> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасын Улуттук банкынын Банктык эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу негизги ченемдик укуктук актыларынын тизмеси

Документтин аталышы Кабыл алынган күнү Юстиция министрилигинде каттодон өткөн күнү
I. Адистештирилген финансы-кредиттик мекемелердин ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актылар
1 "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсы адистештирилген финансы-кредиттик уюмунун ишин жөнгө салуу эрежелери Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 20-мартындагы № 2024-П-12/12-2-(НФКУ) токтому менен бекитилген.  
2 Кредиттик бюронун отчет толтуруусу боюнча усулдук көрсөтмөлөр Адистештирилген финансы-кредиттик мекемеси - "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө Ууттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 22-февралындагы №6/3 токтому менен бекитилген  
3 "Адистештирилген финансы-кредит уюму "Кредиттик союздардын каржы компаниясы" ачык акционердик коомунун ишин лицензиялоо жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15- июнундагы № 2017-П-12/25-10-(НФКУ) токтому менен бекитилген. 2019-жылдын 27-февралындагы № 2019-П-33/9-7-(НФКО), 2020-жылдын 8-июлундагы № 2020-П-12\39-1-(НПА), 2021-жылдын 25-августундагы № 2021-П-12/47-2-(НПА), 2022-жылдын 17-августундагы №2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
4 Адистештирилген финансы мекемелеринин ишин жөнгө салуу эрежелери Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 16-мартындагы №12/4 токтому менен бекитилген.
2016-жылдын 30-ноябрындагы №47/5,
2017-жылдын 31-майындагы №21/8,
2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА),
2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-13-(НФКУ),
2021-жылдын 28-сентябрындагы №2021-П-33/53-10-(НФКУ),
2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ) токтомдору менен өзг өртүүлөр киргизилген.
 
5 "Адистештирилген финансы мекемелеринин ишин лицензиялоо жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 16-мартындагы №12/3 токтому менен бекитилген. 2016-жылдын 24-августундагы № 35/6, 2017-жылдын 17-майындагы №19/14, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-11-(НПА), 2018-жылдын 15-августундагы № 2018-П-33/33-8-(НФКУ), 2019-жылдын 27-февралындагы № 2019-П-33/9-7-(НФКО), 2019-жылдын 21-августундагы №2019-П-33/43-8-(НФКУ), 2022-жылдын 17-августундагы №2022-П-33/52-3-(НФКУ), 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
II. Кредиттик союздардын ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актылар
1 "Кредиттик союздарды лицензиялоо жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы №78/25 токтому менен бекитилген. 2016-жылдын 5-февралындагы № 5/1, 2017-жылдын 17-майындагы №19/14, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-11-(НПА), 2019-жылдын 27-февралындагы № 2019-П-33/9-7-(НФКО), 2020-жылдын 8-июлундагы № 2020-П-12\39-1-(НПА), 2021-жылдын 28-сентябрындагы № 2021-П-33/53-8-(НФКУ) 2022-жылдын 15-июнундагы № 2022-П-33/37-2-(НФКУ),2022-жылдын 17-августундагы №2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомдору менен өзг өртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
2 Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жөнгө салган эрежелер Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 4-майындагы №14/2 токтому менен бекитилген. 2005-жылдын 15-декабрындагы №37/6, 2006-жылдын 2-мартындагы №5/8, 2006-жылдын 9-августундагы №24/5, 2007-жылдын 11-майындагы №25/2, 2008-жылдын 5-ноябрындагы №40/7, 2009-жылдын 28-октябрындагы №43/5, 2010-жылдын 26 майындагы №36/15, 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/9, 2012-жылдын 12- декабрындагы №48/10, 2012-жылдын 21-декабрындагы №50/7, 2013-жылдын 24-апрелиндеги №13/10, 2013-жылдын 23-октябрындагы №39/4, 2016-жылдын 10-февралындагы №7/2, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-11-(НПА), 2018-жылдын 15-августандагы № 2018-П-33/33-8-(НФКУ), 2019-жылдын 21-августундагы №2019-П-33/43-8-(НФКУ) 2022-жылдын 15-июнундагы № 2022-П-33/37-2-(НФКУ), 2022-жылдын 5-октябрындагы № 2022-П-33/61-3-(НФКУ), 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2005-жылдын 6-июнунда 73-05, 2006-жылдын 18-январында 9-06, 2006-жылдын 4-апрелинде 32-06, 2006-жылдын 28-августунда 94-06, 2007-жылдын 14-июнунда 56-07, 2008-жылдын 15-декабрында №144-08 номерлеринде
3 "Кредиттик союздарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүдө" жобо (күчүн жоготту) Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 23-мартындагы №7/5 токтому менен бекитилген. 2007-жылдын 31-январындагы №5/2, 2009-жылдын 28-октябрындагы №43/5, 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/9, 2012-жылдын 12-декабрындагы №48/10, 2013-жылдын 25-сентябрындагы №35/16, 2014-жылдын 27-ноябрындагы №53/8, 2016-жылдын 5-февралындагы № 5/1, 2016-жылдын 10-февралындагы №7/2, 2017-жылдын 31-майындагы №21/8, 2018-жылдын 15-августандагы № 2018-П-33/33-8-(НФКУ), 2019-жылдын 21-августундагы №2019-П-33/43-8-(НФКУ) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген 2006-жылдын 21-апрелинде №45-06, 2007-жылдын 9-февралында №14-07 номерлеринде
4 "Кредиттик союздарда кредиттерди классификациялоо жөнүндө" жобо (күчүн жоготту) Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 12-апрелиндеги №10/6 токтому менен бекитилген. 2012-жылдын 18-майындагы №19/7, 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/10, 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/7, 2015-жылдын 2-ноябрындагы № 65/1, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА), 2018-жылдын 30-майындагы № 2018-П-12/20-2, 2019 -жылдын 1- ноябрындагы № 2019-П-33\55-3-(НФКУ), 2020-жылдын 17-июнундагы № 2020-П-33/35-1-(НФКУ) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. Улуттук Банк Башкармасынын 2020-жылдын 28-декабрындагы № 2020-П-33/75-4-(НФКУ) токтомуна ылайык күчүн жоготту. 2006-жылдын 11-майында 51-06 номеринде
5 "Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2008- жылдын 16-январындагы №3/3 токтому менен бекитилген. 2009-жылдын 16-декабрындагы №49/17, 2012-жылдын 18-январындагы №2/2, 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/9, 2013-жылдын 24-апрелиндеги №13/10, 2016-жылдын 20-январындагы №4/5, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА), 2017-жылдын 16-августундагы № 2017-П-12/34-1-(НПА, 2018-жылдын 30-майындагы № 2018-П-12/20-2-(НФКУ), 2018-жылдын 15-августандагы № 2018-П-33/33-8-(НФКУ), 2019-жылдын 30-январындагы № 2019-П-33/4-2-(НПА),2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ), 2023-жылдын 20-декабрындагы № 2023-П-12/80-4-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген 2008-жылдын 20-февралында 6-08 номеринде
6 Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет формаларын толтуруу боюнча усулдук көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2016-жылдын 9-июнундагы №24/1 токтому менен бекитилген. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2016-жылдын 1-сентябрындагы №36/1, 2017-жылдын 29-июнундагы №22/2,2017-жылдын 9-ноябрындагы №40/4, 2018-жылдын 2-июлундагы №30/5, 2019-жылдын 28-мартындагы №10/1, 2017-жылдын 9-ноябрындагы №40/4,  2018-жылдын 2-июлундагы №30/5,  2019-жылдын 28-мартындагы №10/1
 2022-жылдын 30-декабрындагы №43/2 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
 
