беренеси, бөлүмү/Статья, часть правонарушения_____________ 

Айыптын суммасы/Сумма штрафа ______________________________________ 

 

Тиркеме/приложение:  

- Укук бузуу жөнүндө протоколу/протокол о правонарушении. 

 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ ________________________ 

(ыйгарым укуктуу органдын жетекчиси, аты-жөнү/ (колу/подпись)  

руководитель уполномоченного органа, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

6-тиркеме 

20__-ж. "__" ___________ № _____ сериядагы протоколго карата укук бузуу жөнүндө иш боюнча четтетүү жөнүндө  

ТОКТОМ 

 

___________________________ 

  

20____-ж. "__" _____________ 

         (чыгарылган жери) 

  

(чыгарылган күнү)         

  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын комиссиясы (мындан ары - Комиссия), __________________________________________________________________________________________________________ 

(укук бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан жактын аты-жөнү/жактын аталышы) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

тарабынан жасалган укук бузуу жөнүндө № ____ иштин материалдарын карап чыгып, төмөнкүлөрдү белгилөө менен 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ишти кароо учурунда белгиленген, Комиссия мүчөсү Кыргыз Республикасы Укук бузуулар жөнүндө кодексинин 532-беренесине ылайык, бул ишти карай албай тургандыгын  күбөлөндүргөн жагдайлар) 

 

токтом кылат: 

1. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(өтүнүчтү берген жактын аты-жөнү/аталышы) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________карата 

(өтүнүч берилген жактын аты жөнү/аталышы) 

 

четтетүү жөнүндө өтүнүчү  

канааттандырылсын/четке кагылсын. 

  

Комиссиянын төрагасы: 

_________________________ 

___________________________ 

______________________ 

(аты-жөнү

(кызмат орду) 

(кол тамгасы) 

Комиссиянын мүчөлөрү

____________________________ 

_________________________ 

____________________ 

(аты-жөнү

(кызмат орду) 

(кол тамгасы) 

____________________________ 

________________________ 

____________________ 

(аты-жөнү

(кызмат орду) 

(кол тамгасы) 

 

__________________________ 

 

________________________ 

 

_____________________ 

(аты-жөнү

(кызмат орду) 

(кол тамгасы) 

____________________________ 

________________________ 

____________________ 

(аты-жөнү

(кызмат орду) 

(кол тамгасы) 

 

__________________________ 

 

________________________ 

 

_____________________ 

(аты-жөнү

(кызмат орду) 

(кол тамгасы) 

 

 

 

7-тиркеме 

Приложение 7 

 

 

ТОКТОМ/ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

токтомду аткарууну кыскартуу жөнүндө

о прекращении производства по делу о правонарушении 

____________________ «___»____________20___ж./г. 

(чыгарылган жер/место вынесения) (чыгарылган датасы/ дата вынесения) 

№ сериясындагы укук бузуу жөнүндө протоколуна /к протоколу о правонарушении серии № _________________________от «____» ___________20___ж./г. 

 

Ыйгарым укуктуу органдын комиссиясы:/ 

Комиссия уполномоченного органа: _____________________________________________________________________ 

 

Төмөнкү курамда/в составе: 

Комиссиянын төрөгасы/председатель комиссии: _________________________________________________________ 

Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________________________________ 

Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________________________________ 

Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________________________________ 

Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________________________________  

Комиссиянын катчысы/секретарь комиссии:_____________________________________________________________ 

 

Жоопкерчилике тартылуучу жак жөнүндө маалымат: жеке жактын аты-жөнү же юридикалык жактын аталышы/ Сведения о лице, привлекаемом к ответственности, Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(туулган күнү, жашаган жери/дата рождения, место жительство) 

 

ТАПТЫ/УСТАНОВИЛИ: 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ишти кароодо аныкталган жагдайлар/ жаза чарасын колдонуу жөнүндө токтомду аткарууну токтотуу үчүн негиздер/ обстоятельства, установленные при рассмотрении дела/ основания для прекращения исполнения постановления о наложении взыскания) 

 

КР УБжКинин төмөндөгү ченемин укук бузгандыгы болуп эсептелинет/ что является правонарушением следующей нормы КоП КР:__________________________________________________________________________________________________________  

(укук бузуу жазагандыгы үчүн каралган берене, бөлүгү/ статья, часть правонарушения) 

 

Жогорудагылардын негизинде, КР УБжКинин 510 жана 558-беренесин жетекчилике алуу менен,/ На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.510 и 558 КоП КР, 

 

ТОКТОМ КЫЛДЫ/ПОСТАНОВИЛИ: 

1. КР УБжКинин негизинде укук бузуулар жөнүндө иш боюнча өндүрүш кыскартылсын./ Прекратить материалы дела о правонарушении на основании статьи______ части _____ КоП КР. 