7 Улуттук банк тарабынан сунушталган, кредиттик союздардын маалымат системаларына карата минималдуу талаптарды аткаруу боюнча убактылуу сунуш көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2005-жылдын 26-июлундагы №39/1, 2017-жылдын 29-июнундагы №22/2, 2017-жылдын 9-ноябрындагы №40/4, 2017-жылдын 9-ноябрындагы №40/4,
 2022-жылдын 30-декабрындагы №43/2 токтомдору менен бекитилген
 
8 Кредиттик союздарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-декабрындагы №50/7 токмому менен бекитилген. 2012-жылдын 12-декабрындагы №48/10, 2013-жылдын 23-октябрындагы №39/4, 2014-жылдын 30-майындагы №24/10, 2015-жылдын 16-сентябрындагы №53/9, 2016-жылдын 10-февралындагы №7/3, 2016-жылдын 24-августундагы №35/4, 2016-жылдын 28-сентябрындагы №40/6, 2017-жылдын 31-майындагы №21/9, 2018-жылдын 15-августандагы № 2018-П-33/33-8-(НФКУ), 2019-жылдын 30-январындагы № 2019-П-33/4-2-(НПА), 2019-жылдын 21-августундагы №2019-П-33/43-8-(НФКУ), 2020-жылдын 11-мартындагы №2020-П-33/10-1-(НФКУ), 2020-жылдын 8-июлундагы № 2020-П-33\39-3-(НФКУ), 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ), 2023-жылдын 14-июнундагы № 2023-П-12/38-4-(НПА), 2023-жылдын 30-августундагы № 2023-П-12/55-1-(НПА), 2023-жылдын 8-декабрындагы № 2023-П-12/76-1-(БС) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген
9 Кредиттик союздардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө нускоо (күчүн жоготту) Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 14-мартындагы №13/13 токмому менен бекитилген. 2012-жылдын 4-июлындагы №28/9, 2012-жылдын 12-декабрындагы №48/10, 2017-жылдын 31-майындагы №21/8 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2007-жылдын 20-апрелинде 44-07 номеринде
10 Кредиттик союздар тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө Нускоо Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы № 24/9 токтому менен бекитилген. 2015-жылдын 16-сентябрындагы № 53/8, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА)), 2020-жылдын 22-апрелиндеги №2020-П-33-/24-3-(НФКУ), 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-13-(НФКУ), 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
III. Микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актылар
1 "Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы №76/9 токтому менен бекитилген. 2016-жылдын 5-февралындагы № 5/1, 2016-жылдын 24-февралындагы № 10/4, 2017-жылдын 17-майындагы №19/14, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-11-(НПА), 2019-жылдын 27-февралындагы № 2019-П-33/9-7-(НФКО), 2020-жылдын 8-июлундагы № 2020-П-12\39-1-(НПА), 2021-жылдын 28-сентябрындагы № 2021-П-33/53-8-(НФКУ),2022-жылдын 17-августундагы №2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
2 "Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы №78/26 токтому менен бекитилген. 2016-жылдын 24-февралындагы № 10/4, 2017-жылдын 17-майындагы №19/14, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-11-(НПА), 2018-жылдын 15-августундагы № 2018-П-33/33-8-(НФКУ), 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО), 2019-жылдын 27-февралындагы № 2019-П-33/9-7-(НФКО), 2019-жылдын 21-августундагы №2019-П-33/43-8-(НФКУ), 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ), 2020-жылдын 8-июлундагы № 2020-П-12\39-1-(НПА),2022-жылдын 17-августундагы №2022-П-33/52-3-(НФКУ),2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
3 Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык уюмдарынын ишин жөнгө салуунун эрежелери Улуттук банкынын башкармасынынын 2003-жылдын 19-февралындагы №4/2 токтому менен бекитилген. 2003-жылдын 27-декабрындагы №36/1, 2010-жылдын 26-майындагы №36/3, 2010-жылдын 29-сентябрындагы N 75/14, 2011-жылдын 14-сентябрындагы №52/4, 2011-жылдын 31-октябрындагы №62/4, 2012-жылдын 11-июлундагы №29/5, 2013-жылдын 24-апрелиндеги №13/9, 2013-жылдын 25-сентябрындагы №35/17, 2013-жылдын 23-октябрындагы №39/4, 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/15, 2014-жылдын 30-майындагы №24/10, 2015-жылдын 11-мартындагы №16/2, 2016-жылдын 20-январындагы №4/6, 2016-жылдын 11-апрелиндеги №17/2, 2016-жылдын 15-июнундагы № 25/2, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-5-(НПА), 2018-жылдын 15-августандагы № 2018-П-33/33-8-(НФКУ), 2019-жылдын 30-январындагы № 2019-П-33/4-2-(НПА), 2019-жылдын 21-августундагы №2019-П-33/43-8-(НФКУ), 2019-жылдын 21-августундагы №2019-П-33/43-8-(НФКУ), 2021-жылдын 28-сентябрындагы № 2021-П-33/53-8-(НФКУ), 2022-жылдын 5-октябрындагы N 2022-П-33/61-3-(НФКУ), 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ), 2023-жылдын 8-декабрындагы № 2023-П-12/76-1-(БС) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2003-жылдын 25-мартында 29-03, 2004-жылдын 9-февралында 19-04 номеринде
4 "Кыргыз Республикасынын аймагындагы жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырууга укукка ээ эмес микрофинансылык уюмдардын активдерди классификациялоосу жана РППУну түзүүсү боюнча жалпы принциптери жөнүндө " убактылуу жобо (күчүн жоготту) Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 22-октябрындагы №31/3 токтому менен бекитилген. 2012-жылдын 18-майындагы №19/7, 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/10, 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/16, 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/7, 2015-жылдын 2-ноябрындагы №65/1, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-11-(НПА), 2018-жылдын 30-майындагы № 2018-П-12/20-2, 2020-жылдын 17-июнундагы № 2020-П-33/35-1-(НФКУ) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. Улуттук Банк Башкармасынын 2020-жылдын 28-декабрындагы № 2020-П-33/75-4-(НФКУ) токтомуна ылайык күчүн жоготту.
5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобо (күчүн жоготту) Улуттук банк Башкармасынын 2017- жылдын 31-майындагы № 21/7 токтому менен бекитилген. 2019-жылдын 21-августундагы №2019-П-33/43-8-(НФКУ), 2019 -жылдын 1- ноябрындагы № 2019-П-33\55-3-(НФКУ) токтому менен өзгөртүүлөр киргизилген. Улуттук Банк Башкармасынын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-12-(НФКУ) токтомуна ылайык күчүн жоготту.  
6 "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдарга тышкы аудит жүргүзүүгө карата минималдуу талаптар жөнүндө" убактылуу жобо Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 28-июнундагы №19/4 токтому менен бекитилген. 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/9, 2015-жылдын 14-октябрындагы №62/2, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА), 2018-жылдын 15-августандагы №2018-П-33/33-8-(НФКУ), 2021-жылдын 28-сентябрындагы №2021-П-33/53-10-(НФКУ), 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ), 2023-жылдын 8-декабрындагы № 2023-П-12/76-1-(БС) токтомдору менен өзгөртүүлөр киргизилген 2006-жылдын 7-августунда 87-06 номеринде
7 Микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы №25/3 токтому менен бекитилген. 2009-жылдын 14-октябрындагы №41/5, 2009-жылдын 23-декабрындагы № 50/6, 2012-жылдын 18-январындагы №2/2, 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/9, 2013-жылдын 24-апрелиндеги №13/10, 2014-жылдын 30-майындагы №24/10, 2015-жылдын 11-мартындагы №16/2, 2016-жылдын 20-январындагы №4/5, 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 17/2, 2016 жылдын 20-январындагы №4/6, 2016 жылдын 15-июнундагы №25/2, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА), 2017-жылдын 13-декабрындагы №2017-П-12/51-13, 2018-жылдын 30-майындагы № 2018-П-12/20-2-(НФКУ), 2018-жылдын 15-августандагы № 2018-П-33/33-8-(НФКУ), 2019-жылдын 30-январындагы № 2019-П-33/4-2-(НПА),2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ), 2023-жылдын 20-декабрындагы № 2023-П-12/80-4-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген 2009-жылдын 3-июлундагы №67-09 номеринде
8 Микрокредиттик компаниянын жана микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун формаларын толтуруу боюнча усулдук көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2016-жылдын 9-июнундагы №24/1 токтому менен бекитилген. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2016-жылдын 1-сентябрындагы №36/1, 2017-жылдын 29-июнундагы №22/2, 2017-жылдын 9-ноябрындагы №40/4, 2018-жылдын 8-февралындагы №06/2, 2018-жылдын 2-июлундагы №30/5, 2019-жылдын 28-мартындагы №10/1,  2018-жылдын 2-июлундагы №30/5,  2019-жылдын 28-мартындагы №10/1
 2022-жылдын 30-декабрындагы №43/2 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
 
9 "Микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы №25/3 токтому менен бекитилген. 2009-жылдын 23-декабрындагы № 50/6, 2012-ж 18-январындагы №2/2, 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/9, 2013-жылдын 24-апрелиндеги №13/10, 2014-жылдын 30-майындагы №24/10, 2015-жылдын 11-мартындагы №16/2, 2016-жылдын 20-январындагы № 4/5, 2016-жылдын 20-январындагы № 4/6, 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 17/2, 2016-жылдын 15-июнундагы № 25/2, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-5-(НПА), 2017-жылдын 13-декабрындагы №2017-П-12/51-13, , 2018-жылдын 30-майындагы № 2018-П-12/20-2-(НФКУ), 2018-жылдын 15-августандагы № 2018-П-33/33-8-(НФКУ), 2019-жылдын 30-январындагы № 2019-П-33/4-2-(НПА),2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ), 2023-жылдын 20-декабрындагы № 2023-П-12/80-4-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген  
10 Микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетун толтуруу боюнча усулдук көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2016-жылдын 9-июнундагы №24/1 токтому менен бекитилген. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2016-жылдын 1-сентябрындагы №36/1, 2017-жылдын 29-июнундагы №22/2, 2017-жылдын 9-ноябрындагы №40/4, 2018-жылдын 8-февралындагы №06/2,  2018-жылдын 2-июлундагы №30/5,  2019-жылдын 28-мартындагы №10/1
 2022-жылдын 30-декабрындагы №43/2 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
11 Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдарында маалымат системасынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча сунуш-көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2009-жылдын 21-октябрындагы №21/1 токтому менен бекитилген
Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин
 2022-жылдын 30-декабрындагы №43/2 токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
12 Депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын "15" июнундагы №2015-П-12-/25-6-(НПА), 2019 -жылдын 1- ноябрындагы № 2019-П-33\55-3-(НФКУ), 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ) токтомдору менен өзгөртүүлөр киргизилген.
13 "Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы №35/14 токтому менен бекитилген. 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/16, 2015-жылдын 11-мартындагы №16/2, 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/7, 2015-жылдын 15 июлундагы №38/3, 2016-жылдын 10-февралындагы № 7/2, 2016-жылдын 10-февралындагы № 7/3, 2016-жылдын 24-августундагы №35/4, 2016-жылдын 28-сентябрындагы №40/6, 2017-жылдын 31-майындагы №21/9, 2018-жылдын 15-августандагы № 2018-П-33/33-8-(НФКУ), 2019-жылдын 30-январындагы № 2019-П-33/4-2-(НПА), 2019-жылдын 21-августундагы №2019-П-33/43-8-(НФКУ), 2020-жылдын 11-мартындагы №2020-П-33/10-1-(НФКУ),2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ), 2023-жылдын 14-июнундагы № 2023-П-12/38-4-(НПА), 2023-жылдын 30-августундагы № 2023-П-12/55-1-(НПА), 2023-жылдын 8-декабрындагы № 2023-П-12/76-1-(БС) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
14 Депозиттерди тартпаган микрофинансылык уюмдардын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлдүгүнө алынган башка юридикалык жактардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө" нускоо (күчүн жоготту) Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы №52/6 токтому менен бекитилген. 2015-жылдын 11-мартындагы №16/2, 2016-жылдын 5-февралындагы № 5/1, 2016-жылдын 10-февралындагы № 7/2, 2016-жылдын 28-сентябрындагы №40/6, 2017-жылдын 31-майындагы №21/8, 2018-жылдын 28-мартындагы №2018-П-12/10-7-(НПА), 2019-жылдын 21-августундагы №2019-П-33/43-8-(НФКУ), 2019-жылдын 9-сентябрындагы № 2019-П-33\47-4-(НФКУ), 2019 -жылдын 1- ноябрындагы № 2019-П-33\55-3-(НФКУ) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген
15 Микрокаржылоо компаниялары тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы №24/8 токтому менен бекитилген. 2014-жылдын 27-ноябрындагы №53/9, 2015-жылдын 11-мартындагы №16/2, 2015-жылдын 16-сентябрындагы №53/8, 2017-жылдын 31-майындагы №21/8, 2020-жылдын 22-апрелиндеги №2020-П-33-/24-3-(НФКУ),2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-13-(НФКУ), 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
16 Микрофинансы уюмдарынын кардарларын аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартиби Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 30-сентябрындагы № 2020-П-33/54-3-(НФКУ), 2023-жылдын 8-декабрындагы № 2023-П-12/76-1-(БС) токтому менен бекитилген
IV. Алмашуу бюролорунун ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актылар
1 "Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 14-августундагы №№ 2019-П-12/42-1-(НПА) токтому менен бекитилген. 2021-жылдын 28-сентябрындагы № 2021-П-33/53-8-(НФКУ), 2022-жылдын 17-августундагы №2022-П-33/52-3-(НФКУ), 2022-жылдын 28-декабрындагы № 2022-П-12/83-7-(НПА), 2023-жылдын 14-июнундагы № 2023-П-12/38-4-(НПА), 2023-жылдын 8-декабрындагы № 2023-П-12/76-1-(БС), 2023-жылдын 27-декабрындагы № 2023-П-12/82-7-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр киргизилген
2 "Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүзөгө ашыруу укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 27-июлундагы №40/4 токтому менен бекитилген. 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/9, 2013-жылдын 23- декабрындагы №52/8, 2014-жылдын 27- ноябрындагы №53/10, 2016-жылдын 5-февралындагы № 5/1, 2016-жылдын 10-февралындагы № 7/2, 2016-жылдын 30-ноябрындагы №47/5, 2017-жылдын 17-майындагы №19/14, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-11-(НПА), 2018-жылдын 26-апрелиндеги №2018-П-12/14-2-(НПА), 2018-жылдын 15-августандагы № 2018-П-33/33-8-(НФКУ), 2019-жылдын 27-февралындагы № 2019-П-33/9-7-(НФКО), 2019-жылдын 21-августундагы №2019-П-33/43-8-(НФКУ), 2021-жылдын 28-сентябрындагы № 2021-П-33/53-8-(НФКУ), 2022-жылдын 17-августундагы №2022-П-33/52-3-(НФКУ), 2023-жылдын 14-июнундагы № 2023-П-12/38-4-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген 2000-жылдын 15-декабрындагы 200-номеринде
3 "Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында Кыргыз Республикасындагы алмашуу бюролорунда ички контролду уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 21-августундагы №2019-П-33/43-7-(НФКУ) токтому менен кабыл алынган. 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ), 2023-жылдын 14-июнундагы № 2023-П-12/38-4-(НПА), 2023-жылдын 27-декабрындагы № 2023-П-12/82-7-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
V. Ислам каржылоо принциптери боюнча ченемдик документтер
1 "Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операциялар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 26-октябрындагы №60/8 токтому менен бекитилген, 2014-жылдын 30-майындагы №24/12, 2016-жылдын 10-февралындагы № 7/2, 2016-жылдын 21-декабрындагы №49/8, 2017-жылдын 31-майындагы №21/10, 2018-жылдын 28-мартындагы № 2018-П-12/10-6-(БС), 2019-жылдын 21-августундагы №2019-П-33/43-8-(НФКУ), 2020-жылдын 22-апрелиндеги №2020-П-33-/24-3-(НФКУ), 2023-жылдын 20-декабрындагы № 2023-П-12/80-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген  
2 "Микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү келишимдерине карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-октябрындагы №39/9 токтому менен бекитилген, 2015-жылдын 18-мартындагы № 17/2, 2016-жылдын 21-декабрындагы №49/8, 2017-жылдын 31-майындагы №21/10, 2023-жылдын 20-декабрындагы № 2023-П-12/80-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген  
3 Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздарда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы №52/7 токтому менен бекитилген. 2016-жылдын 10-февралындагы № 7/3, 2016-жылдын 30-ноябрындагы №47/6, 2017-жылдын 31-майындагы №21/11, 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ), 2023-жылдын 14-июнундагы № 2023-П-12/38-4-(НПА), 2023-жылдын 20-декабрындагы № 2023-П-12/80-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
4 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабуу үчүн каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобо (күчүн жоготту Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 23-апрелиндеги № 16/3 токтому менен бекитилген, 2015-жылдын 2-ноябрындагы №65/1, 2017-жылдын 31-майындагы № 21/10, 2018-жылдын 30-майындагы № 2018-П-12\20-2-(НФКУ), 2020-жылдын 17-июнундагы № 2020-П-33/35-1-(НФКУ) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. Улуттук Банк Башкармасынын 2020-жылдын 28-декабрындагы № 2020-П-33/75-4-(НФКУ) токтомуна ылайык күчүн жоготту.  
5 Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салуу эрежелерин" бекитүү тууралуу Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы № 24/11 токтому менен бекитилген. Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 20-январындагы №4/6, 2016-жылдын 15-июнундагы №25/2, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА), 2018-жылдын 31-январындагы № 2018-П-12\4-6-(БС), 2022-жылдын 5-октябрындагы N 2022-П-33/61-3-(НФКУ), 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ), 2023-жылдын 20-декабрындагы № 2023-П-12/80-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
6 Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча жүзөгө ашырган кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелери Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 16-июлундагы №32/5 токтому менен бекитилген. Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 20-январындагы №4/6, 2018-жылдын 15-августундагы № 2018-П-33/33-8-(НФКУ), 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
7 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдар тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобо (күчүн жоготту) Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-сентябрындагы № 42/8 токтому менен бекитилген. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15- апрелиндеги №22/7, 2015-жылдын 2-ноябрындагы №65/1, 2017-жылдын 31-майындагы №21/10, 2018-жылдын 30-майындагы № 2018-П-12\20-2-(НФКУ), 2020-жылдын 17-июнундагы № 2020-П-33/35-1-(НФКУ) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. Улуттук Банк Башкармасынын 2020-жылдын 28-декабрындагы № 2020-П-33/75-4-(НФКУ) токтомуна ылайык күчүн жоготту.  
8 Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө жобо. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы №45/1 токтому менен бекитилди. Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 20-январындагы №4/6, 2016-жылдын 15-июнундагы №25/2, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА), 2017-жылдын 13-декабрындагы №2017-П-12/51-13, 2018-жылдын 31-январындагы N 2018-П-12/4-6-(БС), 2018-жылдын 30-майындагы № 2018-П-12\20-2-(НФКУ), 2018-жылдын 15-августундагы № 2018-П-33/33-8-(НФКУ), 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
9 Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө жобо. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы №45/1 токтому менен бекитилди. Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 20-январындагы №4/6, 2016-жылдын 15-июнундагы №25/2, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА), 2017-жылдын 13-декабрындагы №2017-П-12/51-13, , 2018-жылдын 31-январындагы N 2018-П-12/4-6-(БС), 2018-жылдын 30-майындагы № 2018-П-12\20-2-(НФКУ), 2018-жылдын 15-августундагы № 2018-П-33/33-8-(НФКУ), 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
10 Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө жобо. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы №45/1 токтому менен бекитилди. Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА), 2017-жылдын 13-декабрындагы №2017-П-12/51-13, 2018-жылдын 30-майындагы № 2018-П-12\20-2-(НФКУ), 2018-жылдын 15-августундагы № 2018-П-33/33-8-(НФКУ), 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
11 Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту толтуруусу боюнча усулдук көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча Комитетинин 2014-жылдын 26-декабрындагы №46/1 токтому менен бекитилди. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2016-жылдын 1-сентябрындагы №36/1, 2017-жылдын 5-октябрындагы №37/3,  2018-жылдын 2-июлундагы №30/5 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген, 2018-жылдын 8-февралындагы №06/2,
 2022-жылдын 30-декабрындагы №43/2 Улуттук банктын Көзөмөл боюнча Комитетинин токтомунун редакциясында.
 