2. Кабыл алынган чечим жөнүндө кызыккан тараптарга билдирүү/ о принятом решении уведомить заинтересованных лиц. 

 

 

Ыйгарым укуктуу органдын комиссиясы/ 

Комиссия уполномоченного органа: 

 

 

Комиссиянын төрөгасы/ 

Председатель комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ _______________________  

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ ______________________ 

 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

Комиссиянын катчысы/ 

Секретарь комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

 

8- тиркеме 

Приложение 8 

ТОКТОМ/ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

укук бузуу жөнүндө иш боюнча жаза чарасын колдонуу жөнүндө

о наложении взыскания по делу о правонарушении 

 

№ Протоколдун сериясы/к протоколу серии __________________ от «____» _________20___ж./г. 

 

 

____________________ «___»____________20___ж./г. 

(чыгарылган жер/место вынесения) (чыгарылган датасы/ дата вынесения) 

 

Ыйгарым укуктуу органдын комиссиясы:/ 

Комиссия уполномоченного органа: _____________________________________________________ 

 

Төмөнкү курамда/в составе: 

Комиссиянын төрөгасы/председатель комиссии: _________________________________________ 

Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: __________________________________________________ 

Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: __________________________________________________ 

Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: __________________________________________________ 

Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: __________________________________________________ 

Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: __________________________________________________ 

Комиссиянын катчысы/секретарь комиссии:____________________________________________ 

 

Жоопкерчилике тартылуучу жак жөнүндө маалымат: жеке жактын аты-жөнү же юридикалык жактын аталышы/ Сведения о лице, привлекаемом к ответственности, Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(туулган күнү, жашаган жери/дата рождения, место жительства) 

 

 

ТАПТЫ/УСТАНОВИЛА:  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ишти кароодо аныкталган жагдайлар/ обстоятельства, установленные при рассмотрении дела) 

 

КР УБжКнин төмөндөгү ченемин укук бузган болуп эсептелинет:/ что является правонарушением следующей нормы КоП КР: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(укук бузуу жасагандыгы үчүн каралган берене, бөлүгү/ статья, часть правонарушения) 

 

Жогорудагылардын негизинде, Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексинин 518-беренесин жетекчилике алып,/ На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 518 Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики, 

 

ТОКТОМ ЧЫГАРДЫ/ПОСТАНОВИЛИ: 

1. _____эсептик көрсөткүч түрүндө жаза чарасы колдонулсун/наложить взыскание в виде штрафа в размере _____ расчетных показателей. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(сан түрүндө сумма, жазуу түрүндө сумма/ сумма цифрами, сумма прописью) 

2. эскертүү түрүндө жаза чарасы колдонулсун/наложить взыскание в виде предупреждения  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Эгерде ушул токтомго КР УБжКнин 547-беренесине ылайык даттануу берилбесе, бул токтом 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет./Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней, если оно не было обжаловано, в соответствии со статьей 547 КоП КР. 

 

Токтомдун көчүрмөсүн алдым/ 

копию постановление получил(а)_____________________ «____» ___________20____ж./г

 

Эскертүү / Примечание: 

КР УБжКнин 539 жана 547-беренелерине ылайык, ушул укук бузуу жөнүндо токтом даттануу мөөнөтү аяктагандан кийин мыйзамдуу күчүнө кирет, ушул токтомдун көчүрмөсү жоопкерчиликке тартылган адамдын колуна тапшырылган же почта аркылуу жөнөтүлгөн күндөн тартып 10 күндүн ичинде даттанууга болот. / В соответствии со статьями 539 и 547 КоП КР настоящее постановление о правонарушении вступает в законную силу по истечении срока на обжалование, может быть обжаловано в течении 10 (десять) дней со дня вручения лицу или его представителю, привлеченному к ответственности за правонарушения копии настоящего постановления.  

Укук бузуулар жөнүндө иш боюнча токтомго даттануу, токтомдун көчүрмөсү тапшырылган же аны почта аркылуу алынган күндөн тартып 10 күндүн ичинде берилиши мүмкүн. Көрсөтүлгөн мөөнөт жүйөлүү себептерден улам өтүп кеткен учурда ага карата токтом чыгарылган адамдын арызынын негизинде бул мөөнөт сот тарабынан калыбына келтирилет. Мөөнөттү өткөрүп жиберүүнүн жүйөлүү себептери документтер менен тастыкталган, адамдын оорусу, анын иш сапрында жүргөндүгү, табигый кырсыктар ж.б. болушу мүмкүн. / Жалоба на постановление по делу о правонарушении может быть подана в течение 10дней со дня вручения копии постановления или получения его по почте. В случае пропуска указанного срока по уважительным причинам этот срок на основании заявления лица, в отношении которого вынесено постановление, восстанавливается судом. Уважительными причинами пропуска срока могут быть подтвержденные документами болезнь лица, нахождение его в командировке, стихийное бедствие т.п. 

КР УБжКнин 563-беренесине ылайык, айып ушул токтом тапшырылган күндөн баштап 30 күндөн кечиктирбестен төлөнүүгө тийиш. Айып белгиленген мөөнөттө төлөнбөгөн учурда, КР УБжКнин 568-беренелерине ылайык туум эсептелип, айып салуу жөнүндө токтом жана туумду эсептөө жөнүнүндө токтомдор мажбурлоо жолу менен аткарылууга тийиш. / В соответствии со статьей 563 КоП КР штраф должен быть уплачен не позднее 30 дней со дня вручения настоящего постановления. При неуплате штрафа в установленные сроки согласно ст.568 КоП КР постановление о наложении штрафа и начисление пени подлежит принудительному исполнению. 

 

Жогоруда көрсөтүлгөн укуктарым жана милдеттерим мага тушүндүрүлдү

Мне разъяснены мои права и обязанности ____________________(укук бузуучунун колу/подпись правонарушителя) 

 

 

Ыйгарым укуктуу органдын комиссиясы/ 

Комиссия уполномоченного органа: 

 

 

Комиссиянын төрөгасы/ 

Председатель комиссии ________________ _________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ ___________________  

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ ___________________  

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ ___________________  

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ ___________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

Комиссиянын катчысы/ 

Секретарь комиссии ________________ __________________  

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

 

 

9- тиркеме 

Приложение 9 

 

 

 

ТОКТОМ/ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

укук бузуулар жөнүндө иш боюнча туум эсептөө жөнүндө

о начислении пени по делу о правонарушении 

 

___________________________ «____»_____________20____ж./г. 

(чыгарылган жер место рассмотрения) (чыгарылган датасы/дата вынесения) 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ыйгарым укуктуу органдын кызматкеринин аты-жөнү, ээлеген кызматы/  

Ф.И.О. сотрудника уполномоченного органа, должность) 

 

Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык, айып пул түрүндөгү жаза салуу жөнүндө төмөндөгү жеке/юридикалык жакка карата чыгарылган токтомунун негизинде: / На основании постановления о наложении взыскания в виде штрафа в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях, вынесенного в отношении физического / юридического лица: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(жеке жактын аты-жөнү (юридикалык жактын аталышы), туулган күнү, каттоого турган жери

Ф.И.О. физического лица (наименование юр. лица), дата рождения, место прописки) 

 

ТАПТЫМ/УСТАНОВИЛ: 

Көрсөтүлгөн жак тарабынан, Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексинин 563-беренесинин 1-бөлүмүндө көрсөтүлгөн айып пул, мөөнөтүндө төлөнгөн эмес./Указанным лицом не уплачен штраф в срок, установленный частью 1 статьи 563 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях. 

 

Жогорудагылардын негизинде, Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексинин 34, 35, 541, 563 жана 568-беренелерин жетекчиликке алуу менен, / На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 34, 35, 541, 563 и 568 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях, 

 

ТОКТОМ КЫЛДЫМ/ПОСТАНОВИЛ: 

 

1. Айып пулдун төлөнүшүн камсыз кылууга багытталган укук бузуунун кошумча укуктук кесепети катарында/ В качестве дополнительного правового последствия правонарушения, направленного на обеспечение исполнения штрафа, начислить пеню на _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(жеке жактын аты-жөнү же юридикалык жактын аталышы./ Ф.И.О. физического лица или наименование юр. лица.) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(туумдун суммасы айыптын суммасына барабар болот /сумма пени равна сумме штрафа) 

 

2. Ушул токтомду жана жаза салуу жөнүндө токтомду мажбурлап аткартуу үчүн Сот аткаруучулар кызматынын бөлүгүнө жөнөтүлсүн/ Настоящее постановление и постановление о наложении взыскания направить в Подразделение службы судебных исполнителей для принудительного исполнения. 