12 Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту толтуруусу боюнча усулдук көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча Комитетинин 2014-жылдын 26-декабрындагы №46/1 токтому менен бекитилди. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2016-жылдын 1-сентябрындагы №36/1, 2017-жылдын 5-октябрындагы №37/3, 2018-жылдын 2-июлундагы №30/5, 2018-жылдын 8-февралындагы №06/2,  2018-жылдын 2-июлундагы №30/5,
 2022-жылдын 30-декабрындагы №43/2 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
 
13 Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту толтуруусу боюнча усулдук көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча Комитетинин 2014-жылдын 26-декабрындагы №46/1 токтому менен бекитилди. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2017-жылдын 5-октябрындагы №37/3, 2018-жылдын 8-февралындагы №06/2,  2018-жылдын 2-июлундагы №30/5,
 2022-жылдын 30-декабрындагы №43/2 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
 
14 ""Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банк эмес финансы-кредит уюмдарынын финансылык отчетторун түзүүгө, жарыялоого жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүүгө карата талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 14-февралындагы № 2024-П-12/5-4-(НПA) токтому менен бекитилди.  
VI. Насыялык бюролорунун ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актылар
1 "Насыялык бюролордун ишин лицензиялоо жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 24-августундагы №35/5 токтому менен бекитилди. 2017-жылдын 17-майындагы №19/14, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-11-(НПА), 2019-жылдын 27-февралындагы № 2019-П-33/9-7-(НФКО), 2021-жылдын 28-сентябрындагы № 2021-П-33/53-8-(НФКУ),2022-жылдын 17-августундагы №2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. Улуттук Банк Башкармасынын 2023-жылдын 18-декабрындагы № 2023-П-17/79-3-(НФКУ) токтомуна ылайык күчүн жоготту.  
2 Кыргыз Республикасынын аймагында насыялык бюролордун ишин жөнгө салуу эрежелери Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 28-сентябрындагы №40/5 токтому менен бекитилди. 2017-жылдын 31-майындагы №21/8, 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-12-(НПА) 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-13-(НФКУ), 2022-жылдын 17-августундагы №2022-П-33/52-3-(НФКУ), 2023-жылдын 14-июнундагы № 2023-П-12/38-4-(НПА), 2023-жылдын 30-августундагы № 2023-П-12/55-1-(НПА) токтому менен толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилген.  
3 Кредиттик бюронун отчет толтуруусу боюнча усулдук көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2018 - жылдын 18 - январындагы №03/3 токтому менен кабыл алынган.Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин
 2022-жылдын 30-декабрындагы №43/2 токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
 