 

Ыйгарым укуктуу органдын комиссиясы/ 

Комиссия уполномоченного органа: 

 

 

 

Комиссиянын төрөгасы/ 

Председатель комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

 

 

Комиссиянын катчысы/ 

Секретарь комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

 

 

 

10-тиркеме 

Приложение 10 

 

 

ТОКТОМ/ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

укук бузуулар жөнүндө иш боюнча өндүрүштү убактылуу токтотуу тууралуу/ 

о приостановлении производства по делу о правонарушении  

 

____________________ «___»____________20___ж./г. 

(чыгарылган жер/место вынесения) (чыгарылган датасы/ дата вынесения) 

Протоколдун сериясы/к протоколу серии № _______________________от «____» ____________20___ж./г. 

 

Ыйгарым укуктуу органдын комиссиясы:/ 

Комиссия уполномоченного органа: _____________________________________________________________________ 

 

Төмөнкү курамда/в составе: 

Комиссиянын төрөгасы/председатель комиссии: _________________________________________________________ 

Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________________________________ 

Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________________________________ 

Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________________________________ 

Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________________________________ 

Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________________________________ 

Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________________________________ 

Комиссиянын катчысы/секретарь комиссии:_____________________________________________________________ 

 

Жоопкерчилике тартылуучу жак жөнүндө маалымат: жеке жактын аты-жөнү же юридикалык жактын аталышы/ Сведения о лице, привлекаемом к ответственности, Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(туулган күнү, жашаган жери/дата рождения, место жительство) 

 

ТАПТЫ/УСТАНОВИЛИ: 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (ишти кароодо аныкталган жагдайлар/ укук бузуулар жөнүндө иш боюнча өндүрүштү токтото туруу тууралуу негиздер/ (обстоятельства, установленные при рассмотрении дела/ основания о приостановлении производства по делу о правонарушении) 

 

КР УБжКнин төмөндөгү ченемин укук бузгандыгы болуп эсептелинет/ что является правонарушением следующей нормы КоП КР:_________________________________________________________________________________________________________  

(укук бузуу жасагандыгы үчүн каралган берене, бөлүгү/ статья, часть правонарушения) 

 

Жогорудагылардын негизинде, КР УБжКнин 508-беренесин жетекчилике алуу менен,/ На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 508 КоП КР, 

 

ТОКТОМ КЫЛДЫ/ПОСТАНОВИЛИ: 

1. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

КР УБжКинин 508-беренесине ылайык өндүрүштү убактылуу токтотууга болгон конкреттүү негиздери көрсөтүлсүн

Унказать конкретные основания приостановления производства в соответствии со ст.508 КоП КР 

2. Кабыл алынган чечим жөнүндө кызыккан тараптарга билдирүү/ О принятом решении уведомить заинтересованных лиц. 

 

 

Ыйгарым укуктуу органдын комиссиясы/ 

Комиссия уполномоченного органа: 

 

 

Комиссиянын төрөгасы/ 

Председатель комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ ______________________  

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

 

Комиссиянын катчысы/ 

Секретарь комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

 

10-1-тиркеме 

Приложение 10-1 

 

ТОКТОМ/ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

укук бузуулар жөнүндө иш боюнча убактылуу токтотулган өндүруштү кайрадн жаңыртуу жөнүндө

о возобновлении приостановленного производства по делу о правонарушении 

 

____________________ «___»____________20___ж./г. 

(чыгарылган жер/место вынесения) (чыгарылган датасы/ дата вынесения) 

Укук бузуу жөнүндө протоколдун сериясы/к протоколу о правонарушении серии № ______________________________ 

от «____» ____________20___ж./г. 

 

Ыйгарым укуктуу органдын комиссиясы:/ 

Комиссия уполномоченного органа: ____________________________________________________ 

 

Төмөнкү курамда/в составе: 

Комиссиянын төрөгасы/председатель комиссии: __________________________________ 

Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________ 

Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________ 

Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________ 

Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________ 

Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________ 

Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________ 

Комиссиянын катчысы/секретарь комиссии:_____________________________________ 

 

Жоопкерчилике тартылуучу жак жөнүндө маалымат: жеке жактын аты-жөнү же юридикалык жактын аталышы/ Сведения о лице, привлекаемом к ответственности, Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(туулган күнү, жашаган жери/дата рождения, место жительства) 

 

ТАПТЫ/ УСТАНОВИЛА:  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ишти кароодо аныкталган жагдайлар/ укук бузуу жөнүндө иш боюнча иш жүргүзүүнү кайрадан жаныртга болгон негиздер/ (обстоятельства, установленные при рассмотрении дела/ основания для возобновления производства по дел производства по делу о правонарушении) 

 

КР УБжКнин төмөндогү ченемин укук бузгандыгы болуп эсептелинет: что является правонарушением следующей нормы КоП КР:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (укук бузуу жасагандыгы үчүн каралган берене, бөлүгү/ статья, часть правонарушения) 

 

Жогорудагылардын негизинде, КР БжКнин 509-беренесин жетекчилике алуу менен, / На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 509 КоП КР, 

ТОКТОМ КЫЛДЫ/ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Укук бузуулар жөнүндө иш боюнча өндүрүштү кайр баштоо №/ Возобновить произодство по делу о правонарушении №____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Кабыл алынган чечим жөнүндө кызыккан тараптарга билдирүү/ О принятом решении уведомить заинтересованных лиц. 

 

 

Ыйгарым укуктуу органдын комиссиясы/ 

Комиссия уполномоченного органа: 

 

Комиссиянын төрөгасы/ 

Председатель комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ _______________________ 

 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии 

________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ _______________________ 

 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

11-тиркеме 

Приложение 11 

 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

(сот аткаруучулардын кызматтык бөлүмү

подразделение службы судебных исполнителей

 

________________________________________________________________ 

(ыйгарым укуктуу мекеменин аталышы /наименование органа) 

КР УБжКнин 568-беренесинин талаптарына ылайык мажбурлап аткартуу үчүн жаза чарасын колдонуу жөнүндө иш боюнча материалдар жиберилет, проктоколдун сериясы №/ В соответствии с требованиями ст. 568 КоП КР, направляет материал по делу о правонарушении для принудительного исполнения протокол серии №____________________________ 

Укук бузуучунун аты-жөнү/Ф.И.О. правонарушителя ______________________ 

_____________________________________________________________________ 

Туулган жылы/Дата рождения _________________________________________ 

Жашаган жери/Адрес проживания ______________________________________ 

Укук бузуунун беренеси, бөлүмү/Статья, часть правонарушения_____________ 

Айыптын суммасы/Сумма штрафа______________________________________  

Туумдун суммасы/Сумма пени__________________________________________ 

 

Тиркеме/приложение:  

- жаза чарасын колдонуу жөнүндө токтому/постановление о наложении взыскания; 

- туум эсептөө жөнүндө токтому/постановление о начислении пени. 

 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ ________________________ 

(ыйгарым укуктуу органдын жетекчиси, аты-жөнү/ (колу/подпись)  

 

руководитель уполномоченного органа, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

12-тиркеме 

Приложение 12 

 

 

КАБАРЛАМА/ИЗВЕЩЕНИЕ 

укук бузуу жөнүндө ишти кароонун орду жана убактысы жөнүндө

о времени и месте рассмотрения дела о правонарушении 

 

____________________________ «____»______________20_____ж./г. 

үзгөн жери/место составления) (түзгөн убактысы/дата составления) 

 

№ 

(укук бузуу жөнүндө протоколдун номери/номер протокола о правонарушении) 

 

Сизге же ишеним каттын негизиндеги ыйгарым укуктуу өкүлүңүзгө, укук бузуу фактысы боюнча  

ишти кароо үчүн ыйгарым укуктуу кызматтын комиссиясына келүүгө тийиш экенидигиңиз тууралуу кабарлайбыз.