4 "Насыялык бюролордун ишин лицензиялоо жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 23-декабрындагы № 2023-П-17/79-3-(НФКУ)токтому менен бекитилди.  
VII. Банктар жана банктык эмес уюмдардын ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актылар
1 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан берилүүчү лицензия үчүн төлөм жана жыйым өлчөмү жөнүндө
(күчүн жоготту)
Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 14-ноябрындагы № 48/7 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 14-октябрындагы №41/5, 2015-жылдын 25-февралындагы № 13/8, 2016-жылдын 24-августундагы №35/5 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. Улуттук Банк Башкармасынын 2019-жылдын 27-февралы № 2019-П-33/9-7-(НФКО) токтомуна ылайык күчүн жоготту. 2007-жылдын 3-декабрында 112-07 номеринде
2 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/4 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 16-ноябрындагы № 64/2, 2012-жылдын 15-февралындагы № 8/2, 2012-жылдын 25-апрелиндеги № 18/8, 2012-жылдын 12-октябрындагы № 40/3, 2012-жылдын 31-октябрындагы № 41/10, 2012-жылдын 16-ноябрындагы № 43/1, 2012-жылдын 27-декабрындагы N 51/3, 2013-жылдын 23-октябрындагы № 39/5, 2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45/16, 2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/6, 2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/7, 2015-жылдын 10-июнундагы № 31/2, 2015-жылдын 16-сентябрындагы № 53/11, 2016-жылдын 10-февралындагы № 7/3, 2016-жылдын 24-августундагы № 35/4, 2016-жылдын 28-сентябрындагы № 40/6 2017-жылдын 22-февралындагы № 6/4, 2017-жылдын 17-майындагы № 19/11, 2018-жылдын 26-декабрындагы № 2018-П-12/58-10-(НПА), 2019-жылдын 24-апрелиндеги № 2019-П-12/22-4-(НПА), 2019-жылдын 19-июнундагы № 2019-П-12/32-3-(НПА), 2020-жылдын 26-февралындагы № 2020-П-12/8-8-(НПА), 2020-жылдын 24-мартындагы № 2020-П-12/15-6-(НПА), 2020-жылдын 25-мартындагы № 2020-П-12/16-3-(НПА), 2020-жылдын 25-ноябрындагы № 2020-П-12/67-2-(НПА), 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-12/73-11-(НПА), 2021-жылдын 31-мартындагы № 2021-П-12/14-5-(НПА), 2021-жылдын 15-сентябрындагы № 2021-П-12/51-1-(НПА) 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-8-(НПА), 2022-жылдын 28-декабрындагы N 2022-П-12/83-7-(НПА), 2023-жылдын 5- апрелиндеги № 2023-П-12/22-3-(НПА), 2023-жылдын 30-августундагы № 2023-П-12/55-1-(НПА), 2023-жылдын 8-декабрындагы № 2023-П-12/76-1-(БС), 2023-жылдын 20-декабрындагы № 2023-П-12/80-4-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
3 Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервке тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3, токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 24-февралындагы №3/8, 2010- жылдын 26-майындагы №36/4, 2010- жылдын 30-июнундагы №52/4, 2012- жылдын 18-майындагы №19/7, 2012- жылдын 12-октябрындагы №40/3, 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/10, 2012- жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2014-жылдын 30-майындагы №24/7, 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/6, 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/7, 2015-жылдын 10-июнундагы №31/2, 2015-жылдын 28-октябрындагы №64/5, 2015-жылдын 23-декабрындагы №78/23, 2016-жылдын 20-январындагы №4/6, 2016-жылдын 27-апрелиндеги № 19/6, 2016-жылдын 14-июлундагы №29/5, 2017-жылдын 22-февралындагы № 6/4, 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-1-(НПА), 2018-жылдын 20-июнундагы № 2018-П-12/24-1-(НПА), 2018-жылдын 26-декабрындагы № 2018-П-12/58-10-(НПА), 2019-жылдын 15-апрелиндеги № 2019-П-12/20-2-(НПА), 2019-жылдын 24-апрелиндеги № 2019-П-12/22-4-(НПА), 2019-жылдын 9-сентябрындагы № 2019-П-33/47-4-(НФКУ), 2020-жылдын 24-мартындагы № 2020-П-12/15-5-(НПА), 2020-жылдын 25-мартындагы № 2020-П-12/16-3-(НПА), 2020-жылдын 28-декабрындагы № 2020-П-33/75-5-(НФКУ), 2021-жылдын 19-майындагы № 2021-П-12/25-3-(НПА), 2021-жылдын 15-сентябрындагы № 2021-П-12/51-1-(НПА), 2022-жылдын 31-мартындагы № 2022-П-12/19-4-(НПА), 2022-жылдын 21- декабрындагы № 2022-П-12/81-8-(НПА), 2023-жылдын 20-декабрындагы № 2023-П-12/80-4-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2004-жылдын 23-августунда №95-04
4 Белгилүү бир критерийлерге жооп берген кредиттердин атайын классификациясын колдонуунун тартиби Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы № 5/6 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/8, 2012-жылдын 18-майындагы №19/7, 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/10, 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/16, 2014-жылдын 17-октябрындагы №45/2, 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/7, 2018-жылдын 15-августандагы № 2018-П-33/33-8-(НФКУ), 2020-жылдын 17-июнундагы № 2020-П-33/35-1-(НФКУ), 2022-жылдын 21-декабрындагы №2022-П-12/81-8-(НПА), 2023-жылдын 5- апрелиндеги № 2023-П-12/22-3-(НПА), 2023-жылдын 20-декабрындагы № 2023-П-12/80-4-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2006-жылдын 7-апрелинде № 35-06
5 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын күрөөлүк мүлк менен иш алып баруу тартиби Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 4- июлундагы №28/7 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2015-жылдын 28-октябрындагы №64/5, 2016-жылдын 21-декабрындагы №49/7, 2017-жылдын 17-майындагы № 19/11, 2018-жылдын 26-декабрындагы № 2018-П-12/58-10-(НПА), 2020-жылдын 25-мартындагы № 2020-П-12/16-3-(НПА), 2020-жылдын 28-декабрындагы № 2020-П-12/75-3-(НПА), 2021-жылдын 15-сентябрындагы № 2021-П-12/51-1-(НПА), 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-8-(НПА), 2022-жылдын 28-декабрындагы N 2022-П-12/83-7-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
6 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алып, иши ал тарабынан жөнгө салынган банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын кардарларга-жеке адамдарга кредиттерди берүүсүнө карата талаптар жөнүндө Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 18- майындагы №19/6 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/9 токтому менен өзгөртүүлөр киргизилген.  
7 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган банктардын жана башка банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-2-(НПА), 2019-жылдын 24-апрелиндеги № 2019-П-12/22-4-(НПА), 2019-жылдын 28-июнундагы № 2019-П-12/34-3-(НПА), 2019-жылдын 14-августундагы № 2019-П-12/42-1-(НПА), 2019-жылдын 9-сентябрындагы № 2019-П-33/47-4-(НФКУ), 2019 -жылдын 1- ноябрындагы № 2019-П-33\55-3-(НФКУ), 2022-жылдын 14-декабрындагы N 2022-П-12/78-9-(НПА), 2022-жылдын 28-декабрындагы N 2022-П-12/83-7-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2005-жылдын 12-августунда № 102-5 2008-жылдын 25-июлунда № 82-08
8 Банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө Улуттук банк Башкармасынын 2012 -жылдын 31- октябрындагы № 41/12 токтому менен бекитилген. 2014-жылдын 27-ноябрындагы № 53/11, 2015-жылдын 24-июнундагы №35/6, 2016-жылдын 10-февралындагы №7/2, 2016-жылдын 27-апрелиндеги № 19/5, 2019 -жылдын 1- ноябрындагы № 2019-П-33\55-3-(НФКУ), 2020-жылдын 13-майындагы № 2020-П-12/27-1-(НПА), 2023-жылдын 14-июнундагы № 2023-П-12/38-4-(НПА), 2020-жылдын 25-ноябрындагы № 2020-П-12/67-2, 2021-жылдын 31-мартындагы № 2021-П-12/14-5, 2021-жылдын 15-сентябрындагы № 2021-П-12/51-1, 2022-жылдын 23-мартындагы № 2022-П-12/17-5, 2022-жылдын 28-декабрындагы № 2022-П-12/83-7, 2023-жылдын 14-июнундагы № 2023-П-12/38-4-(НПА), 2023-жылдын 8-декабрындагы № 2023-П-12/76-1-(БС), 2023-жылдын 27-декабрындагы № 2023-П-12/82-7-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
9 Оффшордук аймактардын субъектилерин жана алардын тизмесин аныктоо боюнча талаптарды белгилөө тууралуу Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 16-апрелиндеги № 13/2 токтому менен кабыл алынган. 2005-жылдын 18-ноябрындагы № 34/4, 2006-жылдын 2-мартындагы № 5/7, 2012-жылдын 16-ноябрындагы № 43/1, 2016-жылдын 10-февралындагы № 7/2, 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-12-(НПА), 2017-жылдын 17-майындагы № 19/10, 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-12/43-2-(НПА), 2019-жылдын 19-июнундагы № 2019-П-12/32-3-(НПА), 2019-жылдын 14-августундагы № 2019-П-12/42-1-(НПА), 2020-жылдын 25-ноябрындагы № 2020-П-12/67-2-(НПА), 2021-жылдын 31-мартындагы № 2021-П-12/14-5-(НПА), 2021-жылдын 15-сентябрындагы № 2021-П-12/51-1-(НПА), 2022-жылдын 23-мартындагы № 2022-П-12/17-5-(НПА), 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-8-(НПА), 2022-жылдын 28-декабрындагы № 2022-П-12/83-7-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2003-жылдын 22-апрелинде № 37-03
10 "Террористтик иш-аракеттерди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 14-августундагы № 2019-П-12\42-1-(НПА), 2021-жылдын 15-сентябрындагы № 2021-П-12/51-1-(НПА), 2022-жылдын 14-декабрындагы N 2022-П-12/78-10-(НПА), 2022-жылдын 28-декабрындагы № 2022-П-12/83-7-(НПА), 2023-жылдын 27-декабрындагы № 2023-П-12/82-7-(НПА) токтомдору менен кабыл алынган.  
11 Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдарында, кредиттик союздарында жана адистештирилген финансы мекемелеринде ички контролду уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 21-августундагы №2019-П-33/43-6-(НФКУ), токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ), 2023-жылдын 27-декабрындагы № 2023-П-12/82-7-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
12 Банктык көзөмөлдүктү жүзөгө ашыруу жөнүндө нускоо Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 20-июнундагы № 2018-П-12\24-2 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 14-августундагы № 2019-П-12\42-1-(НПА), 2020-жылдын 25-ноябрындагы № 2020-П-12/67-2-(НПА), 2021-жылдын 14-июлундагы № 2021-П-12/38-3-(НПА), 2022-жылдын 28-декабрындагы N 2022-П-12/83-7-(НПА) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
13 Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 28-июнундагы № 2019-П-12/34-4-(НПА) токтому менен кабыл алынган. 2020-жылдын 8-июлундагы № 2020-П-12\39-1-(НПА),2020-жылдын 23-декабрындагы №2020-П-12/73-10-(НПА), 2022-жылдын 6-апрелиндеги № 2022-П-12/20-1-(НПА), 2022-жылдын 14-декабрындагы №2022-П-12/78-9-(НПА) өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
14 Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 28-июнундагы № 2019-П-12/34-4-(НПА), 2022-жылдын 23-мартындагы № 2022-П-12/17-4-(НПА), 2022-жылдын 14-декабрындагы №2022-П-12/78-9-(НПА) токтому менен кабыл алынган.  
15 Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчетту толтуруу боюнча усулдук көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2012-жылдын 12-мартындагы №5/1 токтому менен кабыл алынган, 2012-жылдын 24-декабрындагы №53/2, 2015-жылдын 15-майындагы №17/1 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
16 Банктардын баалуу кагаздар менен иштөө жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 14-сентябрынын 52/4, 2012-жылдын 15-февралынын 8/2, 2012-жылдын 16-ноябрынын 43/1, 2015-жылдын 11-мартындагы №16/2, 2016-жылдын 10-февралындагы №7/2, 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-12-(НПА), 2018-жылдын 15-августандагы № 2018-П-33/33-8-(НФКУ), 2019-жылдын 14-августундагы № 2019-П-12/42-1-(НПА), 2020-жылдын 24-мартындагы № 2020-П-12/15-5-(НПА), 2022-жылдын 23-мартындагы №2022-П-12/17-4-(НПА), 2022-жылдын 21-декабрындагы №2022-П-12/81-8-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
17 Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктарынын жана микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-августунун 36/2 токтому менен бекитилген. 2012-жылдын 16-ноябрынын 43/1, 2013-жылдын 23-октябрындагы №39/7, 2014-жылдын 31-июлундагы № 34/11, 2015-жылдын 28-октябрындагы №64/5, 2017-жылдын 22-февралындагы № 6/4, 2017-жылдын 17-майындагы № 19/11, 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-12-(НПА), 2018-жылдын 26-декабрындагы №2018-П-12/58-10-(НПА), 2019-жылдын 24-апрелиндеги № 2019-П-12/22-4-(НПА), 2019-жылдын 25-сентябрындагы № 2019-П-12/49-4-(НПА), 2019 -жылдын 1- ноябрындагы № 2019-П-33\55-3-(НФКУ), 2020-жылдын 28-декабрындагы № 2020-П-12/75-3-(НПА), 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-8-(НПА), 2022-жылдын 28-декабрындагы N 2022-П-12/83-7-(НПА), 2023-жылдын 30-августундагы № 2023-П-12/55-1-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
18 Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктарында жана финансы-кредит уюмдарында бухгалтердик эсепке алуу эсептер планы Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-майындагы № 28/3 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 19-сентябрындагы № 42/7, 2007-жылдын 11-октябрындагы № 44/4, 2008-жылдын 25-апрелиндеги N 18/3, 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-12-(НПА), 2018-жылдын 17-октябрындагы №2018-П-12/43-2-(НПА), 2022-жылдын 23-мартындагы №2022-П-12/17-4-(НПА), 2022-жылдын 14-декабрындагы токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2007-жылдын 10-июлунда № 66-07 2007-жылдын 26-октябрында № 101-07 2007-жылдын 16-ноябрында № 186
19 Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарындагы жана башка финансы-кредит уюмдарындагы бухгалтердик эсепке алуу эсептер планына карата талаптар жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 20-декабрындагы № 54/9 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 17-августундагы №34/5, 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2017-жылдын 15-июнундагы 2017-П-12/25-12-(НПА), 2022-жылдын 23 мартындагы №2022-П-12/17-4-(НПА), 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-9-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2008-жылдын 25-январында №4-08
20 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредиттик уюмдардын эсепке алуу саясатына карата талаптар жөнүндөгү жобо Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 23-октябрындагы № 26/2 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 14-мартындагы №11/2, 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-12-(НПА), 2019- жылдын 9-сентябрындагы №2019 № 2019-П-33/47-4, 2019 -жылдын 1- ноябрындагы № 2019-П-33\55-3-(НФКУ), 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-9-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2004-жылдын 19-ноябрында №133-04
21 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан иши жөнгө салынган коммерциялык банктардын жана финансы-кредит уюмдарынын бухгалтердик баа берүүлөрүндөгү өзгөрүүлөрдү, эсепке алуу саясатындагы өзгөрүүлөрдү жана финансылык отчетторундагы фундаменталдык каталарды корректировакалоолорду эсепке алуу боюнча усулдук сунуш-көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2004-жылдын 8-сентябрындагы №22/4 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2012-жылдын 24-декабрындагы №53/2, 2017-жылдын 29-июнундагы №22/2, 2017-жылдын 9-ноябрындагы №40/4 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