Настоящим уведомляем Вас о том, что Вам либо иному лицу,  

действующему на основании доверенности необходимо прибыть для 

рассмотрения комиссией уполномоченного органа дела о правонарушении: 

Укук бузуучунун аты-жөнү/Ф.И.О. правонарушителя ____________________ 

___________________________________________________________________ 

Укук бузуунун беренеси, бөлүмү/Статья, часть правонарушения___________ 

Эсептик көрсөткүч, суммасы/Расчетный показатель, сумма штрафа________ 

___________________________________________________________________ 

Карала турган жердин дареги/Место рассмотрения____________________ 

Карала турган күндүн убактысы/ Дата рассмотрения___________________ 

Карала турган убактысы/Время рассмотрения________________________ 

 

КР УБжКинин 498-беренесинин 2-бөлүмүнүн 3-пунктуна ылайык, мыйзам укук бузууга жол берген адам,  

ыйгарым укуктуу органына анын чакыруусу менен келүүгө мүмкүн эместигинин себебин көрсөтүп, өтүнүч кат менен кайрылууга милдеттүү, антпесе мыйзам укук бузуу иши анын катышуусуз каралышы мүмкүн./ В соответствии с пунктом 3 частью 2 статьей 498 КоП КР лицо, привлекаемое за совершение правонарушения, обязано своевременно сообщать уполномоченному органу о невозможности прибытия по его приглашению с указанием причины, в противном случае дело о правонарушении может быть рассмотрено без участия правонарушителя.  

 

Өздүгүн аныктай турган документ жаныңызда болсун./При себе иметь документ, удостоверяющий личность. 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

(ыйгарым укуктуу органдын кызматкери, аты-жөнү, колу/ 

сотрудник уполномоченного органа, Ф.И.О., подпись) 

 

 

Укук бузууга жол берген адамга берилет/ 

Выдается правонарушителю 

КАБАРЛАМА ТАЛОНУ/ТАЛОН-ИЗВЕЩЕНИЕ 

укук бузуу жөнүндө ишти кароонун орду жана убактысы жөнүндө/  

о времени и месте рассмотрения дела о правонарушении 

 

____________________________ «____»______________20_____ж./г. 

үзгөн жери/место составления) (түзгөн убактысы/дата составления) 

 

№ 

(укук бузуу жөнүндө протоколдун номери/номер протокола о правонарушении) 

 

Укук бузуу жөнүндө ишти кароонун орду жана убактысы жөнүндө тааныштым/ о времени и месте рассмотрения дела о правонарушении, ознакомлен(а): _________________________________________________________________________________________________ 

(укук бузууга жол берген адамдын аты-жөну/Ф.И.О. правонарушителя) 

 

Карала турган жедин дареги/Место рассмотрения_____________________ ____________________________________________________________________ 

Карала турган күндүн датасы/ Дата рассмотрения _______________________ 

Карала турган убактысы/Время рассмотрения __________________________ 

 

 

 

 

 

Кабарламаны алдым/  

Извещение получил(а): _________________ «____»__________20____ж./г. 

(колу/подпись) (кабарламаны алган убактысы/дата получения извещения) 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Ыйгарым укуктуу органдын кызматкеринде калат/ 

Остается у сотрудника уполномоченного органа 

 

 

 

 

 

13-тиркеме 

Приложение 13 

 

 

 

«МАКУЛМУН/СОГЛАСЕН» 

__________________________ 

(ээлеген кызматы/должность) 

 

__________________________ 

(комиссиянын төрагасы/ 

председатель комиссии) 

 

«____» ______________2021 ж./г. 

 

БИЛДИРҮҮ/РАПОРТ 

кароонун мөөнөтүн узартуу/о продлении срока рассмотрения 

 

_______________________ «___»____________20___ж./г. 

үзгөн жери/место составления) (түзгөн убактысы/дата составления) 

 

Мен/Я,____________________________________________________________ 

(аты-жөнү, ээлеген кызматы / Ф.И.О., должность

КР УБжКинин 535-беренесинин 2-бөлүмүн жетекчилике алуу менен укук бузуу жөнүндө протоколдун кароо мөөнөтун узартууну суранам/ руководствуясь статьей 535 частью 2 КоП КР прошу Вас продлить срок рассмотрения протокола о правонарушении № ______________________________________________________  

Укук бузуучунун аты-жөнү

Ф.И.О. правонарушителя _________________________________________________ 

КР УБжКинин айып салынган беренеси, бөлүмү

Статья, часть правонарушения КоП КР ______________________________________ 

Айыптын суммасы

Сумма штрафа __________________________________________________________ 

Укук бузуу жөнүндө иштин каралган күнү

Дата рассмотрения дела о нарушении_______________________________________ 

 

 

Ошого байланыштуу/В связи ________________________________________ 

________________________________________________________________________  

(эмне себептен каралган мөөнөтүн узартып жаткандыгы тууралу/указать причину продления срока рассмотрения) 

 

______________________________________________________________________________________________ 

(ыйгарым укуктуу органдын кызматкери, аты-жөнү/ (колу/подпись)  

сотрудник уполномоченного орагана, Ф.И.О.) 