22 Микрокаржылоо уюмдары жана кредиттик союздар үчүн бухгалтердик эсепке алууну уюштуруу жана жүргүзүү боюнча усулдук сунуш-көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2014-жылдын 12-июнундагы №20/4 токтому менен бекитилген. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2017-жылдын 24-августундагы № 32/1 токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
23 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын негизинде иш алып барган банктык эмес финансы-кредит уюмдардын финансылык отчет түзүүсүнө жана маалымат берүүсүнө карата талаптар жөнүндө жобо (күчүн жоготту) Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 27-декабрындагы №36/1 токтому менен бекитилген. 2008-жылдын 28-майындагы №22/5, 2009-жылдын 18-ноябрындагы №46/18, 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/9, 2019 -жылдын 1- ноябрындагы № 2019-П-33\55-3-(НФКУ) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген 2004-жылдын 9-февралында 19-04 номеринде 2008-жылдын 26- июнунда 46-08 номеринде
24 Пайыздык кирешелерди чегербөө статусун берүүнүн тартиби Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 28-апрелиндеги № 11/2 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 17-майындагы №14/4, 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2016-жылдын 24-августундагы №35/4, 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-12-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2004-жылдын 10-июнунда № 70-04 2006-жылдын 31-майында № 61-06
25 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-мартындагы № 6/2 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 23- мартындагы №7/6, 2006-жылдын 28- июнундагы № 19/4, 2007-жылдын 28-мартындагы № 16/4, 2009-жылдын 11- февралындагы № 7/3, 2011-жылдын 27-апрелиндеги №26/5, 2011-жылдын 14-сентябрындагы №52/8, 2012-жылдын 2-мартындагы №10/14, 2012-жылдын 12-декабрындагы №48/10, 2012-жылдын 21-декабрындагы №50/13, 2013-жылдын 27-февралындагы №6/9, 2013-жылдын 25-сентябрындагы №35/16, 2016-жылдын 20-январындагы №4/4, 2016-жылдын 5-февралындагы №5/1, 2016-жылдын 30-мартындагы № 15/3, 2016-жылдын 9-июнундагы № 24/1, 2016-жылдын 29-июнундагы № 27/3, 2017-жылдын -6-июлундагы №2017-П-12/30-3-(НПА), 2017-жылдын 20-декабрындагы №2017-П-12/52-12-(БС), 2020-жылдын 12-августундагы №2020-П-12\45-4-(НПА), ), 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-13-(НФКУ), 2022-жылдын 28-декабрындагы № 2022-П-12/83-6-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2005-жылдын 21-апрелинде № 55-05 2006-жылдын 21- апрелинде № 46-06 2006-жылдын 7-августунда № 87-06 2007-жылдын 26- апрелинде № 47-07 2009-жылдын 19-мартында №34-09
26 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктар, банктык операциялардын айрым түрлөрүн жүзөгө ашырган уюмдар жана алардын уюштуруучулары (катышуучулары), юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы №19/13 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын , 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-12/43-2-(НПА), 2019-жылдын 9-сентябрындагы № 2019-П-33/47-4-(НФКУ), 2019 -жылдын 1- ноябрындагы № 2019-П-33\55-3-(НФКУ) токтому менен кабыл алынган.
27 Тике банктык көзөмөл жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28-майындагы №22/4 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/9, 2012-жылдын 11-июлундагы №29/6, 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2013-жылдын 25-сентябрындагы №35/16, 2016-жылдын 27-апрелиндеги № 19/5, 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-12-(НПА), 2019-жылдын 14-августундагы № 2019-П-12\42-1-(НПА), 2020-жылдын 27-мартындагы № 2020-П-14/17-3-(НПА), 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-13-(НФКУ), 2021-жылдын 14-июлундагы № 2021-П-12/38-3-(НПА), 2022-жылдын 28-декабрындагы № 2022-П-12/83-6-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2008-жылдын 26-июнунда № 47-08
28 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө нускоо Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 19-декабрындагы № 2018-П-12/55-6-(НПА) токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА), 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
29 Кыргыз Республикасынын ФКУнун кызмат көрсөтүүлөр рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктар, башка финансы-кредит уюмдары, төлөм системасынын операторлору жана төлөм уюмдары тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарды монополияга каршы жөнгө салуу, атаандаштыкты өнүктүрүү жана керектөөчүлөрдүн таламдарын коргоо саясаты жана негизги принциптери Улуттук банк Башкармасынын 2005- жылдын 2-мартындагы №4/1 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2013-жылдын 27-мартындагы №9/12, 2014-жылдын 19-февралындагы №4/5, 2016-жылдын 28-декабрындагы №51/3, 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-12-(НПА), 2022-жылдын 28-декабрындагы N 2022-П-12/83-8-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2005- жылдын 1-апрелинде № 44-05
30 Банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда басымдуулук абалын аныктоо тууралуу жобо Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 28-мартындагы №16/5 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2014-жылдын 19-февралындагы №4/5, 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-16-(ПС), 2022-жылдын 28-декабрындагы N 2022-П-12/83-8-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2007-жылдын 26-апрелинде №46-07
31 Банктык кызмат көрсөтүүлөр боюнча сыйакы өлчөмү жөнүндө маалыматтарды таркатууда эффективдүү пайыздык чендерди эсептөө жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27-августундагы № 33/4 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2012-жылдын 27-декабрындагы №51/3, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА), токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2008-жылдын 29-сентябрында №119-08
32 Банктык, төлөм жана микрофинансылык уюмдар тарабынан сунушталган кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын белгилөө саясатына карата минималдуу талаптар жөнүндө жобо(күчүн жоготту) Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 14-июнундагы №19/2 токтому менен кабыл алынган жана 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/15, 2016-жылдын 14-декабрындагы №48/11, 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-16-(НПА), 2020-жылыдн 26-февралындагы №2020-П-12/8-8-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
33 Финансылык кызматтарды сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талапртар жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 24-июнундагы №35/10 токтому менен кабыл алынган жана 2016-жылдын 24-августундагы №35/3, 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-17/23-7-(НПА), 2019-жылдын 30-январындагы № 2019-П-33/4-2-(НПА), 2020-жылыдн 26-февралындагы №2020-П-12/8-8-(НПА), 2022-жылдын 28-декабрындагы № 2022-П-34/83-9-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
34 Коммерциялык банктардын жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын системалуу маанилүүгүн аныктоо критерийлери жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы №217-П-12/23-9-(НПА) токтому менен кабыл алынган
35 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган банк эмес финансы-кредит уюмдарда ички контролдук системасын жана ички аудитти уюштуруу боюнча усулдук сунуш-көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2004-жылдын 28-октябрындагы 24/1 токтому менен кабыл алынган. 2012-жылдын 22-июнундагы №28/7, 2012-жылдын 24-декабрындагы №53/2, 2017-жылдын 24-августундагы № 32/1,
 2022-жылдын 30-декабрындагы №43/2 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
 