 

 

 

14-тиркеме 

Приложение 14 

 

 

АНЫКТАМА/ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Укук бузуулар жөнүндө иш боюнча кароонун моөнөтүн узартуу жөнүндө протоколдун сериясы №/ 

о продлении срока рассмотрения по делу о правонарушении к протоколу серии №_________________ 

 

____________________ «___»____________20___ж./г. 

(чыгарылган жери/место вынесения) (чыгарылган убактысы/ дата вынесения) 

 

 

 

Ыйгарым укуктуу органдын комиссиясы:/ 

Комиссия уполномоченного органа: ____________________________________________________ 

 

Төмөнкү курамда/в составе: 

14) Комиссиянын төрөгасы/председатель комиссии: __________________________________ 

15) Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________ 

16) Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________ 

17) Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________ 

18) Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________ 

19) Комиссиянын мүчөсү/член комиссии: ___________________________________________ 

20) Комиссиянын катчысы/секретарь комиссии:_____________________________________ 

 

Укук бузуу жөнүндө иштин материалдарын кароого даярдоодо протоколунун сериясы №/ При подготовке к рассмотрению дела о правонарушении к протоколу серии №_____________________ от «___»____________20___ж./г. в отношении____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(жеке жактын аты-жөнү же юридикалык жактын аталышы, туулган күнү, туулган жери, иш жүзүндө жашаган жери, каттоо дареги, иштеген жери / сведения о правонарушителе Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица, дата рождения, место рождения, место фактического проживания, регистрационный адрес, место работы) 

 

КР УБжКинин _____-беренесинин ____бөлүмүндө каралган укук бузуу фактысы боюнча ишти карап чыгып,/ Рассмотрев дело по факту совершения нарушения, предусмотренного частью ____ статьи _______ КоП КР, 

 

БЕЛГИЛЕДИ/УСТАНОВИЛА: 

 

Комиссия укук бузуулар жөнүндө ишти кароого даярдоодо төмөнкү жакты (жактарды) чакыруу зарылдыгын белгиледи/ Комиссия при подготовке к рассмотрению дела о правонарушении установила необходимость___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(узартуунун негиздери көрсөтүлөт/ указываются основания для продления) 

 

Жогорудагылардын негизинде, КР УБжКинин 533-беренесин жетекчилике алуу менен,/ На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 533 КоП КР, 

 

АНЫКТАДЫ/ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

Укук бузуулар жөнүндө иш боюнча кароонун мөөнөтү узартылсын:/ продлить срок рассмотрения по данному делу о правонарушении:__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Жеткирүүөнөтүү ыкмасы менен кабарланат:

Извещен способом доставки/отправки: 

7. Уюл.тел./Моб.тел. _____________________________________________________________ 

(иш боюнча катышуучунун телефон номери /номер телефона лица, участника по делу) 

8. Почта _______________________________________________________________________ 

(документтин чыгышталган номери жана убактысы/номер исходящего документа и дата) 

9. Колуна/Нарочно______________________________________________________________ 

(алган адамдын аты-жөнү жана колу/Ф.И.О лица получившего извещение и подпись) 

 

 

Ишти кароо төмөнкү дарек боюнча өткөрүлөт:

Рассмотрение дела состоится по следующему адресу:______________________________________ 

 

Төмөнкү убакытка:/к следующему времени: «___»___________20___ж./г. «___» саат «___» мүнөт 

 

Ыйгарым укуктуу органдын комиссиясы/ 

Комиссия уполномоченного органа: 

 

Комиссиянын төрөгасы/ 

Председатель комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ _______________________ 

 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

Комиссиянын мүчөсү

Член комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О) 

 

Комиссиянын катчысы/ 

Секретарь комиссии ________________ _______________________ 

(колу/подпись) (аты-жөнү/Ф.И.О)