36

Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын (ФОЭС) 9-стандартын колдонуу боюнча сунуш- көрсөтмөлөр

Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2017-жылдын 28-декабрындагы №51/2 токтому менен кабыл алынган  
37

Убактылуу администрация жөнүндө

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-8-(НПА) токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 10-апрелиндеги № 2019-П-12/19-1-(БС), 2019-жылдын 1-ноябрындагы № 2019-П-33/55-3-(НФКУ), 2020-жылдын 27-мартындагы № № 2020-П-14\17-1-(ПС), 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-13-(НФКУ), 2022-жылдын 28-декабрындагы № 2022-П-12/83-6-(НПА) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
38

Банктын, турак жай-сактык кредиттик компаниясынын, микрофинансылык компаниянын аманатчылар алдындагы милдеттенмелери тууралуу маалымат базасын жүргүзүү боюнча усулдук көрсөтмөлөр (күчүн жоготту)

Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2009-жылдын 22-майындагы №9/1 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2013-жылдын 22-мартындагы №9/6, 2015-жылдын 4-декабрындагы №54/2, 2017-жылдын 29-июнундагы №22/2, 2017-жылдын 9-ноябрындагы №40/4, 2020-жылдын 26-мар токтомдору менен өзгөртүүлөр жана өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  Улуттук банктын Көзөмөл боюнча Комитетинин 2022-жылдын 22-сентябрындагы №34/3 токтомуна ылайык күчүн жоготту. 
39

Коммерциялык банктар тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелүү чегерүүлөрдү ишке ашыруу боюнча убактылуу эрежелери

Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-апрелиндеги № 2020-П-12/25-7-(НПА) токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 17-июнундагы № 2020-П-33/35-1-(НФКУ)2021-жылдын 19-майындагы № 2021-П-12/25-2-(НПА), 2021-жылдын 19-майындагы № 2021-П-12/25-3-(НПА), 2021-жылдын 27-октябрындагы № 2021-П-12/59-4-(НПА), 2022-жылдын 31-мартындагы № 2022-П-12/19-4-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 28-сентябрындагы № 2022-П-12/60-2-(НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту. 
40

"Банк эмес финансы-кредит уюмдары тарабынан активдерди классификациялоо, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам түзүү жөнүндө" жобо

Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 28-декабрындагы № 2020-П-33/75-4-(НФКУ) токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-8-(НПА), 2023-жылдын 20-декабрындагы № 2023-П-12/80-4-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
41

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүнө алынган банк эмес финансы-кредит уюмдарына жана башка юридикалык жактарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобо

Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-12-(НФКУ) токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НПА), 2023-жылдын 8-декабрындагы № 2023-П-12/76-1-(БС) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
42

"Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын финансылык отчетторун түзүүгө, жарыялоого жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүүгө карата талаптар жөнүндө" жобо

Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 28-сентябрындагы № 2021-П-33/53-9-(НФКУ) токтому менен бекитилген. Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 14-июнундагы № 2023-П-12/38-2-(НФКУ) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
43

"Банктык, төлөм жана микрофинансылык уюмдар тарабынан сунушталган кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын белгилөө саясатына жана маркетингдик иш-чараларды жүргүзүүгө карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобо

Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 29-декабрындагы № 2021-П-12/75-1-(БС) токтому менен бекитилген.  
44

Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлдүгүнө алынган башка юридикалык жактардын ишине инспектордук текшерүү жүргүзүү жөнүндө нускоо

Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы №2022-П-33/52-2-(НФКУ) токтому менен бекитилген. Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 27-декабрындагы № 2023-П-12/82-7-(НПА) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
45

Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө

Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 10-октябрындагы № 2022-П-33/61-2-(НФКУ) токтому менен бекитилген.  
46

Туруктуу каржылоонун факторлор (ESG тобокелдиктер) менен байланышкан финансылык тобокелдиктерди аныктоо, мониторинг жүргүзүү жана ачуу боюнча сунуш көрсөтмөлөр

Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2023-жылдын 28-сентябрындагы № 37/1 токтому менен кабыл алынган.  
VIII. Кепилдик фонддордун ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актылар
1 "Кыргыз Республикасында кепилдик фонддорду түзүү жана каттоо жөнүндө" жобо  Улуттук банк Башкармасынын 2019 -жылдын 9- сентябрындагы № 2019-П-33\47-2-(НФКУ) токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 8-июлундагы №2020-П-12\39-1-(НПА), 2022-жылдын 5-октябрындагы N 2022-П-33/61-3-(НФКУ), 2022-жылдын 17-августундагы №2022-П-33/52-3-(НФКУ), 2022-жылдын 26-сентябрындагы №2022-П-33/59-4-(НФКУ) токтому менен толуктоолор киргизилген.  
2 Кепилдик фонддордун ишин жөнгө салуу эрежелери   2024-жылдын 28-февралындагы № 2024-П-12/8-3-(НПА) токтому менен кабыл алынган.  
IX. Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актылар
1 "Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2019 -жылдын 1- ноябрындагы № № 2019-П-33\55-1-(НФКУ) токтому менен кабыл алынган. 2021-жылдын 28-сентябрындагы № 2021-П-33/53-8-(НФКУ),2022-жылдын 17-августундагы №2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтому менен толуктоолор киргизилген  
2 Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин жөнгө салуу эрежелери  Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 1-ноябрындагы №2019-П-33\55-2-(НФКУ) токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын, 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-13-(НФКУ), 2020-жылдын 28-декабрындагы №2020-П-33/75-5-(НФКУ), 2021-жылдын 28-сентябрындагы №2021-П-33/53-10-(НФКУ), 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ), 2023-жылдын 14-июнундагы № 2023-П-12/38-4-(НПА), 2023-жылдын 30-августундагы № 2023-П-12/55-1-(НПА), 2023-жылдын 8-декабрындагы № 2023-П-12/76-1-(БС), 2023-жылдын 20-декабрындагы № 2023-П-12/80-4-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр киргизилген  
X. Кредиттик бюролордун ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актылар
1 Кредиттик бюролордун уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө Улуттук банк Башкармасынын 06.12.2023ж. № 2023-П-17/75-2-(НФКУ) токтому